UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Email:
hana.pravdova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KJK - Katedra jazykovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Pravdová
I.2 - Meno
Hana
I.3 - Tituly
prof. PhDr. - PhD.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM TT
I.6 - Adresa pracoviska
nám. J. Heru 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
hana.pravdova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4077
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-8804-5016

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
kulturológia /kulturológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
kulturológia / kulturológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá / masmediálna komunikácia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá /masmediálna komunikácia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
modelár, operátor, vedúci oddelenia kultúry, zástupca šéfredaktora pre publicistiku, šéfredaktor redakcie spravodajstva a publicistiky Československá televízia/ Slovenská televízia 1980-1998
redaktor, manažér reklamy Dovina, reklamná agentúra 1999-2000
redaktor, vedúci oddelenia vnútra, šéfredaktor denníka Nový deň 2000-2004
odborný asistent Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 2006
docent Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2010-2012
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity J. A. Komenského v Bratislave 2007-2015
docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2010-2015
profesor Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2015 - súčastnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Manažment kultúry, postgraduálne štúdium Johannes Kepler Universität, Linz, Institut fur Kulturmanagement, Salzburg 1990-1993
Anglický jazyk Odborná komunikácia, kurz FMK UCM 2018-súčasnosť
Online webinár - Dištančné online vzdelávanie prostredníctvom G-Suite Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
Excel - Strašiak či pomocník pedagóga? Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
Kurz rozvoja zručnosti Google "Online ihrisko zvané Google" Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
AKO DOSTAŤ DO ONLINE VÝUČBY VIAC INTERAKCIE? - NÁSTROJE KAHOOT, MENTIMETER & GOOGLE JAMBOARD Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
hry v dejinách kultúry teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
dejiny digitálnych hier teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
kultúrne kontexty digitálnych hier teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
herná žurnalistika teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá
masová a mediálna kultúra teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá
metodologické aspekty výskumu mediálnej kultúry teória digitálnych hier tretí mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistické žánre I., II. masmediálna komunikácia/ aplikované mediáne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá
masová a populárna kultúra masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá
teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
metodológia a etika vedeckej práce teória digitálnych hier tretí mediálne a komunikačné štúdiá
masová a mediálna kultúra teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá
teória digitálnych hier tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
91
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
75
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Metodológia a etika vedeckej práce masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
metodologické aspekty výskumu mediálnej kultúry teória digitálnych hier tretí mediálne a komunikačné štúdiá
teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
metodológia a etika vedeckej práce marketingová komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
205
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
556
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
390
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
174
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
90
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Determinanty kreovania mediálnej kultúry / Hana Pravdová; recenzent Viera Gažová, Slavomír Gálik, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - 359 s. - ISBN 978-80-8105-113-5.

ACA Marketing wydawniczy / Zbigniew Widera, Hana Pravdová; recenzent Mariusz Kolczyński. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiciach, 2016. - 223 s. - ISBN 978-83-7875-312-4.


ABB Mediálne a kultúrne rámce multiplatformovej žurnalistiky / Hana Pravdová. In: Pravdová, H., Radošinská, J., Višňovský, J.: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7. - s. 13-106 [5,36 AH].

ADM PANASENKO, N. I., PRAVDOVÁ, H., KRYACHOV, D.: Category of Modality in Belles-lettres and Journalistic Styles. In: Journal of History Culture and Art Research [elektronický zdroj] . - ISSN 2147-0626. - Roč. 9, č. 3 (2020), s. 197-208.


ADN PRIHODKO, A., PRAVDOVÁ, H., HUDÍKOVÁ, Z.: Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts. In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 211-262. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

V1 From homo ludens to homo medialis : cultural dimensions of game principles and media / Hana Pravdová; reviewers:

Slavomír Gálik, Zbigniew Widera, Zuzana Slušná. - Číslo projektu: APVV 21-0115 Hypermodern Media Culture - Film

and Television Production as Mirror of Sociocultural Phenomena of the 21st Century. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer,

2022. - 129 s. - ISBN 978-80-7676-542-9, 978-80-7676-543-6 (online).


V3 Contemporary Media Culture in the Coordinates of Game Principles / Hana Pravdová, Zora Hudíková.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726. - Roč. 5, č. 2 (2022), s. 71-81. 


ADM Terminological chaos in labelling false online content / Hana Pravdová, Miroslav Kapec.

In: European Journal of Transformation Studies [elektronický zdroj] . - ISSN 2298-0997. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 5-18

[online]. - Spôsob prístupu: https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS_2021_9_1/EJTS_2021_vol_9_no_1.pdf.

ADN Correlations of Culture, Game Principles and Media Productions / Hana Pravdová, Zora Hudíková, 2021. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 4-19.

ADNHomo corporalis as the communicated muse and centrepiece of commercialized culture / Hana Pravdová, Zora Hudíková, Nataliya Ivanovna Panasenko.In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 68-81.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AAB

Determinanty kreovania mediálnej kultúry / Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - 359 s. - ISBN 978-80-8105-113-5.


Ohlasy:

MODRZEJEWSKI, Arkadiusz. Universalism and global media world. In: Journal of Geography, Politics and Society. 2012, 2(4), s. 33. ISSN 2084-0497.

KINTLER, J. The development of the unemployment, salary and labour productivity in the national economy

SR. In: Economic development and management region. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 178-182. ISBN

978-80-7435-040-5.

RADOŠINSKÁ, Jana. Media culture as a part of globalization processes. In: Media and globalization: different cultures,

societies, political systems. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015, s. 30. ISBN 978-83-7784-701-5.

ADM

Category of Modality in Belles-lettres and Journalistic Styles / Nataliya Ivanovna Panasenko, Hana Pravdová, Dmitry

Kryachkov.

In: Journal of History Culture and Art Research [elektronický zdroj] . - ISSN 2147-0626. - Roč. 9, č. 3 (2020), s. 197-208. -

Spôsob prístupu: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk.


Ohlasy:

VIŠŇOVSKÝ, J., MINÁRIKOVÁ, J. Pandémia Covid-19 a slovenský mediálny trh. In: Marketing identity

2020: Covid-2.0. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 185. ISBN 978-80-572-0108-3.

ERMAKOVA, L.V. Jazykovaja reprezentacija kategorii modaľnosti v novostnom diskurse. In: Teoretičeskaja

i prikladnaja lingvistika. 2021, 7(4), s. 47-55.

JANUSHEVA, V. Lexical Means for Expressing Modality in the Macedonian Standard Language. In:

MUNDO ESLAVO-JOURNAL OF SLAVIC STUDIES. 2021, 20, pp. 31-49. ISSN 1579-8372.

[2] VASKO, R., ALEKSIIEVET

ADN

Correlations of Culture, Game Principles and Media Productions / Hana Pravdová, Zora Hudíková.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 4-19.


Ohlasy:

MATHIASOVÁ, A., SOLÍK, M., MINÁRIKOVÁ, J. Paid subscriptions and premium content: online news

publishers' monetisation strategies. In: Communication today. 2022, 13(1), s. 18-27.

[RADOŠINSKÁ, J., RUSŇÁKOVÁ, L., TOČENÁ, Z. Biographical Drama Becoming a Blockbuster: The Case

Study of Bohemian Rhapsody. In: European Journal of Media, Art and Photography. 2022, roč. 10, č. 1 (2022), s.

98-107.

ŠKARBA, T., VIŠŇOVSKÝ, J. Deliberative communication in the context of authoritarian sentimentalism

and disinformation chaos. In: Communication Today. 2022, roč. 13, č. 1, s. 4-16.

ACA

Marketing wydawniczy / Zbigniew Widera, Hana Pravdová; recenzent Mariusz Kolczyński. - 1. vyd. - Katowice :

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiciach, 2016. - 223 s. - ISBN 978-83-7875-312-4.


Ohlasy:

WIDERA, Wiktor. Internet jako interaktywne nerzedzie pozycjonowania ofert politycnych. In: Political

Preferences. 2016, č. 12, s. 228.

[WIDERA, Wiktor. Model public relations w komunikacji marketingowej. In: Zeszyty Naukowe Wyzszej

Szkoly Humanitas. Zarzadzanie. 2016, č. 2, s. 422. ISSN 1899-8658.

SPÁLOVÁ, L., MIKULÁŠ, P., PÚCHOVSKÁ, O. Attitudes towards different influencer categories -

exploration of generation Z. In: Communication today. 2021, 12(1), s. 52..

ADN

Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts / Anna Prihodko, Hana Pravdová, Zora Hudíková.

In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), s.

211-262. - Spôsob prístupu: http://lartis.sk/.


Ohlasy:

PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited: A case study of various approaches

to an incident at a primary school as reflected in the media. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 112-128.

HAMEED, A., JABEEN, I., AFZAL, N. Towards an eco-friendly future: a corpus-based analysis of media

discourse on "Saudi green initiative". In: Lege artis. 2022, 7(1), pp. 84-119. ISSN 2453-8035.

PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN

978-80-7676-514-6.

 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

1. SVK: HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Členka riešiteľského kolektí. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko).ENG: HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Program - "Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape". Acronym: MEDIADELCOM. Member of the research team. The project solves the problem of media communication, its opportunities and risks in selected countries of the European Union. 

2. SVK: Projekt VEGA č. 1/0489/23 Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu, vedúca riešiteľka. Anotácia: Zámerom projektu je prostredníctvom analýzy situácie na slovenskom trhu produkcie, distribúcie a predaja digitálnych hier, ako i na významných medzinárodných trhoch, stanoviť inovatívny strategický model monetizácie na podporu efektívneho rozvoja kreatívneho priemyslu v tomto sektore. Predkladaný výskumný projekt predstavuje rozšírenie vedeckého skúmania v sektore digitálnych hier a kreatívneho priemyslu s dôrazom na skúmanie možností monetizácie jeho produkcie, distribúcie a užitia, ako aj skúmania potenciálu digitálnych hier v rámci skvalitňovania ľudského potenciálu na pracovnom trhu. Riešiteľský kolektív reflektuje nastupujúce trendy,

spočívajúce v digitálnej transformácii, robotizácii priemyslu a nástupe umelej inteligencie do procesov výroby i služieb, tzn. nástup priemyslu 4.0. Kreatívny priemysel v tomto sektore má potenciál vytvárať obsahy pre tú časť spoločnosti, ktorá stratí zamestnanie a bude sa musieť rekvalifikovať a rozvíjať svoje tvorivé schopnosti. Zamýšľaným výstupom projektu sú parciálne štúdie analyzujúce jednotlivé kľúčové oblasti a publikované v databázových časopisoch, ako aj tri monografie, ktoré systematicky analyzujú súčasnú situáciu v predmetnej oblasti a zároveň ponúkajú možnosti jej riešenia.

3. SVK: Medzinárodný projekt s názvom Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (Norwegian Funds, 2017), šéfredaktorka časopisu European Journal of Slovak-Ukrainian Crossborder Communication.Anotácia: Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) sa zameriava na zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so slovenskými partnermi RRA Svidník a Sario ponúka svoje kapacity a know-how v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie regiónov, školiacich programov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Partnermi na Ukrajine v rámci projektu sú Národná univerzita v Užhorode s Regionálna rozvojová agentúra v Rachove.SVK: International project entitled Communication for the Prosperity of the Slovak-Ukrainian Border Region COPESU (Norwegian Funds, 2016 - 2017), Editor-in-Chief of the Europ

4. SVK: VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020).Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov.SVK: VEGA no. 1/0283/20 Synergies of the media industry in the context of the critical political economy of the media (2020).

Európsky fond regionálneho rozvoja 30203 ACX 04 Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra (FMK UCM, 2020-2025), Cieľom je stimulovať potrebu udržateľnej zamestnanosti prostredníctvom vytvárania podmienok pre kreatívne aktivity jednotlivcov i tvorivých tímov. Projekt je primárne zameraný na oblasť herného priemyslu v sektore digitálnych hier, na vytváranie zručností a schopností frekventantov kurzov uplatniť sa v najprosperujúcejšom sektore v rámci kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Projekt sa sústredí na vytvorenie platforiem získavania potrebných poznatkov, zručností a schopností frekventantov tak, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prodekanka pre vedu a výskum Fakulta masmediálnej komunikácie 2006-2009, 2010-2018
Vedúca Katedry jazykovej komunikácie Fakulta masmediálnej komunikácie 2018-súčasnosť
člen domácej vedeckej spoločnosti Cultural Association 2004-2015
Člen Vedeckej rady Fakulta masmediálnej komunikácie 2006-súčasnosť
Členka Vedeckej rady University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2006-súčasnosť
Členka odborovek komisie/ Fakulta masmediálnej komunikácie 2010-súčasnosť
Členka odborovej komisie Constantine the Philosopher University in Nitra 2012-súčasnosť
Členka odborovej komisie Comenius University in Bratislava 2012-2020
členstvo v komisii na štátne skúšky v odbore mediálne štúdiá (mediálne a komunikačné štúdiá) FMK UCM, FF UKF v Nitre, FF UK v Bratislave, PF TRUNI v Trnave 2004-súčasnosť
člen komisie pre KEGA člen komisie KEGA pre spoločenské vedy 2012-2020
Vysoká škola finanční a správní posudzovateľka, členka hodnotiacej komisie menovanej Ministerstvom školstva Českej republiky 1.3. 2020-30.11. 2020
Council for Internal Quality Assessment at University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM 2021 -- súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita v Katoviciach 1 Maja, 50, 40-287, Katowice, Poľsko 10.4. 2012-14.4. 2021 Erasmus+, pedagogická mobilita
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe Praha/Roháčova 1148, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česká republika 23. 04. 2012 – 27. 04. 2012 Erasmus+, pedagogická mobilita
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014 Erasmus+
Univerzita Karlova v Prahe Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 5.12. 2017-7.12. 2017 Erasmus+
Vysoká škola finanční a správní Estonská 500, 101 00 Praha 10-Vršovice, Česko/ 10.11-17.11.2013 Erasmus+
Asia Pacific University of Technology and Innovation Jalan Teknologi 5, Taman Teknologi Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia / Malaysia 2021 prednášková činnosť v odbore
Belgorod National Research university Ulitsa Pobedy, 85, 308015 Belgorod, Rusko 2021 prednášková činnosť v odbore
Universite de Sidi bel-Abbes Djillali Liabes 6958 RMS, Alžírsko 16.7. 2022-25.7.2022 zamestnanecká mobilita
Jagelovská univerzita v Krakowe Golebia 24, 31-007 Kraków, Poľsko 2011 pedagogická mobilita
Vysoká škola kreativní komunikace Na Pankráci, 420, 14 00, Praha 4- Nusle, Česko 2021 - súčasnosť hosťujúca profesorka, vybrané prednášky z masovej komunikácie a mediálnej kultúry

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike masovej, populárne a mediálnej kultúre, hrám v dejinách kultúry, kultúrnym kontextom digitálnych hier, systému mediálnej produkcie, herným a žurnalistickým žánrom, ako aj metodológii výskumu v odbore mediálnych a informačných štúdií. Záujem o uvedené oblasti vedeckého záujmu súvisí súvisí s jej predchádzajúcou profesionálnou činnosťou v médiách a reklamnej agentúre. V rámci mediálnej praxe zastávala viaceré manažérske pozície v televíznom médiu (Slovenská televízia) ako vedúca oddelenia kultúry, zástupkyňa šéfredaktora pre publicistiku a šéfredaktorka Hlavnej redakcie spravodajstva a publicistiky. V printovom denníku (Nový deň) -- zastávala pozíciu vedúcej vnútropolitického oddelenia a šéfredaktorky, v reklamnej agentúre (Dovina) pracovala na pozícii manažéra reklamy a redaktorky. Výsledkom tvorivej činnosti v médiách je celý rad spravodajských a publicistických výstupov (periodická tlač), dokumentárno-publicistických relácií a filmov (scenár, réžia) či moderovania publicistických relácií (televízia). V rámci akademického prostredia pôsobila na viacerých univerzitách a výskumných pracoviskách. Výsledkom jej skúseností z praxe a vedecko-pedagogickej činnosti, je celý rad vedeckých článkoch publikovaných v renomovaných vedeckých časopisoch, vysokoškolských skriptách a učebniciach, ako i vedeckých monografiách.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25