UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Juliana Mináriková, PhD.
Email:
juliana.minarikova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mináriková
I.2 - Meno
Juliána
I.3 - Tituly
PhD., Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2., 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
juliana.minarikova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14241
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1830-549X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, odborný asistent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2003 - súčasnosť
VŠ pedagóg, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2008 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
European Computer Driving Licence (ECDL) 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
80
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
63
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
dejiny mediálnej komunikácie I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
teória médií I., II. teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
slovenský mediálny systém I. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
58
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
215
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
98
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
95
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
76
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstváchv Diskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách / Juliana Laluhová ... [et al.] ; recenzenti: Zora Hudíková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-465-5.

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online).

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1.

V3 Paid subscriptions and premium content: online news publishers monetisation strategies / Alexandra Mathiasová, Martin Solík, Juliána Mináriková. In: Communication Today.- ISSN 1338-130X.- Roč. 13, č. 1(2022), s. 18-27.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The Use of Communication Tools in Human Resources Marketing and the Role of Critical Thinking in This Process / Martin Uhlík ... [et al.], 2022.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 259-272.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstváchTV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1.

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online).

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The Use of Communication Tools in Human Resources Marketing and the Role of Critical Thinking in This Process / Martin Uhlík ... [et al.], 2022.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 259-272.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-6

V3 Paid subscriptions and premium content: online news publishers monetisation strategies / Alexandra Mathiasová, Martin Solík, Juliána Mináriková. In: Communication Today.- ISSN 1338-130X.- Roč. 13, č. 1(2022), s. 18-27.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1

ohlasy:

2022  [02] UNGEROVÁ, M., ŠKVARENINOVÁ, O. Media relations and communication: specialized academic textbook in English. Trnava: FMK UCM, 2022. ISBN 978-80-572-0281-3. s. 40.


2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.


2021  [3] VIŠŇOVSKÝ, J., UNGEROVÁ, M., KUBÍKOVÁ, K. How has journalistic content been changing on the internet? Differences in presentation of journalistic outputs in the press and on the web. In: Movements European Realities: New Developing Trends: Conference Proceedings. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021, s. 197-213. ISBN 978-953-8181-28-3.


2020  [2] MINÁRIKOVÁ, J., BLAHÚT, D., VIŠŇOVSKÝ, J. Hi-Tech And Eye-Catching Alike: In formation In The Multiplatform Era. In: ejmap. 2020, 3(2), s. 118-125. WoS


2020  [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of today's media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS

Public television as a provider of human values / Ján Višňovský, Juliana Laluhová, 2014.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.

ohlasy:

2015 [1] SZYSZKA, Michal. Conditions of media and social image of the public assistance institutions in Poland. In: European Journal of Science and Theology. 2015, vol. 11, no. 6, pp. 251-260. ISSN 1841-0464. Scopus

2015 [3] RADOŠINSKÁ, Jana. Produkcia mediálnej zábavy: Aktuálne vývojové tendencie priemyslu kultúry a zábavy. In Quaere 2015 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. s. 924, 926. ISBN 978-80-87952-10-8.

2015 [4] ŽELASKOVÁ, Monika. Komparácia zobrazenia ženy v dámskom a pánskom časopise. In Media Literacy Student Magazine. 2015, roč. 2, č. 1, s. 34. ISSN 1339-6692.

Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ohlasy:

2022  [01] GÁLIK, S., GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. Media coverage and its determinants in the context of the Covid-19 pandemic. In: Communication today. 2022, 13(1), s. 46-58. WoS


2022  [02] Doan Viet Phuong, N., Thanh Binh, P. Television - social network sites multiplatform identity credibility: a bibliographic analysis. In: Science, Education and Innovations in the context of modern problems. 2022, 5(3), s. 217-235.


2021  [3] BRNÍK, A., BOTOŠOVÁ, Ľ., KAPEC, M. Current trends in the news service of commercial radio stations in Slovakia. In: Diskursologija i mediakritika sredstv massovoj informacii. Belgorod: Politerra, 2021, s. 205. ISBN 978-5-98242-337-7.


2021  [3] KVETANOVÁ, Z., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News. London: IntechOpen, 2021, s. 77. ISBN 978-1-83962-421-6.


2021  [2] KULTYSHEVA, O.M. On the Question of the Oratory of a Television Journalist (On the Example of Journalist and TV Presenter O. Skabeeva, Program "60 Minutes", TV Channel "Russia"). In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(2), pp. 308-322. ISSN 1994-4160. WoS


2020  [4] GREGUŠ, Ľuboš. Deepfake a jeho riziká v kontexte (televízneho) spravodajstva - iný pohľad na realitu. In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 34-44. ISBN 978-80-572-0063-5.


2020  [1] HASHIM, S., et al. Students' intention to share information via social media: A case study of COVID-19 pandemic. In: Indonesian Journal of Science and Technology. 2020, 5(2), pp. 236-245. Scopus


2020  [4] KRAJČOVIČ, P., URMÍNOVÁ, M. Reflection of the 30th anniversary of the velvet revolution in the media. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 341. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


2020  [2] HARMATIY, Olha V. TV News Coverage of Election-related Public Opinion Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(2), pp. 246-254. ISSN 1994-4160. WoS


2020  [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS


2020  [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS


2020  [2] KRAJČOVIČ, P., URMÍNOVÁ, M. Media in the time of the pandemic. In: Marketing Identity: COVID-2.0 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 299. ISBN 978-80-572-0107-6. WoS


2019  [4] KRAJČOVIČ, P., ČÁBYOVÁ, Ľ. Význam tradičných a digitálnych médií pri zvyšovaní povedomia o ekoinováciách a environmentálnych témach. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 170. ISBN 978-80-572-0037-6.


2019  [4] SÁMELOVÁ, Anna. Vplyv dežurnalizácie na profesionálnu žurnalistiku. In: Fenomén 2019. Bratislava: UK, 2019, s. 24, 36. ISBN 978-80-223-4755-6.


2019  [3] SÁMELOVÁ, A., STANKOVÁ, M. Dedziennikarstwo i jego wplyw na jezyk mediów. In: Acta Universitatis Lodziensis. 2019, 53, s. 121. ISSN 0208-6077.


2019  [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Comunication today. 2019, 10(2), pp. 120-131. WoS

News values in Slovak television news / Ľuboš Greguš, Juliána Mináriková, 2016.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

ohlasy:

2023  [01] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Taboo Topics in Limited Series Offerred by Internet-Distributed Television. In: Ejmap. 2023, 11(1), s. 72-84. WoS


2021  [4] VIŠŇOVSKÝ, J. Spravodajské hodnoty. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 122. ISBN 978-80-572-0162-5.


2020  [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of today's media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS


2019  [3] VIŠŇOVSKÝ, J., UNGEROVÁ, M., KUBÍKOVÁ, K. Robo-journalism and its implementation in editorial practice. In: NORDSCI: International Conference on Social Sciences. Sofia: Saima Consult, 2019, s. 327. ISBN 978-619-7495-05-8.


2019  [1] GAŽICOVÁ, Alexandra. Themes in the main newscast of commercial and public media in Slovakia with regard to religious reflection. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 278. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS


2019  [4] KRAJČOVIČ, P., ČÁBYOVÁ, Ľ. Význam tradičných a digitálnych médií pri zvyšovaní povedomia o ekoinováciách a environmentálnych témach. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 170. ISBN 978-80-572-0037-6.


2019  [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Communication today. 2019, 10(2), s. 131. ISSN 1338-130X. WoS


2018  [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J., MENDELOVÁ, D. Slovak journalistic sphere: Development tendencies and innovations. In: Mediji i medijska kultura. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, 2018, s. 135. ISBN 978-953-8181-09-2.


2018  [3] VIŠŇOVSKÝ, J., OBERTOVÁ, E. Slovak regional press in digital era. In: SGEM 2018 conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 262. ISBN 978-619-7408-59-1.


2018  [4] TUŠER, A., HUDÍKOVÁ, Z. Journalism yesterday, today and tomorrow. In: Communication Today. 2018, vol. 9, no. 1, p. 144, 148. ISSN 1338-130X.


2018  [3] DEVINA, E., IRAWAN, R.E. Analysis of Click Bait Phenomena in Indonesia Online News Media: Tribunnews.com with News Value. In: Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018). 2018, s. 182-186. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 168 . ISBN 978-94-6239-347-9.


2017  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 177. ISBN 978-80-8105-911-7.


2017  [2] HORVÁTH, P., MELUŠ, M. Media games in the backround of Slovak parliamentary election in 2016. In: Communication Today. 2017, 8(1), pp. 66-84. ISSN 1338-130X. WoS


2017  [4] KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A. Spravodajstvo v periodickej tlači: žurnalistické žánre. Trnava: UCM, 2017. ISBN 978-80-8105-898-1. s. 186.


2017  [1] UNGEROVÁ, Magdaléna. New terms in English language as reflected in Slovak media. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 183-189. ISSN 1841-0464. Scopus

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Hi-Tech And Eye-Catching Alike: Information In The Multiplatform Era / Juliána Mináriková, Dušan Blahút, Ján Višňovský, 2020.

In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 118-126.


[Mináriková Juliána (45%) - Blahút Dušan (45%) - Višňovský Ján (10%)]

Ohlasy:

2022  [01] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H. Reality show as a controversial format of socialisation. In: Communication Today. 2022, 13(2), s. 24-47. WoS, Scopus


2022  [01] MERKULOVA, S., PRYSHCHENKO, S. Visual Aesthetics of the Digital Media. In: Ejmap. 2022, 10(2), pp. 79-89. WoS


2022  [01] KUNICH, Z., MUZYKANT, V.L., PANASENKO, N. Formational Features of the Image of Russia on the Serbian Media Platforms. In: RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. 2022, 27(1), s. 171-188. ISSN 2312-9220. Scopus


2021  [4] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z. Portrayal of journalistic profession in the superhero movie Venom. In: Megatrends and Media: Home Officetainment. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 164-173. ISBN 978-80-572-0183-0.


2021  [2] PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited: A case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the media. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 112-128. WoS, Scopus


2021  [2] GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. On Perspectives of Teacher Training and Understanding of their Digital Competencies as Determinants of Digital Education. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 118-132. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Člen riešiteľského kolektívu. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko).

VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020), vedúci projektu.Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov.

Medzinárodný projekt s názvom Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (Norwegian Funds, 2016 – 2017), členka redakčnej rady časopisu European Journal of Slovak-Ukrainian Crossborder Communication.

Anotácia: Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) sa zameriava na zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so slovenskými partnermi RRA Svidník a Sario ponúka svoje kapacity a know-how v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie regiónov, školiacich programov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Partnermi na Ukrajine v rámci projektu sú Národná univerzita v Užhorode s Regionálna rozvojová agentúra v Rachove.

Projekt VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (2016), člen riešiteľského kolektívu.Anotácia: Súčasné vývojové tendencie súvisiace s tvorbou, distribúciou a recepciou novinárskych prejavov a celkov sú markantne ovplyvnené postupným poklesom záujmu čitateľov o výstupy tlačenej žurnalistiky. Logickým dôsledkom uvedeného trendu sú ekonomické problémy vydavateľov periodickej tlače, ktorí dlhodobo bojujú o zachovanie vlastnej trhovej pozície. Tradičné chápanie novinárstva sa mení najmä pod vplyvom konvergenčných procesov mediálnej kultúry.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Vedeckej rady FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - súčasnosť
členka Disciplinárnej komisie UCM v Trnave UCM v Trnave začiatok: 2023
členka organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrends and Media Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - 2019
predsedníčka Ubytovacej komisie FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - súčasnosť
členka medzinárodnej organizácie ECREA 2012
organizačný a programový výbor medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and Media Identitiy FMK UCM v Trnave od: 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom Malczewskiego 29, 26-600 Radom, Poľsko 17. 06. 2019 – 21. 06. 2019 Ceepus, pedagogická činnosť
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus, pedagogická činnosť
Alanya HEP University, Antalya, Turecko Cikcilli Mah, Saraybeleni Cd. No:7, 07400 Alanya/Antalya, 09. 09. 2019 - 13. 09. 2019 Erasmus+, pedagogická činnosť
Yeni Yüzyıl University, Turecko Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Istanbul 12. 09. 2022 - 16. 09. 2022 Erasmus+, školenie
Akdeniz University Antalya, Turecko 11.9. - 15.9.2023 Erasmus+, školenie

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-11-05