UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Email:
eva.habinakova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KJK - Katedra jazykovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Habiňáková
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
eva.habinakova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8628
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000 0003 3754 3351

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia anglický jazyka a literatúra - nemecký jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Pedagogika, Pedagogika
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2002 - 2012
odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2006 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
AI nastroje, ktoré pomáhajú výskumníkom (webinár) FMK UCM v Trnave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
anglický jazyk 1 masmediálna komunikácia bakalársky, denné mediálne a komunikačné štúdiá
anglický jazyk 1 marketingová komunikácia bakalársky, denné, externé mediálne a komunikačné štúdiá
anglický jazyk 1 aplikované mediálne štúdiá bakalársky, denné mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
34
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
34
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Foreign Language Teaching with Integration of Cultural Content / Eva Habiňáková, 2016.

In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 S1 (2016), pp. 299-305.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Kultúrne obsahy v kontexte interkultúrnej komunikácie / Eva Habiňáková ; vedeckí recenzenti: Hana Pravdová, Marína Trnková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-504-1.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Products quality in the area of wood processing industry as part of eco-efficiency / Renáta Nováková, Eva Habiňáková, 2014.

In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6, S. 101-104.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Radio Broadcasting and Radio Production : specialized academic textbook in English / Zora Hudíková, Eva Habiňáková ; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-969-8.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Secularization process of homo medialis / Hana Pravdová, Eva Habiňáková, Zora Hudíková, 2014.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 189-197.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

Investment in human capital as a guarantee of the country´s economic development in woodworking industry/ Olena Plaksiuk, Renata Nováková, Eva Habiňáková, 2022. In: Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment: Proceedings/ ed. Renata Nováková. – 1. vyd. – Zagreb: WoodEMA – International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forest and Forest Based Industry, 2022. – ISBN 978-953-8446-00-9, s. 333 – 340.

Radio Broadcasting and Radio Production: specialized academic textbook in English/ Zora Hudíková, Eva HAbiňáková, reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. – 1. vyd. – Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. – 110 s. – ISBN 978-80-8105-969-8.

Safety of wooden toys as a prerequisite for compliance with the requirements of European technical standards / Renata Nováková, Viera Horváthová, Eva Habiňáková, 2022.

In: Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : Proceedings / ed. Renata Nováková. - 1. vyd. - Zagreb : WoodEMA - International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry, 2022. - ISBN 978-953-8446-00-9, s. 283-289.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Intercultural competence and performance in foreign Language teaching [electronic] / Eva Habiňáková, 2022.

In: Cukurova : 9th International Scientific Researches Conference : full texts books (volume1) : 9th International Scientific Researches Conference : full texts books (volume1) / editors Cagri Ün, Merve Kidiryuz. - 1. vyd. - Ankara : IKSAD publishing house, 2022. - ISBN 978-625-8246-28-5 (online), s. 854-863 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

The use of social media with marketing communication of universities [electronic] / Eva Habiňáková, Andrea Tománková, 2022.

In: 7th Asia Pacific : International Modern Sciences Congress : proceedings book : International Modern Sciences Congress : proceedings book / editors Adhy Firdaus, Joned Ceylendra Saksana, Samira Khadhraoui Ontunç. - 1. vyd. - Ankara : IKSAD publishing house, 2022. - ISBN 978-625-8246-59-9 (online), s. 709-717.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Radio Broadcasting and Radio Production : specialized academic textbook in English / Zora Hudíková, Eva Habiňáková ; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-969-8.


[Hudíková Zora (50%) - Habiňáková Eva (50%)]


Ohlasy


2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.


2021  [2] BRNÍK, A., KAPEC, M. Impact of the First and Second Waves of Coronavirus on Slovak Radio Audiences. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 166-185. ISSN 2585-8726. WoS


2021  [3] VIŠŇOVSKÝ, J., UNGEROVÁ, M., KUBÍKOVÁ, K. How has journalistic content been changing on the internet? Differences in presentation of journalistic outputs in the press and on the web. In: Movements European Realities: New Developing Trends: Conference Proceedings. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021, s. 197-213. ISBN 978-953-8181-28-3.


2019  [4] VIŠŇOVSKÝ, J., KUBÍKOVÁ, K. Čo si myslia o inováciách v žurnalistike slovenskí novinári? In: Marketing Identity 2019: Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 207. ISBN 978-80-572-0039-0.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Acquisition of intercultural competence in foreign language teaching / Eva Habiňáková, 2016.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 121-129.


[Habiňáková Eva (100%)]Ohlasy


2017  [3] PANASENKO, N. National images of the world in poetic translation (based on Russian, Mongolian, Hindi, and Bengali). In: Metodologičeskie osnovy issledovanija kognicii i kommunikacii v sovremennoj lingvistike. Moskva: MAKS Press, 2017, s. 159, 165. ISBN 978-5-317-05634-6.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Kultúrne obsahy v kontexte interkultúrnej komunikácie / Eva Habiňáková ; vedeckí recenzenti: Hana Pravdová, Marína Trnková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-504-1.


[Habiňáková Eva (100%)]


Ohlasy


2016  [3] HLADÍKOVÁ, Vladimíra. Vzdelanie, kyberkultúra a premeny tela v kontexte kyberpriestoru. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź: KSIĘŻY MŁYN Wydawniczy Michał Koliński, 2016, s. 180, 199. ISBN 978-83-7729-346-1.


2015  [1] HABIŇÁK, Andrej. From phraseo-didactics to higher linguistic culture. In Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM 2015). 2015, pp. 257-259. ISBN 978-94-62520-66-0. WoS


2014  [3] UNGEROVÁ, Magdaléna. Digitálna tlač vo výučbe anglického jazyka. In NEDOMA, R. (ed.) Foreign language competence as an intergral component of the university graduate profile [CD-ROM]. Brno : Univerzita obrany, 2014. s. 352. ISBN 978-80-7231-981-7.


2014  [1] PRAVDOVÁ, Hana. Post-democratic and post-journalistic tendencies in post-millennium era. In European Journal of Science and Theology, 2014, vol. 10, suppl. 1, pp. 71-80. Scopus


2014  [1] PRAVDOVÁ, Hana. Stigma of post-millennium era: carnivalization of media production. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 864, 868.


2013  [2] PRAVDOVÁ, Hana. Identity of socio-cultural environment: taboo of technocratic marketers. In MATÚŠ, J., PETRANOVÁ, D. (eds.) Marketing identity : design that sells. 2013. ISBN 978-80-8105-546-1, s. 31, 35. WoS

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Raising Learners´ Intercultural Competence in Foreign Language Teaching / Eva Habiňáková, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015) / editors: P. Shaw. - Paris : Atlantis Press, 2015. - (ASSEHR ; vol. 15). - ISBN 978-94-62520-66-0. - ISSN 2352-5398, S. 253-256.


[Habiňáková Eva (100%)]


Ohlasy


2015  [1] HURAJOVÁ, Anna. Content and language integrated learning as a bilingual educational approach in the European context. In: European Journal of Science and Theology. 2015, vol. 11, no. 6, pp. 219-228. ISSN 1841-0464. Scopus

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Secularization process of homo medialis / Hana Pravdová, Eva Habiňáková, Zora Hudíková, 2014.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 189-197.


[Pravdová Hana (35%) - Habiňáková Eva (35%) - Hudíková Zora (30%)]


Ohlasy


2020  [1] ROUBAL, Ondřej. From protestant ethic to hedonistic experiential ethics. In: European Journal of Scoence and Theology. 2020, 16(3), pp. 47-56. Scopus


2018  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Teoretické aspekty filmov o superhrdinoch. Trnava: UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-949-0. s. 161.


2018  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Omnivore vs Univore: A Reflection on the Current Knowledge on Cultural Taste and Cultural Consumption. In: ejmap. 2018, 6(2), pp. 98-109. ISSN 1339-4940. WoS


2018  [3] GÁLIK, S. Influence of digital media on changes in present-day culture. In: SGEM 2018 conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 204. ISBN 978-619-7408-59-1.


2017  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. New trends in production and distribution of episodic television drama: brand Marvel-Netflix in the post-television era. In: Communication Today. 2017, vol. 8, no. 1, pp. 4-29. ISSN 1338-130X. Scopus


2017  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 179. ISBN 978-80-8105-911-7.


2016  [3] RADOŠINSKÁ, Jana. Digital Role-Playing Games as Artefacts of Media Culture. In: Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016, vol. 7, no. 2, p. 375. ISSN 2039-9340.


2016  [1] RADOŠINSKÁ, J. Contemporary digital role-playing games and their cultural sifnificance. In: European Journal of Science and Theology. 2016, 12(6), pp. 155-164. WoS


2015  [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu. Trnava: FMK UCM, 2015. ISBN 978-80-8105-742-7. s. 324.


2015  [3] RADOŠINSKÁ, Jana. Produkcia mediálnej zábavy: Aktuálne vývojové tendencie priemyslu kultúry a zábavy. In Quaere 2015 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. s. 922, 926. ISBN 978-80-87952-10-8.


2015  [1] GÁLIK, S., LUŽÁK, I. Sustainable development and ethics or from ego to eco. In European Journal of Science and Theology, 2015, vol. 11, no. 1, p. 90, 94. WoS


2014  [1] MATÚŠ, Jozef. Media and culture. In European Journal of Science and Theology, 2014, vol. 10, suppl. 1, pp. 93-98. Scopus


2014  [1] GÁLIK, S., MODRZEJEWSKI, A. Effects of the (electronic) media on cognitive processes. In European Journal of Science and Theology, 2014, vol. 10, suppl. 1, pp. 17-28. Scopus


2014  [1] GÁLIK, S., LANCOŠOVÁ, V. Disintegration of "linear code" in communication on the internet. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 257.


2014  [2] GÁLIK, S., GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. The Gutenberg galaxy and its "twilight" in the context of contemporary electronic media. In: Human Affairs. 2014, 24(4), pp. 461-469. ISSN 1210-3055. Scopus


2014  [1] CENKÁ, Radoslava. Biophilia in era of technology. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 103, 109.VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky

KEGA č. 014UCM-4/2016 English for Students of Mass Media Communication, učebnica s názvom Radio Broadcasting and Radio Production

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúca kabinetu PR Fakulta masmediálnej komunikácie 2012-2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Czestochowa University of Technology, Faculty of Management Czestochowa, Poľsko 7. - 10.6.2022 online mobilita
Vysoká škola finanční a správní Praha, Česká republika 5.-9.12.2022 prezenčná výučbová mobilita, International Staff Teaching Week

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-29