UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Email:
ludmila.cabyova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Čábyová
I.2 - Meno
Ľudmila
I.3 - Tituly
doc. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
dekanka, funkčné miesto profesora
I.8 - E-mailová adresa
ludmila.cabyova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14235
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-6008-2883

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
ekonomika a manažment podniku, odvetvové a prierezové ekonomiky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg / odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2002-2003
vysokoškolský pedagóg / vedúca katedry Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2007-2008
vysokoškolský pedagóg / prodekanka Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008-2018
vysokoškolský pedagóg / dekanka Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2019 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz anglického jazyka Akadémia vzdelávania v Trnave 2002-2003
Jazykový pobyt, Florida, USA Student agency 2016
Európsky vodičský preukaz na počítače IT Akadémia 2014
Digitálne zručnosti - google disk, pdf, Excel FMK UCM v Trnave 2020
Tvorba projektového vyučovania FMK UCM v Trnave 2020
Kurz štatistiky FMK UCM v Trnave 2020
Dizajn thinking Google 2020
Digitálny marketing Digital Marketing Institut 2017
Kurz neuromarketingu FMK UCM v Trnave 2021
Kurz anglického jazyka C1 BEST 2022
Workshop k tvorbe značky FMK FMK UCM 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Marketing I., II. Marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny marketing Marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
Výskum spotrebiteľa a spotrebiteľské teórie marketingová komunikácia 2. Mediálne a komunikačné štúdiá
Inovácie v marketingovom a mediálnom prostredí marketingová komunikácia 3. mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a prax marketingovej komunikácie I., II. marketingová komunikácia 1. mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingové komunikačné stratégie I, II. marketingová komunikácia 2. mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Marketingová komunukiácia 3. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia 2. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
153
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
170
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Teória a tvorba Corporate Identity marketingová komunikácia 2. mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
159
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
356
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
300
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
135
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
70
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3/3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2/3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Benchmarking Comparison of Marketing Communication of Universities in Slovakia / Ľudmila Čábyová, Jakub Ptačin, 2014. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 55-69. [Čábyová Ľudmila (50%) - Ptačin Jakub (50%)] 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách The role of Solomo Marketing and Media in the Communication of Eco Innnovacions./ Ľudmila Čábyová, Krajčovič Peter, recenzenti (Zbigniew Widera, Václav Kupec) – 1. vyd. Budapešť : Wolters Kluwer HU, 2020 (zaslané vydavateľstvu) 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Marketing a marketingová komunikácia v médiách (Marketing and marketing communication in media) / Ľudmila Čábyová ; recenzenti: [Dariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8. [Čábyová Ľudmila (100%)] 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Media images of Slovak and Ukrainian presidents: I/We binary pronominal opposition in political speeches / Halyna Stashko ... [et al.], 2020. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 350-389. [Stashko Halyna (5%) - Prykhodchenko Oleksandra (5%) - Čábyová Ľudmila (45%) - Vrabec Norbert (45%)] 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Digital Literacy and Readership of E-Books in Slovakia / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič, Jana Paveleková, 2020. DOI DOI 10.13187/ijmil.2020.1.3. In: International Journal of Media and Information Literacy. - ISSN 2500-106X, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 3-14. Spôsob prístupu: http://ejournal46.com/en/index.html [Čábyová Ľudmila (34%) - Krajčovič Peter (33%) - Paveleková Jana (33%)] 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Effect of marketing communication on consumer preferences and purchasing decisions / Alena Kusá, Anna Zaušková, Ľudmila Čábyová, 2020.

In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 1 (2020), s. 150-155.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations [elektronický zdroj] / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič ; reviewers: Zbigniew Widera, Václav Kupec. - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer, 2020. - 176 s. [7,92AH]. - Online monografia. - ISBN 978-963-295-952-8.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Media images of Slovak and Ukrainian presidents: I/We binary pronominal opposition in political speeches / Halyna Stashko ... [et al.], 2020. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 350-389. [Stashko Halyna (5%) - Prykhodchenko Oleksandra (5%) - Čábyová Ľudmila (45%) - Vrabec Norbert (45%)] 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Reading Behaviour in the Digital Age: Impact of Covid-19 on Consumer Behaviour / Jana Paveleková, Ľudmila Čábyová, Alena Hrušková, 2021.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 25-41.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Digital Literacy and Readership of E-Books in Slovakia / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič, Jana Paveleková, 2020. DOI DOI 10.13187/ijmil.2020.1.3. In: International Journal of Media and Information Literacy. - ISSN 2500-106X, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 3-14. Spôsob prístupu: http://ejournal46.com/en/index.html [Čábyová Ľudmila (34%) - Krajčovič Peter (33%) - Paveleková Jana (33%)] 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations [elektronický zdroj] / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič ; reviewers: Zbigniew Widera, Václav Kupec. - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer, 2020. - 176 s. [7,92AH]. - Online monografia. - ISBN 978-963-295-952-8.


[Čábyová Ľudmila (57,7 [4,57 AH]%) - Krajčovič Peter (42,3 [3,35 AH]%)]Ohlasy


2022  [02] KUSÁ, A., FAŠIANG, T., KOLLÁROVÁ, D. Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations. Oxford: Peter Lang, 2022. ISBN 978-1-80079-855-7. s. 182.


2022  [02] OBDRŽÁLKOVÁ, E., MORAVCOVÁ, M. Pros and Cons of Home Office during the Covid-19 Pandemic. In: International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (Volume 135 (2022)). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022. SHS Web of Conferences, s. 1-9.


2022  [01] ZAUŠKOVÁ, A., et al. Current state and prediction of the future of digitization as a part of industry 4.0. In: Serbian Journal of Management. 2022, 17(1), pp. 111-123. WoS


2021  [02] JURIŠOVÁ, V. Spoločensky zodpovedné podnikanie. In: Public relations - teória a prax. Trnava: FMK UCM, 2021. ISBN 978-80-572-0218-9. s. 83.


2021  [02] PITOŇÁKOVÁ, Slavka. Úvod so štúdia mediálnych produktov. Žilina: EDIS, 2021. ISBN 978-80-554-1834-6. s. 13, 143.


2021  [2] JANKELOVÁ, N., et al. Vodcovské zručnosti v komunálnej politike. In: Politické vedy. 2021, 24(1), s. 181-201. WoS


2021  [2] SPÁLOVÁ, L., MIKULÁŠ, P., PÚCHOVSKÁ, O. Attitudes towards different influencer categories - exploration of Generation Z. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 44-59. WoS, Scopus


2021  [2] LUKÁČ, M., et al. The interaction between the marketing communications audit and visitors in Museum facilities. In: Communication today. 2021, 12(1), s. 80-95. WoS

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Effect of marketing communication on consumer preferences and purchasing decisions / Alena Kusá, Anna Zaušková, Ľudmila Čábyová, 2020.

In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 1 (2020), s. 150-155.


[Kusá Alena (50%) - Zaušková Anna (25%) - Čábyová Ľudmila (25%)]Ohlasy


2022  [01] ZABUZHANSKA, I., MARTOVIČ, M., HEKELJ, M. Audiobranding in American and Slovak telecommunications advertising: a linguistic standpoint. In: Lege Artis: Language yesterday, today, tomorrow. 2022, roč. 7, č. 1, s. 267-304. WoS


2022  [02] CHALITPONG, T., NATEPANNA, Y. Lifestyles and brand confidence influencing decision to use big bike motorcycles between Japanese and Italian brand. In: Journal of Marketing and Management. 2022, 9(2), s. 38-53.


2022  [02] IZAKOVA, N., et al. The Role of Social Communications in Private medical Clinic Brand Management During the Covid-19 Pandemic. In: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Sustainable development of environment after Covid-19" (SDEC 2021). Paríž: Atlantis Press, 2022. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, ISSN 2352-5398 ; Volume 632, s. 164-168.


2022  [01] ZABUZHANSKA, I., MARTOVIČ, M., HEKELJ, M. Audiobranding in American and Slovak telecommunications advertising: a linguistic standpoint. In: Lege Artis: Language yesterday, today, tomorrow. 2022, roč. 7, č. 1, s. 267-304. WoS


2021  [02] IZAKOVA, N.B., KAPUSTINA, L.M. Marketingovoe issledovanie vlijanija uznavaemosti brenda na konkurentosposobnosť agentstv nedvižimosti. In: Praktičeskij marketing. 2021, č. 9, s. 11-17. ISSN 2071-3762.


2021  [02] IZAKOVA, N., et al. Digital Marketing Communications for Sustainable Company Development. In: Proceedings of the Second Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2021). Atlantis Press, 2021. Advances in Economics, Business and Management Research, ISSN 2352-5428 ; Volume 195, s. 163-167.


2021  [02] IZAKOVA, N.B., SOLOSIČENKO, T.Ž. Methodological approach to assessing the brand management performance of a private medical clinic. In: Voprosy upravlenija. 2021, roč. 5, č. 72, s. 23-36.


2021  [01] Askan, E., Topcu, Y., Sahin, A. Determining consumption preferences of consumers considering quality attributes of drinking water: case of lgdir. In: ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE. 2021, roč. 33, č. 2, s. 156-165. WoS


2021  [01] KNOŠKOVÁ, Ľ., GARASOVÁ, P. Consumer perception of product features in buying process of wooden furniture. In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. 2021, roč. 11, č. 2, s. 119-126. WoS


2020  [02] AGARWAL, S., DAMLE, M. Sentiment analysis to evaluate influencer marketing: exploring to identify the parameters of influence. In: PalArch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology. 2020, roč. 17, č. 6, s. 4784-4799. ISSN 1567-214X.


2020  [2] POLIAČIKOVÁ, E., MUSOVÁ, Z., DRUGDOVÁ, J. Perception of package free shops as a part of the circular economy principles implementation by generations X and Y. In: Marketing Identity: Covid-2.0. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 482-490. ISBN 978-80-572-0107-

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Digital Literacy and Readership of E-Books in Slovakia / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič, Jana Paveleková, 2020. DOI DOI 10.13187/ijmil.2020.1.3.

In: International Journal of Media and Information Literacy. - ISSN 2500-106X, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 3-14.


Spôsob prístupu:

http://ejournal46.com/en/index.html


[Čábyová Ľudmila (34%) - Krajčovič Peter (33%) - Paveleková Jana (33%)]Ohlasy


2021  [2] NOVIKOV, Andrei. International Journal of Media and Information Literacy: Five-year Anniversary. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, 6(1), s. 176-181. ISSN 2500-106X. Scopus


2020  [2] FEDOROV, A., MIKHALEVA, G. Current Trends in Media and Information Literacy in Research and Scientific Publications of the early 21st century. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2020, 5(2), pp. 153-163. ISSN 2500-106X. Scopus


2020  [2] MINÁRIKOVÁ, J., BLAHÚT, D., VIŠŇOVSKÝ, J. Hi-Tech And Eye-Catching Alike: In formation In The Multiplatform Era. In: ejmap. 2020, 3(2), s. 118-125. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Media images of Slovak and Ukrainian presidents: 'I/We' binary pronominal opposition in political speeches / Halyna Stashko ... [et al.], 2020.

In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 350-389.


Spôsob prístupu:

http://lartis.sk/


[Stashko Halyna (5%) - Prykhodchenko Oleksandra (5%) - Čábyová Ľudmila (45%) - Vrabec Norbert (45%)]
Ohlasy2022  [01] METAPHORS DESCRIBING AMERICA IN OBAMA'S FIRST PRESIDENTIAL CAMPAIGN - A CASE STUDY OF THE PRESIDENTIAL MEMOIR A PROMISED LAND / Uberman, Agnieszka [Autor]. – WOS CC In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. – ISSN 2453-8035. – Roč. 7, č. 3 (2022), s. 116-151. WoS


2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.


2022  [01] ZBUZHANSKA, I., YAMCHYNSKA, T. COMMUNICATIVE SILENCE IN POLITICAL DISCOURSE: A CASE STUDY ON AMERICAN AND UKRAINIAN PRESIDENTIAL SPEECHES. In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. 2022, roč. 7, č. 2, s. 208-224. ISSN 2453-8035. WoS


2021  [01] LIUBCHENKO, Y., et al. Political communication in the post-truth era: mind mapping values of Ukraine's Volodymyr Zelensky. In: Communication Today. 2021, 12(2), pp. 146-166. WoS


2021  [02] LITKOVIČ, Ju.V., KOVAĽČUK, L.V., LESIK, I.V. Reklamna funkcija anglomovnich gazetnich zagolovkiv. In: Akademični studii. Serija Gumanitarni nauki. 2021, 3, s. 125-131.


2021  [2] VASO, R., ALEKSIIEVETS, O. RHETORICAL PROSODY IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE. In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. 2021, roč. 6, č. 2, s. 255-291. WoS


2021  [2] POTAPENKO, S., IZOTOVA, N. COGNITIVE RHETORIC OF EFFECT: RESPONSIBILITY IMPRESSION IN RUSSIAN AND UKRAINIAN PRESIDENTS' INAUGURALS. In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. 2021, roč. 6, č. 2, s. 165-201. WoS


2020  [2] PANASENKO, N., et al. COVID-19 as a media-cum-language event: cognitive, communicative, and cross-cultural aspects. In: Lege Artis: Language yesterday, today, tomorrow. 2020, roč. 5, č. 2, s. 122-210. WoS


2020  [2] GRACOVÁ, S., et al. Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic. In: Media Literacy and Academic Research. 2020, roč. 3, č. 2, s. 48-61. WoS


2020  [2] RUTKOWSKI, M., SKOWRONEK, K. LINGUISTIC CONSTRUCTION OF FEMALE IDENTITY IN POLISH POLITICAL DISCOURSE. In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. 2020, roč. 5, č. 2, s. 263-300. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Benchmarking Comparison of Marketing Communication of Universities in Slovakia / Ľudmila Čábyová, Jakub Ptačin, 2014.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 55-69.


[Čábyová Ľudmila (50%) - Ptačin Jakub (50%)]Ohlasy


2019  [1] GUNINA, D., KOMARKOVA, L., PRIBYL, V. How to attract university applications: exploring tertiary education advertising patterns in the Czech Republic. In: Tertiary Education and Management. 2019, 25(4), pp. 349-366. WoS


2019  [2] SCHUNOVÁ, Romana. Marketing of education and its specifics in modern society. In: Megatrends and Media: Digital Universe. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 732. ISBN 978-80-572-0015-4. WoS


2017  [1] SIMON, M., et al. Combined Heuristic Attack Strategy on Complex Networks. In: Mathematical Problems in Engineering. 2017, art. no. 6108563. ISSN 1024-123X. WoS


2016  [1] DIRGOVÁ LUPTÁKOVÁ, I., et al. Neural Gas Clustering Adapted for Given Size of Cluster. In: Mathematical Problems in Engineering. 2016, art. no. 9324793. WoS


2016  [1] ZAUŠKOVÁ, A., RYBANSKÝ, R., MIKLENČIČOVÁ, R. Eco Innovations in Slovakia and Their Marketing Communication. In: ICASSR 2015: 3rd International Conference on Applied Social Science Research. 2016, s. 219, 220. ISBN 978-94-6252-148-3. WoS


2016  [01] LUPTÁKOVÁ DIRGOVÁ, I., et al. Neural Gas Clustering Adapted for Given Size of Clusters. In: Mathematical problems in engineering. 2016, art. no. 9324793. WoS


2015  [1] MALAČKA, Lena. Role of marketing communication in applicants ́ choice university. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63 (45), pp. 1311-1322. Scopus


2015  [2] KRAJČOVIČ, Peter. Strategies in media planning. In: Communication Today. 2015, vol. 6, no. 2, p. 22, 29. ISSN 1338-130X. WoS


2015  [1] STRAČIAK, M., BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. Model Systems and Models of Public Relations. In Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM 2015). 2015, pp. 395-397. ISBN 978-94-62520-66-0. WoS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

NFP 313011ASN4 Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, 2020 - 2023, zodpovedný riešiteľ za FMK UCM.

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Zodpovedný riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy za FMK UCM v Trnave. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko), doba riešenia: 2021 – 2023.

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov (VEGA), spoluriešiteľ projektuVEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu, spoluriešiteľ projektuCezhraničná spolupráca: Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) - CBC01021 Doba riešenia: 2016 – 2017, spoluriešiteľ projektu

APVV-21-0115 Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21.storočia, 2022 – 2026, vedúci projektu doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. 

VEGA 1/0458/21 Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie, 2021 – 2023, vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD.

APVV-22-0469  Cestovná mapa digitálnej platformy zabezpečujúcej AI (Artificial Intelligence) automatizáciu rozhodovacích procesov v oblasti komunikačnej stratégie. (vedúca projektu)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v redakčnej rade časopisu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Management (ISSN 1899-8658) 2018 - trvá
Členstvo vo Vedeckej rade vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie Wolter Kluwer 2018 - trvá
Členstvo v redakčnej rade časopisu Communication Today, EJMAP, MLAR 2010 - súčasnosť
Členstvo vo vedeckej rade UCM, Fakulta ekonomiky a manažmentu UKF, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita 2016 - súčasnosť, 2019 - súčasnosť
Členstvo v štátnicovej komisii odbor mediálne a komunikačné štúdiá: FMK UCM, FF UKF, FEM SPU 2002-trvá
Členstvo v hablitačnej komisii odbor mediálne a komunikačné štúdiá: FMK UCM, FF UKF, FEM SPU 2018-2020
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii POPAI Central Europe, Klub učitelů marketingu 2019 - trvá
členstvo Členstvo vo vedeckom časopise European Jornal Media and information literacy 2020 - trvá
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii European Social Marketing Association 2022 - trvá
Členstvo vo Vedeckej rade vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008-trvá
Členstvo v medzinárodnej organizácii ICA - International Communication Association 2022 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Vysoká kola finanční a správní Praha Erasmus
Fakulta humanitních vied Krakow Erasmus
Academy of Arts and Culture, University of Osijek, Croatia, Osijek december 2020 Erasmus
University of Malaya Kuala Lumpur jún 2022 Erasmus+
Edward Bernays University College, Záhreb, Chorvátsko Zagreb júl 2022 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

1. Cena Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy (2017). 2. Zodpovedný riešiteľ (principal investigator) za Slovensko vo Worlds of Journalism Study v rámci 3. vlny výskumu stavu žurnalistiky vo svete: Worlds of Journalism Study (WJS3): 2020 – 2022. Hlavný riešiteľ: Thomas Hanitzsch (Nemecko) Posudzovateľ projektov grantovej schémy KEGA Posudzovanie zahraničných výstupov pre Communication Today (ISSN1338-130X) Recenzent zahraničnej monografie: Marketing processes / Jarmila Šalgovičová, Anna Štefančiková. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2011. - 194 s. - ISBN 978-83-7729-119-1. 

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-12