UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Martin Klementis, PhD.
Email:
martin.klementis@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Klementis
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
Mgr, PhD.
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
martin.klementis@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://fmk.sk/profil/martin-klementis/
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8707-291X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg / 
odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2009 - súčasnosť
Desktop publishing - DTP Istropolitana Ogilvy 2007 - 2008
Grafický dizajnér Milk Studio 2008 - 2009
Grafický dizajnér Wiktor Leo Burnett 2010 - 2012
Digital Art Director Zaraguza digital 2012 - 2014
Digital Marketing Specialist Effectivity Powered by Publicis 2014 - 2015
Freelance web and graphic designer Freelance 2014 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Creative Workflow Dodo Dobrík workshop 2019
Kurz “Štatistické metódy v marketingovom vyskume” FMK UCM v Trnave 2020
Design thinking - Google FMK UCM v Trnave 2020
Best of in-store POPAI 2021
RDI & Shop! the best of the best in Store and POP design POPAI 2021
G Suite: Online výučba cez Google Meet, FMK UCM Google Slovensko 2020
Creative Skills for Innovation, Grow with Google Slovensko Google Slovensko 2020
Digital Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Method Lab, FMK UCM 2021
Marketing Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 2021
Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM 2022
Marketing Rulezz 2022 PS: Digital, MarketerBiz 2022
All About TikTok PS: Digital, MarketerBiz 2022
Design Thinking Workshopy: Segmentárcia, Mapovanie zákazníckej cesty, Kvalitatívny výskum, Interpretácia dát, Ideácia a prototypovanie Adam Brocka - Service Designer 2022
PS: Digital Breakfast: Meme Edition PS: Digital 03/2023
Workshopy k tvorbe stratégie značky s Pavlom Minárom FMK UCM 04-05/2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
9
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
39
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
74
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Grafický dizajn pre marketingovú prax I., II. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Systém a organizácia práce v reklamnej agentúre Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum reklamnej tvorby I., II. Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
WoS - 1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
WoS - 1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

BCI Skriptá a učebné textyPraktikum reklamnej tvorby : vysokoškolské skriptá / Martin Klementis ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 147 s. [4,5 AH]. - ISBN 978-80-572-0078-9.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchSocial Media Communication of Small Local Brands as the Future of Circular Economy / Martin Klementis, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.057.In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 339-348.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchKruhová ekonomika a komunikácia uvedomelých značiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Klementis, 2018.In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0078/18 s názvom "Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky" / editori: Denisa Jánošová, Jaroslav Bednárik. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-966-7, S. 58-66.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchVisual moodboard as an effective presentation tool / Martin Klementis, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 176-183.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchUser Experience a User Interface ako nástroje na zvýšenie návštevnosti spravodajského portálu = User Experience and User Interface as a tool Increase Traffic to news portal / Martin Klementis, Tomáš Minárik, 2013.In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 82-94.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

BCI Skriptá a učebné textyPraktikum reklamnej tvorby : vysokoškolské skriptá / Martin Klementis ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 147 s. [4,5 AH]. - ISBN 978-80-572-0078-9.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchSocial Media Communication of Small Local Brands as the Future of Circular Economy / Martin Klementis, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.057.In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 339-348.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchKruhová ekonomika a komunikácia uvedomelých značiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Klementis, 2018.In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0078/18 s názvom "Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky" / editori: Denisa Jánošová, Jaroslav Bednárik. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-966-7, S. 58-66.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchVisual moodboard as an effective presentation tool / Martin Klementis, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 176-183.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mimicry of cultural production for the majority development tendencies of mainstream culture / Martin Solík, Martin Klementis, 2015.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 93-105.


2020 [4] ŠVECOVÁ, M., KUKUMBERGOVÁ, A. Etické výzvy digitálnych hier. Trnava: UCM, 2020. ISBN 978-80-572-0098-7. s. 158.


2019 [3] TEMBO, Kwasu D. Carrying That Weight: Shinichiro Watanabes Cowboy Bebop and Nostalgia. In: Netflix Nostalgia: Streaming the Past on Demand. London: Lexington Books, 2019, s. 233.


2018 [2] RADOŠINSKÁ, Jana. On cinderella men and peaceful warriors: "Sportainment" in American mainstream cinema. In: Communication Today. 2018, 9(2), pp. 20-36. WoS


2018 [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Understanding carnivalesque forms of media entertainment: the case of the British TV show Misfits. In: Marketing Identity: Digital Mirrors - part II. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 208-219. ISBN 978-80-8105-985-8. WoS


2018 [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Teoretické aspekty filmov o superhrdinoch. Trnava: UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-949-0. s. 162.


2018 [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Omnivore vs Univore: A Reflection on the Current Knowledge on Cultural Taste and Cultural Consumption. In: ejmap. 2018, 6(2), pp. 98-109. ISSN 1339-4940. WoS


2017 [2] RADOŠINSKÁ, Jana. New trends in production and distribution of episodic television drama: brand Marvel-Netlix in the post-television era. In: Communication Today. 2017, vol. 8, no. 1, pp. 4-29. ISSN 1338-130X. Scopus


2016 [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Zábava v médiách. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 236. ISBN 978-80-8105-874-5.


2016 [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Mediálna zábava v 21. storočí. Trnava: UCM, 2016. ISBN 978-80-8105-793-9. s. 134.


2016 [1] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Transformations of public sphere in the era of digital media. In: European Journal of Science and Theology. 2016, vol. 12, no. 5, pp. 85-96. ISSN 1841-0464. Scopus


2016 [1] RADOŠINSKÁ, J. Contemporary digital role-playing games and their cultural sifnificance. In: European Journal of Science and Theology. 2016, 12(6), pp. 155-164. WoS


2016 [3] RADOŠINSKÁ, Jana. Digital Role-Playing Games as Artefacts of Media Culture. In: Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016, vol. 7, no. 2, p. 375. ISSN 2039-9340.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Kruhová ekonomika a komunikácia uvedomelých značiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Klementis, 2018.

In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0078/18 s názvom "Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky" / editori: Denisa Jánošová, Jaroslav Bednárik. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-966-7, S. 58-66.


2019 [4] HUDÍKOVÁ, Zora. Kruhová ekonomika v televíznom prostredí: efektívna recyklácia vlastných produktov. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky II. [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 58. ISBN 978-80-572-0041-3.


2019 [4] HUDÍKOVÁ, Zora. Circular economy and the environment within RTVS news coverage. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 61. ISBN 978-80-572-0038-3.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Význam farieb pri kvalite user experience vo webdizajne = The importance of color in quality user experience in web design / Martin Klementis, 2013.

In: MMK 2013 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-87952-00-9, S. 453-461 [CD-ROM].


2015 [3] JURIŠOVÁ, Vladimíra. Dizajn manuál - základ tvorby vizuálneho štýlu a korporátnej identity. In Quaere 2015 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. s. 349. ISBN 978-80-87952-10-8.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Význam kooperácie obalu a značky v marketingovej komunikácii = Importance of Packing and Brand Cooperation in Marketing Communication / Martin Klementis, 2010.

In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Malgorzata Luszczak. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-161-6, S. 128-137.


2013 [4] JURIŠOVÁ, Vladimíra. Trendy v environmentálnej oblasti CSR v segmente módy. In MMK 2013 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. s. 612. ISBN 978-80-87952-00-9.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

ERASMUS+ K220 - 2022-1-SK01-KA220-HED-000087258 - spoluriešiteľ medzinárodného projektu Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie

VEGA 1/0458/21 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. Vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA

VEGA 1/0078/18 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky. Vedúci projektu: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

CBC01021 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)


CLT03-SK05
FOTOROMA – Raising awareness on ROma cultural diversity and building an intercultural dialogue through photography

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Česká marketingová společnost 2019- súčasnosť
člen Klub učitelů marketingu 2019- súčasnosť
člen POPAI Central Europe 2019- súčasnosť
člen redakčnej rady Communication Today 2010 - súčasnosť
člen redakčnej rady European Journal of Media, Art and Photography: EJMAP 2013 - súčasnosť
člen redakčnej rady Acta Ludologica 2018 - súčasnosť
člen redakčnej rady MUUZA 2010 - súčasnosť
člen štátnicovej komisie FMK UCM 2012 - súčasnosť
člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá 2010 - 2021
člen organizačného výboru konferencie Marketing identity 2013 - 2021
člen organizačného výboru konferencie Týždeň vedy a techniky 2014 - súčasnosť
člen organizačného výboru konferencie ŠVOUK 2014 - súčasnosť
člen hodnotiacej komisie súťaže FMK KEMP 2021
člen tímu zodpovedného za implementáciu novej vizuálnej identity UCM UCM 2020 - 2021
člen organizačného výboru konferencie Marketing & Media Identity 2022 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Vysoká škola finanční a správní Estonská 500 101 00 Prague 10 4. 4. 2022 - 8. 4. 2022 Erasmus+, lucie.ektilahova@vsfs.cz, +420 210 088 819

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-03-25