UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Ladislav Halama, PhD.
Email:
halama2@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KUK - Katedra umeleckej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
HALAMA
I.2 - Meno
Ladislav
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Katedra umeleckej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
ladislav.halama@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19555
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-7773-7543

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola múzických umení, Bratislava
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
Filmová a televízna réžia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola múzických umení, Bratislava
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
Filmová a televízna réžia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UCM, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Mediálne a komunikačné štúdiá
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
pomocný režisér Slovenská televízia Bratislava 1. 9. 1981 - 31. 12. 1990
art director, konateľ ARS Media spol. s r.o., Bratislava 1. 1. 1991 - 31. 6. 1996
režisér slobodné povolanie, Bratislava 1. 7. 1996 - 31. 11. 1997
kreatívny riaditeľ BAMAC sro., Drobného 27, 841 02 BA 1. 12. 1997 - 30. 6. 2013
výkonný riaditeľ Eurocam sro., Drobného 27, 841 02 BA 1. 9. 2011 - 10.5.2022
odborný asistent FMK UCM, Katedra umeleckej komunikácie 15.3.2013 - 1.9.2019
Interný doktorand FMK UCM, Katedra umeleckej komunikácie 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022
odborný asistent FMK UCM, Katedra umeleckej komunikácie 20.9.2022 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Digital Thinking Google 2020
Online webinár - Dištančné online vzdelávanie prostredníctvom G-Suite Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
Excel - Strašiak či pomocník pedagóga? Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
Teams UCM 2021, 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Televízna žurnalistika I. Masmediálna komunikácia II. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum audiovizuálnej tvorby III. - IV. Masmediálna komunikácia I. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Autorské praktikum - kamera strih I. -II. Teória digitálnych hier I. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
53
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Audiovizuálne praktikum I., II. Teória digitálnych hier II. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Dramaturgia a réžia I., II. Masmediálna komunikácia II. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Audiovizuálne praktikum - kamera a strih, I., II. Teória digitálnych hier I. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinetné praktikum filmovej tvorby I., II., III., IV. Masmediálna komunikácia I. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum filmovej tvorby I., II., III., IV. Masmediálna komunikácia II. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum audiovizuálnej tvorby III., IV. Masmediálna komunikácia II. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
9 + 19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9 + 12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADE 001 HALAMA, Ladislav a Zora HUDÍKOVÁ. Nightfall of the cinema. Sovremennyj diskurs-analiz. č. 2(28) (2021), s. 24-33 [online]. ISSN 2687-0975.

ADN 001 HALAMA, Ladislav a Zora HUDÍKOVÁ. Concept of the Camera at the Analogue - Digital Crossroads. ejmap. Roč. 9, č. 2 (2021), s. 70-81. ISSN 1339-4940

AFD 003 HALAMA, Ladislav a Zora HUDÍKOVÁ. Film look of a digital movie. In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference: On the Edge. editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020, s. 529-543. ISBN 978-80-572-0062-8.

EUCA48251 - Carmen fantázia; RTVS Dvojka / HALAMA, Ladislav (1957), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: XZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: Carmen fantázia – pocta G. Bizetovi; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Druh: Koncert – kombinovaný hudobno-tanečný program, adaptácia Carmen od G. Bizeta, televízny záznam programu (vo formáte HD, stereo); Žáner: Záznam hudobno-tanečného programu z Koncertnej siene Slovenského rozhlasu; Rozsah: 64 min. 17 sek.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 24. 02. 2019 (premiéra 21:35 hod.); Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: titulky z audiovizuálneho diela v pdf. súbore, screenshot,; odkaz na internetový zdroj

 

EUCA19659 - CESKA TELEVIZE / HALAMA, Ladislav (1957), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: Colnica, 2013, 13 častí; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Druh: televízna dokumentárna tvorba; Žáner: doku-talkšou; Rozsah: 13 x 90 minút; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14.4.2013 - 14.7..2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: https://www.dropbox.com/s/riu2z8j984pa41x/2013_04_14_2COLNICA__MG_2672.jpg; https://www.dropbox.com/s/v17xfdjfg04i7ht/2013_04_14_16COLNICA__MG_2724.jpg; https://www.dropbox.com/s/ypb4nw6wpmv7ca9/2013_04_14_4COLNICA__MG_2683.jpg; https://www.dropbox.com/s/z8wc3wlykxalq01/2013_04_14_1COLNICA__MG_2667.jpg; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/222664-celnice-colnica-po-rozvodu-o-narodu-nekdy-proti-srsti/

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADE 001 HALAMA, Ladislav a Zora HUDÍKOVÁ. Nightfall of the cinema. Sovremennyj diskurs-analiz. č. 2(28) (2021), s. 24-33 [online]. ISSN 2687-0975.

ADN 001 HALAMA, Ladislav and Zora HUDÍKOVÁ. Camera concept at the interface of analogue and digital. ejmap. Vol. 9, no. 2 (2021), pp. 70-81. ISSN 1339-4940

AFD 003 HALAMA, Ladislav and Zora HUDÍKOVÁ. Film look of a digital movie. In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge. editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, 2020, pp. 529-543. ISBN 978-80-572-0062-8.

EUCA48262 - Z Očovej do sveta; RTVS Dvojka / HALAMA, Ladislav (1957), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: XZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: Z Očovej do sveta; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Druh: Spomienkový koncert – hudobno-slovný, kombinovaný program, televízny záznam programu (vo formáte HD, stereo), kombinovaný, moderovaný, hudobný televízny program; Žáner: Záznam koncertu z AXA Arény (NTC); Rozsah: 85 min. 45 sek.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 5. 07. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, program podujatia, titulky z audiovizuálneho diela v pdf. súbore; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: https://www.facebook.com/watch/?v=448386099042565

EUCA48253 - Od Lady Carneval k Draculovi; RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska / HALAMA, Ladislav (1957), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: XZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: Od Lady Carneval k Draculovi; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Druh: Spomienkový koncert – televízny záznam programu (vo formáte HD, stereo), kombinovaný hudobno-tanečný televízny program, s výpoveďami a archívnymi príspevkami; Žáner: Záznam koncertu zo Zimného štadióna O. Nepelu; Rozsah: 144 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 01. 01. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: titulky z audiovizuálneho diela v pdf. súbore, screenshot; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: https://www.omediach.com/tv/13403‐pocta‐legendam‐karlovi‐svobodovi‐a‐jozefovi‐bednarikovi;

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda poroty študentského festivalu FREJM UCM. Fakulta masmediálnej komunikácie 2020 - 2023
Člen poroty študentského festivalu ÁČKO, Filmová a televízna fakulta VŠMU, 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika 1. 2. - 1. 3. 2022 Študijno-pedagogická mobilita

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Na FMK UCM pôsobí od roku 2013. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení, Divadelnú fakultu, odbor Filmovej a televíznej réžie (1980), kde získal titul magistra. V rokoch 2019 – 2022 absolvoval na FMK doktorandské štúdium a získal titul PhD. s dizertačnou prácou na tému „Vplyv digitálnych technológií na kreatívne postupy vo filme a televízii“. Jeho vedecko-teoretická činnosť je zameraná na sledovanie premien v tvorivých procesoch a postupoch, ktoré prinášajú do oblasti filmovej a televíznej produkcie nové technológie. Vychádza najmä z dlhoročných skúseností filmového režiséra, ktoré mu umožňujú nachádzať nové pohľady na vplyv digitálnych technológií na kreatívne postupy vo filmovej tvorbe. Na FMK začal prednášať Audiovizuálnu tvorbu, neskôr Dramaturgiu a Réžiu pre poslucháčov magisterského štúdia.  

Od roku 1982 pôsobil v RTVS, od roku 1986 realizoval ako režisér množstvo vlastných filmových a televíznych projektov, od roku 1990 pôsobí ako filmový režisér a producent. Kontinuálne sa venuje tvorbe filmových a televíznych projektov v spolupráci s RTVS a inými televíznymi spoločnosťami a producentami. Nakrútil desiatky filmových a televíznych projektov, stovky televíznych relácií a množstvo multimediálnych projektov. Ako člen Katedry umeleckej komunikácie pôsobí aj ako školiteľ bakalárskych a diplomových prác – najmä pri prácach súvisiacich s audiovíziou resp. filmom. 

V súčasnosti prednáša viacero predmetov, ktoré súvisia s tvorbou a realizáciou audiovizuálnych diel. (Audiovizuálne praktikum – kamera, strih; Praktikum audiovizuálnej tvorby, a.i.) Dlhodobo vedie Filmové kabinety. Zúčastňuje sa prípravy fakultných filmových eventov, organizuje prednášky hosťujúcich speakrov z prostredia filmu a televízie a spolupracuje na projektoch v tejto oblasti

Študijno-pedagogickú mobilitu absolvoval v februári až máji 2022, na Fakulte masmediálních komunikací na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne.

Publikoval články v domácich i zahraničných časopisoch a tiež na domácich a zahraničných konferenciách.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-01-30