UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., MSc.
Email:
jaroslav.bednarik@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bednárik
I.2 - Meno
Jaroslav
I.3 - Tituly
doc., Ing., PhD., MSc.
I.4 - Rok narodenia
1961
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
nám. J. Herdu 2 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jaroslav.bednarik@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14238
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-9481-351X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
MTF STU Trnava
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
manažment priemyselných podnikov
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
MTF STU Trnava
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
podnikový manažment
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM v Trnave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
prorektor pre rozvoj UCM v Trnave 2018-2022
vysokoškolský učiteľ/mim. prof. FMK UCM v Trnave 2019-
vysokoškolský učiteľ/docent FMK UCM v Trnave 2012-2019
vysokoškolský učiteľ/odborný asistent FMK UCM v Trnave 2005-2012
tajomník fakulty FMK UCM v Trnave 2003-2005
tajomník fakulty FF UCM v Trnave 1997-2003
technický riaditeľ ALDY s.r.o Trnava 1997-1997
technik prevádzky strojných zariadení ZEZ a.s. Trnava 1997-1997
vedúci odborný referent Trnavský Zdroj 1996-1997
vedúci PO Skloplast a.s. Trnava 1991-1996

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz EBCL (Level A) – certifikát FMK UCM v Trnave 2010
Projektový manažment: Pertov a Ganttov diagram FMK UCM v Trnave 2020
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe FMK UCM v Trnave 2021
Online kurz „Kariérové poradenstvo v 21. storočí“ FMK UCM v Trnave 2022
Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM v Trnave 2022
Kvalitatívny výskum – IPSOS FMK UCM v Trnave 2023
Využitie AI v publikačnej činnosti. FMK UCM v Trnave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Metodológia a etika vedeckej práce marketingová komunikácia 3. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Inovácie v marketingovom a mediálnom prostredí marketingová komunikácia 3. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing marketingová komunikácia 2. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Všeobecná ekonomická teória marketingová komunikácia 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Ekonomika a podnikanie marketingová komunikácia 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Marketingová komunikácia prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
10
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
49
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
111
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Krízová komunikácia marketingová komunikácia 2. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Všeobecná ekonomická teória marketingová komunikácia 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Ekonomika a podnikanie marketingová komunikácia 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
125
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
96
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Jaroslav Bednárik, Ivana Gubrická ; recenzenti: Jaroslav Rašner,Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - 192 s. - ISBN 978-83-7729-078-1.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Mož nosti internej komunikácie v riadení ľudských zdrojov pri aplikácii CSR : vedecká monografia / Lucia Szkuráková, JaroslavBednárik ; recenzenti: Miloš Čambál, Andrea Chlpeková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 162 s. - ISBN 978-80-8105-838-7.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Change of paradigm in personnel strategy - corporate social responsibility and internal communication / Jaroslav Bednárik, 2019.In: Communication Today . - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 2 (2019), s. 42-56.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Implementing new trends not only in personnel communication with scarce professions on labour market in the context of technology interference / Jaroslav Bednárik, Jana Charvát Janechová, 2021. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 110-113.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Changes in purchasing behaviour after the onset of the Covid-19 pandemic related to the application of corporate social responsibility / Peter Ušák, Jaroslav Bednárik, 2022.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 180-189.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Change of paradigm in personnel strategy - corporate social responsibility and internal communication / Jaroslav Bednárik, 2019.In: Communication Today . - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 2 (2019), s. 42-56.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The impact of corporate identity on reputation and employer's brand / Jana Charvát Janechová, Jaroslav Bednárik, 2023. -

In: Serbian Journal of Management : an International Journal for Theory and Practice of Management Science : an International Journal for Theory and Practice of Management Science. - ISSN 1452-4864, Roč. 18, č. 1 (2023), s. 59-69 [print, online].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Position of Corporate Social Responsibility in a Corporate Design / Natália Nagyová, Jaroslav Bednárik, 2022.

In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 110-119.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Changes in purchasing behaviour after the onset of the Covid-19 pandemic related to the application of corporate social responsibility / Peter Ušák, Jaroslav Bednárik, 2022. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 180-189.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Implementing new trends not only in personnel communication with scarce professions on labour market in the context of technology interference / Jaroslav Bednárik, Jana Charvát Janechová, 2021. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 110-113.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Change of paradigm in personnel strategy - corporate social responsibility and internal communication / Jaroslav Bednárik, 2019.

In: Communication Today . - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 2 (2019), s. 42-56.


2020 [1] GARA, G.L., La PORTE, J.M. Processes of building trust in organizations: internal communication, management, and recruiting. In: Church, Communication and Culture. 2020, 5(3), pp. 298-319. Scopus


2021 [3] ISKANDAR, CH.B., MANI, L. Implementation of Internal Communication to Develop Employee Loyalty. In: International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). 2021, 10(3), s. 622-627. ISSN: 2278-0181.


2021 [1] LUKÁČ, M., et al. The interaction between the marketing communications audit and visitors in museum facilities. In: Communication Today. 2021, roč. 12, č. 1, s. 80-94. ISSN 1338-130X. WoS, Scopus

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Implementing new trends not only in personnel communication with scarce professions on labour market in the context of technology interference / Jaroslav Bednárik, Jana Charvát Janechová, 2021. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 110-113.


2021 [3] MIKLENČIČOVÁ, R. Vplyv spodnej vlny v kontexte technologickej interferencie. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu [textový dokument (print)] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021, s. 285-290. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021 [3] HLADÍKOVÁ, V. K problematike technologickej interferencie v podmienkach sociálnych médií. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021, s. 236-248. ISBN 978-80-908357-0-2.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Internal Communication and its Impact on the Efficient Functioning of the Company / Jaroslav Bednárik, 2019.

In: Political Preferences. - ISSN 2449-9064 (online), č. 22 (2019), s. 31-42.


2021 [4] MADLEŇÁK, A., ŠVEC, M. Interná komunikácia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-571-0345-5. s. 97.VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 1/0078/18 Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky, doba riešenia: 2018 - 2020, vedúci projektu doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. - člen riešiteľského kolektívu

VEGA 1/0640/15: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, doba riešenia: 2015-2018, vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. – člen riešiteľského kolektívu

VEGA 1/0458/21 - Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie, doba riešenia: 2021 - 2024, vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS, ČR 2019 -
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii POPAI Central Europe 2019 -
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today Communication Today 2019 -
Člen redakčnej rady vedecko – teoretického časopisu Štát a právo Štát a právo 2017
Člen redakčnej rady odborného časopisu Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu Výkonnosť podniku odborný časopis Výkonnosť podniku 2012 -
Člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity Marketing Identity 2014 -
Členstvo v profesijnej organizácii Slovenská asociácia procesného riadenia 2012 -
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Polish Communication Association 2021 -
Člen Rady kvality FMK FMK UCM v Trnave 2021 -
Posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. SAAVŠ 2022 -
Člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity Marketing Identity, FMK UCM 2014 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Economic Katowice, Poľsko 11.11.2019 - 15.11.2019 Erasmus+
Vysoká škola finanční a správní Praha, ČR 05.10.2021 - 11.10.2021 Erasmus+
Slezská univerzita v Opavě Opava, ČR 02.04.2024 - 05.04.2024 Erazmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Posudok VEGA s názvom Grassroots komunity ako zdroj transformačných procesov a sociálnych inovácií v regionálnom a miestnom rozvoji

Posudok projektu VEGA s názvom Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

Posudok projektu KEGA s názvom Interakcia teórie a praxe v novom š tudijnom programe Technológia a manaž ment poš tových a elektronických služieb.

Posudok projektu VEGA s názvom Determinácia korelácie tímových rolí podľa Belbina a päťfaktorového modelu osobnosti v kontexte identifikácie

motivačných faktorov výkonnosti projektových manažérov certifikovaných podľa IPMA.

Posudok projektu VEGA s názvom Výskum vplyvu ponuky a kvality dopravných služ ieb na konkurencieschopnosť a udržateľnosť dopytu po verejnej osobnej doprave.

Posudok projektu VEGA s názvom Vzájomná prepojenosť medzi ľudským kapitálom a informačnými a komunikačnými technológiami.

Posudok projektu VEGA s názvom Identifikácia faktorov motivácie k výkonu certifikovaných projektových manažérov pracujúcich v home office v období pandémie ochorením COVID 19

Expertný posudok Analýza stavu finančného plnenia spoločnosti k sledovaným obdobiam ako podklad pre plánovanie na rok 2017, overenie výpočtu vlastných

zdrojov, posúdenie úverových možností a možností hľadania finančných zdrojov. – Ekopraktik

Expertný posudok Vplyv zmien zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov platných k 1.1.2015 na majetok a hospodárenie spoločnosti. – Tax – audit

Dátum poslednej aktualizácie
2024-04-18