UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Denisa Kraľovičová, PhD.
Email:
denisa.kralovicova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KJK - Katedra jazykovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kraľovičová
I.2 - Meno
Denisa
I.3 - Tituly
Mgr. et. Mgr. , PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM Trnava
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 2
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
denisa.kralovicova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14246
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6149-3919

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UCM Trnava, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2003,2006
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (psychológia-anglický jazyk a literatúra), psychológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UCM Trnava, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2003,2006
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (psychológia-anglický jazyk a literatúra), psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UCM Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 17.10.2006
lektor AJ Jazyková škola Wings, Sereď 2013-2017
lektor AJ Jazyková škola Harmony, Trnava 2004-2009

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
European Business Competence Licence International Centre of EBC*L 2010
English for Specific Purposes, Best Practices for Courses and Materials American English Institute 2015
Kurz anglického jazyka Akadémia vzdelávania v Trnave 2011
Salzburg Academy on Media and Global change International Center for Media and the Public Agenda 2011
ELTSs journalism workshop U.S. Embassy Bratislava, Slovakia 2016
TESOL 2016 TESOL International association, Maryland, USA 2016
ETS TOEIC certificate ETS Global 2013
LanguageCertLevel2, ESOL International (Expert C1) Language Cert, Best s.r.o. 2021
Online kurz - Na dezinformácie kompetentne a kriticky FMK UCM 2023
Kvalitatívny výskum IPSOS 2023
Rozvoj digitálnych zručností: o Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM 2023
Online/Prezenčne - Kurz anglického jazyka FMK UCM 2022,2023
Online webinár - Fulbright Slovak Scholar Program - Q&A Fulbright Slovakia 2023
Používanie rodovo-citlivého jazyka Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2023
Online workshop v rámci projektu APVV - Využívanie bezplatných aplikácií na získavanie informácií o sociálnych médiách a pre potreby vedeckých príspevkov. FMK UCM 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Anglický jazyk I-IV marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia 1 mediálne a komunikačné štúdiá
Odborná komunikácia v AJ -I-IV marketingová komunikácia 1 mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
60
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
43
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Anglický jazyk I-IV MARK, KOMU
Odborná komunikácia v AJ I,II MARK

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Hero transformations in contemporary mainstream film / Alexander Plencner, Denisa Kraľovičová, Martin Stropko, 2014.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 79-92.


[Plencner Alexander (50%) - Kraľovičová Denisa (25%) - Stropko Martin (25%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Pope in welter of social media / Daniela Kollárová, Denisa Kraľovičová, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 203-206.


[Kollárová Daniela (50%) - Kraľovičová Denisa (50%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Religion online / Denisa Kraľovičová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 25-27.


[Kraľovičová Denisa (100%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Specifics of neuromarketing and its application on fragile target group children / Denisa Kraľovičová, 2019.

In: DOKBAT 2019 : conference proceedings : 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : conference proceedings : 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / edited by: Pavel Ondra. - 1. vyd. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, 2019. - ISBN 978-80-7454-893-2 (online), s. 598-605.


Spôsob prístupu:

http://dokbat.utb.cz/proceedings/


[Kraľovičová Denisa (100%)]

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Mgr. Denisa Kraľovičová - project co-ordinator, Department of Languages / [Denisa Kraľovičová], 2011.

In: Unplugged / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. - ISBN 978-80-8105-243-9, S. 7.


[Kraľovičová Denisa (100%)]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Selected Issues of Marketing and Marketing Communication : specialized academic textbook in English / Daniela Kollárová, Denisa Kraľovičová ; reviewers: Radim Bačuvčík, Margaréta Nadányiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - 130 s. - ISBN 978-80-572-0277-6.


[Kollárová Daniela (50%) - Kraľovičová Denisa (50%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Pope in welter of social media / Daniela Kollárová, Denisa Kraľovičová, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 203-206.


[Kollárová Daniela (50%) - Kraľovičová Denisa (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Human connection in age of digital abundance / Denisa Kraľovičová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.

In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 200-207 [online].


Spôsob prístupu:

https://fmk.sk/megatrends_and_media2019/


[Kraľovičová Denisa (100%)]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Religion online / Denisa Kraľovičová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 25-27.


[Kraľovičová Denisa (100%)]


2019 [1] GÁLIK, S., GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. Online religion in videogames. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 314. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS


2018 [1] GÁLIK, Slavomír. Influence of digital media on religion: possibilities and limitations. In: ESRARC 2018: 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation. Torino: Kermes, 2018, s. 188, 189. ISBN 978-88-942064-8-7. WoS


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Interkultúrne aspekty a kvalita vzdelávania kultúra-piata zručnosť? / Denisa Kraľovičová, 2012.

In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti / Ivona Mišterová, Marie Fenclová a kol. ; recenze: Marina Wagnerová, Hana Potměšilová. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. - ISBN 978-80-261-0187-1, S. 75-79.


[Kraľovičová Denisa (100%)]


2013 [4] KOLLÁROVÁ, Daniela. Miesto cudzojazyčnej tlače vo výučbe odbornej komunikácie v študijnom odbore masmediálne štúdiá. In GAJDOŠ, Jozef (ed.) Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. 2013. ISBN 978-80-89372-50-8, s. 62, 66.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Kultúrne aspekty európskej reklamy = Cultural aspects of European Advertising / Denisa Kraľovičová, 2010.

In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3.- 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-159-3, S. 116-126.


[Kraľovičová Denisa (100%)]


2012 [3] UNGEROVÁ, Magdaléna. Printové médiá a interkultúrna kompetencia vo výučbe anglického jazyka. In MIŠTEROVÁ, I., FENCLOVÁ, M. a kol. Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 2012. ISBN 978-80-261-0187-1, s. 98, 101.


2011 [4] UNGEROVÁ, Magdaléna. Niektoré aspekty anglického jazyka v oblasti media relations. In PETRANOVÁ, D., MAGÁL, S. Marketingová komunikácis a media relations [online]. Trnava : FMK UCM, 2011 [2012-01-17], s. 196, 198. Dostupné na internete: <http://fmk.sk>. ISBN 978-80-8105-332-0.


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Medonosný marketing = Melliferous marketing / Renata Miklenčičová, Denisa Kraľovičová, 2012.

In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 81-90 [CD-ROM].


[Miklenčičová Renáta (50%) - Kraľovičová Denisa (50%)]


2014 [3] KOLLÁROVÁ, D., UNGEROVÁ, M. Byť bohatý je skvelé. In Marketingová komunikace a společnost [CD-ROM]. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. s. 304, 311. ISBN 978-80-7408-097-5.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií

KEGA - Internacionalizácia vyučovania na FMK

English for journalism - medzinárodný projekt realizovaný v spolupráci v Veľvyslanectvom USA

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Salzburg Global Seminar koordinátor na FMK Salzburg Global Seminar, Austria, USA 2011-2015
Členka organizačného výboru Quo Vadis FMK
koordinátor programu Erasmus a člen poroty na FMK UCM Erasmus 2006-2020
Učiaca sa Trnava - koordinátor eventu pre FMK UCM Lifestarter o.z. 2023,2024

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
UJAK Praha, ČR 3.9.2012-7.9.2012 Erasmus, jan.visnovsky@ucm.sk
VŠ finanční a správní Praha, ČR 16.6.2014-18.6.2014 Erasmus+, jan.visnovsky@ucm.sk
Lucian Blaga Uviversity Rumunsko 23.5.2022-27.05.2022 Erasmus+, jan.visnovsky@ucm.sk
University of Teramo Taliansko 1.5.2023-5.5.2023 Erasmus+, jan.visnovsky@ucm.sk

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Organizácia workshopov v spolupráci s Veľvyslanectvom USA (pozvaní zahraniční hostia z oblasti masmédií)


Manažovanie štipendijných pobytov pre študentov a pedagógov v spolupráci s Veľvyslanectvom USA (napr. najvýznamnejšie študentské štipendium - Voice of America, USA, Fulbright štipendiá)


Nominácia študentov na program Erasmus - členstvo v komisii FMK UCM


Nominácia pedagógov a študentov na program Salzburg Academy on Media and Global change, Austria (2011- 2015)


Jazyková kaviareň - spoluorganizátor podujatia na FMK UCM

Dátum poslednej aktualizácie