UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. MgA. Jozef Sedlák
Email:
jozef.sedlak@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KUK - Katedra umeleckej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sedlák
I.2 - Meno
Jozef
I.3 - Tituly
doc. MgA.
I.4 - Rok narodenia
20. 03. 1958
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Skladová č. 3. Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jozef.sedlak@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9D4BC4CB00DF15A3C79DC458AC
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-5675-3886

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Televízna a filmová fakulta AMU Praha
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
umelecká fotografia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Televízna a filmová fakulta AMU Praha
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
umelecká fotografia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
2.2.1. výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01.11.2011 – súčasnosť
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01.09.2006 – 30.9.2011
Vysokoškolský pedagóg /externista Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií Bratislava 01.09.1991 - 30.6.2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Európsky vodičský preukaz na počítače FMK UCM v Trnave 20.11.2008
NÚCEM osvedčenie na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie NÚCEM Nitra 16.02.2011
Pedagogické minimum – pedagogika a pedagogické praktikum AMU, Filmová a televízna fakulta, odbor umelecká fotografia 30.5.2013
Kurz pre posrprodukčné techniky tvorivej digitálnej fotografie (Photoshop, Indesighn, Ilustrátor) Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Kreativita v spracovaní digitálnych hier teória digitálnych hier druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Grafika a dizajn teória digitálnych hier druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
metodologické aspekty výskumu mediálnej kultúry teória digitálnych hier tretí mediálne a komunikačné štúdiá
Žurnalistická fotografia I., II. masmediálna Komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Fotografické praktikum I., II. teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Teória digitálnych hier prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória digitálnych hier druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória digitálnych hier tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálna komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálna komunikácia tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
38
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
41
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Žurnalistická fotografie I. II. Masmediálna komunikácia druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér komunikácie v médiu fotografie Masmediálna komunikácia tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
Fotografické praktikum I. II. Mediálne a komunikačné štúdiá druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Kultúrne kontexty digitálnych hier Teória digitálnych hier tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreativita v spracovaní digitálnych hier Teória digitálnych hier druhý Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
87
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
56
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

1. Jozef Sedlák, Peter Lančarič, Kristián Pribila:in HIDDEN MEANINGS OF IMAGE OF COMMUNICATION IN THE MEDIUM OF PHOTOGRAPHY (WISDOM AND MADNESS OF PHOTOGRAPHY) European Journal of Media, Art & Photography, Vol. 8, No. 2 November 2020 Faculty of Mass Media Communication University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava SSN 1339-4940 No: 1Page Range: 72-82Page ADN 

2. SEDLÁK, J.: A photographer of lively faith. In European Journal of Media, Art & Photography, 2019, Vol. 7, No. 1, p. 6-77. ISSN 1339-4940. ADF 

3. Monografia: Jozef Sedlák, Dvakrát živá fotografie, Vysoká škola výtvarných umení, NEUMAHR, Bratislava 2018, prvé vydanie, 160 s. ISBN 978-80-8189-018-5, recenzeti: prof. Václav Macek, prof. PhDr. Slavomír Gálik CAB,FAI 

4. Autorská výstava: Homage to Darkroom - Jozef Sedlák, Photon Vienna Gallery, Rakúsko, apríl – máj 2021, kurátor výstavy: prof. Václav Macek 

5. Autorská výstava: Latencia/Latency - Jozef Sedlák, DKŚ Gallery at Kiliński St, Bialystok, kurátorka: Petra Cepková, Grzegor Jarmociewicz, september - október 2021, Medzinárodný festival fotografie Bialystok - Interphoto 2021,“Dichotomy, East&West, október 2021, Poľsko 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

1. Historická monografia: Združenie fotografov amatérov YMCA a Fotoskupiny KSTL Bratislava, FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava 2021, 392 s .(prílohy 102 s.), ISBN 978-80-85739-86-2

2. Autorská monografia: Jozef Sedlák - In the Confinement of Images (V karanténe obrazov), PHOTON Gallery Vienna-Ljubljana, Slovenia, Rakúsko /Fotofo/Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava 2021, Slovensko, 120 s., ISBN 978-80_85739-85-5 

3. Vedecká štúdia: Empiricism of the medium of Photography and the Interflow of Realities of Vision / Petra Cepková, Peter Lančarič, Jozef Sedlák, 2021. DOI DOI 10.13187/me.2021.1.37. In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 17(1) (2021), s. 37-44. 

4. Autorská výstava: Jozef Sedlák – V karanténe obrazov, Slovenský kultúrny inštitút v Budapešti, Maďarsko, Medzinárodný festival fotografie - Mesiac fotografie v Bratislave, november 2021 - február 2022, Budapešť, Maďarsko 

5. Autorská výstava: Jozef Sedlák - Fotografie, FINEART GALERIE TRAISMAUER, WIENER STRASSE 10, RAKÚSKO, október - november 2021, kurátor: Konrad Stania, https://www.fineartgalerie.at/josef-sedlak-vernissage-15-oktober-1900/

Historická monografia: Petrk Béla, kňaz fotograf, kronikár, Foart Bratislava, FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava 2023, 288 s., ISBN 978-80-8209-033-1

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

1. Jozef Seflák, Eschatológia fotografie, autorská výstava, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, február - jún 2021 

ohlasy:

Gabera, David, Výstava Jozefa Sedláka pripomína prchádzku záhrobím. Nechá vás uvažovaťo smrti a vlastnej pominuteľnosti. in: DenníkN, 28.4.2021, Vizuálne umenie 

2. Jozef Sedlák, Homage to Dark room, autorská výstava, Photon Gallery Vienna, apríl - máj, Viedeň, Rakúsko 

ohlasy:

Slovenský fotograf Jozef Sedlák vystavuje vo viedenskej galérii, in: Pravda, kultúra, 21.4.2021 

3. Prezentácia autorskej tvorby Jozef Sedlák v knžnej publikácii 

ohlasy:

Michel Sicard, L’exil et le territoire Remarques sur la photographie slovaque. in: Libri Historiae Europae,Institut slovaque, Rome Chaire de l’histoire slovaque de la Faculté des Lettres de l’Université Comenius, Bratislava, Mélanges offerts à Jozef M. Rydlo, membre de l’Institut slovaque, Textes ressemblés par Justín Dudáš, Monique Gay-Šmondrková, Ladislav Vančo, Première édition Bratislava 2021, 888 pages, ISBN 978-80-8218-022-3, s.712 - 731 

4. Jozef Sedlák, Dvakrát živá fotografia, autorská výstava, Galéria umelka, Slovenská výtvarná únia, Bratislava, Mesiac fotografie 2018 

ohlasy:

Gdovidová, Denisa, Kto je vlastne normálny? Týždeň, 11. 11. 2018, s. 18 - 20 

5. Jozef Sedlák, uverejnené fotografie v kapitolách histórie európskej fotografie v knižnej publikácii 

ohlasy:

2016 The History of European Photography 1970 – 2000, Central European House of Photography, Slovakia and European Month of Photography Wienna, ISBN 978-80-84739-70-1 

6. Jozef Sedlák, Petrik Béla, kňaz fotograf, kronikár, Foart Bratislava, FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava 2023

ohlasy:

Anton Baša, Časová kapsula farára Petrika, Fotonoviny, 63/23, 12.05.2023, s. 18.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

1. Projekt – Damnatio memoriae/Stratenie pamiatky, FPU 2019 Damnatio / memoriae, knižná publikácia a výstavný projekt, Galéria knižnica v Podolínci, Kláštorná záhrada Redemptoristov v Podolínci, editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: prof. Ján Krížik, prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.. - 1. vyd. - ISBN 978-80-973291-0-5, Bratislava, 2019.

2. Projekt – Dvakrát živá fotografia – Jozef Sedlák, FPU 2018 Sedlák, J: Dvakrát živá fotografia, Autorská kniha a výstava k 60. jubileu, Galéria Umelka, Mesiac fotografie v Bratislave, editor: Jozef Sedlák, publikáciu posúdili: prof. Václav Macek, prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.. - 1. vyd. - Bratislava VŠVU, ISBN 978-80-8189-018-5, Bratislava, 2018. 

3. Projekt – Vyšné Ružbachy: Kde človek a voda pramení / Vyšné Ružbachy obrazové eseje, FPU 2018 [Fotografie] / Sedlák, Jozef, 2018. In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 34-219. 

4. Projekt KEGA – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese, KEGA Projekt č. 013UCM-4/2021, Autor a vedúci projektu: doc. MgA. Jozef Sedlák, spoluriešitelia: Mgr. art Petra Cepková, ArtD., Mgr. Peter Lančarič, PhD., Mgr. Eva Jonisová, Mgr. Kristián Pribila 

5. Projekt – Fotografia : program komunikácie, KEGA 2011 Dokument / Sedlák, Jozef, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 180-182. 

6. Projekt – Obraz prelievanie realít, 10. rokov galérie Ľudovíta Hlaváča – Jozef Sedlák, FPU 2022 Sedlák,Kkniha k 10. jubileu, editor: Jozef Sedlák, texty v publikácii: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Peter Lančarič, Jana Hojstričová, Jana Križanová, Klára Kubíková, Andrea Boldišová, - 1. vyd. - FMK UCM, ISBN 978-80-572-0229-5, Trnava, 2022. 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen vedeckej rady Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava 01.02.2019 – súčasnosť
Člen odborovej komisie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava 01.02.2019 – 04. 02. 2023
Člen domácej profesijnej spoločnosti Slovenská výtvarná únia, Združenie slovenských profesionálnych fotografov 01.09.1984 - súčasnosť
Člen redakcie vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography, FMK UCM Trnava 2013 – súčasnosť
Člen domácej profesijnej spoločnosti Fotofo, Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava 1991 - súčasnosť
Člen domácej profesijnej spoločnosti Slovenský syndikát novinárov 2018 – súčasnosť
Člen vedeckého a programového výboru konferencie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava apríl 2016 – súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Malaya Malajzia 23. 3. 2021 Virtual Visiting Lecture Programme: Mgr. art Petra Cepková, ArtD. Assoc. prof. Mgr. art. Jozef Sedlák, ArtD. - Photographic stories of abandoned children/Old monastery, that knows the stories of the childs soul
BELGOROD STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY, Faculty of Journalism of the Institute of Social Sciences and mass Communications / Department of Slavic studies of the University of Bergamo (Italy) / Regional public organization «Union of journalists of the Belgorod region Rusko december 2021 Petra Cepková, Jozef Sedlák: "GLOBÁLNY VEK ČLOVEKA V KONTEXTE FOTOGRAFIE/GLOBAL AGE OF MAN WITHIN THE CONTEXT OF PHOTOGRAPHY"– Conference Discursology and media criticism/e-journal Contemporary Discourse Analysis

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Najvýznamnejšie ocenenia vedeckých výsledkov: 2019 Cena Fra Angelica udelená Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, za prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku za výtvarné umenie 2018 Pocta udelená Michalom Bartókom, Generálnym riaditeľom Národného osvetového centra, za celoživotný prínos pre amatérsku fotografiu 2018 Udelenie pamätnej medaile rektorom pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2015 Cena rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010 Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava 1997, 1998 FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, víťaz národného kola v kategórii život 1992, 1993 „Anonymné príbehy“ – sociálny projekt udelený MK SR a Št. fondom Pro Slovakia 1990 Plaketa a Cena Maďarskej republiky na medzinárodnom výtvarnom festivale Art to Days v Budapešti 1988 Cena na III. Bienále fotografie, Cheb, Česká Republika Posudzovateľ projektov grantovej schémy KEGA Člen okresných, krajských, celoslovenských komisií súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO Obrazové publikácie/monografie: Václav Macek, Jozef Sedlák, 116 s. ISBN 80-217-0304-0 Osveta Martin, Martin, 1986 Jozef Sedlák - Karneval, 84 s. ISBN 80-85739-17-8 Fotofo, Bratislava, 1999 Jozef Sedlák - Obec božia, 116 s. ISBN 80-85739-2 Fotofo, Bratislava, 2000 Jozef Sedlák, Kardinál J.Ch. Kores stále s nami, LÚČ Bratislava 2006, s. 244, ISBN 80-7114-580-7 Vnútorné svety, Obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe, s 164. ISBN 978-80-8105-603-1, Lúč Bratislava 2013 Jozef Sedlák – Te Deum Laudamus, Rozlúčka s kardinálom J. Ch. Korcom, LÚČ Bratislava, s. 168, . ISBN 978-80-8179-022-5 Jozef Sedlák – RE/MIGRÁCIA OBRAZU, 60 s. ISBN 978-80-89259-93-9, Devin Print, Bratisla 

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-24