UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
Email:
daniela.kollarova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kollárová
I.2 - Meno
Daniela
I.3 - Tituly
doc. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
FMK UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
daniela.kollarova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14240
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a informačné kompetencie
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6923-5057?lang=en

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM v Trnave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdie, marketingová komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM v Trnave
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdie, marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia a reklama
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM v Trnave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/asistent FMK UCM v Trnave 30. 9. 2003 - 30. 9. 2008
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent FMK UCM v Trnave od 1. 2. 2008 do 30. 9. 2020
docent FMK UCM v Trnave od 1. 10. 2020 doposiaľ

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Design thinking workshopy: Segmentácia, Mapovanie zákazníckej cesty, Kvalitatívny výskum, Interpretácia dát, Ideácia a prototypovanie Adam Brocka 2022
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe FMK UCM v Trnave 2021
Digitálne technológie v retailu v době pandemie POPAI CE 2021
Marketing Rulezz 2022 PS: Digital, MarketerBiz 2022
Vyšší princip retailu POPAI CE 2020
Jak správně na Category Management? POPAI CE 2020
Kapitáni Pert a Gantt FMK UCM v Trnave 2020
Design thinking Google Slovensko 2020
Štatistické metódy v marketingovom výskume FMK UCM v Trnave 2020
Project Based Learning, 4 fázy projektovej výučby: Analýza, Koncepcia, Verifikácia, Argumentácia Talentway Academy 2019
Design Thinking Tools, Talentway Academy Metódy: Who? What? How? Why?, Persona, Brainstorming, Brainwriting, Letter to Grandma, Prototyping Talentway Academy 2019
Creative Skills for Innovation, Grow with Google Slovensko Google Slovensko 2020
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard FMK UCM v Trnave 2021
Digital Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 2021
Školenie k antiplagiátorskému systému Urkund Albertina icome 2021
Interaktívny vzdelávací seminár pre pracovníkov s mládežou a učiteľov zameraný na inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže Európsky dialóg, Občianske združenie 2022
Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM v Trnave 2022
Workshopy k tvorbe stratégie značky s Pavlom Minárom Inspirations Minar 04/05 2023
Hodnotenie študentov v rámci VŠ predmetov Ako rozvíjať soft skills u študentov? TALENTWAY 2022
Kvalitatívny výskum (seminár) Ipsos 09/2023
Kreativita a kreatívne vyučovanie marketingovej komunikácie: 7+ je jednoduchý návod, ako sa naučiť pozerať na kreativitu v reklame Wiktor Leo Burnett 02/2024
Ako využiť AI v publikovaní (eticky) FMK UCM v Trnave 10/2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Marketing I Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketing II marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Reklamná a spotrebiteľská gramotnosť Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Propedeutika manažmentu a marketingu Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Etika v mediálnej komunikácii Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Spotrebiteľská gramotnosť Mediálne a informačné kompetencie tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Aplikované mediálne štúdiá prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Aplikované mediálne štúdiá druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a informačné kompetencie tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
136
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Direct marketing marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Podpora predaja marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Medzinárodný marketing a marketingová komunikácia marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment a marketing masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Odborná prax marketingová komunikáca 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I. marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Spotrebiteľská gramotnosť mediálne a informačné kompetencie 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Stratégie ekonomiky pozornosti digitálnych médií marketingová komunikácia 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
111
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
132
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations / Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Oxford : Peter Lang, 2022. - 192 s. [9,64AH]. - ISBN 978-1-80079-855-7.


[Kusá Alena (33 [3,20 AH]%) - Fašiang Tomáš (34 [3,24 AH]%) - Kollárová Daniela (33 [3,20 AH]%)]

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Trends in education during the pandemic: modern online technologies as a tool for the sustainability of university education in the field of media and communication studies / Anna Hurajová, Daniela Kollárová, Ladislav Huraj, 2022. DOI DOI 10.1016/j.heliyon.2022.e09367.

In: Heliyon. - ISSN 2405-8440, Roč. 8, č. 5 (2022), s. 1-17 [online].


Spôsob prístupu:V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia


https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)00655-7


[Hurajová Anna (40%) - Kollárová Daniela (40%) - Huraj Ladislav (20%)]


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mysli globálne, konaj lokálne pre slovenských importérov automobilov neplatí = Think globally, act locally does not apply to Slovak importers / Daniela Kollárová, 2013. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 95-105.


[Kollárová Daniela (100%)]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami / Daniela Kollárová ; recenzenti: Anna Zaušková, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 109 s. - ISBN 978-80-8105-618-5.


[Kollárová Daniela (100%)]V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Mobile phone as a means of communication with Generation Z consumers in retail / Daniela Kollárová, Miriama Koliščáková, Andrej Trnka, 2023. - Kategória do roku 2021 ADE. DOI DOI 10.7251/EMC2301113K.

In: Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije = Economy and Market Communication Review = Economy and Market Communication Review. - ISSN 2232-8823, Roč. 13, č. 1 (2023), s. 113-130.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations / Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Oxford : Peter Lang, 2022. - 192 s. [9,64AH]. - ISBN 978-1-80079-855-7.


[Kusá Alena (33 [3,20 AH]%) - Fašiang Tomáš (34 [3,24 AH]%) - Kollárová Daniela (33 [3,20 AH]%)]

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Trends in education during the pandemic: modern online technologies as a tool for the sustainability of university education in the field of media and communication studies / Anna Hurajová, Daniela Kollárová, Ladislav Huraj, 2022. DOI DOI 10.1016/j.heliyon.2022.e09367.

In: Heliyon. - ISSN 2405-8440, Roč. 8, č. 5 (2022), s. 1-17 [online].


Spôsob prístupu:

https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)00655-7


[Hurajová Anna (40%) - Kollárová Daniela (40%) - Huraj Ladislav (20%)]


OHLASY

2022 [01] WANG, Z., JIANG, Q., LI, Z. How to Promote Online Education through Educational Software-An Analytical Study of Factor Analysis and Structural Equation Modeling with Chinese Users as an Example. In: SYSTEMS. 2022, roč. 10, č. 4.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Mobile phone as a means of communication with Generation Z consumers in retail / Daniela Kollárová, Miriama Koliščáková, Andrej Trnka, 2023. - Kategória do roku 2021 ADE. DOI DOI 10.7251/EMC2301113K.

In: Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije = Economy and Market Communication Review = Economy and Market Communication Review. - ISSN 2232-8823, Roč. 13, č. 1 (2023), s. 113-130.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Sensed atmosphere of the sacral structures / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 231-234.


[Kollárová Daniela (50%) - Ungerová Magdaléna (50%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Product flyer as a basic tool of marketing communication in furniture retail / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC.

In: Sustainability of forest-based industries in the global economy : proceedings of scientific papers / editor-in-chief: Denis Jelačić. - Zagreb : WoodEMA - International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industr, 2020. - ISBN 978-953-57822-8-5, s. 107-112.


[Kollárová Daniela (50%) - Ungerová Magdaléna (50%)]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Trends in education during the pandemic: modern online technologies as a tool for the sustainability of university

education in the field of media and communication studies / Anna Hurajová, Daniela Kollárová, Ladislav Huraj, 2022. DOI DOI 10.1016 j.heliyon.2022.e09367. In: Heliyon. - ISSN 2405-8440, Roč. 8, č. 5 (2022), s. 1-17 [online].

 

Spôsob prístupu:

https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)00655-7

 

[Hurajová Anna (40%) - Kollárová Daniela (40%) - Huraj Ladislav (20%)]

 

OHLASY

2023  [02] SOLANO, J.J.B., SOLANO, R.B., ESTEBAN, A.M. Prácticas digitales y sostenibilidad socioambienta en la educación básica de las Smart Cities. In: Revista de Educación a Distancia. 2023, 72(23), s. 1-35.


2023  [02] NOGUERA-FRUCTUOSO, I., VALDIVIA-VIZARETTA, P. Teachers' and students' perspectives on the intensive use of technology for teaching and learning. In: Educar. 2023, 59(1), s. 213-229. ISSN 0211-819X.


2023  [02] AL-ABSY, M.S.M. Effects of COVID-19 Pandemic on Accounting Students' Capability to Use Technology. In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2023, 22(1), pp. 247-267.


2022  [01] How to Promote Online Education through Educational Software-An Analytical Study of Factor Analysis and Structural Equation Modeling with Chinese Users as an Example / Wang, Zheng ; Jiang, Qianling; Li, Zichao. DOI 10.3390/systems10040100. – WOS CC In: Systems [elektronický dokument] . – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2079-8954. – Roč. 10, č. 4 (2022), s. [online] Scopus


2022  [01] TYMCHENKO, O., et al. Determining the Priority of Factors Influencing the Selection of Information Technology for Distance Education. In: Unternational Scientific and Technical Conference Sciences and Information Technologies. 2022, vol. 2022, pp. 279-283. Scopus


2022  [01] Qualitative Analysis of Use of ICTs and Necessary Personal Competencies (Self-Efficacy, Creativity and Emotional Intelligence) of Future Teachers: Implications for Education / Molero Jurado, Maria del Mar [Autor] ; Simon Marquez, Maria del Mar [Autor] ; Martinez, Africa Martos [Autor] ; Barragan Martin, Ana Belen [Autor] ; Perez-Fuentes, Maria Del Carmen [Autor] ; Gazquez Linares, Jose Jesus [Autor]. – DOI 10.3390/su141912257. – WOS CC In: SUSTAINABILITY. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 19 (2022). WoS


2022  [01] Analysis of MOOC Quality Requirements for Landscape Architecture Based on the KANO Model in the Context of the COVID-19 Epidemic / Qiao, Lifang [Autor] ; Zhang, Yichuan [Autor]. – DOI 10.3390/su142315775. – WOS CC In: SUSTAINABILITY. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 23 (2022). WoS


2022  [01] Evaluation of Online and Offline Communication Skills in Higher Education / Cirtita-Buzoianu, Cristina [Autor] ; Tzafilkou, Katerina [Autor] ; Mata, Liliana [Autor] ; Amalancei, Brindusa-Mariana [Autor]. – DOI 10.3390/su142417039. – WOS CC In: SUSTAINABILITY. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 14, č. 24 (2022). WoS


2022  [01] Designing and Delivering Experiential Journalism Tasks in Online Environments: A Framework Grounded in Cognitive Apprenticeship Theory / Delaney, Brian [Autor]. – DOI 10.1080/1461670X.2022.2150263. – WOS CC In: JOURNALISM STUDIES. – ISSN 1461-670X. – ISSN (online) 1469-9699. – 2022. WoS


2022  [02] NURSULISTIYO, E., et al. Perception Scale of Online Learning in the Indonesian Context During the Covid-19 Pandemic: Psychometric Properties Based on the Rasch Model. In: Indonesian Review of Physics. 2022, 5(2), s. 49-56. ISSN 2621-3761.


2022  [01] WANG, Z., JIANG, Q., LI, Z. How to Promote Online Education through Educational Software-An Analytical Study of Factor Analysis and Structural Equation Modeling with Chinese Users as an Example. In: SYSTEMS. 2022, roč. 10, č. 4.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mysli globálne, konaj lokálne pre slovenských importérov automobilov neplatí = Think globally, act locally does not apply to Slovak importers / Daniela Kollárová, 2013. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 95-105.

 

[Kollárová Daniela (100%)]

 

OHLASY

2016 [1] ZAUŠKOVÁ, A., RYBANSKÝ, R., MIKLENČIČOVÁ, R. Eco Innovations in Slovakia and Their Marketing Communication.

In: ICASSR 2015: 3rd International Conference on Applied Social Science Research. 2016, s. 219, 220. ISBN 978-94-6252-148-3. WoS

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami / Daniela Kollárová ; recenzenti: Anna Zaušková,

Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 109 s. - ISBN 978-80-8105-618-5.

 

[Kollárová Daniela (100%)]

 

 

OHLASY

 

2021 [02] FAŠIANG, T. The relation between the generational preference and the choice of the type of retail. In:

Marketing Identity. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 277-282. ISBN 978-80-572-0220-2.

 

2021 [02] MRÁČEK, P., MILICHOVSKÝ, F. Influence of communication tools on customer behaviour within a food product

after declared consumption date in global retail. In: The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 92, s. 1-7.

 

2021 [4] HUDÁKOVÁ, V. Vplyv

marketingovej komunikácie na prosperitu rozhlasovej stanice. In: Marketing identity: nové zmeny, nové šance. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 52-63. ISBN 978-80-572-0219-6.

 

2020 [1] MILICHOVSKÝ, F., MRÁČEK, P. Customers behaviour during purchasing vegetarian products in global retail

environment. In: 19th International scientific conference Globalization and its socio-economic consequences 2019 - sustainability in the global-knowledge economy. 2020, art. no. 04016. SHS Web of Conferences, vol. 74. WoS

 

2019 [4] KOTELEŠ, M., KUSÁ, A. Online vs. offline v e-shopoch. In: Marketing Identity 2019: Offline Is the New

Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 289. ISBN 978-80-572-0039-0.

 

2019 [2] MRÁČEK, P., MILICHOVSKÝ, F. Influence of in-store marketing and customers behaviour in outdoor shops. In:

Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 665. ISBN 978-80-572-0038-3. WoS

 

2018 [2] MILICHOVSKÝ, F., MRÁČEK, P. Customers behaviour according to their reaction on communication of

vegetarianism in Czech Republic. In: Marketing Identity: Digital Mirrors - part I. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 392, 396. ISBN 978-80-8105-984-1. WoS

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Globalisation and its impact on the creation of sustainable points of purchase / Daniela Kollárová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. DOI DOI 10.1051/shsconf/20207404011. In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] / Tomáš Klieštik (ed.). - 1 vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - (ISSN 2261-2424, SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 74). - ISSN 2261-2424, s. 1-6.


OHLASY:

2021 [01] HADRIAN, P., MILICHOVSKY, F., MRACEK, P. The Concept of Strategic Control in Marketing Management in Connection to Measuring Marketing Performance. In: SUSTAINABILITY. 2021, roč. 13, č. 7, art. no. 3887. WoS


2021 [02] MRÁČEK, P., MILICHOVSKÝ, F. Influence of communication tools on customer behaviour within a food product after declared consumption date in global retail. In: The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 92, s. 1-7.


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 1/0606/21 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie. Vedúci projektu: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

VEGA 1/0283/15 Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu, vedúca projektu: prof. Ing. Alena Kusá, PhD., doba riešenia: 2015-2017, členka riešiteľského kolektívu

VEGA 1/0640/15 Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, doba riešenia: 2015 – 2017, vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., členka riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) Communication Today FMK UCM v Trnave od 2010 doposiaľ
členka zahraničnej profesijnej spoločnosti Česká marketingová společnost od 2013 doposiaľ
členka zahraničnej profesijnej spoločnosti WoodEMA od 2012 doposiaľ
členka zahraničnej profesijnej spoločnosti POPAI CE od 2020 doposiaľ
členka Vedeckého výboru konferencie Marketing Identity FMK UCM v Trnave od 2010 doposiaľ
členka Rady kvality FMK FMK UCM v Trnave od 2021 doposiaľ
členka Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave UCM v Trnave od 2022 doposiaľ
členka zahraničnej profesijnej spoločnosti ESMA od 2021 doposiaľ
členka zahraničnej profesijnej spoločnosti Klub učitelú marketingu od 2019 doposiaľ
členka organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and Media Identity FMK UCM v Trnave od 2022 doposiaľ
podpredsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave UCM v Trnave od 02/2023
členka Odborovej komisie pre doktorandské štúdium FMK UCM v Trnave 2023-2027
členka redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu Scientia et Societas od 06/2023 doposiaľ

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Jana Amose Komenského Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3 10. 6. 2013 – 14. 6. 2013 Erasmus+
Vysoká škola finanční a správní Estonská 500, 101 00 Praha 10 16. 6. 2014 – 18. 6. 2014 Erasmus+
University of Dubrovnik Ul. branitelja Dubrovnika 29, 20000, Dubrovnik 4. 5. 2015 – 8. 5. 2015 Erasmus+
Saxion University of Appplied Sciences M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede 12. 3. 2017 – 17. 3. 2017 Erasmus+
Brno University of Technology, Antonínská 548/1, 601 90 Brno 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-18