UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.
Email:
jana.radosinska@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Radošinská
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
jana.radosinska@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22805
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
7218 mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4327-6579

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Odbor habilitačného a inauguračného konania 3.2.3 masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 24. 9. 2014 – 29. 2. 2020
Docent Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1. 3. 2020 – 30. 4. 2023
Univerzitný profesor Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Kontinuálne od 1. 5. 2023

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Informačný seminár Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti UCM v Trnave 2013
Workshop "Ako urobiť obsahovo aj formálne hodnotnú prednášku" FMK UCM v Trnave 2014
Excel - Strašiak či pomocník pedagóga? FMK UCM v Trnave 2020
7 tajomstiev práce s PDF FMK UCM v Trnave 2020
Online webinár - Dištančné online vzdelávanie prostredníctvom G-Suite FMK UCM v Trnave 2020
Kurz „New Generation of Founders“ Google Slovakia 2019
Workshop „Budovanie značky FMK“ FMK UCM v Trnave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Mediálny diskurz I., II. Masmediálna komunikácia Prvý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a dejiny mediálnej komunikácie I., II. Aplikované mediálne štúdiá Prvý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny priemysel Masmediálna komunikácia Prvý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Masová a populárna kultúra Masmediálna komunikácia Druhý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna kultúra Masmediálna komunikácia Druhý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Masová a mediálna kultúra Teória digitálnych hier Druhý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia a etika vedeckej práce Masmediálna komunikácia Tretí 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Filozofia médií a komunikácie Masmediálna komunikácia Tretí 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Masmediálna komunikácia Prvý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálna komunikácia Druhý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálna komunikácia Tretí 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
49
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
49
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odvetvia mediálneho priemyslu I. Masmediálna komunikácia Druhý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Odvetvia mediálneho priemyslu II. Masmediálna komunikácia Druhý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Aktuálne trendy v mediálnej kultúre I. Masmediálna komunikácia Tretí 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Aktuálne trendy v mediálnej kultúre II. Masmediálna komunikácia Tretí 7218 mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
127
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
393
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
94
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
151
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2/1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2/1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Radošinská, J. & Višňovský, J. (2013). Aktuálne trendy v mediálnej kultúre. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 154 s. ISBN 978-80-8105-516-4. [7,48 AH].

AAB Radošinská, J. (2016). Mediálna zábava 21. v storočí: Sociálno-kultúrne aspekty a trendy. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 140 s. ISBN 978-80-8105-793-9. [10,84 AH].

ADN Radošinská, J. (2017). New trends in production and distribution of episodic television drama: Brand Marvel-Netflix in the post-television era. Communication Today, 8(1), 4-29.

ADN Radošinská, J. (2018). Omnivore vs univore: A reflection on the current knowledge on cultural tastes and cultural consumption. European Journal of Media, Art and Photography, 6(2), 98-109.

AEC Višňovský, J. & Radošinská, J. (2017). Online journalism: Current trends and challenges. In Peña Acuña, B., (Ed.), The Evolution of Media Communication (pp. 3-22). InTech. ISBN 978-953-51-3197-7. [1,84 AH].

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AAA Radošinská, J., Kvetanová, Z. & Rusňáková, L. (2020). Globalizovaný filmový priemysel. Wolters Kluwer. 284 s. ISBN 978-80-7598-950-5. [17,2 AH].

V1 Radošinská, J., Točená, Z. & Macák, M. (2022). Synergia odvetví globalizovaného mediálneho priemyslu. Wolters Kluwer. 195 s. ISBN 978-80-7676-586-3. [14 AH].

V3 Radošinská, J. & Mago, Z. (2023). Fans on the silver screen: Portrayals of fandom in the Marvel Cinematic Universe. Journal of Popular Culture, 56(3-4), 731-741.

ADN Radošinská, J. (2018). Omnivore vs univore: A reflection on the current knowledge on cultural tastes and cultural consumption. European Journal of Media, Art and Photography, 6(2), 98-109.

V3 Radošinská, J. & Magalová, L. (2022). Supes, Inc.: Episodic television drama The Boys, antiheroism and society of performance. Media Literacy and Academic Research, 5(1), 28-52.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AAB Radošinská, J. & Višňovský, J. (2013). Aktuálne trendy v mediálnej kultúre. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 154 s. ISBN 978-80-8105-516-4. [7,48 AH].


Ohlasy:


2023 [01] Sámelová, A. (2023). Philosophical objections to media contexts of terraforming. Human Affairs, 33(2), 263-274. WoS, Scopus


2021 [4] Madleňák, A. & Švec, M. (2021). Interná komunikácia. Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-571-0345.


2020 [2] Pravdová, H., Hudíková, Z. & Panasenko, N. (2020). Homo corporalis as the communicated muse and centrepiece of commercialized culture. European Journal of Media, Art and Photography, 8(1), 68-83. WoS


2016 [3] Chmielewski, M. (2016). Kultura medialna jako wyzwanie dla komunikacji wiary w świetle oredzi Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Spolecznego Przekazu. Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 156-178.


2016 [2] Greguš, Ľ. & Mináriková, J. (2016). News values in Slovak television news. Communication Today, 7(2), 88, 89. WoS

AAB Radošinská, J. (2016). Mediálna zábava 21. v storočí: Sociálno-kultúrne aspekty a trendy. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. 140 s. ISBN 978-80-8105-793-9. [10,84 AH].


Ohlasy:


2022 [02] Pravdová, H. (2022). From homo ludens to homo medialis: Cultural dimensions of game principles and media. Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-542-9.


2021 [4] Stanková, M. (2021). Kultúra v slovenskej dennej tlači. Otázky žurnalistiky, 64(1-2), 66, 68.


2019 [1] Višňovský, J. & Ungerová, M. (2019). Religious and church media and their position in the media system of the Slovak Republic. In ESRARC 2019 (p. 298). Kermes. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS


2019 [2] Nykytchenko, K. (2019). Nonce words in mass media discourse (A case study of travel journalism innovations). Communication Today, 10(1), 62-75. WoS


2019 [2] Višňovský, J. et al. (2019). Television news as an information source and its perception in Slovakia. Communication Today, 10(1), 40-60. WoS

ADN Radošinská, J. (2017). New trends in production and distribution of episodic television drama: Brand Marvel-Netflix in the post-television era. Communication Today, 8(1), 4-29.


Ohlasy:


2021 [1] Soltau, N. (2021). "Zu Asche, Zu Staub": Netflix aquisitions and the aesthetics and politics of cultural unrest in Babylon Berlin. Journal of Popular Culture, 54(4), 728-749. WoS


2020 [1] Anghelcev, G. et al. (2020). Binge-watching serial video content: Exploring the subjective phenomenology of the binge-watching experience. Mass Communication and Society, 24(1), 130-154. Scopus


2020 [1] Van Esler, M. (2020). Reproducing television canons: Streaming services and the legacy of linear TV. Journal of Popular Culture, 53(4), 946-966. WoS


2018 [1] Hermann, A. F. (2018). Communication and ritual at the comic book shop: The convergence of organizational and popular cultures. Journal of Organizational Ethnography, 7(3), 285-301. WoS


2017 [1] Blakey, E. (2017). Showrunner as auteur: Bridging the culture/economy binary in digital Hollywood. Open Cultural Studies, 1(1), 321-332. WoS

ADN Radošinská, J. (2018). Omnivore vs univore: A reflection on the current knowledge on cultural tastes and cultural consumption. European Journal of Media, Art and Photography, 6(2), 98-109.


Ohlasy:


2022 [01] Mathiasová, A., Solík, M. & Mináriková, J. (2022). Paid subscriptions and premium content: Online news publishers' monetisation strategies. Communication Today,13(1), 18-27. WoS, Scopus


2022 [01] Uhlík, M. et al. (2022). The use of communication tools in human resources marketing and the role of critical thinking in this process. Media Literacy and Academic Research, 5(2), 259-272. WoS


2020 [1] Pravdová, H. & Karasová, E. (2020). Theoretical framework of alternative media and current Slovak media environment. Mediaobrazovanie, 60(9), 530-538. WoS


2020 [2] Vrabec, N. & Bôtošová, Ľ. (2020). The concept of learning-by-doing in the context of media education and school quality assessment. Communication Today, 11(1), 140-148. WoS


2019 [2] Rokošný, I. (2019). Genres vs. tags: Problems with taxonomy of digital games. In Megatrends and Media: Digital Universe (p. 447). Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-572-0015-4. WoS

AEC Višňovský, J.& Radošinská, J. (2017). Online journalism: Current trends and challenges. In Peña Acuña, B., (Ed.), The Evolution of Media Communication (pp. 3-22). InTech. ISBN 978-953-51-3197-7. [1,84 AH].


Ohlasy:


2023 [02] Suleman, A. S. (2023). A comparative study of online and offline newspapers' preference among university academics in Kwara State, Nigeria. Journal of Communication and Media Research, 15(2), 167-175.


2022 [01] Kunich, Z., Muzykant, V. L. & Panasenko, N. (2022). Formational features of the image of Russia on the Serbian media platforms. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, 27(1), 171-188. Scopus


2020 [3] Gadirova, N. (2020). Mapping the digital media formats used in Azerbaijan. Studia Ephemerides, 65(1), 55-84.


2020 [3] Akmal Abdullah, N. A., Rahmat, N. H. & Zawawi, F. Z. (2020). Interactional discourse analysis of Malaysian and South Korean newspaper articles on online learning during COVID-19. European Journal of Applied Linguistics Studies, 3(1), 3, 15.


2020 [3] Amarasinghe, H. (2020). Investigation on the influence of transposition as a translation strategy in the field of online journalism in Sri Lanka. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 4(10), 145-148.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

Projekt VEGA č. 1/0283/20 s názvom Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020 – 2022), zástupkyňa zodpovedného riešiteľa projektu. Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov. Realizácia projektu vychádza z predpokladu, že ekonomická, technologická a kultúrna konvergencia odvetví mediálneho priemyslu prináša nielen koncentráciu vlastníctva a vytváranie mediálnych oligarchií, ale aj synergiu technológií, zdrojov, príbehov, ideí a tém založenú na masívnom získavaní licencií a formovaní transmediálnych naratívov.

Projekt VEGA č. 1/0489/23 s názvom Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu (2023 – 2025), zástupkyňa zodpovedného riešiteľa projektu. Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. Anotácia: Zámerom projektu je prostredníctvom analýzy situácie na slovenskom trhu produkcie, distribúcie a predaja digitálnych hier, ako i na významných medzinárodných trhoch, stanoviť inovatívny strategický model monetizácie na podporu efektívneho rozvoja kreatívneho priemyslu v tomto sektore. Predkladaný výskumný projekt predstavuje rozšírenie vedeckého skúmania v sektore digitálnych hier a kreatívneho priemyslu s dôrazom na skúmanie možností monetizácie jeho produkcie, distribúcie a užitia, ako aj skúmania potenciálu digitálnych hier v rámci skvalitňovania ľudského potenciálu na pracovnom trhu. Riešiteľský kolektív reflektuje nastupujúce trendy, spočívajúce v digitálnej transformácii, robotizácii priemyslu a nástupe umelej inteligencie do procesov výroby i služieb, tzn. nástup priemyslu 4.0. Kreatívny priemysel v tomto sektore má potenciál vytvárať obsahy pre tú časť spoločnosti, ktorá stratí zamestnanie a bude sa musieť rekvalifikovať a rozvíjať svoje tvorivé schopnosti.

Horizont 2020 - Kritická explorácia rizík a príležitostí viazaných na médiá v záujme dosiahnutia demokraticko-participačnej komunikácie: Vývoj scenárov v rámci európskeho mediálneho prostredia (MEDIADELCOM). Rola: Koordinátor zastupujúci partnerskú organizáciu. Koordinátor projektu: prof. Halliki Harro-Loit, Estónsko. Anotácia: Hlavný cieľ projektu MEDIADELCOM spočíva vo vytvorení diagnostického nástroja (multiscenárového modelu) určeného pre tvorcov legislatívy, pedagógov, mediálne inštitúcie a príbuzné organizácie, rovnako ako pre mediálnych expertov a novinárov. Nástroj umožní holistickú evalváciu rizík a príležitostí v súvislosti s demokraticko-participačnou komunikáciou a nadväzujúcou sociálnou kohéziou v Európe. Diagnostický nástroj projektu MEDIADELCOM umožňuje projekciu početných rizík a príležitostí v rámci európskeho mediálneho prostredia, rovnako ako ďalší vývoj mediálnych prostredí v jednotlivých krajinách. Vytvorené budú konceptuálne a operačné premenné reagujúce na multiplikované scenáre, a to prostredníctvom detailného výskumu diachrónnych a synchrónnych zmien v ekosystéme spravodajských médií v 14 európskych krajinách, so zvláštnym dôrazom na oblasti strednej a východnej Európy.

Projekt APVV-21-0115 s názvom Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia (2022 – 2026, zodpovedná riešiteľka projektu). Anotácia: Výskum mediálnej kultúry vychádza z interdisciplinárnej reflexie mediálnej produkcie. Medzi najväčšie výzvy spojené s vedeckou diskusiou o mediálnej kultúre možno zaradiť aj identifikáciu jej sociálno-kultúrnych a hodnotových atribútov. Cieľom projektu je prostredníctvom výsledkov základného výskumu vymedziť a vysvetliť sociálno-kultúrne fenomény obsiahnuté v súčasnej filmovej a televíznej tvorbe pre väčšinové publiká. Riešitelia upriamujú pozornosť na prítomnosť intertextuality vo filmovej a epizodickej fikcii, schopnosť vybraných audiovizuálnych diel simulovať či dokonca nahrádzať objektívnu realitu a aplikáciu tzv. retrospektívnych prvkov, ktoré umožňujú recipientom zakúsiť pocity nostalgie a zostávať v nepriamom kontakte s kultúrnymi javmi typickými pre predchádzajúce desaťročia. Riešiteľský kolektív sa sústreďuje aj na súčasné trendy v stvárňovaní reálnych udalostí, spoločenských problémov, povolaní či univerzálnych ľudských záujmov v rámci fiktívnej filmovej a televíznej tvorby. Projekt vychádza z predpokladu, že audiovizuálna tvorba dneška nevyhnutne zrkadlí sociálno-kultúrne kontexty hypermodernej doby – hoci mediálni producenti nemusia tieto motívy používať vedome ani zámerne. Výskum reaguje na terminologické diskrepancie, ktoré vyplývajú z interdisciplinárnej podstaty mediálnych a komunikačných štúdií, čerpajúc z paradigmatických východísk kultúrnych štúdií, filmovej vedy, televíznych štúdií, teórie literatúry a teórie digitálnych hier. Riešiteľský kolektív si uvedomuje skutočnosť, že realizácia projektu nezabezpečí definitívne riešenia nastolených problémov, má však ambíciu rozšíriť existujúce vedecké diskusie o mediálnej kultúre ako o zdroji simulovaných prvkov reality, ktoré definujú témy verejného diskurzu, kreujú módne trendy a propagujú kultúrne hodnoty i životné štýly.

Európska komisia, výzva CEF-TC-2020-2, projekt s názvom European Digital Media Observatory (EDMO), 2021 - 2024. Koordinuje: Univerzita Karlova (CZ). Projekt je zameraný na vytvorenie národných a nadnárodných uzlov pre výskum digitálnych médií. Ide o medzinárodnú sieť výskumných centier, ktorých účelom je zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať poznatky týkajúce sa problematiky dezinformácií a falošných správ. FMK UCM v rámci projektu zabezpečuje rôzne typy analytických a výskumných aktivít, ako aj aktivity v oblasti zvyšovania mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti detí, dospievajúcich i ďalších cieľových skupín. V rámci projektu spolupracujeme aj na vývoji edukačnej onlinovej hry zameranej na zvyšovanie odolnosti detí a dospievajúcich voči dezinformáciám.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka Vedeckej rady Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Kontinuálne od 9. 10. 2020
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Medzinárodná vedecká konferencia Marketing & Media Identity Kontinuálne od 2017
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Medzinárodná vedecká konferencia Marketing Identity November 2016
Členka redakcie vedeckého časopisu a zástupkyňa šéfredaktora Vedecký časopis Communication Today (indexovaný v databázach Web of Science Core Collection a Scopus) Kontinuálne od 2013 na pozícii editorky anglického jazyka, od 2018 zástupkyňa šéfredaktora
Členka Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej asociácie novinárov Slovenský syndikát novinárov a Medzinárodná asociácia novinárov Kontinuálne od apríla 2018
Členka asociácie European Association for Viewers Interests (EAVI) Kontinuálne od 2020
Členka asociácie European Communication Research and Education Association (ECREA) Kontinuálne od 2015
Členka asociácie International Association for Media Education (IAME) Kontinuálne od 2020
Členka asociácie International Communication Association Kontinuálne od 2023
Členka Vedeckého výboru konferencie Médiá a text VIII. 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 3. 5. 2017 – 5. 5. 2017 Erasmus+
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, Česká republika 21. 3. 2016 – 25. 3. 2016 CEEPUS
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha Staré Město, Česká republika 27. 5. 2013 – 27. 6. 2013 CEEPUS
Univerzita vo Wroclawi, Inštitút žurnalistiky a sociálnej komunikácie ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, Poľsko 2. 4. 2019 Nadviazanie spolupráce s redakciou časopisu Central European Journal of Communication

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Hodnotená osoba:


- je posudzovateľkou projektov v grantových schémach VEGA a APVV.

- je od roku 2020 členka komisie KEGA č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia.

- je recenzentka vedeckých štúdií - časopis Communication Today (ISSN 1338-130X, Web of Science, Scopus).

- získala viacero ocenení – Cenu dekanky FMK za významný prínos vo vedecko-výskumnej oblasti na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (2020), Pochvalné uznanie za výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM v Trnave (2020), Cenu dekana FMK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (2011, 2009).

Dátum poslednej aktualizácie
2024-03-05