UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD.
Email:
magdalena.ungerova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KJK - Katedra jazykovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ungerová
I.2 - Meno
Magdaléna
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
I.6 - Adresa pracoviska
J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborná asistentka
I.8 - E-mailová adresa
magdalena.ungerova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14287
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Komunikačné a mediálne štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-3061-8704

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - špecializácia anglistika
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1999 - súčasnosť
učiteľka angličtiny a nemčiny Gaelscoil o´Doghair, Írsko 1998-1999

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz práce so Slovenským národným korpusom Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava 2019
ELTSs journalism workshop Ambasáda USA, Bratislava 2016
Jazykový certifikát - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International LanguageCert Qualifications Ltd, UK 2021
Seminár o kvalitatívnom výskume agentúra IPSOS 2023
Webinár o nástrojoch AI FMK UCM 2023
Seminár o práci s MS Teams FMK UCM 2023
Seminár o používaní rodovo-citlivého jazyka Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Anglický jazyk I masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
Anglický jazyk II masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
Anglický jazyk III marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
Anglický jazyk IV marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odborná komunikácia v AJ I masmediálna komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
Odborná komunikácia v AJ II masmediálna komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
52
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Periodical Press and Media in the Online Environment : specialized academic textbook in Englis / Hana Pravdová, Magdaléna Ungerová ; reviewers: Nataliya Panasenko, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 200 s. - ISBN 978-80-8105-946-9.


[Pravdová Hana (50%) - Ungerová Magdaléna (50%)]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Media, Marketing Communication and Politics : specialized academic textbook in English / Ľubica Hulajová, Magdaléna Ungerová ; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. - 105 s. - ISBN 978-80-8105-970-4.


[Hulajová Ľubica (50%) - Ungerová Magdaléna (50%)]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

New terms in English language as reflected in Slovak media / Magdaléna Ungerová, 2017.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 183-189.


[Ungerová Magdaléna (100%)]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Robo-journalism and its implementation in editorial practice / Ján Višňovský, Magdaléna Ungerová, Karina Kubíková, 2019.

In: NORDSCI International Conference on Social Sciences : Conference Proceedings. Book 1 / Vol. 2 : Sections Education and Educational Research, History, Language and Linguistics, Philosophy, Sociology and Healthcare / [bez zostavovateľa]. - Sofia : SAIMA Consult, 2019. - ISBN 978-619-7495-05-8. - ISSN 2603-4107. DOI DOI 10.32008/NORDSI2019/B1/V2, s. 321-327.


[Višňovský Ján (45%) - Ungerová Magdaléna (45%) - Kubíková Karina (10%)]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Religious and Church media and their position in the media system of the Slovak Republic / Ján Višňovský, Magdaléna Ungerová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 295-298.


[Višňovský Ján (50%) - Ungerová Magdaléna (50%)]


Višňovský Ján Jazyk Jazyk, Ungerová Magdaléna Jazyk Jazyk

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ID: 586210 | Media Relations and Communication [textový dokument (print)] [učebnica pre vysoké školy] : specialized academic textbook in English / Ungerová, Magdaléna [Autor, 50%] ; Škvareninová, Oľga [Autor, 50%] ; Tandlichová, Eva [Recenzent] ; Andričík, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. – 132 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-572-0281-3

ID: 244547 | How has journalistic content been changing on the internet? Differences in presentation of journalistic outputs in the press and on the web / Višňovský, Ján [Autor, 45%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 45%] ; Kubíková, Karina [Autor, 10%] ; European Realities - Movements, 4 [12.12.2019-13.12.2019, Osijek, Chorvátsko]

In: Movements European Realities [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : New Developing Trends : Conference Proceedings / Dukić, Marina [Zostavovateľ, editor] ; Trojan, Ivan [Recenzent] ; Majdenić, Valentina [Recenzent]. – Osijek (Chorvátsko) : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021. – ISBN 978-953-8181-28-3. – ISBN (elektronické) 978-953-8181-29-0, s. 197-213 [tlačená forma] [online]

ID: 110262 | Media image of Pope Francis I / Kollárová, Daniela [Autor, 50%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 50%]. – WOS CC ; SCO

In: European Journal of Science and Theology [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Jasy (Rumunsko) : Academic organisation for environmental engineering and sustainable development. – ISSN 1841-0464. – ISSN (online) 1842-8517. – Roč. 15, č. 2 (2019), s. 1-8 [tlačená forma] [online]

ID: 1084964 | Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec (2022): Slovenský mediálny priemysel [The Slovak media industry], Praha: Wolters Kluwer, 135 PP., ISBN: 978-80-7676-596-2 / Ungerová, Magdaléna [Autor, 100%]. – DOI 10.51480/1899-5101.16.1(33).11

In: Central European Journal of Communication [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : an official journal of the Polish Communication Association. – Vroclav (Poľsko) : Uniwersytet Wroclawski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1899-5101. – Roč. 16, č. 1(33) (2023), s. 144-147 [tlačená forma] [online]

ID: 235770 | K otázkam prekladu v oblasti printových propagačných materiálov = On Translation Issues in Field of Print Promotional Materials / Ungerová, Magdaléna [Autor, 100%] ; Marketing identity, 17 [11.11.2020, Trnava, Slovensko]. – [recenzované]

In: Marketing identity 2020 [elektronický dokument] : COVID-2.0 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie online / Kvetanová, Zuzana [Zostavovateľ, editor] ; Piatrov, Igor [Zostavovateľ, editor] ; Martovič, Matej [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – ISBN (elektronické) 978-80-572-0108-3, s. 159-164 [online]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

(SCOPUS:2-s2.0-85090750425) 209816: The holy see’s approach towards public security threat in ukraine media image and reality / Bylina, Sławomir [Autor] ; Adamski, Andrzej [Autor] ; Przywara, Barbara [Autor]. – SCO

In: European Journal of Science and Theology [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Jasy (Rumunsko) : Academic organisation for environmental engineering and sustainable development. – ISSN 1841-0464. – ISSN (online) 1842-8517. – Roč. 16, č. 4 (2020), 53-64 [tlačená forma] [online]


ohlas na dielo: ID: 110262 | Media image of Pope Francis I / Kollárová, Daniela [Autor, 50%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 50%]. – WOS CC ; SCO

In: European Journal of Science and Theology [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Jasy (Rumunsko) : Academic organisation for environmental engineering and sustainable development. – ISSN 1841-0464. – ISSN (online) 1842-8517. – Roč. 15, č. 2 (2019), s. 1-8 [tlačená forma] [online]

(SCOPUS:2-s2.0-85099939163) 432363: Data-driven journalistic operation: Reshaping the idea of news values with algorithms, artificial intelligence and increased personalization / Dos Santos, Márcio Carneiro [Autor, 100%]. – DOI 10.25200/BJR.V16N3.2021.1295. – SCO

In: Brazilian Journalism Research. – ISSN 18084079. – ISSN (online) 19819854. – Roč. 16, č. 3 (2020), 458-475ohlas na dielo: ID: 134440 | Robo-journalism and its implementation in editorial practice / Višňovský, Ján [Autor, 45%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 45%] ; Kubíková, Karina [Autor, 10%] ; NORDSCI International Conference on Social Sciences [19.08.2019-23.08.2019, Atény, Grécko]. – [recenzované]

In: NORDSCI conference on social sciences (Book 1 / Vol. 2 : Sections Education and Educational Research, History, Language and Linguistics, Philosophy, Sociology and Healthcare) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Conference Proceedings / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – Sofia (Bulharsko) : SAIMA Consult, 2019. – ISBN 978-619-7495-05-8. – ISSN 2603-4107, s. 321-327 [tlačená forma] [online]

524776: Slovak readers and their preferences regarding premium online news / Mathiasová, Alexandra [Autor, 60%] ; Višňovský, Ján [Autor, 40%] ; NORDSCI, 5 [17.10.2022-19.10.2022, Sofia, Bulharsko]. – [recenzované]

In: NORDSCI International Conference (Book 1 / Volume 5. Education and Educational Research, Language and Linguistic, Sociology and Healthcare) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Conference Proceedings / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Sofia (Bulharsko) : SAIMA Consult, 2022. – ISBN 978-619-7495-27-0. – ISSN 2603-4107, s. 103-110 [tlačená forma] [online]


ohlas na dielo: ID: 103820 | Periodical Press and Media in the Online Environment [textový dokument (print)] [učebnica pre vysoké školy (do 2021)] : specialized academic textbook in English / Pravdová, Hana [Autor, 50%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 50%] ; Panasenko, Nataliya Ivanovna [Recenzent] ; Višňovský, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. – 200 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8105-946-9

119553 | Religious and Church media and their position in the media system of the Slovak Republic / Višňovský, Ján [Autor, 50%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 50%] ; European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation (ESRARC 2019), 11 [11.04.2019-13.04.2019, Valencia, Španielsko]. – WOS CC

In: ESRARC 2019 [textový dokument (print)] : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / Vázquez de Ágredos-Pascual, María Luisa [Zostavovateľ, editor] ; Rusu, Iulian [Zostavovateľ, editor] ; Pelosi, Claudia [Zostavovateľ, editor] ; Lanteri, Luca [Zostavovateľ, editor] ; Lo Monaco, Angela [Zostavovateľ, editor] ; Apostolescu, Nicolae [Zostavovateľ, editor] ; Alba Pagán, Ester [Recenzent] ; Bernabei, Mauro [Recenzent]. – Torino (Taliansko) : Kermes, 2019. – (Kermes Books, ISSN 2532-4381). – ISBN 978-88-32029-11-6, s. 295-298 [tlačená forma]


ohlas a dielo: D: 119553 | Religious and Church media and their position in the media system of the Slovak Republic / Višňovský, Ján [Autor, 50%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 50%] ; European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation (ESRARC 2019), 11 [11.04.2019-13.04.2019, Valencia, Španielsko]. – WOS CC

In: ESRARC 2019 [textový dokument (print)] : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / Vázquez de Ágredos-Pascual, María Luisa [Zostavovateľ, editor] ; Rusu, Iulian [Zostavovateľ, editor] ; Pelosi, Claudia [Zostavovateľ, editor] ; Lanteri, Luca [Zostavovateľ, editor] ; Lo Monaco, Angela [Zostavovateľ, editor] ; Apostolescu, Nicolae [Zostavovateľ, editor] ; Alba Pagán, Ester [Recenzent] ; Bernabei, Mauro [Recenzent]. – Torino (Taliansko) : Kermes, 2019. – (Kermes Books, ISSN 2532-4381). – ISBN 978-88-32029-11-6, s. 295-298 [tlačená forma]

524111: Popularity of antisystem movements on social media in the Slovak Republic / Škarba, Tomáš [Autor, 60%] ; Višňovský, Ján [Autor, 40%] ; NORDSCI, 5 [17.10.2022-19.10.2022, Sofia, Bulharsko]. – [recenzované]

In:NORDSCI International Conference(Book 1 / Volume 5. Education and Educational Research, Language and Linguistic, Sociology and Healthcare) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Conference Proceedings / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Sofia (Bulharsko) : SAIMA Consult, 2022. – ISBN 978-619-7495-27-0. – ISSN 2603-4107, s. 171-180 [tlačená forma] [online]Nie

 

ohlas na dielo: ID: 103820 | Periodical Press and Media in the Online Environment [textový dokument (print)] [učebnica pre vysoké školy (do 2021)] : specialized academic textbook in English / Pravdová, Hana [Autor, 50%] ; Ungerová, Magdaléna [Autor, 50%] ; Panasenko, Nataliya Ivanovna [Recenzent] ; Višňovský, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. – 200 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8105-946-9

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA 014/UCM-4/2016

Učebnica angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie

2016 - 2018

Vedúca projektu

KEGA 014UCM-4/2020 Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie

2020-2022

Vedúca projektu

MASK-VEGA-1/0489%23 Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu

2023-2025

riešiteľka projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
účasť na organizovaní Jazykovej kaviarne FMK UCM 2x za akademický rok

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Sibiu Sibiu, Rumunsko 23.5. - 27.5. 2022, virtuálna mobilita Prednášky v AJ zamerané na oblasť politickej korektnosti, Dr. Cristina Potropopu kontaktná osoba
University of Teramo Teramo, Taliansko 1.5.2023 - 5.5.2023 prednášky v AJ na tému rodovo-citlivého jazyka a neologizmov v jazyku médií, Dr. Francesca Vaccarelli

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

práca vo výberovej komisii Erazmus - výber študentov na pobyt v rámci Erazmus

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-20