UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.
Email:
gregus2@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Greguš
I.2 - Meno
Ľuboš
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1993
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
lubos.gregus@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32700
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2993-1805

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
ŠO mediálne a komunikačné štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 21.09.2020 – súčasnosť
Tanečný lektor/tréner Tanečná škola TOP CENTRUM, o. z. 01.01.2019 – súčasnosť
Zahraničný redaktor Televízia TA3 (C. E. N., s.r.o.) 01.01.2017 – 31.12.2018
Webeditor (brigádnik) Televízia TA3 (C. E. N., s.r.o.) 01.01.2016 – 31.12.2016

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa v tanečnom športe FTVŠ UK v Bratislave a SZTŠ 2014-2015
Futur:ED - Kvantitatívne analytické metódy PEDAS Žilinskej univerzity/Civitta/Scheidt & Bachmann 2021
LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Expert C1) LanguageCert (LanguageCert is a business name of PeopleCert Qualifications Ltd, UK) 2021
Summer Academy: How to publish an ebook: Tips from an Elsevier content acquisition expert Elsevier 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória a prax mediálneho výskumu Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny výskum Masmediálna komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Aplikovaný mediálny výskum Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny výskum Vzťahy s médiami 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ekonomika pozornosti publika Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Nové trendy vo výskume médií a informácií Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
9
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Médiá a hovorca Masmediálna komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
74
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
70
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The Foreign News and Media Image of the European Union in Current Television News Production / Ľuboš Greguš, Anna Kačincová Predmerská, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 2 (2020), s. 84-103.

V1 (AAA) Zahraničná monografia Media text in the mirror of linguistics / Nataliya Ivanovna Panasenko, Ľuboš Greguš. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 166 s. ISBN 978-80-7676-514-6.

V3 (ADM) Misleading Through Images: Television News as Simulacrum / Ľuboš Greguš, Anna Kačincová Predmerská, Jana Radošinská, 2022. DOI:10.11114/sme.v10i2.5557. In: Studies in Media and Communication. - ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 65-80.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Conflict, confrontation, and war reflected in mass media: semantic wars, their victors and victims / Nataliya Ivanovna Panasenko, Ľuboš Greguš, Inna Zabuzhanska, 2018. DOI DOI 10.2478/lart-2018-0017. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 3, č. 2 (2018), s. 132-163.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The Position and Influence of Agency News on Foreign News in Contemporary Slovak Television Production / Ľuboš Greguš, Ján Višňovský, 2020. In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, Vol. 60, no. 4 (2020), pp. 609-626.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The Foreign News and Media Image of the European Union in Current Television News Production / Ľuboš Greguš, Anna Kačincová Predmerská, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 2 (2020), s. 84-103.

V1 (AAA) Zahraničná monografia Media text in the mirror of linguistics / Nataliya Ivanovna Panasenko, Ľuboš Greguš. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 166 s. ISBN 978-80-7676-514-6.

V3 (ADM) Misleading Through Images: Television News as Simulacrum / Ľuboš Greguš, Anna Kačincová Predmerská, Jana Radošinská, 2022. DOI:10.11114/sme.v10i2.5557. In: Studies in Media and Communication. - ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 65-80.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The Position and Influence of Agency News on Foreign News in Contemporary Slovak Television Production / Ľuboš Greguš, Ján Višňovský, 2020. In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, Vol. 60, no. 4 (2020), pp. 609-626.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ohlasy:

   2022 [01] GÁLIK, S., GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. Media coverage and its determinants in the context of the Covid-19 pandemic. In: Communication today. 2022, 13(1), s. 46-58. WoS 2022 [02] Doan Viet Phuong, N., Thanh Binh, P. Television - social network sites multiplatform identity credibility: a bibliographic analysis. In: Science, Education and Innovations in the context of modern problems. 2022, 5(3), s. 217-235. 2020 [1] HASHIM, S., et al. Students intention to share information via social media: A case study of COVID-19 pandemic. In: Indonesian Journal of Science and Technology. 2020, 5(2), pp. 236-245. Scopus 2020 [1] HARMATIY, Olha V. TV News Coverage of Election-related Public Opinion Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(2), pp. 246-254. ISSN 1994-4160. WoS 2020 [2] KULTYSHEVA, O.M. On the Question of the Oratory of a Television Journalist (On the Example of Journalist and TV Presenter O. Skabeeva, Program "60 Minutes", TV Channel "Russia"). In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(2), pp. 308-322. ISSN 1994-4160. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Conflict, confrontation, and war reflected in mass media: semantic wars, their victors and victims / Nataliya Ivanovna Panasenko, Ľuboš Greguš, Inna Zabuzhanska, 2018. DOI DOI 10.2478/lart-2018-0017. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 3, č. 2 (2018), s. 132-163.

ohlasy:

   2019 [1] DMYTRO, B., GARMASH, O. English religious slang in search of linguistic identity. In: European Journal of Science and Theology. 2019, 15(5), pp. 49-66. WoS 2020 [1] SHURMA, S. Manipulative discursive constructions in British and Ukrainian reporting of the MH17 downing. In: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. 2020, 28(2-3). Scopus 2021 [1] ADM Akkurt, V., Korolova, T., & Popova, O. Persuasion prosody in prosecutor’s speech: Ukrainian and English. In: Amazonia Investiga, 10(47), 125-141. https://doi.org/10.34069/AI/2021.47.11.13. WoS 2021 [1] KOROĽOVA, T.M., POPOVA, O.V., SIŇ, D. Pereklad oficijnich paperiv. Odesa: Pivdennoukrainskij nacionaľnij pedagogičnij universitet imeni K.D. Ušiňskogo, 20211. s. 260. 2022 [01] ZAVALNIUK, I., et al. LEXICAL-SYNTACTICAL REPETITION IN THE SYSTEM OF STYLISTIC FIGURES: STATUS, SPECIFICATION, FUNCTIONS. In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. 2022, roč. 12, č. 1, s. 268-274. ISSN 1804-7890. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS News values in Slovak television news / Ľuboš Greguš, Juliána Mináriková, 2016. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

ohlasy:

   2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS 2019 [1] GAŽICOVÁ, Alexandra. Themes in the main newscast of commercial and public media in Slovakia with regard to religious reflection. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 278. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS 2019 [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Communication today. 2019, 10(2), s. 131. ISSN 1338-130X. WoS 2018 [3] DEVINA, E., IRAWAN, R.E. Analysis of Click Bait Phenomena in Indonesia Online News Media: Tribunnews.com with News Value. In: Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018). 2018, s. 182-186. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 168 . ISBN 978-94-6239-347-9. 2017 2023  [01] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Taboo Topics in Limited Series Offerred by Internet-Distributed Television. In: Ejmap. 2023, 11(1), s. 72-84. WoS

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník Media text in the mirror of linguistics [elektronický zdroj] / Nataliya Ivanovna Panasenko, Ľuboš Greguš ; reviewers: Olena Morozova, Terézia Rončáková, Halyna Stashko. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - Kategória do roku 2021 AAA. - 166 s. [online]. - ISBN 978-80-7676-514-6.


2023  [02] MINÁRIKOVÁ, J., RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Východiská výskumu v mediálnych a komunikačných štúdiách. Trnava: FMK UCM, 2023. ISBN 978-80-572-0355-1. s. 120.

2023  [01] SHURMA, Svitlana. Setting an opposition: Antithesis in propaganda for 1960 Ukrainian SSR. In: Lege Artis. 2023, 8(1), pp. 129-146. ISSN 2453-8035. WoS

2023  [01] KRYACHKOV, Dmitry. Intertextuality in media texts. In: Lege Artis. 2023, 8(1), pp. 62-78. ISSN 2453-8035. WoS

2022  [03] MOROZOVA, O. [Recenzia] Media Text in the Mirror of Linguistics. In: Communication Today. 2022, 13(2), s. 216-217.

2022  [03] KULIKOVA, E.G. Mediatekst: nužna li smena issledovateľskich i lingvodidaktičeskich paradigm. Recenzija na knigu. In: RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. 22, (4), s. 838-844. ISSN 2312-9220.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The Foreign News and Media Image of the European Union in Current Television News Production / Ľuboš Greguš, Anna Kačincová Predmerská, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 2 (2020), s. 84-103.

ohlasy:

   2022 [02] KUNICH, Z., MUZYKANT, V.L., PANASENKO, N. Formational Features of the Image of Russia on the Serbian Media Platforms. In: RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. 2022, 27(1), s. 171-188. ISSN 2312-9220. 2021 [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Quarantined, and Yet Globally Available: American Television Talk Shows Reacting to Attack against the United States Capitol. In: Fenomén 2021: Pandémia covidu-19 a médiá. Bratislava: UK, 2021, s. 234-258. ISBN 978-80-223-5250-5. 2021 [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and "Infodemic". In: Fake News Is Bad News - Hoaxes, Half-truths and the Nature of Todays Journalism. London: IntechOpen, 2021, s. 10. ISBN 978-1-83962-421-6. 2021 [4] VIŠŇOVSKÝ, J. Spravodajské hodnoty. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 122. ISBN 978-80-572-0162-5.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 1/0283/20 „Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií“. Doba riešenia: 2020 – 2022. Vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Univerzitný projekt UCM č. 313011ASN4/Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Doba riešenia: 03/2020 – 06/2023

Medzinárodný projekt 2020-EU-IA-0267 s názvom Central European Digital Media Observatory (CEDMO) pod záštitou European Health and Digital Executive Agency v rámci právomocí delegovaných Európskou komisiou s účasťou entít zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Francúzska a Grécka. Doba riešenia: 2021-2024

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakcie vedeckého časopisu – Technical and databasing editor Vedecký časopis Communication Today (indexovaný v databázach Web of Science Core Collection a Scopus) 2019 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta sociáních studií, Masarykova univerzita Joštova 10, 602 00 Brno, Czechia 1.4.2019 - 31.5.2019 Ceepus
Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy, Université de Lorraine 23 Bd Albert 1er, 54000 Nancy, France 27.3.2023 - 31.3.2023 Erasmus +

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Posudzovateľská a expertízna činnosť:

  • člen poroty pre novinárske ocenenie "Novinárska cena" v kategórii Regionálna žurnalistika v rokoch 2021-2023
  • posudzovanie štúdií pre časopis Communication Today (ISSN1338-130X, SR)

Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov:

  • Daniel Mareci´ Young Researcher Award (ocenenie na konferencii ESRARC 2018, Praha, Česká republika)
Dátum poslednej aktualizácie