UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Lenka Labudová, PhD.
Email:
labudova2@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Labudová
I.2 - Meno
Lenka
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1994
I.5 - Názov pracoviska
Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
lenka.labudova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34463
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
MARK
I.11 - ORCID iD
0000-0002-3878-4176

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FMK
II.b - Rok
2013-2016
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FMK
II.b - Rok
2016-2018
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FMK
II.b - Rok
2018-2021
II.c - Odbor a program
Marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FMK 2021 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Certifikát Microsoft Excel III. Pokročilý IT Academy 2019
Certifikát - Kvantitatívne analytické metódy Future:ED 2021
Certifikát ESOL - C1 Anglický jazyk Language Cert 2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Method Lab, FMK UCM 2021
Školenie - Ako pomôcť žiakom sústrediť sa v dobe displejov? Akadémia veľkých diel 2021
Školenie - Ako dostať do online výučby viac interakcie? FMK UCM 2021
Certifikát - Kvalitatívne analytické metódy Future:ED 2021
G Suite: Online výučba cez Google Meet FMK UCM 2020
Creative Skills for Innovation Grow with Google Slovensko 2020
Štatistické metódy vo výskume FMK UCM 2020
Pertov a Ganttov diagram FMK UCM 2020
Excel FMK UCM 2020
7 tajomstiev práce s pdf FMK UCM 2020
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard FMK UCM 2021
Digital Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 2021
Design Thinking Kick off workshop, DT Lab FMK UCM x Studio Kiuub 2022
Inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže (interaktívny seminár) Európsky Dialóg, Civic Association 2022
Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM 2022
Marketing Rulezz 2022 PS: Digital, MarketerBiz 2022
Design Thinking workshopy: Segmentácia zákazníkov, Mapovanie zákazníckej cesty, Kvalitatívny výskum, Interpretácia dát, Ideácia a prototypovanie Adam Brocka - Service Designer, Švung 2022
Hodnotenie študentov v rámci VŠ predmetov – Ako rozvíjať soft skills u študentov? Academic Business Centrum 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Marketingové stratégie I., II. - seminár Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketing I., II. - seminár Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketing a regionálny marketing Media Relations 1, stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Propedeutika mediálnych štúdií Media Relations 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment a manažérske zručnosti Media Relations 1. stupeň Media Relations
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
24
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kabinetné praktikum organizácie eventov I., II., III., IV. Marketingová komunikácia a Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér organizácie eventov I., II., III., IV. Marketingová komunikácia a Masmediálna komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Communication aspects in the framework of small and medium-sized enterprises and public administration bodies in the region / Denisa Jánošová, Renáta Sádecká, Lenka Labudová, 2021.In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 265-270.

Regional Policy and Regional Marketing at the Level of Small and Medium-sized Enterprises in Slovakia / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2020. DOI DOI 10.31261/polpre.2020.26.41-54.In: Political Preferences. - ISSN 2449-9064, č. 26 (2020), s. 41-54.

Analysis of support and identification of barriers to SMEs in Slovakia and in the Czech Republic / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2019. DOI DOI 10.5937/sjm14-23494. In: Serbian Journal of Management : an International Journal for Theory and Practice of Management Science. - ISSN 1452-4864, Roč. 14, č. 2 (2019), s. 437-453.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

E-government in the conditions of selected Slovak City [print, electronic] / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2022.

In: International may conference on strategic management - IMCSM22 : book of proceedings : book of proceedings / Živan Živković. - 1. vyd. - Bor : Univerzitet u Beogradu, 2022.

Facebook as a Tool of Regional Marketing Communication / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.069.In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 370-375.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

Communication aspects in the framework of small and medium-sized enterprises and public administration bodies in the region / Denisa Jánošová, Renáta Sádecká, Lenka Labudová, 2021.In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 265-270.

Regional Policy and Regional Marketing at the Level of Small and Medium-sized Enterprises in Slovakia / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2020. DOI DOI 10.31261/polpre.2020.26.41-54.In: Political Preferences. - ISSN 2449-9064, č. 26 (2020), s. 41-54.

Analysis of support and identification of barriers to SMEs in Slovakia and in the Czech Republic / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2019. DOI DOI 10.5937/sjm14-23494. In: Serbian Journal of Management : an International Journal for Theory and Practice of Management Science. - ISSN 1452-4864, Roč. 14, č. 2 (2019), s. 437-453.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

E-government in the conditions of selected Slovak City [print, electronic] / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2022.

In: International may conference on strategic management - IMCSM22 : book of proceedings : book of proceedings / Živan Živković. - 1. vyd. - Bor : Univerzitet u Beogradu, 2022.

Facebook as a Tool of Regional Marketing Communication / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.069.In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 370-375.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Analysis of support and identification of barriers to SMEs in Slovakia and in the Czech Republic / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2019. DOI DOI 10.5937/sjm14-23494.

In: Serbian Journal of Management : an International Journal for Theory and Practice of Management Science. - ISSN 1452-4864, Roč. 14, č. 2 (2019), s. 437-453.


Ohlasy

2021  [02] KUSÁ, A., PÁTÍK, L. Current trends in marketing communication due to changes in consumer shopping behavior Genertion Z. In: Marketing Identity. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 435-447. ISBN 978-80-572-0220-2.

2021  [02] JÁNOŠ, D. The impact of globalization on selected aspects of marketing communication in the circular economy. In: Globalization and its Socio-Economic Consequences. Žilina: ŽU, 2021, s. 1-8. SHS Web of Conferences, 92.

2021  [01] BELÁS, J., et al. Perception of selected strategic management factors of SME in V4 countries. In: Serbian Journal of Management. 2021, 16(2), pp. 437-452. WoS

2020  [01] DVORSKÝ, J., KOZUBÍKOVÁ, L., BACOVÁ, B. The perception of business risks by smes in the Czech republic. In: Central European Business Review. 2020, roč. 9, č. 5, s. 25-44. WoS, Scopus

2020  [02] D'ANGHELA, M., MURMURA, F. The Impacts of EU Support Programs on SMEs: A Literature Review. In: Procedings of the ENTRENOVA. Zagreb: IRENET, 2020, s. 353-364. vol. 6.

2020  [3] JÁNOŠ, D., RYBANSKÝ, R. Waste Legislation and its Impact on Marketing Communication of the Circular Economy in Slovakia. In: Political Preferences. 2020, č. 26, s. 68.

2020  [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of today's media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

ERASMUS+ KA 220 - spoluriešiteľka medzinárodného projektu Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability (2023 - 2025)

VEGA 1/0606/21: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie – spoluriešiteľka (2021- 2023)

CEDMO – Central European Digital Media Observatory (projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou vo výzve THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR - CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Ref.: 2020-EU-IA-0267)

How to prevent SMEs failure (2018 - 2019)

VEGA 1/0078/18 Aspekty marketingovej komunikácie v procesoch kruhovej ekonomiky – spoluriešiteľka ( 2018-2020)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v organizačnom a programovom výbore konferencie Marketing & Media Identity FMK UCM 2018 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS 2021 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelů marketingu 2021 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii POPAI Central Europe 2021 - súčasnosť
Členka komisií pre štátne skúšky FMK UCM 2021 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Czestochowa University of Technology, Czestochowa Poľsko 2017 - 3 mesiace Erasmus
Česká zemědelská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Praha Česko 2021 - 1 mesiac Ceepus
SpainBcnInstitute Španielsko 2022 22. - 26. August Erasmus
Hochschule der Medien Nemecko 2022 21 .- 25. November Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-03-25