UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA
Email:
adam.madlenak@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Madleňák
I.2 - Meno
Adam
I.3 - Tituly
PhDr., PhD., MBA
I.4 - Rok narodenia
1986
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
univerzitný docent
I.8 - E-mailová adresa
adam.madlenak@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20099
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-5634-7263

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg - odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie 21. 09. 2015 - 30. 04. 2023
Vysokoškolský pedagóg - univerzitný docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie 01. 05. 2023 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Certifikát Statistické metody v SW IBM SPSS Acrea, centrum výuky 2013
Certifikát Project-based Learning Talentway Academy 2019
Certifikát Design Thinking Tools Talentway Academy 2019
Certifikát Creative Skills for Innovation Google, New Generation of Founders 2020
G Suite: Online výučba cez Google Meet Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020
Práca s Microsoft Excel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2021
Pokročilé funkcie MS Teams Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2022
Projektová výučba a projektové riadenie Ostravská univerzita 2022
Workshopy k tvorbe stratégie značky s Pavlom Minárom Business Inspirations 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Medzinárodný marketing a marketingová komunikácia Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Propedeutika mediálnych štúdií Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Projektový manažment Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
31
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
41
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Medzinárodný marketing a marketingová komunikácia Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Propedeutika mediálnych štúdií Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Projektový manažment Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
119
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
72
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
355
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
245
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
162
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
134
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

MADLEŇÁK, A. – ŽUĽOVÁ, J.: The Right to Privacy in the Context of the Use of Social Media and Geolocation Services. Budapešť : Wolters Kluwer Hungary, 2019. 152 s. ISBN 978-963-295-900-9. 

[Madleňák Adam (67%) – Žuľová Jana (33%)]

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Communication for open innovation: Towards technology transfer and knowledge diffusion. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. 118 s. ISBN 978-83-7729-248-8.

[Zaušková Anna (50%) – Madleňák Adam (50%)]

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Otvorené inovácie – teória a prax. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. 143 s. ISBN 978-83-7729-188-7.

[Zaušková Anna (50%) – Madleňák Adam (50%)]

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D.: Environmental protection and sustainable development in the Slovak Republic. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159. 

[Zaušková Anna (50%) – Miklenčičová Renáta (20%) – Madleňák Adam (20%) – Bezáková Zuzana (5%) – Mendelová Dáša (5%)]

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ZAUŠKOVÁ, A. – BOBOVNICKÝ, A. – MADLEŇÁK, A.: How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country. In: Serbian Journal of Management. – ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267. 

[Zaušková Anna (34%) – Bobovnický Artur (33%) – Madleňák Adam (33%)]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

MADLEŇÁK, A. – ŽUĽOVÁ, J.: The Right to Privacy in the Context of the Use of Social Media and Geolocation Services. Budapešť : Wolters Kluwer Hungary, 2019. 152 s. ISBN 978-963-295-900-9. 

[Madleňák Adam (67%) – Žuľová Jana (33%)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

MADLEŇÁK, A. – ŠVEC, M.: Interná komunikácia: Rozvíjanie mediálnych a komunikačných kompetencií v prostredí občianskych združení s osobitným charakterom. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 100 s. ISBN 978-80-571-0345-5.

[Madleňák Adam (50%) – Švec Marek (50%)]

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ŠVEC, M. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – HORECKÝ, J.: Possibilities and limitations of communication of special purpose civic associations – the case of internal communication of a trade union active in a company influenced by the groundswell concept. In: Communication Today. – ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 32-45.

[Švec Marek (33%) – Madleňák Adam (33%) – Bezáková Zuzana (33%) – Horecký Jan (1%)]

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

BEZÁKOVÁ, Z. – MADLEŇÁK, A. – ŠVEC, M.: Security risks of sharing content based on minors by their family members on social media in times of technology interference. In: Media Literacy and Academic Research. – ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 53-69. 

[Bezáková Zuzana (34%) – Madleňák Adam (33%) – Švec Marek (33%)]

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

HLADÍKOVÁ, V. – MADLEŇÁK, A.: Netholism and technological interference as manifestations of communication in the digital environment. In: Studies in Media and Communication. – ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 74-82. Príspevok je indexovaný v Scopus.

[Hladíková Vladimíra (70%) – Madleňák Adam (30%)]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D.: Environmental protection and sustainable development in the Slovak Republic. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

[Zaušková Anna (50%) – Miklenčičová Renáta (20%) – Madleňák Adam (20%) – Bezáková Zuzana (5%) – Mendelová Dáša (5%)] 

OHLASY:

2023 [01] LI, Y., WEN, T. Impact of Cognition and Social Trust on Forest-Based Health Tourism Intention during COVID-19. In: SUSTAINABILITY. 2023, vol. 15, no. 1. ISSN 2071-1050. WoS

2022  [01] DUAN, W. Impacts of Social Trust on Rural Households' Attitudes Towards Ecological Conversation - Example of the Giant Panda Nature Reserves in China. In: Forests. 2022, 13(1), art. no. 53. Scopus

2018  [1] SUJOVÁ, A., REMEŇ, O. Management of changes in business processes: an empirical study in Slovak enterprises. In: Engineering Management in Production and Services. 2018, 10(3), s. 49. ISSN 2543-6597. Scopus

2016  [1] SNIRCOVA, J., FIDLEROVA, H., BOZIKOVA, L. Sustainable Global Competitiveness Model as a New Strategic Opportunity for the Companies in Slovakia. In: TEM Journal. 2016, vol. 5, iss. 2, pp. 241-247. ISSN 2217-8309. WoS

2015  [1] CHROMEK, I., HLAVÁČ, P., KODRÍK, M. Protection of sacral anf historical monuments against fires in the town Bardejov. In European Journal of Science and Theology, 2015, vol. 11, no. 1, p. 263, 271. Scopus

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ŽUĽOVÁ, J. – ŠVEC, M. – MADLEŇÁK, A.: Personality aspects of the employee and their exploration from the GDPR perspective. In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. – ISSN 2644-4542, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 68-77. 

[Žuľová Jana (40%) – Švec Marek (30%) – Madleňák Adam (30%)]

OHLASY:

2021  [01] POSTIL, S., et al. Development of communicative competencies during integrated analysis and synthesis of a text. In: Studies in Media and Communication. 2021, 9(2), pp. 36-44. Scopus

2021  [1] HITKA, M., et al. Sustainability of Human Resource Management Processes through Employee Motivation and Job Satisfaction. In: Acta Polytechnica Hungarica. 2021, 18(2), pp. 7-26. WoS

2020  [1] SZEINER, Z., et al. Management consulting trends in Slovakia in the light of global and regional tendencies. In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2020, 7(2), pp. 191-204. ISSN 2328-8272. WoS

2020  [1] ANDRONICEANU, A, et al. Multidimensional Analysis of Consumer Behaviour on the European Digital Market. In: Contributions to Management Science. 2020, pp. 75-79. ISSN 1431-1941. Scopus

2020  [1] ALSHAABANI, A., et al. Impact of distributive justice on the trust climate among middle eastern employees. In: Polish Journal of Management Studies. 2020, 21(1), pp. 34-47. ISSN 2081-7452. Scopus

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ŠVEC, M. – MADLEŇÁK, A.: Legal frameworks for the phygital concept. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 13, č. 6 (2017), s. 209-217. 

[Švec Marek (50%) – Madleňák Adam (50%)]

OHLASY:

2022 [01] DEL VECCHIO, P., SECUNDO, G., GARZONI, A. Phygital technologies and environments for breakthrough innovation in customers' and citizens' journey. A critical literature review and future agenda. In: Technological Forecasting and Social Change. 2022, vol. 189, art. no. 122342. Scopus

2020  [1] PERACEK, T., VILCEKOVA, L., STRAZOVSKA, L. Selected Problems of Family Business: A Case Study from Slovakia. In: Acta Polytechnica Hungarica. 2020, 17(7), pp. 145-162. WoS

2019  [1] PAVOLOVA, H., et al. Model of sustainable regional development with implementation of brownfield areas. In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2019, 6(3), pp. 1088-1100. WoS

2019  [1] MUSTAFIN, A.N., et al. The governance of innovation in industrial enterprises. In: Polish Journal of Management Studies. 2019, 20(1), pp. 318-331. WoS

2019  [1] BURKSAITIENE, D., et al. Economic Indicators Paradigm on the Labour Market in Lithuania and Slovakia. In: Inzinerine ekonomika-Engineering Economics. 2019, 30(5), pp. 612-620. WoS

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

MURA, L. – ŽUĽOVÁ, J. – MADLEŇÁK, A.: Strategic management and management of personnel costs: employing young people in the Slovak Republic. In: Problems and perspectives in management. – ISSN 1727-7051, Roč. 14, č. 1 (2016), s. 79-84.

[Mura Ladislav (34%) – Žuľová Jana (33%) – Madleňák Adam (33%)]

OHLASY:

2019  [1] LIZBETINOVA, L., WEBEROVA, D. Design students view of creation in the context of the consumer market. In: 13th International technology, education and development conference (INTED2019). Valencia: IATED Int. Assoc. Technology Education & Development, 2019, pp. 7261-7265. WoS

2018  [1] BACIK, R., HORVATH, J., FEDORKO, R. Comparing customer management of the new customer generation using desktop versus smartphone in e-commerce conditions. In: Economic and social development (ESD 2018). Varaždin: Varaždin development & entrepreneurship agency, 2018, pp. 317-323. WoS

2018  [1] MACHOVA, R., KOSAR, S.T., HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multinational Corporation. In: Marketing and management of Innovations. 2018, 3. pp. 174-185. WoS

2017  [1] BENCSIK, A. Appropriate leadership style in knowledge management system (KMS) building. In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, 2017, pp. 1584-1606. ISBN 9781522519140. Scopus

2016  [1] STACHO, Z., et al. The organizational culture as a support of innovation processes management: A case study. In: International Journal for Quality Research. 2016, vol. 10, iss. 4, pp. 769-784. ISSN 1800-6450. Scopus

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ZAUŠKOVÁ, A. – BOBOVNICKÝ, A. – MADLEŇÁK, A.: How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country. In: Serbian Journal of Management. – ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267.

[Zaušková Anna (34%) – Bobovnický Artur (33%) – Madleňák Adam (33%)]

OHLASY:

2021  [01] ŽUĽOVÁ, J., ŠVEC, M. Assessment of legality of anti-terrorist screening of job seekers under EU law and national law. A theoretical and practical approach. In: Danube: Law, Economics and Social Issues Review. 2021, roč. 12, č. 4, s. 293-307. Scopus

2020  [1] ONDRUSOVA, M. Impact of human capital on the development and qualification of company management activities in a selected market segment. In: RELIK 2020. Praha: Oeconomica publishing house, 2020, pp. 425-434. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS

2019  [1] NAIDOO, S., HEWITT, M., BUSSIN, M. A leadership model validation: Dimensions influential to innovation. In: South African Journal of Business Management. 2019, 50(1), art. no. UNSP a1294. WoS

2019  [1] HAVIERNIKOVA, K., KLUCKA, J. The risks in the case of cluster cooperation and ways of their prevention: as seen by SMEs entrepreneurs. In: Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. 2019, 9(1), pp. 114-119. WoS

2019  [1] ŘÍHOVÁ, L., PÍSAŘ, P., HAVLÍČEK, K. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. In: Problems and Perspectives in Management. 2019, 17(4), pp. 38-51. ISSN 1727-7051. Scopus

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

2021-2023, VEGA č. 1/0458/21

Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie, vedúci projektu

2021-2023, 7427/2021/02 IGA VŠFS, Česká republika

Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0, člen riešiteľského kolektívu 

2018-2020, VEGA č. 1/0708/18

Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách, zástupca vedúceho projektu 

2018-2019, ClusterFY, Interreg Europe

Podpora klastrových organizácií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, účasť na vypracovaní expertnej štúdie 

2016-2017, VEGA č. 1/0640/15

Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, člen riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Tajomník a člen Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie 2018 – súčasnosť
Člen Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu 2017 – súčasnosť
Člen Redakčná rada vedeckého časopisu Central European Journal of Labour Law and Personnel Management 2018 – súčasnosť
Podpredseda Nezávislý inštitút bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2016 – súčasnosť
Člen Česká marketingová společnost 2019 – súčasnosť
Člen Klub učitelů marketingu 2019 – súčasnosť
Člen Vedecký výbor zborníka vedeckých prác s názvom Mladí vedci 2019, Paneurópska vysoká škola v Bratislave 2019
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2019
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2018
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2017
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Otvorený inovačný proces: podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2014
Člen POPAI Central Europe 2020 – súčasnosť
Člen Slovenská asociácia sociálnej antropológie 2021 - súčasnosť
Člen International Association for Media Education 2022 - súčasnosť
Člen European Social Marketing Association 2022 - súčasnosť
Člen International Educators and Scientists Foundation 2023 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií Estonská 500, 101 00 Praha 10 Česká republika 25. 11. 2019 – 29. 11. 2019 Erasmus+ Teaching Mobility
Nautillus – open innovation platform, technologické centrum Business centre EPOS, Ak. Heyrovskeho 1178, 500 03 Hradec Králové Česká republika 20. 05. 2013 – 24. 05. 2013 Výskumný pobyt VEGA
Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií Estonská 500, 101 00 Praha 10 Česká republika 04. 04. 2022 - 08. 04. 2022 Erasmus+ Teaching Mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Titul PhDr. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie - 2012 - ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia 


Titul MBA - International Education Society London, International School of Management - 2020 - ŠO management obchodu a public relations, ŠP master of business administration 


Odborný hodnotiteľ projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV


Recenzent vedeckých štúdií publikovaných v časopisoch Communication Today (v databáze Web of Science a Scopus), Entrepreneurship and Sustainability Issues (v databáze Web of Science a Scopus), Studia Iuridica Cassoviensia (v databáze ERIH Plus)


Oponent pre doktorandské štúdium FMK UCM v Trnave v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá  


Člen komisií pre štátne záverečné skúšky v I. a II. stupni štúdia na FMK UCM v Trnave


Člen organizačného výboru série medzinárodných vedeckých konferencií o marketingu a marketingovej komunikácii s názvom Marketing & Media Identity 


Držiteľ Ceny dekanky FMK UCM v Trnave za významný prínos vo vedecko-výskumnej oblasti (2020) a v publikačnej činnosti (2022)

Dátum poslednej aktualizácie
2023-06-09