UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Email:
magdalena.svecova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KDH - Katedra digitálnych hier

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Švecová
I.2 - Meno
Magdaléna
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1991
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborná asistentka
I.8 - E-mailová adresa
magdalena.svecova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30130
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-6851-023X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vedúca Katedry digitálnych hier FMK UCM v Trnave 2020 – súčasnosť
Publicistka freelance 2019 – súčasnosť
Odborná asistentka FMK UCM v Trnave 2018 – súčasnosť
Event manažérka Kulturmarket 2015 - 2020
Redaktorka /editorka Ringier Axel Springer 2014 – 2015

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz Karierového poradenstva pre 21. storočie Certifikát: https://careerguidancecourse.eu/ 2022
Radical Candor Pixel Federation (Martina Gallovičová) 2021
Anglický jazyk - Expert C1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International 2021
Learn to Coach Pixel Federation (Martina Gallovičová) / Leaf (Viera Lasáková) 2021
Francúzsky jazyk DELF B1 Francúzsky inštitút 2009
Prečo nie je predpoklad hypotéza a štatistika návšteva zubára – kurz aplikovanej štatistiky FMK UCM v Trnave 2020
Projektová výučba Talentway 2019
Design Thinking Grow With Google 2020
Lektorka seniorov v oblasti digitálnych zručností LoGaSET 2018
Cez storytelling k inklúzii Univerzitná sieť globálneho vzdelávania – Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania – SAMRS/2017/RV/02. Absolvované 3-denné kurzy: -(lektorka Janette Maziniová Mottlová) Živica
Mentoring v oblasti leadershipu certifikovaná mentorka Martina Gallovičová 2023
Kvalitatívny výskum Ipsos 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Etika nových médií Teória digitálnych hier bakalársky Mediálne a komunikačné štúdiá
Herná žurnalistika Teória digitálnych hier magisterský Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
39
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Mediálny ateliér – print a online I., II., masmediálna komunikácia Bakalársky Mediálne a komunikačné štúdiá
masmediálna komunikácia Ateliér žurnalistiky – print a online I., II., Magisterský Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny ateliér – print a online III., IV. masmediálna komunikácia / teória digitálnych hier Bakalársky Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér žurnalistiky – print a online III., IV. masmediálna komunikácia / teória digitálnych hier Magisterský Mediálne a komunikačné štúdiá
praktikum projektového manažmentu I., II., III. IV. teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá
procesy produkcie a postprodukcie hier I., II. teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá
marketingové nástroje v digitálnych hrách I., II. teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
66
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
57
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Etické výzvy digitálnych hier / Magdaléna Švecová, Alexandra Kukumbergová ; recenzenti: Zdenko Mago, Mária Zahatňanská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 165 s. - ISBN 978-80-572-0098-7.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Location-Based Games as a Teaching Method for Seniors in the Field of ICT / Magdaléna Švecová, Nikola Kaňuková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC. DOI DOI 10.34190/GBL.19.131. In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 713-721.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Adult education needs inventory: Construction and application / Luba Slosarz ... [et al.], 2022. DOI DOI 10.3389/fpsyg.2022.1035283.

In: Frontiers in Psychology. - ISSN 1664-1078 (online), Roč. 13 (2022), s. 1-11 [online].

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Webová žurnalistika [elektronický zdroj] : žurnalistické žánre / Magdaléna Švecová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM (204 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-899-8.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Journalism on social media: how to tell stories and news to young people / Magdaléna Švecová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 216-218 [CD-ROM].

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Etické výzvy digitálnych hier / Magdaléna Švecová, Alexandra Kukumbergová ; recenzenti: Zdenko Mago, Mária Zahatňanská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 165 s. - ISBN 978-80-572-0098-7.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Location-Based Games as a Teaching Method for Seniors in the Field of ICT / Magdaléna Švecová, Nikola Kaňuková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC. DOI DOI 10.34190/GBL.19.131. In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 713-721.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Location-Based Games as a Method of Teaching Seniors in the Field of Digital Technologies / Magdaléna Švecová, 2019. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 2, č. 1 (2019), s. 61-71.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News / Zuzana Kvetanová, Anna Kačincová Predmerská, Magdaléna Švecová, 2021. In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Todays Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Todays Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 59-78.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Adult education needs inventory: Construction and application / Luba Slosarz ... [et al.], 2022. DOI DOI 10.3389/fpsyg.2022.1035283. In: Frontiers in Psychology. - ISSN 1664-1078 (online), Roč. 13 (2022), s. 1-11 [online].

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News / Zuzana Kvetanová, Anna Kačincová Predmerská, Magdaléna Švecová, 2021. In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 59-78.


2022  [02] COTOC, A., RADU, A. The digital discourse of Romanian social media prosumers during the Covid-19 pandemic. In: Studia UBB philologia. 2022, 67(4), s. 55-84.


2021  [3] VIŠŇOVSKÝ, J., ROSINSKÁ, N., MINÁRIKOVÁ, J. Coronavirus reporting and fake news about the pandemic in Slovak online media. In: NORDSCI International Conference. Sofia: Saima Consult, 2021, s. 197-204. ISBN 978-619-7495-21-8.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Smartphone and mobile application usage among seniors in Slovakia / Magdaléna Švecová, Eva Odlerová, 2018.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 14, č. 6 (2018), s. 125-133.


2021  [02] JIN, X., KUANG, E., FAN, M. "Tool old to bank digitylly?" A Survey of Banking Practices and Challenges Among Older Adults in China. In: DIS '21. ACM, 2021. ISBN 978-1-4503-8476-6.


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Webová žurnalistika [elektronický zdroj] : žurnalistické žánre / Magdaléna Švecová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM (204 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-899-8. 


2021 [2] BIELIK, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Explanatory Journalism - A New Way how to Communicate in Digital Era. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 24-36. WoS

 

2020 [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H. Establishment Of Procedures In The Creation Of Extended Multimedia News Reports. In: Media Literacy and Academic Research. 2020, 3(2), s. 138. WoS

 

2021 [02] KUČEROVÁ, Lucia. Žurnalisti a ich vnímanie sociálnych médií ako zdroja (dez)informácií. In: Dot.comm. 2021, 9(1), s. 61-71. ISSN 1339-5181.


 2018 [3] VIŠŇOVSKÝ, J., RADOŠINSKÁ, J. Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media. In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications. London: IntechOpen, 2018, s. 3-9. ISBN 978-1-78984-259-3.


2022  [02] PANASENKO, N., GREGUŠ, Ľ. Media text in the mirror of linguistics. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-514-6.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Digital competences: teaching seniors how to better control their smartphones / Magdaléna Švecová, Michal Kabát, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726, s. 289-297.


2019 [2] BADOWSKA, Sylwia. Consumer innovativeness of the elderly. Do gender and national culture matter? Empirical research on the consumers at the age of 60 and over in Central Europe. In: Megatrends and Media: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 486. ISBN 978-80-572-0015-4. WoS

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Journalism on social media: how to tell stories and news to young people / Magdaléna Švecová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 216-218 [CD-ROM].


2019 [01] Vázquez-Herrero, J., Direito-Rebollal, S., López-García, X. Ephemeral Journalism: News Distribution Through Instagram Stories. In: Social Media and Society. 2019, roč. 5, č. 4. Scopus


2021 [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and "Infodemic". In: Fake News Is Bad News - Hoaxes, Half-truths and the Nature of Todays Journalism. London: IntechOpen, 2021, s. 10. ISBN 978-1-83962-421-6.


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KA201_Strategic Partnership for School Education Location-based Games as a Contemporary, Original and Innovative Method of Seniors Teaching and Learning. Viac info: http://logaset.eu/ Forma: účasť Cieľom medzinárodného projektu (Veľká británia, Litva, Poľsko) bola praktická implementácia geolokačných hier do vzdelávania seniorov v oblasti digitálnych zručností a ich meranie.  

Kreatívne centrum Skladová - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra a podpora kreatívneho priemyslu formou podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov (2022 - 2025) 

VEGA 1/0038/22 Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z

Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ (akronym MEDIADELCOM), doba riešenia: 2021 – 2023. Forma: účasť

Erasmus + Need of Critical Thinking, forma: vedenie medzinárodného projektu za účasti krajín Česko, Poľsko, Taliansko, Turecko. Link: http://criticalthinkings.net/index.html

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Recenzentka Časopis Acta Ludologica 2020- súčasnosť
Recenzentka Časopis Communication Today 2019 - súčasnosť
Recenzentka Hungarian Journal of English and American Studies 2022
Recenzentka Education Journal Review 2020
Pracovná skupina pre rodovú rovnosť - členka FMK UCM 2022 - súčasnosť
Senátorka Senát FMK UCM 2022 - súčasnosť
Herný festival UniCon organizátorka 2016-súčasnosť
Členka vedeckej a programovej rady Marketing and Media Indentity 2018 - súčasnosť
Lektorka LogaSET - vzdelávanie seniorov v oblasti smartfónov - vzdelávanie lektorov 2018 - 2019
Mentorka Študentský univerzitný časopis Atteliér 2020 - súčasnosť
Členka rady Rada pre študijný program 2021 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych studií Brno, Česká republika 1.4. – 30.4. 2018 Študijná mobilita v rámci doktorandského štúdia prostredníctvom SAIA
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona Havana, Kuba 18.2. – 25.3.2020 Pedagogická mobilita, SAIA
University Malaya Kuala Lumpur 14.4.2021 pozvaná prednáška: Debunking MPORTANCE OF QUALITY DEBUNKING: FIGHTING HOAXES
Belgorod State University Belgorod / Russia 16.4.2021 pozvaná prednáška: Disinformation which sell and steal: other side of native advertising
Alanya University Alanya, Turecko 8.5. - 12.5. 2023 Erasmus + Staff Training Mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Vystúpenie vo Flek Klube - prednáška na tému Digitálne hry a vzdelávanie (27.9.2023)

Medzinárodná kooperácia na príprave výskumných projektov: Erasmus + KA2 The acquisition of 21st century skills through the production of digital games - University of Malta, University of Silesia, BTU Georgia Horizon GAMES and Culture Shaping our Society: Université Côte d’Azur, France, University Sorbonne Paris Nord, France, Université de Liège, Belgium, Université Catholique De Louvain, Belgium, Université de Lausanne, Switzerland, Università Degli Studi Di Torino, Italy, Ecole De Linnovation Et De Lexpertise Informatique Epitech, France Konzultovanie dizertačnej práce so študentkou TU Dortmund University (Sarah Mueller.) Vystúpenie na medzinárodnej konferencii ECGBL 2019 v Odense / Dánsko - Location-based Games as Teaching Method of Seniors in the Field of ICT Porotkyňa súťaže školských časopisov oblasti Školského úradu Dvory nad Žitavou ( patrí tam 9 ZŠ) - 2017, 2018, 2019 Prednášanie v rámci mediálnej výchovy na Gymnáziu v Rači, v Nových Zámkoch a ZŠ patriacich pod Školský úrad Dvory nad Žitavou ( 6 prednášok a školení) Herný festival UniCon - organizátorka odborno-náučného festivalu digitálnych hier (2016 - súčasnosť) Ostatné: Štúrovo pero, 2. miesto v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov (2013) Ostatné: Štúrovo pero, 1. miesto v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov (2014) Ostatné: Štúrovo pero, 1. miesto, (2018) 2. miesto (2017), 3. miesto (2016) Elektronické magazíny - portál gaudeo.sk Kontakt s praxou: publikovanie v Magazíne Nádvorie, na webe malyberlin.sk, copywriting pre Cukru Production, editor in chief portál o hrách Vĺčatá

Dátum poslednej aktualizácie
2024-01-11