UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Email:
jan.visnovsky@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Višňovský
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jan.visnovsky@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14467
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1363-1683

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, profesor Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 01.09.2019 – do súčasnosti
VŠ pedagóg, docent Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 02.01.2016 – 31.08.2019
VŠ pedagóg, odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 01.04.2011 – 01.01.2016
vedúci katedry Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 01.02.2019 - do súčasnosti
referent Bodet-Horst Mattress Ticking, k. s. 01.06.2007 – 31.05.2008

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz New Generation of Founders Google Slovakia, Bratislava 2020
Kariérové poradenstvo pre 21. storočie SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 2022
Absolvovanie odbornej prípravy mediátora a získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou na výkon mediácie Staker, s. r. o., Bratislava 2009
Jazykový certifikát International Education Society (anglický a nemecký jazyk) Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, Piešťany 2002
Umelá inteligencia a akademické prostredie FMK, Kreatívne centrum Skladová 2023
Kooperačné partnerstvá - školenie SAAIC 2023
Webinár pre hodnotiteľov Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Česká republika 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
dejiny žurnalistiky I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
multiplatformová žurnalistika I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
teória médií I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
teória a prax mediálneho výskumu masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
mediálny výskum masmediálna komunikácia druhá mediálne a komunikačné štúdiá
teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá
masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
55
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
61
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
mediácia a probácia I., II. masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá
športová žurnalistika I., II. masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
211
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
146
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
526
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
390
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
173
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
123
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7. 

AAB Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4. 

ADN Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60. 

ADM Explanatory Journalism - A New Way How To Communicate In Digital Era / Pavel Bielik, Ján Višňovský, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, roč. 4, č. 1 (2021), s. 24-37. 

AEC Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017.In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH]. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

To thrive means to entertain: the nature of todays media industries / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Ján Višňovský, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 4-21. 

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - Kategória do roku 2021 AAA. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online).

Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60. 

Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media / Ján Višňovský and Jana Radošinská, 2018.In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - London : IntechOpen, 2018. - ISBN 978-1-78984-259-3, S. 3-9. 

Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and 'Infodemic' / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2021.

In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 3-11.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AAB Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

ohlasy:

2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.

2021 [2] PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited: A case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the media. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 112-128.

2019 [4] KUBÍNYI, Peter. Page view ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. In: Fenomén 2019. Bratislava: UK, 2019, s. 38, 39, 41. ISBN 978-80-223-4755-6.

2019  [4] SÁMELOVÁ, Anna. Dejiny verejnoprávnosti: zrod Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava: UK, 2019. ISBN 978-80-223-4816-4. s. 332.

2019 [2] GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, Sabína. Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "Homo medialis". In: Communication Today. 2019, 10(1), s. 4-19. ISSN 1338-130X. WoS

2018 [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Omnivore vs Univore: A Reflection on the Current Knowledge on Cultural Taste and Cultural Consumption. In: ejmap. 2018, 6(2), pp. 98-109. ISSN 1339-4940. WoS

2016 [2] BUČKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine Sector. In: Marketing Identity: Brands we love - part I. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 281, 293. ISBN 978-80-8105-840-0. WoS 

ABB Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií v spoločnosti / Ján Višňovský, 2017. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7, s. 183-272 [4,46 AH].

ohlasy:

2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.

2021  [4] RADOŠINSKÁ, J. Okruhy problémov v štúdiu mediálnej kultúry I. Hypermoderná spoločnosť. Trnava: FMK UCM, 2021. ISBN 978-80-572-0189-2. s. 193.

2021 [4] JONISOVÁ, E. Photography in the era of smartphone journalism. In: Megatrends and Media: Home Officetainment. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 104-117. ISBN 978-80-572-0183-0.

2021 [3] KVETANOVÁ, Z., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News. London: IntechOpen, 2021, s. 77. ISBN 978-1-83962-421-6. 2020 [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS

2019 [4] KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Komunikácia novinárov na sociálnych sieťach: vlastná iniciatíva alebo povinnosť? In: Megatrendy a médiá 2019: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 161. ISBN 978-80-572-0014-7.

2019 [4] HUDÍKOVÁ, Zora. Circular economy and the environment within RTVS news coverage. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 62. ISBN 978-80-572-0038-3. 

ADN Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ohlasy:

2020 [1] HASHIM, S., et al. Students intention to share information via social media: A case study of COVID-19 pandemic. In: Indonesian Journal of Science and Technology. 2020, 5(2), pp. 236-245. Scopus

2020 [1] HARMATIY, Olha V. TV News Coverage of Election-related Public Opinion Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(2), pp. 246-254. ISSN 1994-4160.

WoS 2020 [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS 2019

[4] SÁMELOVÁ, Anna. Vplyv dežurnalizácie na profesionálnu žurnalistiku. In: Fenomén 2019. Bratislava: UK, 2019, s. 24, 36. ISBN 978-80-223-4755-6. 2019

[2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Comunication today. 2019, 10(2), pp. 120-131. WoS 

AEC Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media / Ján Višňovský and Jana Radošinská, 2018. In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - London : IntechOpen, 2018. - ISBN 978-1-78984-259-3, S. 3-9.

ohlasy:

2021  [3] PRAVDOVÁ, H., KAPEC, M. Terminological chaos in labelling false online content. In: EJTS. 2021, 9(1), s. 5-18.


2021  [4] MATHIASOVÁ, A. Spoplatnenie novinárskeho obsahu. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 118. ISBN 978-80-572-0162-5.


2020  [4] KUBINYI, Peter. Celebrity verzus planéta Zem. In: Otázky žurnalistiky. 2020, č. 3-4, s. 47-56. ISSN 0322-7049.


2020  [2] GREGUŠ, Ľ., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A. The foreign news and media image of the European Union in current television news production. In: Communication today. 2020, 11(2), pp. 84-102. WoS

AEC Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017. In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].

ohlasy:

2022  [02] KUNICH, Z., MUZYKANT, V.L., PANASENKO, N. Formational Features of the Image of Russia on the Serbian Media Platforms. In: RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. 2022, 27(1), s. 171-188. ISSN 2312-9220.

2021  [02] PITOŇÁKOVÁ, S. Koronaslová ako nová súčasť (mediálneho) jazyka. In: Povolžskij pedagogičeskij vestnik. 2021, roč. 9, č. 4, s. 52-58. ISSN 2309-4281.

2021 [3] AUGUSTINE, R., NAIR, R.R. Online journalism during Covid 19: a survey among online journalists in Kerala. In: International Journal of Research Culture Society. 2021, sp. iss. 21, s. 116-126. ISSN 2456-6683.

2021 [3] OMOWALE, A., OKIA, J. Influence of internet on journalism practice. In: Multidisciplinary Journal of Vocational Education & Reseach. 2021, 4(1), pp. 35-46. ISSN 2630-7081.

2021  [3] AUGUSTINE, R., NAIR, R.R. Online journalism during Covid 19: a survey among online journalists in Kerala. In: International Journal of Research Culture Society. 2021, sp. iss. 21, s. 116-126. ISSN 2456-6683.

2021[3] GREENWALD, G., ROSENTHAL, M. Stability, diversity, and ideology in media agenda setting of public policy issues in Israels 2019-20 election period. In: media Frames: Israeli Journal of Communication. 2021, s. 8-32. ISSN 2617-5290. 2019 [3] ADIPRASETIO, Justito. Copywriting dan jurnalisme: tirto.id dan kiat memasarkan berita. In: Eksistensi Promosi di Era Digital. Bitread Publishing, 2019. ISBN 978-623-7109-24-2. s. 56.

2018 [2] ROUBAL, Ondrej. Maximizers and satisficers in consumer culture changes. In: Communication today. 2018, 9(2), pp. 38-54. WoS 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020), vedúci projektu. Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov. 

Worlds of Journalism, člen riešiteľského kolektívu za Slovenskú republiku. Výskum novinárskej profesie, ktorého sa v tretej vlne (2020-2022) zúčastňuje viac ako 110 krajín z celého sveta. Výskum je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou federáciou novinárov. Tretia vlna výskumu sa orientuje na žurnalistiku v súčasnosti, neistotu novinárskej profesie a jej riziká. Viac informácií k projektu: https://worldsofjournalism.org/wjs3-2020-2022/ 

Projekt CEDMO 2020-EU-IA-0267(2015), člen riešiteľského kolektívu. Anotácia: Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) je medzinárodný multidisciplinárny projekt podporovaný Európskou komisiou v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Projekt je zameraný na výskum falošných správ a vývoj a implementáciu nástrojov ich vyvracania. Hlavný riešiteľ: Univerzita Karlova, Praha. Viac informácií k projektu: https://cedmohub-staging.eu/sk/cedmo-in-details/ 

Projekt VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (2016), člen riešiteľského kolektívu. Anotácia: Súčasné vývojové tendencie súvisiace s tvorbou, distribúciou a recepciou novinárskych prejavov a celkov sú markantne ovplyvnené postupným poklesom záujmu čitateľov o výstupy tlačenej žurnalistiky. Logickým dôsledkom uvedeného trendu sú ekonomické problémy vydavateľov periodickej tlače, ktorí dlhodobo bojujú o zachovanie vlastnej trhovej pozície. Tradičné chápanie novinárstva sa mení najmä pod vplyvom konvergenčných procesov mediálnej kultúry. Poznanie priebehu a jednotlivých dôsledkov týchto procesov je nevyhnutným predpokladom pochopenia, rozšírenia a kritického prehodnotenia existujúcich názorov spojených s meniacim sa charakterom novinárskej tvorby a jej postupnou transformáciou na „multiplatformovú žurnalistiku“. Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Člen riešiteľského kolektívu. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie. Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko). Viac informácií k projektu: https://www.mediadelcom.eu/ 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedeckej rady UCM v Trnave UCM v Trnave 2022 - do súčasnosti
člen Vedeckej rady FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016 - do súčasnosti
člen Odborovej komisie FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2018
člen Odborovej komisie FiF UK v Bratislave Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020
člen predsedníctva Rady VŠ SR, zástupca UCM v Trnave RVŠ SR 2019 - do súčasnosti
predseda AS FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2015 - do súčasnosti
člen redakčnej rady Journal of Karadeniz Communication Researches, Turecko 2021
člen redakčnej rady časopis Communication Today (indexovaný v databázach WoS a Scopus) 2010 - do súčasnosti
člen vedeckého výboru a spolugarant sekcie Medzinárodná vedecká konferencia Megatrends and Media 2016 - 2022
člen vedeckého výboru International Brand and Brand City Congress, Gumushane, Turecko 2018 - do súčasnosti
člen asociácie European Communication Research and Education Association (ECREA) 2015 - do súčasnosti
člen asociácie International Association for Media Education (IAME) 2020 - do súčasnosti
hodnotiteľ projektov SAAIC 2023
člen asociácie International Communication Association 2023
člen vedeckého a organizačného výboru International Conference on Global Politics and Socio-Humanities október 2023
člen redakčnej rady Advances in Social Behavior Research 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Edward Bernays University College Ratkajev Prolaz 8 10000 Zagreb, Croatia 11. 07. 2022 - 15. 07. 2022 Erasmus+
Pedagogical University Krakow, Institute of Polish Philology Podchorążych 2 30-084 Krakov, Poľsko 06. 06. 2022 - 10. 06. 2022 Ceepus
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 23. 03. 2022 - 25. 03. 2022 Erasmus+
Asia Pacific University of Technology and Innovation Jalan Teknologi 5, Taman Teknologi Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia marec 2021 prednášková činnosť v odbore (pozvaná prednáška)
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien Währinger Straße 29, 1090 Wien, Rakúsko 01. 02. 2010 – 30. 03. 2010 Ceepus
Univerzita J. A. Komenského Praha Roháčova 1148, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česká republika 23. 04. 2012 – 27. 04. 2012 Erasmus
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014 Erasmus+
Ekonomická univerzita v Katoviciach 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poľsko 04. 05.2015 – 07. 05. 2015 Erasmus+
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 03. 05. 2017 – 05. 05. 2017 Erasmus+
Kazimierz Pulaski' University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy Stefana Żeromskiego 93, 26-600 Radom, Poľsko 03. 07. 2023 - 07. 07. 2023 CEEPUS
Hochschule der Medien Nobelstraße 10, 70569 Stuttgart, Nemecko 25. 11. - 29. 11. 2019 Erasmus+
Kazimierz Pulaski' University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy Stefana Żeromskiego 93, 26-600 Radom, Poľsko 17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Ceepus
Kazimierz Pulaski' University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy Stefana Żeromskiego 93, 26-600 Radom, Poľsko 25. 6. 2018 - 29. 6. 2018 Ceepus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Doc. Ján Višňovský je autorom, resp. spoluautorom troch monografií, VŠ učebníc (2), skrípt (2), vedeckých kapitol v monografiách (5), vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných indexovaných časopisoch (13), viac ako 60 prác publikovaných v zborníkoch a encyklopedických hesiel. Editorsky sa podieľal na zostavovaní 12 výstupov. Do súčasnosti má vo WoS indexovaných 27 výstupov a viac ako 130 citácií vo WoS a Scopuse (H-index 5) a jeho práce sú citované autormi z celého sveta (USA, Rusko, Cyprus, Malajzia, Srí Lanka, India, Azerbajdžan a iné). Zúčastnil sa viac ako 50 vedeckých konferencií, a to tak na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Poľsku, Chorvátsku, Belgicku, Hong Kongu, Kazachstane a v ďalších krajinách. 


Posudzovateľská a expertízna činnosť: 

• posudzovanie štúdií pre časopisy Communication Today (ISSN1338-130X, SR), Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049, SR), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT), Humanities and Social Sciences (ISSN 2330-8176, USA), Social Communication (ISSN 2299-5382, PL), Scientific Papers of Silesian University of Technology (ISSN 1641-3466, PL), David Publishing Company (New York, USA), Review of Communication Research, Slovenské divadlo (SK), Acta FF ČZU v Plzni (ČR).

• recenzent vedeckých monografií (3), vysokoškolských učebníc (10), skrípt (3) a konferenčných zborníkov (8). 

• posudzovateľ projektov KEGA, VEGA, projektov GA UK (od roku 2016, ČR) a tvorivých výstupov UK v Prahe (2020, ČR),

• účasť v porotách novinárskych a iných tvorivých súťaží.Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov:

• Cena rektora UCM v Trnave, 2007, 

• Prémia Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied za monografiu, 2016.

• Heslo „Ján Višňovský“ je súčasťou Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, VIII. edícia, publikovanej vydavateľstvom BPH – British Publishing House, 2020, s. 1427. ISBN 978-1-912100-40-8.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-17