UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.
Email:
lenka.rusnakova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Rusňáková
I.2 - Meno
Lenka
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1990
I.5 - Názov pracoviska
FMK UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
lenka.rusnakova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30131
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
7218 Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-1576-5770

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM v Trnave
II.b - Rok
2010-2013
II.c - Odbor a program
ŠO 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM v Trnave
II.b - Rok
2013-2015
II.c - Odbor a program
ŠO 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM v Trnave
II.b - Rok
2015-2018
II.c - Odbor a program
ŠO 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent FMK UCM v Trnave 24.09.2018 – súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Účasť na interaktívnom vzdelávacom seminári pre pracovníkov s mládežou a učiteľov zameranom na inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže DIGI YOUTH - Erasmus + Strategické partnerstvo 2022
Účasť na seminári s Ing. Rudolfom Husovičom, PhD. na tému "Mendeley - nástroj pre prácu so zoznamom referencií" CIZ 2023
Účasť na webinári o využívaní AI nástrojov, ktoré pomáhajú výskumníkom pri ich práci FMK UCM v Trnave 2023
Účasť na interaktívnom tréningu: Minimalizovanie únavy hlasu FMK UCM v Trnave 2023
Účasť na onlinovom školení IS HAP (Hodnotenie akademických pracovníkov) Univerzita Palackého v Olomouci, FMK UCM v Trnave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár k záverečnej práci I. Masmediálna komunikácia 1. stupeň 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I. Vzťahy s médiami 1. stupeň 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny diskurz I. Masmediálna komunikácia 1. stupeň 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny diskurz II. Masmediálna komunikácia 1. stupeň 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Jazyk a narácia v médiách Masmediálna komunikácia 2. stupeň 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Žurnalistické žánre I. Masmediálna komunikácia 1. stupeň 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
Žurnalistické žánre II. Masmediálna komunikácia 1. stupeň 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2 (2023/2024)
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6 (2023/2024)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
26
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
59
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková ; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 283 s. [17,2AH]. - ISBN 978-80-7598-950-5.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-903-2.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Naratívna analýza a jej miesto vo vedeckom diskurze mediálnych štúdií / Lenka Rusňáková, 2019.

In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 48-82 [2,1 AH].

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Narácia v snímke Avengers: Pomstitelia / Lenka Rusňáková, 2019.

In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 83-117 [1,98 AH].

BCI Skriptá a učebné texty

Novinárska publicistika : vybrané žánrové druhy / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Kačincová Predmerská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 123 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8105-850-9.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel

Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková ; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 283 s. [17,2AH]. - ISBN 978-80-7598-950-5.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Naratívna analýza a jej miesto vo vedeckom diskurze mediálnych štúdií

Lenka Rusňáková. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. ISBN 978-80-8105-954-4. - s. 48-82 [2,1 AH].

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Narácia v snímke Avengers: Pomstitelia / Lenka Rusňáková, 2019.

In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 83-117 [1,98 AH].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The blockbuster biopic Bohemian Rhapsody as an expression of cinema/music synergy / Jana Radošinská ... [et al.], 2023. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 14, č. 1 (2023), s. 4-20.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Philosophical meta-story about the little prince as a synergy of book and film industries: on the possibilities of film adaption of literature for children and youth / Lenka Rusňáková, Zuzana Kopecká, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 74-90.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Signs and Values of Mainstream Audio-Visual Content Intended for Children and Youth / Lenka Rusňáková, Monika Prostináková Hossová, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 26-53.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Biographical Drama Becoming a Blockbuster: The Case Study of Bohemian Rhapsody / Jana Radošinská, Lenka Rusňáková, Zuzana Točená, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 98-107.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mimicry - principle of identity transformation from the perspective of digital games theory / Lenka Rusňáková. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 18-29.


Ohlasy:

2017 [1] ĎURKO, Martin. Communication behaviour utility and empathy as key variables. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 79-86. ISSN 1841-0464.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mimicry - principle of identity transformation from the perspective of digital games theory / Lenka Rusňáková. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 18-29.


Ohlasy:

2017 [1] MAGO, Zdenko. New trends of marketing communication based on digital games. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 171-182. ISSN 1841-0464.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine sector / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 280-294.


Ohlasy:

2022  [01] ŠKRIPCOVÁ, Lucia. Media Literacy in Digital Games. In: Media Literacy and Academic Research. 2022, 5(1), s. 131-139. WoS

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Signs and Values of Mainstream Audio-Visual Content Intended for Children and Youth / Lenka Rusňáková, Monika Prostináková Hossová, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 26-53.


Ohlasy:

2023  [01] HABIŇÁK, A., HABIŇÁKOVÁ, E. Idiomatics and Their Semiotic Reflection in the Flow of Images and Words in Media. In: Ejmap. 2023, 11(1), s. 86-96. WoS

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková ; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 283 s. [17,2AH]. - ISBN 978-80-7598-950-5.


Ohlasy:

2021 [2] BIELIK, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Explanatory Journalism - A New Way how to Communicate in Digital Era. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 24-36. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií

- doba riešenia: 2020 – 2022, spoluriešiteľka projektu, vedúci projektu: doc. PhDr. Višňovský Ján, PhD. 

- projekt ukončený

APVV Digitálna a mediálna kultúra – Tvorba simulovanej reality a šírenie sociálnych fenoménov v kultúrnych rámcoch postmoderny

- doba riešenia: 2021 – 2025, spoluriešiteľka projektu, vedúca projektu: doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.

- projekt je schválený, v trvaní

FPPV-32-2022 Detský recipient v globalizovanej spoločnosti: vybrané problémy mediálnej produkcie

- doba riešenia: 2021 – 2022, spoluriešiteľka projektu, vedúca projektu: Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD. 

- projekt je ukončený

VEGA 017UCM-4-2024 Rozvoj mediálnych kompetencií a zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti učiteľov základných a stredných škôl

- doba riešenia: 2023 – 2025, spoluriešiteľka projektu, vedúci projektu: Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.

- projekt je podaný na schválenie

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen organizačného, programového a vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Megatrends and Media / FMK UCM v Trnave 2015-2019
Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Marketing Identity / FMK UCM v Trnave 2015-2019
Člen redakcie vedeckého časopisu, technická redakcia, zabezpečovanie procesu indexácie, registrácia do databáz, editor Vedecký časopis Communication Today (indexovaný v databázach WoS a Scopus) / FMK UCM v Trnave 2018-súčasnosť
Člen ISTA TAČR - hodnotiteľ projektov TAČR 2022-súčasnosť
Člen ALUMNI - klub UCM pre absolventov UCM UCM 2023-súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha Staré Město, Česká republika 01.05.2017 – 31.05.2017 CEEPUS
Katedra mediálních studií, UJAK Praha Roháčova 1148/63 130 00 Praha 3, Česká republika 23.4.2023 - 28.4.2023 pedagogická mobilita - Erasmus+ Teaching Period

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Realizácia vlastných inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV):

FPPV-15-2017: Žurnalistické žánre II.;

FPPV-03-2019: Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy;

FPPV-32-2022: Detský recipient v globalizovanej spoločnosti: vybrané problémy mediálnej produkcie.


 • Člen organizačného výboru konferencie Quo Vadis massmedia, quo vadis marketing (2016).
 • Člen vedeckého výboru študentskej vedeckej konferencie pre ŠVaUK (2019).
 • Recenzovanie konferenčných zborníkov (Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing /2018/), konferenčných príspevkov prezentovaných na domácich vedeckých konferenciách (Marketing Identity, Megatrends and Media /2018-2021/) a štúdií vo vedeckých časopisoch (Acta Ludologica /2022-súčasnosť/).
 • Publikovanie recenzií a editoriálu vo vedeckom časopise Communication Today (2016, 2017).
 • Zostavovateľské práce vedeckého charakteru (zborníky z konferencií Marketing Identity, Megatrends and Media /2018-2021/).
 • Organizácia podujatí (Detská univerzita /2018/, DOD /2018-2019/, FMK Day /2018-2019/).
 • Získanie Ceny dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2013) a Ceny rektora UCM za vynikajúce výsledky na vysokej škole (2015).
 • Zabezpečenie memoranda o spolupráci so spoločnosťou Educat, s.r.o. - vzdelávacie centrum, Nitra (2023).
 • Zabezpečenie memoranda o spolupráci so spoločnosťou BIZ_House, s.r.o. - marketingová agentúra, Bratislava (2023).
 • Každoročná účasť na domácej konferencii Marketing and Media Identity (v minulosti Marketing identity, Megatrends and Media /2018-súčasnosť/).
 • Aktívna účasť na ďalších zahraničných a domácich konferenciách - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (Masarykova univerzita v Brne, 2018, 2023), Férová akadémia (CVTI SR, Bratislava, 2023), NextGen AI (FMK UCM v Trnave, 2023).
 • Administratívna práca - vyhľadávanie potencionálnych vedeckých projektov a oslovovanie inštitúcií vhodných na budúcu spoluprácu s FMK UCM v Trnave (2023)
Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-23