UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Juliana Mináriková, PhD.
Email:
juliana.minarikova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mináriková
I.2 - Meno
Juliána
I.3 - Tituly
PhD., Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2., 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
juliana.minarikova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14241
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1830-549X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, odborný asistent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2003 - súčasnosť
VŠ pedagóg, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2008 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
European Computer Driving Licence (ECDL) 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny mediálnej komunikácie I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
teória médií I., II. masmediálna komunikácia; teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
slovenský mediálny systém I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
76
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
59
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
54
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
213
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
91
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
95
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
76
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstváchv Diskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách / Juliana Laluhová ... [et al.] ; recenzenti: Zora Hudíková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-465-5.

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online).

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1.

V3 Paid subscriptions and premium content: online news publishers monetisation strategies / Alexandra Mathiasová, Martin Solík, Juliána Mináriková. In: Communication Today.- ISSN 1338-130X.- Roč. 13, č. 1(2022), s. 18-27.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The Use of Communication Tools in Human Resources Marketing and the Role of Critical Thinking in This Process / Martin Uhlík ... [et al.], 2022.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 259-272.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstváchTV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1.

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online).

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The Use of Communication Tools in Human Resources Marketing and the Role of Critical Thinking in This Process / Martin Uhlík ... [et al.], 2022.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 259-272.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-6

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS News values in Slovak television news / Ľuboš Greguš, Juliána Mináriková, 2016.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1

ohlasy:

2020 [4] MINÁRIKOVÁ, J., BLAHÚT, D., VIŠŇOVSKÝ, J. Hi-Tech And Eye-Catching Alike: In formation In The Multiplatform Era. In: ejmap. 2020, 3(2), s. 118-125.

2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS

Public television as a provider of human values / Ján Višňovský, Juliana Laluhová, 2014.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.

ohlasy:

2015 [1] SZYSZKA, Michal. Conditions of media and social image of the public assistance institutions in Poland. In: European Journal of Science and Theology. 2015, vol. 11, no. 6, pp. 251-260. ISSN 1841-0464. Scopus

2015 [3] RADOŠINSKÁ, Jana. Produkcia mediálnej zábavy: Aktuálne vývojové tendencie priemyslu kultúry a zábavy. In Quaere 2015 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. s. 924, 926. ISBN 978-80-87952-10-8.

2015 [4] ŽELASKOVÁ, Monika. Komparácia zobrazenia ženy v dámskom a pánskom časopise. In Media Literacy Student Magazine. 2015, roč. 2, č. 1, s. 34. ISSN 1339-6692.

Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ohlasy:

2020 [1] HASHIM, S., et al. Students intention to share information via social media: A case study of COVID-19 pandemic. In: Indonesian Journal of Science and Technology. 2020, 5(2), pp. 236-245. Scopus

[2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Comunication today. 2019, 10(2),

pp. 120-131

2020 [1] HARMATIY, Olha V. TV News Coverage of Election-related Public Opinion Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(2), pp. 246-254. ISSN 1994-4160. WoS

2020 [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS

2020 [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS

2019 [4] KRAJČOVIČ, P., ČÁBYOVÁ, Ľ. Význam tradičných a digitálnych médií pri zvyšovaní povedomia o ekoinováciách a environmentálnych témach. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 170. ISBN 978-80-572-0037-6.

2019 [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Comunication today. 2019, 10(2), pp. 120-131. WoS

News values in Slovak television news / Ľuboš Greguš, Juliána Mináriková, 2016.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

ohlasy:

2019 [1] GAŽICOVÁ, Alexandra. Themes in the main newscast of commercial and public media in Slovakia with regard to religious reflection. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 278. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS

2019 [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Communication today. 2019, 10(2), s. 131. ISSN 1338-130X. WoS

2018 [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J., MENDELOVÁ, D. Slovak journalistic sphere: Development tendencies and innovations. In: Mediji i medijska kultura. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, 2018, s. 135. ISBN 978-953-8181-09-2.

2017 [2] HORVÁTH, P., MELUŠ, M. Media games in the backround of Slovak parliamentary election in 2016. In: Communication Today. 2017, 8(1), pp. 66-84. ISSN 1338-130X. WoS

2017 [1] UNGEROVÁ, Magdaléna. New terms in English language as reflected in Slovak media. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 183-189. ISSN 1841-0464. Scopus

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Člen riešiteľského kolektívu. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko).

VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020), vedúci projektu.Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov.

Medzinárodný projekt s názvom Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (Norwegian Funds, 2016 – 2017), členka redakčnej rady časopisu European Journal of Slovak-Ukrainian Crossborder Communication.

Anotácia: Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) sa zameriava na zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so slovenskými partnermi RRA Svidník a Sario ponúka svoje kapacity a know-how v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie regiónov, školiacich programov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Partnermi na Ukrajine v rámci projektu sú Národná univerzita v Užhorode s Regionálna rozvojová agentúra v Rachove.

Projekt VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (2016), člen riešiteľského kolektívu.Anotácia: Súčasné vývojové tendencie súvisiace s tvorbou, distribúciou a recepciou novinárskych prejavov a celkov sú markantne ovplyvnené postupným poklesom záujmu čitateľov o výstupy tlačenej žurnalistiky. Logickým dôsledkom uvedeného trendu sú ekonomické problémy vydavateľov periodickej tlače, ktorí dlhodobo bojujú o zachovanie vlastnej trhovej pozície. Tradičné chápanie novinárstva sa mení najmä pod vplyvom konvergenčných procesov mediálnej kultúry.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Vedeckej rady FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - súčasnosť
predsedníčka Disciplinárnej komisie FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - súčasnosť
člen vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - 2019
predsedníčka Ubytovacej komisie FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - súčasnosť
členka medzinárodnej organizácie ECREA 2012

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom Malczewskiego 29, 26-600 Radom, Poľsko 17. 06. 2019 – 21. 06. 2019 Ceepus, pedagogická činnosť
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus, pedagogická činnosť
Alanya HEP University, Antalya, Turecko Cikcilli Mah, Saraybeleni Cd. No:7, 07400 Alanya/Antalya, 09. 09. 2019 - 13. 09. 2019 Erasmus+, pedagogická činnosť
Yeni Yüzyıl University, Turecko Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Istanbul 12. 09. 2022 - 16. 09. 2022 Erasmus+, školenie

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-01-19