UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Igor Piatrov, PhD.
Email:
igor.piatrov@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Piatrov
I.2 - Meno
Igor
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1991
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
igor.piatrov@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31332
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-3875-6439

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2019 – súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Grow with Google Certification Programme Google Slovensko 04-06/2019
Project-based learning Talentway Academy 05/2019
G Suite: Online výučba cez Google Meet Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 03/2020
Creative Skills for Innovation Grow with Google Slovensko 11/2020
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Method Lab, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 09/2021
Marketing Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 11/2021
Design Thinking Kick off workshop Studio Kiuub, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 04/2022
Marketing Rulezz 2022 PS: Digital, MarketerBiz 09/2022
Design Thinking workshopy: Segmentácia zákazníkov, Mapovanie zákazníckej cesty, Kvalitatívny výskum, Interpretácia dát, Ideácia a prototypovanie Adam Brocka - Service Designer 10 -12/2022
Marketing Rulezz – All about Tik Tok PS: Digital, MarketerBiz 12/2022
PS: Digital Breakfast: AI Edition PS: Digital 02/2023
PS: Digital Breakfast: Meme Edition PS: Digital 03/2023
Workshopy k tvorbe stratégie značky s Pavlom Minárom Inspirations Minar 04-05/2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Digitálny marketing I. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálny marketing II. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Obsahový marketing a sociálne médiá I., II. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Reklama na sociálnych médiách Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinetné praktikum marketingu I., II., III., IV. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Obsahový marketing a sociálne médiá I., II. Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálny marketing I., II. Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálny marketing I., II. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
WoS - 4, Scopus - 2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
WoS - 4, Scopus - 2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Spotrebiteľské správanie a marketingová komunikácia v kontexte kruhovej ekonomiky / Igor Piatrov, Dominik Jánoš, Denisa Jánošová ; recenzenti: Alena Kusá, Miloš Čambál, Zbigniew Widera. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 151 s. [9AH]. - ISBN 978-80-7598-948-2.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Innovative Approach to Consumer Segmentation in a Digital Age and Their Attitude to Environmental Issues / Igor Piatrov, Alena Kusá, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. DOI DOI 10.34190/ECIE.19.170.

In: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019 / edited by Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris. - [s.l.] : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-34-1. - ISSN 2049-1050, s. 788-794.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Generation Y Communication Preferences of Environmental Topics on Social Networks / Igor Piatrov, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.053.

In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 206-211.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Perception of global environmental problems by Generation C and its marketing communication preferences / Alena Kusá, Igor Piatrov, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. DOI DOI 10.1051/shsconf/20207401021.

In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] / Tomáš Klieštik (ed.). - 1 vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - (ISSN 2261-2424, SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 74). - ISSN 2261-2424, s. 1-7.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Creative approach of an education institution to Instagram communication / Igor Piatrov, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.

In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 206-213.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Spotrebiteľské správanie a marketingová komunikácia v kontexte kruhovej ekonomiky / Igor Piatrov, Dominik Jánoš, Denisa Jánošová ; recenzenti: Alena Kusá, Miloš Čambál, Zbigniew Widera. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 151 s. [9AH]. - ISBN 978-80-7598-948-2.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Innovative Approach to Consumer Segmentation in a Digital Age and Their Attitude to Environmental Issues / Igor Piatrov, Alena Kusá, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. DOI DOI 10.34190/ECIE.19.170.

In: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019 / edited by Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris. - [s.l.] : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-34-1. - ISSN 2049-1050, s. 788-794.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Generation Y Communication Preferences of Environmental Topics on Social Networks / Igor Piatrov, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.053.

In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 206-211.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Perception of global environmental problems by Generation C and its marketing communication preferences / Alena Kusá, Igor Piatrov, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. DOI DOI 10.1051/shsconf/20207401021.

In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] / Tomáš Klieštik (ed.). - 1 vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - (ISSN 2261-2424, SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 74). - ISSN 2261-2424, s. 1-7.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Creative approach of an education institution to Instagram communication / Igor Piatrov, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.

In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 206-213.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

ERASMUS+ K220 - 2022-1-SK01-KA220-HED-000087258 - spoluriešiteľ medzinárodného projektu Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie

VEGA 1/0458/21 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie.


VEGA 1/0078/18 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomikyVEGA 1/0283/15 Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu 

tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Česká marketingová společnost/člen ČMS 2019, 2020
Klub učitelů marketingu/člen ČMS - KUM 2019 -
POPAI Central Europe/člen POPAI 2020, 2021
Člen komisií pre štátne skúšky FMK 2019 - súčasnosť
Člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, FMK 2019 - 2021
Organizátor marketingových hackathonov FMK 2019 - súčasnosť
Organizátor kurzu online marketingu FMK 2017 - súčasnosť
Koordinátor spolupráce s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr FMK, ADMA 2020 - súčasnosť
Člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity 2022 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Faculty od Multimedia communications, Tomáš Baťa University in Zlín Zlín, Czech Republic 1.02.2019 – 28.02.2019 CEEPUS, freemover
University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia 3.06.2022 – 12.06.2022 Erasmus+
Alanya University Alanya, Turkey 8.05.2023 – 12.05.2023 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-06-09