UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Email:
jan.visnovsky@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Višňovský
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jan.visnovsky@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14467
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1363-1683

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, profesor Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 01.09.2019 – do súčasnosti
VŠ pedagóg, docent Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 02.01.2016 – 31.08.2019
VŠ pedagóg, odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 01.04.2011 – 01.01.2016
vedúci katedry Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 01.02.2019 - do súčasnosti
referent Bodet-Horst Mattress Ticking, k. s. 01.06.2007 – 31.05.2008

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz New Generation of Founders Google Slovakia, Bratislava 2020
Kariérové poradenstvo pre 21. storočie SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 2022
Absolvovanie odbornej prípravy mediátora a získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou na výkon mediácie Staker, s. r. o., Bratislava 2009
Jazykový certifikát International Education Society (anglický a nemecký jazyk) Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, Piešťany 2002
Umelá inteligencia a akademické prostredie FMK, Kreatívne centrum Skladová 2023
Kooperačné partnerstvá - školenie SAAIC 2023
Webinár pre hodnotiteľov Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Česká republika 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
dejiny žurnalistiky I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
multiplatformová žurnalistika I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
teória médií I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
teória a prax mediálneho výskumu masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
mediálny výskum masmediálna komunikácia druhá mediálne a komunikačné štúdiá
teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá
masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
55
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
61
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
mediácia a probácia I., II. masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
223
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
158
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
37
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
560
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
430
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
182
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
135
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7. 

AAB Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4. 

ADN Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60. 

ADM Explanatory Journalism - A New Way How To Communicate In Digital Era / Pavel Bielik, Ján Višňovský, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, roč. 4, č. 1 (2021), s. 24-37. 

AEC Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017.In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH]. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

To thrive means to entertain: the nature of todays media industries / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Ján Višňovský, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 4-21. 

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - Kategória do roku 2021 AAA. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online).

Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60. 

Das Mediensystem der Slowakei - in der Hand von politischen oder wirtschaftlichen Interessen? / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Bianka Francistyová, 2023. - Kategória do roku 2021 AEC. DOI 10.1007/978-3-658-42633-0_7.

In: Das politische System der Slowakei : Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas : Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas / Astrid Lorenz, Dirk Dalberg. - 1. vyd. - Wiesbaden : Springer VS, 2023. - ISBN 978-3-658-42632-3. DOI DOI 10.1007/978-3-658-42633-0, s. 121-140.

Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and 'Infodemic' / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2021.

In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 3-11.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AAB Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

ohlasy:

2022  [02] PRAVDOVÁ, H. From homo ludens to homo medialis: cultural dimensions of game principles and media. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-542-9. s. 128.


2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.


2021  [4] BOTOŠOVÁ, Ľ. Prezentácia konceptu learning-by-doing v prostredí stredných škôl. In: Marketing identity: nové zmeny, nové šance. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 16-26. ISBN 978-80-572-0219-6.


2021  [3] KOLLÁROVÁ, D., KOLIŠČÁKOVÁ, M. Spotrebiteľské recenzie v nových médiách a ich vplyv na spotrebiteľské správanie. In: Sociální dilema 2021. Brno: Právní institut, 2021, s. 144-153. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [4] RADOŠINSKÁ, J. Okruhy problémov v štúdiu mediálnej kultúry I. Hypermoderná spoločnosť. Trnava: FMK UCM, 2021. ISBN 978-80-572-0189-2. s. 189.


2021  [4] KRAJČOVIČ, P. Inovácie v médiách. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 49. ISBN 978-80-572-0162-5.


2021  [4] MATHIASOVÁ, A. Spoplatnenie novinárskeho obsahu. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 118. ISBN 978-80-572-0162-5.


2021  [2] PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited: A case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the media. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 112-128. WoS, Scopus


2020  [4] MATHIASOVÁ, Alexandra. Prístupnosť onlinového spravodajstva v čase pandémie Covid-19. In: Marketing identity 2020: Covid-2.0. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 109. ISBN 978-80-572-0108-3.


2020  [2] GREGUŠ, Ľ., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A. The foreign news and media image of the European Union in current television news production. In: Communication today. 2020, 11(2), pp. 84-102. WoS


2020  [3] GÁLIK, S, GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. Cyberspace as a New Existential Dimension of Man. In: Cyberspace. IntechOpen, 2020, pp. 1-13. ISBN 978-1-78985-857-0.


2020  [4] PRAVDOVÁ, Hana. Covid 19 and the threat of periodical press mortality. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 621. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


2020  [4] GREGUŠ, Ľ., BUDOVÁ, D. Súčasné televízne spravodajstvo a gatekeeping v kontexte Slovenskej republiky. In: Quo vadis massmedia. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 72. ISBN 978-80-572-0053-6.


2019  [1] PRAVDOVÁ, Hana. Trends in media globalization and oligarchization. In: European Journal of Science and Theology. 2019, 15(3), pp. 109-119. WoS


2019  [4] SÁMELOVÁ, Anna. Dejiny verejnoprávnosti: zrod Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava: UK, 2019. ISBN 978-80-223-4816-4. s. 332.


2019  [4] PRAVDOVÁ, Hana. Development trends of management in periodical publishing houses. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky II. [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 95. ISBN 978-80-572-0041-3.


2019  [4] GÁLIK, Slavomír. Zmena myslenia pod vplyvom digitálnych médií. In: Megatrendy a médiá 2019: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 216. ISBN 978-80-572-0014-7.


2019  [4] PRAVDOVÁ, Hana. Remake as a commercial media strategy. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 1077. ISBN 978-80-572-0038-3.


2019  [4] KUBÍNYI, Peter. Page view ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. In: Fenomén 2019. Bratislava: UK, 2019, s. 38, 39, 41. ISBN 978-80-223-4755-6.


2019  [4] RUSŇÁKOVÁ, Lenka. Naratívna analýza a jej miesto vo vedeckom diskurze mediálnych štúdií. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch. Trnava: FMK UCM, 2019. ISBN 978-80-8105-954-4. s. 82.


2019  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Propedeutika (mas)mediálnych štúdií [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019. ISBN 978-80-572-0006-2. s. 141.


2019  [4] GREGUŠ, Ľuboš. Etnocentrizmus a televízne spravodajstvo - vzťahy a súvislosti. In: Quo vadis massmedia & marketing. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 35, 40. ISBN 978-80-572-0010-9.


2019  [1] RIGO, F., MINÁRIKOVÁ, J. Katolícke noviny - traditional news of contemporary Christians with 170-year history. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 308. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS


2019  [2] GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, Sabína. Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "Homo medialis". In: Communication Today. 2019, 10(1), s. 4-19. ISSN 1338-130X. WoS


2018  [1] PANASENKO, N., GROCHALOVA, L. Topic wedding in British and Slovak journalism of emotional type. In: European Journal of Science and Theology. 2018, 14(3), pp. 63-75. WoS


2018  [4] HALUŠČÍKOVÁ, R., ŠVECOVÁ, M. Postavenie novinára v redakcii a spoločnosti 21. storočia. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 153 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf


2018  [4] KUBÍKOVÁ, Karina. Význam interaktivity v onlinovej žurnalistike. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 100. ISBN 978-80-8105-953-7.


2018  [4] ŠVECOVÁ, M., DANKOVÁ, V. Žurnalistika a natívna inzercia. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [online]. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 122 [2019-02-18]. ISBN 978-80-8105-974-5. Dostupné na: https://fmk.sk/download/Quo-Vadis-Massmedia-Quo-Vadis-Marketing_2018_SVK.pdf


2018  [4] PRAVDOVÁ, H., UNGEROVÁ, M. Periodical Press and Media in the Online Environment. Trnava: FMK UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-946-9. s. 144.


2018  [4] GREGUŠ, Ľuboš. Televízia pod vplyvom internetu - zmeny, trendy a výzvy. In: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva. Trnava: UCM, 2018, s. 31, 44, 57. ISBN 978-80-8105-965-0.


2018  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Omnivore vs Univore: A Reflection on the Current Knowledge on Cultural Taste and Cultural Consumption. In: ejmap. 2018, 6(2), pp. 98-109. ISSN 1339-4940. WoS


2018  [1] HURAJOVÁ, Anna. The visit of Pope Francis in Cuba as reflected by selected Cuban and Slovak media. In: ESRARC 2018: 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation. Torino: Kermes, 2018, s. 15, 16. ISBN 978-88-942064-8-7. WoS


2017  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. New trends in production and distribution of episodic television drama: brand Marvel-Netflix in the post-television era. In: Communication Today. 2017, vol. 8, no. 1, pp. 4-29. ISSN 1338-130X. Scopus


2017  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 181. ISBN 978-80-8105-911-7.


2017  [4] PRAVDOVÁ, Hana. Mediálne a kultúrne rámce multiplatformovej žurnalistiky. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 106. ISBN 978-80-8105-911-7.


2017  [1] RADOŠINSKÁ, Jana. Cultural aspects of the post-television era: television in terms of today ́s media culture. SGEM 2017: Science & Humanities. Sofia: STEF92 Technology, 2017, s. 143, 148. Vol. I. ISBN 978-619-7408-23-2. WoS


2017  [3] KUBÍKOVÁ, Karin. Vývoj onlinovej žurnalistiky v prihraničnom regióne. In: Communication towards the prosperity of the Slovakia-Ukraine cross-border region (COPESU). Uzhorod: Uzhorod National University, 2017, s. 147. ISBN 978-617-7333-36-3.


2016  [3] OBERTOVÁ, Erika. Inovácie v slovenských regionálnych a lokálnych médiách. In: MMK 2016 [CD-ROM]. Hradec Králové, 2016, s. 1471, 1473. ISBN 978-80-87952-17-7.


2016  [3] KUBÍKOVÁ, Karin. Vplyv emócií ako manipulačný prvok médií na internete. In: MMK 2016 [CD-ROM]. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 244, 248. ISBN 978-80-87952-17-7.


2016  [2] PANASENKO, Nataliya. Functional-semantic types of speech in journalistic messages. In: Megatrends and Media: Critique in Media, Critique of Media. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 53, 67. ISBN 978-80-8105-796-0. WoS


2016  [1] RADOŠINSKÁ, Jana. Media audiences and the entertainment industry: new perspectives. In: SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology, 2016, s. 631. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education, vol. 2. ISBN 978-619-7105-71-1. WoS

ABB Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií v spoločnosti / Ján Višňovský, 2017. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7, s. 183-272 [4,46 AH].

ohlasy:

2023  [02] DÚBRAVSKÁ, O. Žánrová hybridizácia v spravodajských formátoch televízie TA3 a TV Markíza. In: Quo Vadis 2023. Trnava: FMK UCM, 2023, s. 124. ISBN 978-80-572-0330-8.


2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.


2021  [4] RADOŠINSKÁ, J. Okruhy problémov v štúdiu mediálnej kultúry I. Hypermoderná spoločnosť. Trnava: FMK UCM, 2021. ISBN 978-80-572-0189-2. s. 193.


2021  [4] JONISOVÁ, E. Photography in the era of smartphone journalism. In: Megatrends and Media: Home Officetainment. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 104-117. ISBN 978-80-572-0183-0.


2021  [3] KVETANOVÁ, Z., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News. London: IntechOpen, 2021, s. 77. ISBN 978-1-83962-421-6.


2021  [4] ŠKRIPCOVÁ, L., MISTRÍK, M. Komunitné médiá. Trnava: FMK UCM, 2021. ISBN 978-80-572-0193-9. s. 128.


2020  [4] TAMÁŠ, Július. Úskalia mediálnej produkcie v čase pandémie koronavírusu Covid-19. In: Marketing identity 2020: Covid-2.0. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 157. ISBN 978-80-572-0108-3.


2020  [4] KRÚPOVÁ, V., HUDÍKOVÁ, Z. Podcast - new communication phenomenon. In: Marketing Identity: COVID-2.0 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 319. ISBN 978-80-572-0107-6.


2020  [3] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H. Current trends in journalistic practice. In: Sovremennyj diskurs-analiz. 2020, s. 6.


2020  [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS


2019  [4] KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Komunikácia novinárov na sociálnych sieťach: vlastná iniciatíva alebo povinnosť? In: Megatrendy a médiá 2019: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 161. ISBN 978-80-572-0014-7.


2019  [4] HUDÍKOVÁ, Zora. Circular economy and the environment within RTVS news coverage. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 62. ISBN 978-80-572-0038-3.

ADN Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ohlasy:

2022  [01] GÁLIK, S., GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. Media coverage and its determinants in the context of the Covid-19 pandemic. In: Communication today. 2022, 13(1), s. 46-58. WoS


2022  [02] Doan Viet Phuong, N., Thanh Binh, P. Television - social network sites multiplatform identity credibility: a bibliographic analysis. In: Science, Education and Innovations in the context of modern problems. 2022, 5(3), s. 217-235.


2021  [3] BRNÍK, A., BOTOŠOVÁ, Ľ., KAPEC, M. Current trends in the news service of commercial radio stations in Slovakia. In: Diskursologija i mediakritika sredstv massovoj informacii. Belgorod: Politerra, 2021, s. 205. ISBN 978-5-98242-337-7.


2021  [3] KVETANOVÁ, Z., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News. London: IntechOpen, 2021, s. 77. ISBN 978-1-83962-421-6.


2021  [2] KULTYSHEVA, O.M. On the Question of the Oratory of a Television Journalist (On the Example of Journalist and TV Presenter O. Skabeeva, Program "60 Minutes", TV Channel "Russia"). In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(2), pp. 308-322. ISSN 1994-4160. WoS


2020  [4] GREGUŠ, Ľuboš. Deepfake a jeho riziká v kontexte (televízneho) spravodajstva - iný pohľad na realitu. In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 34-44. ISBN 978-80-572-0063-5.


2020  [1] HASHIM, S., et al. Students' intention to share information via social media: A case study of COVID-19 pandemic. In: Indonesian Journal of Science and Technology. 2020, 5(2), pp. 236-245. Scopus


2020  [4] KRAJČOVIČ, P., URMÍNOVÁ, M. Reflection of the 30th anniversary of the velvet revolution in the media. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 341. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


2020  [2] HARMATIY, Olha V. TV News Coverage of Election-related Public Opinion Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(2), pp. 246-254. ISSN 1994-4160. WoS


2020  [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS


2020  [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS


2020  [2] KRAJČOVIČ, P., URMÍNOVÁ, M. Media in the time of the pandemic. In: Marketing Identity: COVID-2.0 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 299. ISBN 978-80-572-0107-6. WoS


2019  [4] KRAJČOVIČ, P., ČÁBYOVÁ, Ľ. Význam tradičných a digitálnych médií pri zvyšovaní povedomia o ekoinováciách a environmentálnych témach. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 170. ISBN 978-80-572-0037-6.


2019  [4] SÁMELOVÁ, Anna. Vplyv dežurnalizácie na profesionálnu žurnalistiku. In: Fenomén 2019. Bratislava: UK, 2019, s. 24, 36. ISBN 978-80-223-4755-6.


2019  [3] SÁMELOVÁ, A., STANKOVÁ, M. Dedziennikarstwo i jego wplyw na jezyk mediów. In: Acta Universitatis Lodziensis. 2019, 53, s. 121. ISSN 0208-6077.


2019  [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Comunication today. 2019, 10(2), pp. 120-131. WoS

AEC Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media / Ján Višňovský and Jana Radošinská, 2018. In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - London : IntechOpen, 2018. - ISBN 978-1-78984-259-3, S. 3-9.

ohlasy:

2022  [02] MOHD NOR, N.H. Challenges of Malaysian journalists in reporting and misinformation on COVID-19 (2021 - 2022). In: SEARCH Journal of Media and Communication Research. 2022, 14(3), s. 105-116. ISSN 2672-7080.


2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.


2021  [3] PRAVDOVÁ, H., KAPEC, M. Terminological chaos in labelling false online content. In: EJTS. 2021, 9(1), s. 5-18.


2021  [4] MATHIASOVÁ, A. Spoplatnenie novinárskeho obsahu. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 118. ISBN 978-80-572-0162-5.


2020  [4] KUBINYI, Peter. Celebrity verzus planéta Zem. In: Otázky žurnalistiky. 2020, č. 3-4, s. 47-56. ISSN 0322-7049.


2020  [2] GREGUŠ, Ľ., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A. The foreign news and media image of the European Union in current television news production. In: Communication today. 2020, 11(2), pp. 84-102. WoS

AEC Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017. In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].

ohlasy:

2023  [02] SEDANA YASA, G.E., SETIAWAN, B. Analisis kualitas pemberitaan akun instagram info singaraja (periode 1 januari-31 januari 2021). In: Lektur: Jurnal ilmu komunikasi. 2023, 6(2), s. 123-133. ISSN 2988-344X.


2023  [02] ISMAIL NAWANG, N., MUSTAFFA, A., MOHAMED, A.M.T. Regulating online news portals in the era of IR 4.0 - should Malaysia consider self-regulation? In: Russian Law Journal. 2023, 9(4), s. 390-398.


2022  [02] GALLARDO, N.P., et al. Digital Writing Platform of School Publications: Basis for School Online Journalism. In: American Journal of Educational Research. 2022, 10(4), s. 174-178.


2022  [01] KUNICH, Z., MUZYKANT, V.L., PANASENKO, N. Formational Features of the Image of Russia on the Serbian Media Platforms. In: RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. 2022, 27(1), s. 171-188. ISSN 2312-9220. Scopus


2022  [02] OBRAZTSOVA, A. YU., SERDOTETSKY, F. A. Journalistic content on the Twitch streaming platform: Genre-thematic features. In: Modern humanities success. Belgorod (Ruská federácia) : Klûeva M.M., 2022, 10(7), s. 45-52. ISSN 2618-7175.


2021  [02] PITOŇÁKOVÁ, S. Koronaslová ako nová súčasť (mediálneho) jazyka. In: Povolžskij pedagogičeskij vestnik. 2021, roč. 9, č. 4, s. 52-58. ISSN 2309-4281.


2021  [2] SÁMELOVÁ, A. The paradigmatic change in the media-mediated communication after the onset of online media technologies. In: Communication Today. 2021, 12(2), s. 21-30. WoS


2021  [3] WATI, Midia. The challenges of journalism in the digital era. 2021. Dostupné na : https://www.academia.edu/50322277/THE_CHALLENGES_OF_JOURNALISM_IN_THE_DIGITAL_ERA


2021  [3] KVETANOVÁ, Z., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News. London: IntechOpen, 2021, s. 77. ISBN 978-1-83962-421-6.


2021  [3] CHRISTINA. Theoritikés prosengíseis sti diadiktyakí dimosiografía. Me tin parousía tou diadiktýou, i dimosiografía archízei na exlíssetai kai na allázei. 2021, 27. april [2021-08-12]. Dostupné na: https://lifeinmediamagazine.com/%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84/


2021  [3] AUGUSTINE, R., NAIR, R.R. Online journalism during Covid 19: a survey among online journalists in Kerala. In: International Journal of Research Culture Society. 2021, sp. iss. 21, s. 116-126. ISSN 2456-6683.


2021  [3] GREENWALD, G., ROSENTHAL, M. Stability, diversity, and ideology in media agenda setting of public policy issues in Israel's 2019-20 election period. In: media Frames: Israeli Journal of Communication. 2021, s. 8-32. ISSN 2617-5290.


2021  [4] ŠKARBA, T. Hoax. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 101. ISBN 978-80-572-0162-5.


2021  [3] OMOWALE, A., OKIA, J. Influence of internet on journalism practice. In: Multidisciplinary Journal of Vocational Education & Reseach. 2021, 4(1), pp. 35-46. ISSN 2630-7081.


2021  [3] AVER ADIKPO, J. Fake Online News: Rethinking News Credibility for the Changing Media Environment. In: Research Anthology on Fake News, Political Warfare, and Combatting the Spread of Misinformation. Hershey: IGI Global, 2021, s. 96. ISBN 97817998729.


2020  [3] Siti Nor Amalina Ahmad Tajuddin, Roslan Ali. The Risks and Challenges for Professional Journalism in the Digital Age: A Malaysian Perspective. In: Handbook of Research on Combating Threats to Media Freedom and Journalist Safety. ISBN 9781799812982.


2020  [3] IKEGBUNAM, P.CH., AGUDOSY, F.I. Approving or mortifying online and citizen journalism by mainstream journalists: a case for credibility transfer hypothesis. In: Journal of Communication and Media Studies. 2020, 1(1), pp. 1-18.


2020  [4] ŠKARBA, Tomáš. Pandemické hoaxy - nebezpečné dezinformácie o Covide-19 ohrozujúce život. In: Marketing identity 2020: Covid-2.0. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 142. ISBN 978-80-572-0108-3.


2020  [4] MATHIASOVÁ, Alexandra. Prístupnosť onlinového spravodajstva v čase pandémie Covid-19. In: Marketing identity 2020: Covid-2.0. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 109. ISBN 978-80-572-0108-3.


2020  [3] AMARASINGHE, H. Investigation on the influence of Transposition as a Translation Strategy in the Field of Online Journalism in Sri Lanka. In: American Journal of Humanities and Social Sciences Research. 2020, 4(10), pp. 145-148. ISSN 2378-703X.


2020  [3] PANASENKO, N., PRAVDOVÁ, H., KRYACHKOV, D. Category of Modality in Belles-lettres and Journalistic Styles. In: Journal of History Culture and Art Research. 2020, 9(3), pp. 197-208. ISSN 2147-0626.


2020  [3] GADIROVA, Nigar. Mapping the digital media formats used in Azerbaijan. In: Studia Ephemerides. 2020, 65(1), pp. 55-84. ISSN 1224-872X.


2020  [4] PRAVDOVÁ, Hana. Covid 19 and the threat of periodical press mortality. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 621. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


2020  [3] AKMAL ABDULLAH, N.A., RAHMAT, N.H., ZAWAWI, F.Z. Interactional discourse analysis of Malaysian and South Korean newspaper articles on online learning during COVID-19. In: European Journal of Applied Linguistics Studies. 2020, 3(1), s. 3, 15. ISSN 2602-0254.


2020  [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS


2019  [3] ADIPRASETIO, Justito. Copywriting dan jurnalisme: tirto.id dan kiat memasarkan berita. In: Eksistensi Promosi di Era Digital. Bitread Publishing, 2019. ISBN 978-623-7109-24-2. s. 56.


2019  [3] SITI, A.J., HABIBAH, I. A Corpus-assisted Discourse Analysis of The Star Online Columns. In: Change and preservation in language and culture in Asia. Penang: Universiti Sains Malaysia, 2019, s. 61, 65. ISBN 978-967-461-436-2.


2019  [3] AVER ADIKPO, Janet. Fake Online News: Rethinking News Credibility for the Changing Media Environment. In: Handbook of Research on Deception, Fake News, and Misinformation Online. 2019, s. 153. ISSN 2475-6814.


2019  [3] AVDONINA, N.S., BOGATYRJOVA, V.N. Aktuaľnye tendencii cifrovoj žurnalistiki i novych media. In: Vestnik Priamurskogo godudarstvennogo universiteta im. Šolom-Alejchema. 2019, 1(34), s. 9-18. ISSN 2227-1384.


2018  [4] KUBÍKOVÁ, Karina. Význam interaktivity v onlinovej žurnalistike. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 100. ISBN 978-80-8105-953-7.


2018  [4] KUBÍKOVÁ, Karin. Inovácie v prostredí onlinovej žurnalistiky. In: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva [CD-ROM]. Trnava: UCM, 2018, s. 61, 75. ISBN 978-80-8105-965-0.


2018  [2] ROUBAL, Ondrej. Maximizers and satisficers in consumer culture changes. In: Communication today. 2018, 9(2), pp. 38-54. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020), vedúci projektu. Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov. 

Worlds of Journalism, člen riešiteľského kolektívu za Slovenskú republiku. Výskum novinárskej profesie, ktorého sa v tretej vlne (2020-2022) zúčastňuje viac ako 110 krajín z celého sveta. Výskum je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou federáciou novinárov. Tretia vlna výskumu sa orientuje na žurnalistiku v súčasnosti, neistotu novinárskej profesie a jej riziká. Viac informácií k projektu: https://worldsofjournalism.org/wjs3-2020-2022/ 

Projekt CEDMO 2020-EU-IA-0267(2015), člen riešiteľského kolektívu. Anotácia: Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) je medzinárodný multidisciplinárny projekt podporovaný Európskou komisiou v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Projekt je zameraný na výskum falošných správ a vývoj a implementáciu nástrojov ich vyvracania. Hlavný riešiteľ: Univerzita Karlova, Praha. Viac informácií k projektu: https://cedmohub-staging.eu/sk/cedmo-in-details/ 

Projekt VEGA 1/0489/23 s názvom „Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu", člen riešiteľského kolektívu. Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 


HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Člen riešiteľského kolektívu. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie. Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko). Viac informácií k projektu: https://www.mediadelcom.eu/ 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedeckej rady UCM v Trnave UCM v Trnave 2022 - do súčasnosti
člen Vedeckej rady FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016 - do súčasnosti
člen Odborovej komisie FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2018
člen Odborovej komisie FiF UK v Bratislave Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020
člen predsedníctva Rady VŠ SR, zástupca UCM v Trnave RVŠ SR 2019 - 2023
predseda AS FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2018 - do súčasnosti
člen redakčnej rady Journal of Karadeniz Communication Researches, Turecko 2021
člen redakčnej rady časopis Communication Today (indexovaný v databázach WoS a Scopus) 2010 - do súčasnosti
člen vedeckého výboru a spolugarant sekcie Medzinárodná vedecká konferencia Megatrends and Media 2016 - 2022
člen vedeckého výboru International Brand and Brand City Congress, Gumushane, Turecko 2018 - do súčasnosti
člen asociácie European Communication Research and Education Association (ECREA) 2015 - do súčasnosti
člen asociácie International Association for Media Education (IAME) 2020 - do súčasnosti
hodnotiteľ projektov SAAIC 2023
člen asociácie International Communication Association 2023
člen vedeckého a organizačného výboru International Conference on Global Politics and Socio-Humanities október 2023
člen redakčnej rady Advances in Social Behavior Research 2023
člen redakčnej rady Konya Art Journal 2023
člen redakčnej rady Journal of Applied Economics and Policy Studies 2023
člen redakčnej rady İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi (İSAÜİÇDER) 2024

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Edward Bernays University College Ratkajev Prolaz 8 10000 Zagreb, Croatia 11. 07. 2022 - 15. 07. 2022 Erasmus+
Pedagogical University Krakow, Institute of Polish Philology Podchorążych 2 30-084 Krakov, Poľsko 06. 06. 2022 - 10. 06. 2022 Ceepus
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 23. 03. 2022 - 25. 03. 2022 Erasmus+
Asia Pacific University of Technology and Innovation Jalan Teknologi 5, Taman Teknologi Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia marec 2021 prednášková činnosť v odbore (pozvaná prednáška)
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien Währinger Straße 29, 1090 Wien, Rakúsko 01. 02. 2010 – 30. 03. 2010 Ceepus
Univerzita J. A. Komenského Praha Roháčova 1148, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česká republika 23. 04. 2012 – 27. 04. 2012 Erasmus
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014 Erasmus+
Ekonomická univerzita v Katoviciach 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poľsko 04. 05.2015 – 07. 05. 2015 Erasmus+
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 03. 05. 2017 – 05. 05. 2017 Erasmus+
Kazimierz Pulaski' University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy Stefana Żeromskiego 93, 26-600 Radom, Poľsko 03. 07. 2023 - 07. 07. 2023 CEEPUS
Hochschule der Medien Nobelstraße 10, 70569 Stuttgart, Nemecko 25. 11. - 29. 11. 2019 Erasmus+
Kazimierz Pulaski' University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy Stefana Żeromskiego 93, 26-600 Radom, Poľsko 17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Ceepus
Kazimierz Pulaski' University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy Stefana Żeromskiego 93, 26-600 Radom, Poľsko 25. 6. 2018 - 29. 6. 2018 Ceepus
Shinawatra University Bangkok, Thajsko 22. 04. 2024-01. 05. 2024 KA131 International programe
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 08. 04. 2024 - 12. 04. 2024 Erasmus+
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Theology Dewajtis 5, 01-815 Warsaw 03. 06. 2024 - 07. 06, 2024 CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Doc. Ján Višňovský je autorom, resp. spoluautorom troch monografií, VŠ učebníc (2), skrípt (2), vedeckých kapitol v monografiách (6), vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných indexovaných časopisoch (13), viac ako 80 prác publikovaných v zborníkoch a encyklopedických hesiel. Editorsky sa podieľal na zostavovaní 12 výstupov. Jeho práce sú citované autormi z celého sveta (USA, Rusko, Cyprus, Malajzia, Srí Lanka, India, Azerbajdžan a iné). Zúčastnil sa viac ako 50 vedeckých konferencií, a to tak na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Poľsku, Chorvátsku, Belgicku, Hong Kongu, Kazachstane a v ďalších krajinách. 


Posudzovateľská a expertízna činnosť: 

• posudzovanie štúdií pre časopisy Communication Today (ISSN1338-130X, SR), Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049, SR), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT), Humanities and Social Sciences (ISSN 2330-8176, USA), Social Communication (ISSN 2299-5382, PL), Scientific Papers of Silesian University of Technology (ISSN 1641-3466, PL), David Publishing Company (New York, USA), Review of Communication Research, Slovenské divadlo (SK), Acta FF ČZU v Plzni (ČR).

• recenzent vedeckých monografií (3), vysokoškolských učebníc (10), skrípt (3) a konferenčných zborníkov (8). 

• posudzovateľ projektov KEGA, VEGA, projektov GA UK (od roku 2016, ČR) a tvorivých výstupov UK v Prahe (2020, ČR),

• účasť v porotách novinárskych a iných tvorivých súťaží.Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov:

• Cena rektora UCM v Trnave, 2007, 

• Prémia Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied za monografiu, 2016.

• Heslo „Ján Višňovský“ je súčasťou Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, VIII. edícia, publikovanej vydavateľstvom BPH – British Publishing House, 2020, s. 1427. ISBN 978-1-912100-40-8.

Dátum poslednej aktualizácie
2024-06-10