UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Email:
anna.zauskova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zaušková
I.2 - Meno
Anna
I.3 - Tituly
prof. Ing. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Katedra marketingovej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
VŠ pedagóg - profesor
I.8 - E-mailová adresa
anna.zauskova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14447 ID: 86279347695
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5281-1556

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
Študijný odbor: 33-01-9 Technológia dreva
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Vedný odbor: 33-01-9 Technológia spracovania dreva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Odbor: Odvetvové a prierezové ekonomiky
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Študijný odbor 3-2-3 masmediálne štúdiá
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg - docent (2008-2013), profesor (2013 - doposiaľ) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 29. 10. 2008
referent Dekanát Drevárskej fakulty (19781981, odborný referent, samostatný odborný referent Katedra architektúry nábytku a drevárskych výrobkov DF (1981-1990), vedecko-výskumný pracovník Katedra drevárskych komodít DF (1989-1993), tajomník DF pre vedu a výskum Dekanát DF (1993 – 1999), vedecko-výskumný pracovník Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva DF (1998 – 2000), vysokoškolský pedagóg – odborný asistent Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva DF (2000 – 2004), vysokoškolský pedagóg – docent (2004 – 2011). Poverená vedením katedry a vedúca katedry Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva DF(2001 – 2005). Technická univerzita vo Zvolene 6. 2. 1978 – 31. 12. 2011
hospodársko-správny pracovník Detské inštukčné jasle OÚNZ Zvolen 1. 8. 1975 - 31. 1. 1978

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz vysokoškolskej pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 1999-2000
Štátna skúška z písania na stroji a stenotypistiky Stenografický ústav Bratislava 1993
Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM v Trnave 2022
Kurz facilitátorov klastrov Agentura regionálního rozvoje Ostrava 2006
Design Thinking Google 2020
Creative Skills for Innovation Grow with Google Slovensko 2020
Štatistické metódy vo výskume FMK UCM v Trnave 2020
G Suite: Online výučba cez Google Meet FMK UCM v Trnave 2020
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard FMK UCM v Trnave 2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe FMK UCM v Trnave 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Marketing I. Marketingová komunikácia prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketing II. Marketingová komunikácia prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment I. Marketingová komunikácia prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment II. Marketingová komunikácia prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingový manažment I. Marketingová komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingový manažment II. Marketingová komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreatívny projektový manažment Marketingová komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Inovácie v marketingovej komunikácii Marketingová komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia a etika vedeckej práce Marketingová komunikácia tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
Inovácie v marketingovom a mediálnom prostredí Marketingová komunikácia tretí Marketingová komunikácia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Marketingová komunikácia prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
--
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
10
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
219
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
22
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Projektový manažment Teória digitálnych hier prvý Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
247
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
59
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
162
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
49
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
581
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
484
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
113
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
59
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4 (na medzinárodnej úrovni) a 3 (na národnej úrovni)
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2 (na medzinárodnej úrovni) a 1 (na národnej úrovni)
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Communication for open innovation : towards technology transfer and knowledge diffusion / Anna Zaušková, Adam Madleňák ; reviewers: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - 118 s. - ISBN 978-83-7729-248-8

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Marketing communication in the eco-innovation process : communication in the process of designing and implementing of eco-innovations in Slovak business environment / Zuzana Bezáková, Anna Zaušková ; reviewers: Jana Štofková, Jarmila Šalgovičová, Andrej Miklošík. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2016. - 139 s. - ISBN 978-83-62314-25-6

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

SoLoMo marketing as a global tool for enhancing awareness of eco-innovations in Slovak business environment / Anna Zaušková, Monika Rezníčková, 2020. DOI DOI 10.24136/eq.2020.007. In: Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. - ISSN 1689-765X, Roč. 15, č. 1 (2020), s. 133-150.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Phygitalové komunikačné nástroje na podporu environmentálnych inovačných procesov v slovenskom podnikateľskom prostredí : vedecká monografia / Anna Zaušková, Lukáš Grib, Pavol Kyselica ; recenzenti: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 197 s. - ISBN 978-80-8105-830-1.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country / Anna Zaušková, Artur Bobovnický, Adam Madleňák, 2013.In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

SoLoMo marketing as a global tool for enhancing awareness of eco-innovations in Slovak business environment / Anna Zaušková, Monika Rezníčková, 2020. DOI DOI 10.24136/eq.2020.007. In: Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. - ISSN 1689-765X, Roč. 15, č. 1 (2020), s. 133-150.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Smartphone addiction risk, anxiety symptom severity, and depression psychopathology / Thomas Porter ... [et al.], 2020. DOI DOI 10.22381/PCP1920205. In: Review of Contemporary Philosophy. - ISSN 1841-5261, Roč. 19 (2020), s. 57-63.


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Earnings drivers of Slovak manufacturers : efficiency assessment of innovation management / Pavol Durana ... [et al.], 2020. DOI DOI 10.3390/app10124251. In: Applied Sciences. - ISSN 2076-3417, Roč. 10, č. 12 (2020), s. [1-17].

Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/12/4251/htm

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Perception of Data from the Ecological Activities of Companies Using Innovative Communication Tools / Michal Kubovics, Anna Zaušková, Simona Ščepková, 2021. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 84-99.

V1/AAA Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Groundswell: The cornerstone of interactive communication on social media / Anna Zaušková, Simona Ščepková ; reviewers: Ľudmila Nagyová, Zdenka Musová, Jana Přikrylová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer, 2022. - 115 s. [7,57AH] [online]. - ISBN 978-963-594-139-1 (online).

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

SoLoMo marketing as a global tool for enhancing awareness of eco-innovations in Slovak business environment / Anna Zaušková, Monika Rezníčková, 2020. DOI DOI 10.24136/eq.2020.007. In: Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. - ISSN 1689-765X, Roč. 15, č. 1 (2020), s. 133-150.

Ohlas:

2021  [01] Xu, A., et al. B&b promotion model construction: A topicbased text mining study of online consumer reviews. In: Transformations in Business and Economics. – ISSN 16484460. – Roč. 20, č. 3 (2021), s. 74.-92. Scopus

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Smartphone addiction risk, anxiety symptom severity, and depression psychopathology / Thomas Porter ... [et al.], 2020. DOI DOI 10.22381/PCP1920205. In: Review of Contemporary Philosophy. - ISSN 1841-5261, Roč. 19 (2020), s. 57-63.

Ohlas:

2022  [01] Perceived Overqualification and Intensive Smartphone Use: A Moderated Mediation Model / Peng, Xiongliang [Autor] ; Yu, Kun [Autor] ; Zhang, Kairui [Autor] ; Xue, Hanbing [Autor] ; Peng, Jianfeng [Autor]. – DOI 10.3389/fpsyg.2022.794913. – SCOPUS In: Frontiers in Psychology. – ISSN (online) 16641078. – Roč. 13 (2022) Scopus

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Earnings drivers of Slovak manufacturers : efficiency assessment of innovation management / Pavol Durana ... [et al.], 2020. DOI DOI 10.3390/app10124251. In: Applied Sciences. - ISSN 2076-3417, Roč. 10, č. 12 (2020), s. [1-17].

Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/12/4251/htm

Ohlas:

2020  [1] Defining smes’ 4.0 readiness indicators / Chonsawat, Nilubon; Sopadang, Apichat. In: Applied Sciences. 2020, roč. 10, č. 24, art. no. 8998, s. [1-30]. WoS, Scopus

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Communication in knowledge Transfer Management / Zbyněk Pitra, Anna Zaušková, 2014. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 51-65.

Ohlas:

2018  [1] YAP, J.B.H., ABDUL-RAHMAN, H., WANG, Ch. Preventive Mitigation of Overruns with Project Communication Management and Continuous Learning: PLS-SEM Approach. In: Journal of Construction Engineering and Management. 2018, 144(5), art. no. 04018025. WoS

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country / Anna Zaušková, Artur Bobovnický, Adam Madleňák, 2013. In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267..

Ohlas:

2019  [1] NAIDOO, S., HEWITT, M., BUSSIN, M. A leadership model validation: Dimensions influential to innovation. In: South African Journal of Business Management. 2019, 50(1), art. no. UNSP a1294. WoS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

2021-2022 V4 (visegrad found) F22110036  Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia

Partneri: University of Belgrade, Technical faculty in Bor (Srbsko) – koordinátor projektu, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (SK), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ), University of Economics in Katowice (PL), Obuda University (HU).

Výskum bol realizovaný  v malých a stredných podnikateľských subjektoch v Srbsku, Bulharsku a v partnerských krajinách V4 a bolo zamerané na päť oblastí: digitálne technológie, výhody digitalizácie, obmedzenia digitalizácie, priemysel 4.0, udržateľnosť.

Cieľ projektu: vyvinúť praktickú softvérovú aplikáciu prispôsobiteľnú potrebám rozhodovacích orgánov v malých a stredných podnikoch.

Zodpovedná riešiteľka za partnera FMK UCM v Trnave


 

2017-2021 INTERREG Europe – ClusterFY Partnerské krajiny: Litva (MITA), Holandsko (SNN), Švédsko (Hudiksvalls Kommun), Poľsko (PARP), Rumunsko (SM RDA), Španielsko (UCLM), Slovensko (SIEA) a Grécko (CERTH). https://www.interregeurope.eu/clusterfy/ Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR. Expert SIEA (2018-2019) tvorba a prezentácia odbornej štúdie k projektu ClusterFY: Analýza vybraných priemyselných klastrov a mapovanie potenciálu regiónov pre vznik nových klastrových iniciatív, resp. rozšírenie existujúcich klastrov. Tvorba a návrh rozšíreného hodnotenia klastrov na národnej úrovni pri zohľadnení národných špecifík, odvetvovej príslušnosti a stratégie RIS3.

2021-2023 VEGA 1/0458/21 - Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. Vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA - spoluriešiteľka projektu

2018 – 2020 Projekt VEGA 1/0708/18: „Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách“ Prínosom vedeckého projektu je tvorba teoretického aparátu konvergencie troch princípov, a to sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v kontexte marketingovej komunikácie prezentujúcej inovatívne riešenia environmentálnych problémov a metodologického modelu pre využitie komunikačných nástrojov koncepcie SoLoMo v environmentálnom manažmente v podnikateľskom prostredí. kontexte marketingovej komunikácie prezentujúcej inovatívne riešenia environmentálnych problémov. Unikátným výsledkom je softvérový produkt v podobe digitálnej hry orientovanej na riešenie environmentálnych problémov v súlade s požiadavkami koncepcie SoLoMo, ktorý uľahčí proces edukácie. Vedúca projektu

2015 – 2017 Projekt VEGA 1/0640/15: „Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom nvironmentálnom manažmente podnikov“ Projekt priniesol niekoľko originálnych poznatkov a riešení v oblasti komunikačných nástrojov koncepcie Phygital a environmentálneho manažmentu. Z výsledkov získaných z realizovaných analýz a siedmich prieskumov bol navrhnutý model využívania phygitalových nástrojov pri komunikácii ekoinovačných procesov podnikateľských subjektov. Okrem tohto modelu boli vypracované ďalšie tri metodické postupy: "aplikácie procesného prístupu do tvorby komunikačnej stratégie v rámci inovačných aktivít manažmentu organizácie", "využívania najvhodnejších komunikačných nástrojov v jednotlivých častiach ekoinovačných procesov", "digitálnej komunikácie na atraktívne komunikovanie environmentálneho obsahu v mediálnom prostredí". ktoré svojou špecifickosťou podporujú jedinečné a originálne spracovanie projektu. Unikátnym výsledkom je aj inštruktážny film, v ktorom sú prezentované phygitalové nástroje, vrátane technických zariadení a sú simulované možnosti využívania nástrojov koncepcie Phygital v environmentálnom manažmente. Vedúca projektu


Projekt dosiahol významný výsledok: Úspešné ukončenie riešenia projektu a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov, ktorý udelila Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV).


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
predsedníčka Vedeckej rady pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie Vydavateľstvo Wolters Kluver 2018 - doposiaľ
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today (indexovaný vo WoS, Scopus) FMK UCM v Trnave 2010 - doposiaľ
členka medzinárodnej vedeckej spoločnosti European Communication Research and Education Association (ECREA) 2015 - doposiaľ
členka medzinárodnej vedeckej spoločnosti European Association for Viewers Interests (EAVI) 2017 - doposiaľ
členka medzinárodnej asociácie pre komunikáciu Polish Communication Association 2021 - doposiaľ
členka medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe 2019 - doposiaľ
členka českej marketingovej asociácie na podporu komunikácie medzi marketingovými odborníkmi, zvyšovanie kvality marketingového riadenia a marketingových činností Czech Marketing Association (Česká marketingová společnost) 2005 - doposiaľ
členka Klubu učitelů marketingu Czech Marketing Association (Česká marketingová společnost) 2019 - doposiaľ
členka medzinárodnej asociácie European Social Marketing Association 2021 - doposiaľ
členka Komisie VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava 2016-doposiaľ
členka hodnotiteľskej komisie súťaže „Krištáľový Merkúr“ – cena za najlepšiu inováciu roka Slovenská obchodná priemyselná komora – BB RK SOPK 2002 - doposiaľ
členka Pracovnej skupiny akreditačnej rady UNIZA Žilinská univerzita v Žiline 2021 - doposiaľ
členka Rady kvality FMK Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2021 - doposiaľ
predsedníčka Odborovej komisie Mediálne a komunikačné štúdiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2010 - doposiaľ
členka Odborovej komisie v ŠO Ekonómia a manažment Fakulta PEDAS ŽU v Žiline 2007 - doposiaľ
facilitátorka a členka prípravného výboru na založenie strojárskeho a drevárskeho klastra Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia BBSK 2007 - 2009
členka medzinárodnej vedeckej spoločnosti International Association for Media Education (IAME) 2019- doposiaľ

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, ČR 9. 1. – 13. 1. 2012 ERASMUS
Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, ČR 24. 9. – 28. 9. 2012 ERASMUS
University of Information Technology and Management Rzeszow, Poľsko 15. 3. – 17. 3. 2016 ERASMUS+
University of Economics Katovice, Poľsko 9. 4. 2018 – 12. 4. 2018 ERASMUS+
University of Economics Katovice, Poľsko 9. 5. 2022 - 13. 5. 2022 ERASMUS+
University of Economics Katovice, Poľsko 22. 5. - 26. 5. 2023 ERASMUS+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Cena rektora za súbor vedeckých prác a monografií publikovaných vo významných vedeckých databázach (2016)


Členka hodnotiteľskej komisie súťaže „Krištáľový Merkúr“ – cena za najlepšiu inováciu roka. BB RK Slovenská obchodná priemyselná komora MH SR

Členka hodnotiteľskej komisie Briliantt, Granátt FMK UCM Trnava

Facilitátorka klastrov

Členka a garantka sekcií viacerých vedeckých a programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií

Členka rôznych expertných tímov a komisií pri BBSK a ŽSK so zameraním na inovačné stratégie, hodnotenie inovatívnosti, benchmarking, zriaďovanie inovačných centier a klastrov,

Členka expertnej skupiny Znalostná ekonomika pre stredné Slovensko (ŽSK a BBSK),

Členka pracovných skupín „Stratégia podpory MSP“,„Akčný plán Mesta Zvolen“, Stredný Hron (Vidiecky parlament) a ď.

Predsedníčka Dozornej rady 1. Slovenského strojárskeho klastra a členka pracovných skupín „Výskum a vývoj“, „Vzdelávanie“ a „Marketing“ 1. SSK.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-20