UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Email:
andrej.brnik@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KUK - Katedra umeleckej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Brník
I.2 - Meno
Andrej
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
andrej.brnik@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24647
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2876-1429

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Mediálne a komunikačné štúdiá, Masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Mediálne a komunikačné štúdiá, Masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Mediálne a komunikačné štúdiá, Masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.9.2015 až 31.1.2022
Media manažér Slovenská letecká agentúra 1.9.2012 - 31.8.2015
Prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.2.2019 - 31.5.2022
funkčné miesto docenta Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.2.2022 až súčasnosť
Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1.6.2022 až súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
New Generation of Founders - metóda design thinking Grow up with Google 2020
Google aplikácie FMK UCM v Trnave 2020
Anglický jazyk Language Siesta 2022 - súčasnosť
Cyklošport, turizmus a kultúrne dedičstvo, týždňový akadémia v Slovisnku Franja Academy 2016
Futur:ED - Kvalitatívne analytické metódy a kreatívne techniky Žilinská univerzita v Žiline 2021
Microsoft TEAMS FMK UCM 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Digitálna komunikácie v PR Media Relations 1. stupeň, Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Správa mediálnych obsahov Masmediálna komunikácia 1. stupeň, Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Zodpovedný za ŠP media relations Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
48
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
34
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Mediálny ateliér rozhlas III. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
38
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB BRNÍK, A.: Násilie na televíznej obrazovke v kontexte jednotného systému označovania. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 90 s. - ISBN 978-80-572-0072-7.

V3 (ADN) BÔTOŠOVÁ, BRNÍK, A: Trends in radio news coverage of private broadcasters in the conditions of the Slovak Republic / Ľubica Bôtošová, Andrej Brník, 2022. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 2 (2022), s. 80-93.

ADN BRNÍK, A, KAPEC, M.: Impact of the First and Second Waves of Coronavirus on Slovak Radio Audiences, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 166-186.


AFC BRNÍK, A.: Sound. Its aspects and acoustics in connection with sacral buildings, In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 257-260.


ADM BRNÍK, A., GRACOVÁ S., GRACA, M.: Public opinion on unified TV content rating system, In: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 2464-6733 (ONLINE). Vol. 11, Issue 01 (11/01), June, 2021.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AAB BRNÍK, A.: Násilie na televíznej obrazovke v kontexte jednotného systému označovania. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 90 s. - ISBN 978-80-572-0072-7.

ADC BRNÍK, A.: Sound. Its aspects and acoustics in connection with sacral buildings, In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 257-260.

V3 (ADN) BÔTOŠOVÁ, BRNÍK, A: Trends in radio news coverage of private broadcasters in the conditions of the Slovak Republic / Ľubica Bôtošová, Andrej Brník, 2022. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 2 (2022), s. 80-93.

ADM BRNÍK, A., GRACOVÁ S., GRACA, M.: Public opinion on unified TV content rating system, In: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 2464-6733 (ONLINE). Vol. 11, Issue 01 (11/01), June, 2021.

ADN BRNÍK, A, KAPEC, M.: Impact of the First and Second Waves of Coronavirus on Slovak Radio Audiences, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 166-186.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADN GRACOVÁ, S., BÔTOŠOVÁ, Ľ., GRACA, M., BRNÍK, A: Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 48.

OHLASY:


2021 [4] KUPEC, M., JAKUBÍKOVÁ, D., KUPEC, V. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 100-118. ISSN 2585-8726.


2021 [3] VIŠŇOVSKÝ, J., MATHIASOVÁ, A., MINÁRIKOVÁ, J. Impact of the Covid-19 pandemic on regional and local media - case study. In: NORDSCI International Conference. Sofia: Saima Consult, 2021, s. 215-222. ISBN 978-619-7495-21-8.


2021 [4] KUBINYI, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Koronakríza: Iba čerešňička na torte? Kríza novinárskej fotografie v slovenských printových médiách. In: Fenomén 2021: Pandémia covidu-19 a médiá. Bratislava: UK, 2021, s. 325-339. ISBN 978-80-223-5250-5.

AFD Využitie zvuku v animácii = Using an audio in animation / Andrej Brník, 2019.

In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online), s. 9-16.

OHLASY:


2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 268.


ADN BRNÍK, A, KAPEC, M.: Impact of the First and Second Waves of Coronavirus on Slovak Radio Audiences, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 166-186.

OHLASY:


2022  [01] SPÁLOVÁ, L., KAPSOVÁ, E. Creation in Art-Marketing in the Environment of Participative Culture of Social Media. In: European Journal of Media, Art and Photography. 2022, roč. 10, č. 1, s. 74-84. WoS

AFD BRNÍK, A: Reklama v rádiu a dôvody jej využitia. In: Marketing Identity 2019: Offline is the new online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunokácie / editori zborníka: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová. 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0039-0 (online), s. 20-29.

OHLASY:


2020 [4] BOTOŠOVÁ, Ľubica. Genre diversity in journalism in public service broadcasting. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 28. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


2020 [4] GRACA, M., GRACOVÁ, S. Effect of the quarantine on television viewership. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 47. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


2020 [4] ČÁBYOVÁ, Ľ., HRUŠKOVÁ, A. Covid-19 - our best chance universities. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 287. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


AAB BRNÍK, A.: Násilie na televíznej obrazovke v kontexte jednotného systému označovania. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 90 s. - ISBN 978-80-572-0072-7.

OHLASY:


2021 [4] BOTOŠOVÁ, Ľ. Prezentácia konceptu learning-by-doing v prostredí stredných škôl. In: Marketing identity: nové zmeny, nové šance. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 16-25. ISBN 978-80-572-0219-6.


2021 [4] ŠVECOVÁ, M., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., KAŇUKOVÁ, N. Digital Skills and the Awareness of Seniors about Virtual Reality. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 119-130. ISSN 2585-8726.


2021 [4] PAVELEKOVÁ, J., ČÁBYOVÁ, Ľ., HRUŠKOVÁ, A. Reading Behaviour in the Digital Age: Impact of Covid-19 on Consumer Behaviour. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 25-40. ISSN 2585-8726.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

Horizont 2020 Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí pre deliberatívnu komunikáciu: vývojové scenáre európskeho mediálneho prostredia (MEDIADELCOM). Člen. Cieľom výskumného projektu MEDIADELCOM (2021 – 2024) je diagnostikovať riziká a príležitosti súvisiace s vplyvom médií na sociálnu súdržnosť v Európe, ako aj identifikovať potenciálne scenáre vývoja mediálnych trhov v Európskej únii. Pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód budú vedci testovať nástroj vyvinutý v priebehu štúdie na vyhodnotenie potenciálu mediálnej politiky, verejných médií, digitálnych kompetencií a ďalšieho využívania metadát.Výsledky výskumu budú prezentované vo vedeckých publikáciách, správach určených zástupcom médií a tvorcom politík v jednotlivých krajinách a na európskej úrovni.Horizont 2020 je najväčším programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií. Považuje sa za prostriedok na podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest, ako aj zabezpečenie globálnej konkurenciescho

APVV-0754-12, 2013 - 2015 Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike. Člen riešiteľského kolektívu.

CBC01021 , 2015 - 2017 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU), Člen

KEGA 010UCM-4/2018 , 2018-2020 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave. Člen. Cieľom projektu bolo vypracovanie materiálno-didaktickej podpory výučby mediálnej výchovy na školách, resp. výchovno-vzdelávacích procesov, v ktorých sa médiá stávajú objektmi, ale aj prostriedkami učenia a učenia sa. 

Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, kód projektu 313011ASN4, účasť. Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen vedeckej rady Vedecká rada FMK UCM 2019 až súčasnosť
Člen redakčnej rady Redakčná rada časopisu Media Literacy and Academical Journal 2018 až súčasnosť
Člen predsedníctva Predsedníctvo Asociácie Rádií Slovenska 2020 až súčasnosť
Vedúci kreatívny kabinetov a ateliérov na FMK UCM Kreatívne kabinety a ateliéry na FMK UCM 2019 až 2022
Vedúci rádia Aetter Rádio Aetter 2011 až 2022
Podpredseda rady kvality FMK Rada kvality FMK 2020 až súčasnosť
Člen štátnicových komisií FMK UCM 2015 až súčasnosť
Člen eitickej komicie UCM Etická komisia UCM 2022 až súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
J. J. Strossmayer University of Osijek OSIJEK, Chorvátsko 3.5.2017 - 5.5. 2017 ERASMUS+
J. J. Strossmayer University of Osijek OSIJEK, Chorvátsko 11.6. 2018 - 14.6. 2018 ERASMUS+
University of Havanna, Kuba HAVANA, Kuba 10.10.2017 - 31.10.2017 Štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe
FRANJA ACADEMY Ljublana, Slovinsko 6.6.2016 - 11.6.2016 Slovenský cyklistický zväz
Hochschule der Medien Stuttgart, Nemecko 22.11.2021 - 26.11.2021 ERASMUS+
Vysoká škola finanční a správní Praha , Česká Republika 25.10.2021 - 29.10.2021 ERASMUS+
University Sidi Bel Abbes Sidi Bel Abbes, Alžírsko 16.7.2022 - 26.7.2022 ERASMUS K107
Universidad de Málaga Avda. Cervantes, 2. 29071 Málaga 17. 4. - 21. 4. 2023 ERASMUS+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Svoju vedeckú aktivitu smerujem v rámci domácich a zahraničných spoluprác na prípravu moderátorov a redaktorov pre rozhlasové vysielanie a na možnosti rozhlasového vysielania v súčasnosti. Pravidlne konzutujeme svoje výsledky s Universita of Malaya v Malajzii, kde si spoločne vymieňame skúsenosti. Okrem toho sa aktívne venujeme aj legislatívnej úprave rozhlasového vysielania v zmysle pôsobenia v Asociácii rádií Slovenska. Organizačne pomáhame zabezpečiť medzinárodnú súťaž Rádio Rallye zmeranú na študentské rozhlasové vysielanie. 


Za posledné roky sme zdokonalili výchovu nových moderátorov v rámci prípravy na vysielanie a stále vyvýjame nové spôsoby pre ich prípravu. V súčasnosti realizujeme aj fungovanie vlastného rádia Aetter na frekvencii 107,2 FM pre Trnavu a okolie. V rámci študentského vysielania pratríme medzi lídrov na Slovensku a naši študenti pripravujú plnohodnotné vysielanie regionálneho rádia na vysokej úrovni. 


Dobré vzťahy v rámci rozhlasového vysielania máme aj s univerzitou Josif Strosmayer University v Chorvátsku, kde sme už niekoľkokrát boli prezentovať naše výsledky v rámci rozhlasovej prípravy. 


Spolu so svojimi kolegami sme vydali aj učebnicu k rozhlasovej praxi a pripravujem monografiu o študnetskom vysielaní na Slovensku. Okrem toho plánujeme náš výskum prípravy moderátorov rozšíriť a pripraviť monografiu v anglickom jazyku, nakoľko sme zistili, že o tieto poznatky je veľký záujem z praxe. 


Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-20