UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Martin Graca, PhD.
Email:
martin.graca@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMEDV - Katedra mediálnej výchovy

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Graca
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1990
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
martin.graca@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28295
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7451-7497

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21.8.2017 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Design Thinking/New Generation of Founders Grow with Google programme 2020
E-learning pre kariérových poradcov E-learning: Kariérové poradenstvo pre 21. storočie 2022
Meet the Future of AI: Countering Sophisticated & Advanced Disinformation EURACTIV 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
11
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Audiovizuálna a multimediálna tvorba pre marketingovú prax I., II. Marketingová komunikácia Prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Autorské praktikum - kamera, strih Teória digitálnych hier Druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Počítačová grafika Aplikované mediálne štúdiá Druhý Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADM - VRABEC, N., GRACA, M.: Mobile applications in the context of the new evangelization. European Journal of Science and Theology. Vol. 13, no. 4 (2017), pp. 123-135. ISSN 1841-0464.

ADM - GRACA, M.: Rate of use of social network in Catholic media in Slovakia. European Journal of Science and Theology. Roč. 16, č. 1 (2020), s. 113-118. ISSN 1841-0464.

ACB - GRACOVÁ, S., BRNÍK, A., GRACA, M., PRONER, J.: Základy audiovizuálnej tvorby. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. 124 s. ISBN 978-80-8105-914-8.

ADN - GRACOVÁ, S., BôTOŠOVÁ, Ľ., GRACA, M., BRNÍK, A.: Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020). s. 48-61.

AFC - GRACA, Martin. Catholic media in Slovakia and their audience on social networks. In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book: 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book. María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. Torino: Kermes, 2019, s. 286-288. ISBN 978-88-32029-11-6.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADM - VRABEC, N., GRACA, M.: Mobile applications in the context of the new evangelization. European Journal of Science and Theology. Vol. 13, no. 4 (2017), pp. 123-135. ISSN 1841-0464.

ADM - GRACA, M.: Rate of use of social network in Catholic media in Slovakia. European Journal of Science and Theology. Roč. 16, č. 1 (2020), s. 113-118. ISSN 1841-0464.

ACB - GRACOVÁ, S., BRNÍK, A., GRACA, M., PRONER, J.: Základy audiovizuálnej tvorby. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. 124 s. ISBN 978-80-8105-914-8.

ADN - GRACOVÁ, S., BôTOŠOVÁ, Ľ., GRACA, M., BRNÍK, A.: Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020). s. 48-61.

AFC - GRACA, Martin. Catholic media in Slovakia and their audience on social networks. In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book: 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book. María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. Torino: Kermes, 2019, s. 286-288. ISBN 978-88-32029-11-6.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ACB - GRACOVÁ, Sláva, Andrej BRNÍK, Martin GRACA a Ján PRONER. Základy audiovizuálnej tvorby. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. 124 s. ISBN 978-80-8105-914-8


OHLASY:

2019 [2] VIŠŇOVSKÝ, J., et al. Relevision news as an information source and its perception in Slovakia. In: Communication Today. 2019, 10(1), pp. 41-60. WoS

AFD - GRACA, Martin. Migrácia printových médií do digitálneho sveta = Migration of print media into the digital world. In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II.: transkultúrna komunikácia a mediálne umenie. editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015, S. 153-162 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8105-722-9.


OHLASY:

2019 [1] GRACOVÁ, Slávka. The Catholic press distributed by street-selling in Slovakia. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 282. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS

ADM - VRABEC, Norbert a Martin GRACA. Mobile applications in the context of the new evangelization. European Journal of Science and Theology. Vol. 13, no. 4 (2017), pp. 123-135. ISSN 1841-0464.


OHLASY:

2019 BRNÍK, Andrej. Sound. Its aspects and acoustics in connection with sacral buildings. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 259. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS


AFD - GRACA, Martin. Mobilné zariadenia a ich využitie v kontexte environmentálneho vzdelávania = Mobile devices and their use in the context of environment education. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny. editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018, S. 484-492. ISBN 978-80-8105-953-7.


OHLASY:

2019 BLAHÚT, Dušan. Presentation of non-existing monuments through expanded reality. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 256. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS

ADM - GRACA, Martin. Rate of use of social network in Catholic media in Slovakia. European Journal of Science and Theology. Roč. 16, č. 1 (2020), s. 113-118. ISSN 1841-0464.


OHLASY:

2022 KACZMAREK-ŚLIWINSKA, M., et al. Social Media Marketing in Practice of Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies: Case of Instagram and YouTube. In: RELIGIONS. 2022, roč. 13, č. 1. ISSN 2077-1444. WoS


2021 PRZYWARA, B., et al. Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in teh Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. In: Religions. 2021, 12(261), s. 1-28. Scopus


2020 ADAMSKI, A., JUPOWICZ-GINALSKA, A., LEONOWICZ-BUKALA, I. Polish nationwide catholic opinion-forming weeklies on social media—from theoretical introduction to empirical approach. In: Religions. 2020, roč. 11, č. 4. Scopus


2020 JUPOWICZ-GINALSKA, A., LEONOWICZ-BUKALA, I., ADAMSKI, A. Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook - A Marketing Perspective. In: Religions. 2020, 11(246), s. 1-24. Scopus

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

CBC01021 - Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) doba riešenia: 2015-2017, účasť: spoluriešiteľ projektu

VEGA 1/0708/18 Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách doba riešenia: 2018-2020, vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., účasť: spoluriešiteľ projektu

KEGA 010UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave doba riešenia: 2018-2020, vedúca projektu: doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD., účasť: spoluriešiteľ projektu

APVV-0754-12 (2013 - 2015) Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike. Člen riešiteľského kolektívu.

Project ID #/Title: 22020344 (1.11.2020 - 30.4.2022)V4: Increasing Digital Competencies - The Growth Of Education In Society. Člen riešiteľského kolektívu.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady/Grafic Production Coordinator Media Literacy and Academic Research 2018 - súčasnosť
Člen redakčnej rady/Grafic Production Coordinator Acta Ludologica 2018 - súčasnosť
Člen Disciplinárnej komisie FMK Disciplinárna komisia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2017 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
J. J. Strossmayer University of Osijek Osijek, Chorvársko 11.06.2018 – 14.06.2018 Erasmus+
Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Social Sciences and Humanities Sibiu, Rumunsko 02.03.2015 – 01.04.2015 CEEPUS, freemover
Hochschule der Medien Stuttgart, Nemecko 22.11.2021 – 26.11.2021 Erasmus+
J. J. Strossmayer University of Osijek Osijek, Chorvársko 22.03.2022 – 26.03.2022 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Rôzne aktivity zamerané na propagáciu fakulty: Každoročná organizácia Detskej univerzity UCM v rámci dňa Fakulty masmediálnej komunikácie, účasť na Veľtrhu vysokých škôl 2016 - 2018, podujatie Kam na vysokú 2017-2019, Detská mediálna škola - spoluorganizátor,Člen organizačného tímu Dňa otvorených dverí FMK od roku 2016 - 2021, Člen organizačného tímu Dňa otvorených dverí UCM 2016, Člen organizačného tímu FMK DAY 2017-2020, Člen organizačného tímu Welcome day 2017-2022, 

Člen organizačného tímu konferencie Megatrends and Media 2015: Media Farm – Totems and Taboo, Člen organizačného tímu konferencie Megatrends and Media 2017: Media Future, Člen organizačného tímu konferencie Megatrends and Media 2020: On the Edge, Člen organizačného tímu konferencie Megatrends and Media 2021: HOME OFFICETAINMENT, Člen organizačného tímu konferencie Marketing Identity 2017: #onlinerules, Člen organizačného tímu konferencie Marketing Identity 2018: Digital Mirrors, 

ŠVOAUK 2016 - vedenie práce: PRONER, Ján a Martin GRACA. Vývoj a tvorba vizuálnych efektov. In: Zborník ŠVOaUK: zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016. zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016, S. 141-166 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8105-794-6.

ŠVOAUK 2019 - zostavovateľské práce

FPPV - Vývoj a tvorba metodických materiálov pre praktickú časť výučby v predmete Audiovizuálna tvorba. Reg. číslo projektu: FPPV- 24 -2017, Doba riešenia projektu: 1 rok,

Vedúci projektu: Mgr. Sláva Gracová, PhD., Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Andrej Brník, PhD., Členovia riešiteľského kolektívu: Mgr. Sláva Gracová, PhD., Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Martin Graca, PhD., Mgr. Ján Proner,

Ocenenie v roku 2022 - Cena rektorky UCM za prínos a rozvoj Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v oblasti dobročinnej práce v spojitosti s utečencami pred vojnou na Ukrajine.

Dátum poslednej aktualizácie
2022-11-14