UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.
Email:
lucia.skripcova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Škripcová
I.2 - Meno
Lucia
I.3 - Tituly
Mgr. et Bc., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1990
I.5 - Názov pracoviska
Katedra masmediálnej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
lucia.skripcova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30133
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1547-241X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Filozofická fakulta UKF v Nitre
II.b - Rok
2010-2013, 2013-2016
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia, ŠO žurnalistika ŠP žurnalistika
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2013-2015
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2015-2018
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 24.9.2018 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Univerzitná sieť globálneho vzdelávania – Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania – SAMRS/2017/RV/02. Absolvované 3-denné kurzy: - Cez storytelling k inklúzii (lektorka Janette Maziniová Mottlová) - Techniky tvorby a evaluácie výučbových programov globálneho vzdelávania (lektor Juraj Hipš) - Nenásilná komunikácia v globálnom vzdelávaní (lektor Adam Čajka) - Kľúčové kompetencie moci (lektorka Sylvia Ondrisová) CEEV Živica – SlovakAid – Technická univerzita vo Zvolene 2018-2019
International seminar on community media Fakulta sociálních věd, UK v Prahe 2019
Fotografický workshop - Robert Vano Robert Vano Gallery 2013
Fotografický workshop – Základy fotografie Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave 2009-2010
Tips and tricks for effective research paper writing in English The Charlesworth Author Services 2020
G Suite Day - #edu GUG.cz, Google 2020
Presenting and promoting your research The Charlesworth Author Services 2020
Citation booster: Enhancing the reach, readership and visibility of your publication The Charlesworth Author Services 2020
Creative skills for Innovation – Design thinking New Generation of Founders, Grow with Google 2020
Understanding the publishing process The Royal Society Publishing 2020
Prečo nie je predpoklad hypotéza a štatistika návšteva zubára – kurz aplikovanej štatistiky FMK UCM 2020
Kapitán Pert a Grant na kritickej ceste projektu – kurz projektového manažmentu FMK UCM 2020
Online ihrisko zvané Google – kurz nástrojov Google FMK UCM 2020
7 tajomstiev práce s PDF – kurz Adobe Acrobat FMK UCM 2020
Jazyková úroveň - anglický jazyk C1 Language Cert 2021
Soft skills - Hodnotenie študentov v rámci VŠ predmetov TalentWay, EUBA 2022
Kvalitatívny prieskum v marketingu IPSOS 2023
Budovanie značky Inspirations Minar, FMK UCM 2023
AI nástroje pre výskumníkov FMK UCM 2023
Nástroje na analýzu sociálnych médií FMK UCM 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár k záverečnej práci I. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna výchova a digitálne hry Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Slovenský mediálny systém II. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória médií I., II. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
36
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Nové trendy a médiá I., II. Masmediálna komunikácia, Teória digitálnych hier 1. Stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Komunitné médiá I., II. Masmediálna komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Protokol a komunikácia I., II. Masmediálna komunikácia, Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér I. – VIII. Masmediálna komunikácia, Marketingová komunikácia 1. stupeň, 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
34
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Komunitné médiá / Lucia Škripcová, Miloš Mistrík ; vedeckí recenzenti: Ján Višňovský, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 131 s. - ISBN 978-80-572-0193-9.


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Aspects related to community media and its terminology / Lucia Škripcová, 2016.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 155-162.


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Media Literacy in Digital Games / Lucia Škripcová, 2022.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 131-140.


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Participative culture in community media / Lucia Škripcová, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, no. 1 (2017), pp. 98-101.


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Motivations and incentives of community media content creators: a case study of SpodNás / Lucia Škripcová, 2017.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 30-41


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Komunitné médiá / Lucia Škripcová, Miloš Mistrík ; vedeckí recenzenti: Ján Višňovský, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 131 s. - ISBN 978-80-572-0193-9.


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Media Literacy in Digital Games / Lucia Škripcová, 2022.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 131-140.


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Basic pillars of community media typology / Lucia Škripcová, 2017.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 35-42.


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Participative culture in community media / Lucia Škripcová, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, no. 1 (2017), pp. 98-101.


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Motivations and incentives of community media content creators: a case study of SpodNás / Lucia Škripcová, 2017.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 30-41


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Participative culture in community media / Lucia Škripcová, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, no. 1 (2017), pp. 98-101.


OHLASY


2022  [01] ORBAN, K., PITONAKOVA, S. Cultural Heritage as a Mass Medium. In: Ejmap. 2022, 10(2), pp. 70-78. WoS


2021  [02] BARYSHEVA, A.A., SEMENOVA, A.A. On culture in Deutschwelle: axiology of the eternal in media. In: PERAET 2021. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, ISSN 2357-1330. 2021, s. 457.


2021  [2] PRAVDOVÁ, H., HUDÍKOVÁ, Z. Correlations of Culture, Game Principles and Media Productions. In: Communication Today. 2021, roč. 12, č. 2, s. 4-19. WoS, Scopus


2021  [3] RUIZ DOMÍNGUEZ, M.A., AREA MOREIRA, M. La transferencia del conocimiento en la red. Anális del portal educativo Yo Soy Tu Profe. In: Edutec. 2021, (7), s. 159-180.


2021  [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and "Infodemic". In: Fake News Is Bad News - Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism. London: IntechOpen, 2021, s. 10. ISBN 978-1-83962-421-6.


2020  [2] PRIHODKO, A., PRAVDOVÁ, H., HUDÍKOVÁ, Z. Evaluation of brexit phenomenon in Slovak and English media texts. In: Lege Artis. 2020, 5(2), s. 211- 257. ISSN 2453-8035. WoS


2020  [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of today's media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS


2019  [1] VIZCAINO-VERDU, A., CONTRERAS-PULIDO, P., GUZMAN-FRANCO, M.D. Reading and informal learning trends on YoiTube: The booktuber. In: Comunicar. 2019, 27(59), pp. 93-101. ISSN 1134-3478. WoS


2018  [3] VIŠŇOVSKÝ, J., RADOŠINSKÁ, J. Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media. In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications. London: IntechOpen, 2018, s. 3-9. ISBN 978-1-78984-259-3.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Media Literacy in Digital Games / Lucia Škripcová, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 131-140.Ohlasy


2023  [01] GLAS, R., et al. Literacy at play: an analysis of media literacy games used to foster media literacy competencies. DOI 10.3389/fcomm.2023.1155840. – SCO In: Frontiers in Communication [elektronický dokument] . – Lausanne (Švajčiarsko) : Frontiers Media. – ISSN (online) 2297-900X. – Roč. 8 (2023). Scopus


2023  [02] JUKIĆ, D. Educational and marketing values of the digital hero. In: Quo Vadis 2023. Trnava: FMK UCM, 2023, s. 382. ISBN 978-80-572-0330-8.


2022  [01] KOLENČÍK, P., HUDÍKOVÁ, Z. Narrative as an Element of Podcast Production: The Case Study of Nezhasínaj! In: Ejmap. 2022, 10(2), pp. 100-108. WoS


2022  [01] Signs and Values of Mainstream Audio-Visual Content Intended for Children and Youth / Rusňáková, Lenka [Autor, 50%] ; Prostináková Hossová, Monika [Autor, 50%]. – [recenzované]. – WOS CC In: Media Literacy and Academic Research [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie. – ISSN 2585-8726. – ISSN (online) 2585-9188. – Roč. 5, č. 2 (2022), s. 26-53. WoS


2022  [01] Social Media Use and Adolescents' Levels of Advertising Literacy / Čábyová, Ľudmila [Autor, 50%] ; Hudáková, Viktória [Autor, 50%]. – [recenzované]. – WOS CC In: Media Literacy and Academic Research [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie. – ISSN 2585-8726. – ISSN (online) 2585-9188. – Roč. 5, č. 2 (2022), s. 147-163. WoS


2022  [01] One Literacy and Multiple Intelligences? The Case of Media Literacy / Belvončíková, Eva [Autor] ; Čiderová, Denisa [Autor]. – [recenzované] In: Media Literacy and Academic Research [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie. – ISSN 2585-8726. – ISSN (online) 2585-9188. – Roč. 5, č. 2 (2022), s. 54-69. WoS


2022  [01] Perception of the Higher Education in Digital Games by Slovak High School Students / Fichnová, Katarína [Autor, 45%] ; Mago, Zdenko [Autor, 35%] ; Lenghart, Patrik [Autor, 20%]. – [recenzované]. – WOS CC In: Media Literacy and Academic Research [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie. – ISSN 2585-8726. – ISSN (online) 2585-9188. – Roč. 5, č. 2 (2022), s. 95-109. WoS


2022  [01] KITSA, M., MUDRA, I. Interactive Content as a Mean of Attracting an Audience on TV Sites. DOI 10.18662/po/13.4/503. In: Postmodern Openings. 2022, roč. 13, č. 4, s. 14-41. WoS


2022  [02] JUKIČ, D. Why Do We Play Digital Games? Anthropological-philosophical-pedagogical Aspects. In: Acta Ludologica. . 2022, roč. 5, č. 2, s. 30-56.

DN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Motivations and incentives of community media content creators: a case study of SpodNás / Lucia Škripcová, 2017.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 30-41.


OHLASY


2020  [02] HAYS, Anne. A Citation Analysis about Scholarship on Zines. In: JLSC. 2020, 8, p. eP2341. ISSN 2162-3309.


2020  [1] MINÁRIKOVÁ, J., BOTOŠOVÁ, Ľ. Spolok sv. Vojtecha connection between faith and science for 150 years. In: European Journal of Science and Theology. 2020, 16(), pp. 121-129. ISSN 1841-0464. Scopus


2020  [4] VIŠŇOVSKÝ, J., BIELIK, P. Communication of churches and religious communities in Slovakia via social networks. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 136. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/


2019  [1] VIŠŇOVSKÝ, J., UNGEROVÁ, M. Religious and Church media and their position in the media system of the Slovak Republic. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 298. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS


2018  [2] HUBINÁKOVÁ, H., MIKULA, M. The Importance of the Internet in the Life of Students of Media Studies. In: Media Literacy and Academic Research. 2018, 1(1), pp. 31-42. WoS


2018  [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J., MENDELOVÁ, D. Slovak journalistic sphere: Development tendencies and innovations. In: Mediji i medijska kultura. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, 2018, s. 137. ISBN 978-953-8181-09-2.


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Zines - community press / Lucia Škripcová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 365-372.


OHLASY


2021 [4] VIŠŇOVSKÝ, J. Onlinová žurnalistika. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 90. ISBN 978-80-572-0162-5.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Komunitné médiá / Lucia Škripcová, Miloš Mistrík ; vedeckí recenzenti: Ján Višňovský, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 131 s. - ISBN 978-80-572-0193-9.Ohlasy


2023  [01] BOTOŠOVÁ, Ľ., BRNÍK, A., IMROVIČ, M. The Role of Student Radio Stations in the Higher Education System. In: MLAR. 2023, 6(1), s. 174-187. WoS


2022  [02] VIŠŇOVSKÝ, J., MINÁRIKOVÁ, J., KAPEC, M. Slovenský mediálny priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7575-596-2. s. 119.


2022  [01] SEDLÁK, J., LANČARIČ, P., JONISOVÁ, E. The Issue of Gallery as a Public and School Space. In: European Journal of Media, Art and Photography. 2022, roč. 10, č. 1, s. 56-65. WoS


2021  [6] SÁMELOVÁ, A. Teoretická reflexia komunitných médií už aj na Slovensku. In: Otázky žurnalistiky. 2021, 64(3-4), s. 148-149.


2021  [4] SÁMELOVÁ, A. Spoločenské kontexty zrodu mediálnej verejnoprávnosti. Poslanie a služby verejnosti. In: Otázky žurnalistiky. 2021, 3-4, s. 14. ISSN 0322-7049.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA 010UCM-4/2018

Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave. 2018-2020. Účasť v riešiteľskom kolektíve.

https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/11545


APVV-21-0115

Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia. 2022-2026. Účasť v riešiteľskom kolektíve.

https://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov.html?select_index=85&order_by=project_demander-desc&apvv_quick_navigation=YjowOw%3D%3D

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v redakčnej rade – managing editor (WoS) European Journal of Media, Art and Photography 2016 - súčasnosť
Členstvo v komisiách štátnych skúšok FMK UCM 2019 - súčasnosť
Recenzent Acta Ludologica 2018 – súčasnosť
Člen organizačného výboru konferencie Marketing Identity FMK UCM 2016-2020
Člen organizačného výboru konferencie Megatrends and Media FMK UCM 2016-2020
Člen vedeckého výboru konferencie Quo Vadis FMK UCM 2021-súčastnosť
Člen komisie, recenzent zborníkov ŠVOaUK FMK UCM 2020-súčastnosť
Člen organizačného a vedeckého výboru konferencie Marketing and Media Identity FMK UCM 2022-2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe, ČR Smetanovo nábř. 6, 110 00 Staré Město, Czech Republic 2/20/2017 - 3/30/2017 CEEPUS, freemover
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Hauerova 728/4, 746 01 Opava 25.9.2023 - 29.9.2023 Erasmus + teaching mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Granátové jablko Mariána Matyáša 2018


Pozvanie na špecializovaný seminár (ako prednášajúci) International seminar on community media – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe, 2019


Vedúca fotografického ateliéru KEFA – organizovanie Klauzúrnych výstav študentov ateliéru, participácia na Muuze, účasť na všetkých kolektívnych výstavách študentov UCM, fotografické súťaže 35ka, prednášky / workshopy / účasti v porotách pozvaných fotografických osobností pre študentov aj verejnosť (František Konopa, Michal Záhorňácky, Welina, Norbert Šlachta, Antonios Vlachou...), produkcia a realizácia kalendára pedagógov Hrdinovia 2019, spolupráca s profesnými fotografickými organizáciami v Trnave a okolí (FoTToFest, Trnavský objektív atď.)


Tajomníčka komisií štátnych skúšok (2015-2018)


Koordinátorka štúdia (2015 - súčasnosť)


Admin Live-chat FMK (cca 250-300 hodín mesačne)


Komisia pre vedecké, pedagogické a umelecké otázky Akademického senátu FMK
Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-30