UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
Email:
martin.solik@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Solík
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
JUDr. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
martin.solik@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14407
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-0207-9974

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta UCM v Trnave
II.b - Rok
2008; 2007
II.c - Odbor a program
Právo; Filozofia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Systematická filozofia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, docent FMK UCM v Trnave 01.09.2007 – do súčasnosti

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Držiteľ európskeho certifikátu za ovládanie digitálnych zručností FPV UCM v Trnave 2009
Držiteľ certifikátu za absolvovanie konverzačných cvičení v anglickom jazyku Harmony Academy v Trnave 2016
Absolvovanie konverzačných cvičení z oblasti masmediálnej komunikácie v anglickom jazyku FMK UCM v Trnave 2016
Držiteľ certifikátu za získanie zručností v aplikovanej štatistike FMK UCM v Trnave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória práva a ústavné právo masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Analýza mediálnych obsahov a kritické myslenie vzťahy s médiami prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Autorské a masmediálne právo marketingová komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Autorské právo masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
vzťahy s médiami (VZME) Bc. mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
67
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
72
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
podnikateľské právo marketingová komunikácia druhý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
teória práva a ústavné právo masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
autorské právo masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
masmediálne právo masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
právna ochrana osobnosti masmediálna komunikácia druhý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
socio-kulltúrne kontexty komunikácie vzťahy s médiami prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
mediálna právo vzťahy s médiami prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
autorské a mediálne právo aplikované mediálne štúdiá prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
regulácia a autoregulácia médií aplikované mediálne štúdiá prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
124
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
331
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
138
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
167
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
118
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Uznanie ako problém spravodlivosti a jeho mediálna reflexia [elektronický zdroj] / Martin Solík ; recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka, Milan Petkanič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 121 s. [7,47AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0208-0.  

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Sebareflexia a mediálny komunikačný diskurz / Martin Solík, 2015.

In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 50-61 [1,16 AH].

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Semiotické univerzum : komunikáty ako mapy každodenných významov / Martin Solík ; vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-951-3.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

K problematike kultúrneho uznania Charlesa Taylora = Charles Taylor on the question of cultural recognition / Martin Solík, 2014.

In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 62, č. 2 (2014), s. 203-216.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Reflections on solidarity in global and transnational environment: Issue of social recognition in the context of the potential and limitations of the media / Martin Solík, Juliána Laluhová, 2014.

In: Human Affairs : A Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 481-491.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Uznanie ako problém spravodlivosti a jeho mediálna reflexia [elektronický zdroj] / Martin Solík ; recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka, Milan Petkanič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 121 s. [7,47AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0208-0.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Semiotické univerzum : komunikáty ako mapy každodenných významov / Martin Solík ; vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-951-3.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Paid subscriptions and premium content: online news publishers' monetisation strategies / Alexandra Mathiasová, Martin Solík, Juliána Mináriková, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 18-27.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The Use of Communication Tools in Human Resources Marketing and the Role of Critical Thinking in This Process / Martin Uhlík, Jaroslav Bednárik, Martin Solík, Juliána Mináriková, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 259-272

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Právna úprava ochrany osobnosti v Slovenskej republike = Legal Regulations of Protection of Personality in the Slovak Republic / Laura Nociarová, Martin Solík, 2020.

In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0063-5 (online), s. 132-141.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

K problematike kultúrneho uznania Charlesa Taylora = Charles Taylor on the question of cultural recognition / Martin Solík, 2014.

In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 62, č. 2 (2014), s. 203-216.


2014 [1] PETRANOVÁ, D., BURIANOVÁ, Ľ. Importance and role of new media in the process of media literacy education. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 398.


2014 [1] VRABEC, Norbert. New approaches to research and evaluation of key competencies related to media literacy. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 556.


2014 [1] PLENCNER, Alexander. Critical thinking in the age of digital media. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 195.


2014 [2] HRUBEC, Marek. Předpoklady interkulturní komunikace. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 2, s. 48. WoS


2014 [1] MAGÁL, S., TINKA, J. RB media as an outcome of the audience and media metamorphosis in the post-millennial age. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 724, 726.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Reflections on solidarity in global and transnational environment: issue of social recognition in the context of the potential and limitations of the media / Martin Solík, Juliána Laluhová, 2014.

In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 481-491.


2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS


2016 [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Zisťovanie čitateľských návykov recipientov tlačených a onlinových novín a ich vzťah k nim. In: Otázky žurnalistiky. 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 5, 16. ISSN 0322-7049.


2015 [1] KOZÍK, T., NOGA, H., DEPEŠOVÁ, J. The symptoms of postmodernism in media and multimedia. In: European Journal of Science and Theology. 2015, vol. 11, no. 6, pp. 119-125. ISSN 1841-0464. Scopus


2015 [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Vybrané aspekty novinárstva v tlači a na webe - paralely a odlišnosti. In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. 2015, s. 293, 301. ISBN 978-80-8105-722-9.


2015 [1] CHROMEK, I., HLAVÁČ, P., KODRÍK, M. Protection of sacral and historical monuments against fires in the town Bardejov. In European Journal of Science and Theology, 2015, vol. 11, no. 1, p. 265, 272. WoS

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Komunikácia v spoločenskom kontexte - uznanie ako intersubjektívny predpoklad / Martin Solík, 2010. - Indexované vo WoS CC.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 1, č. 2 (2010), s. 41-57.


2018 [3] NASTAS, Natalia. Intercultural competence in teaching foreign language to the students from the physical education domain. In: Stiinta Culturii Fizice. 2018, 31(2), pp. 85-89.


2016 [1] KRUĽOVÁ, Š., MAGÁL, S., TINKA, J. Incubator of Young Journalists as an Opportunity to Improve Communal Media. In: ICASSR 2015: 3rd International Conference on Applied Social Science Research. 2016, s. 240-243. ISBN 978-94-6252-148-3. WoS


2015 [3] PRAVDOVÁ, Hana. Mediomorfóza homo sapiens v sieťach karnevalizácie mediálnej reality. In: GIBARTI, J., ed. Otázky médií dnešní doby. 2015, s. 31, 34. ISBN 978-80-7342-282-0


2014 [2] HRUBEC, Marek. Předpoklady interkulturní komunikace. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 2, s. 48. WoS


2014 [1] MIKLOSIK, A. Selected aspects of systemic approach to project management. In Actual Problems of Economics, 2014, 155 (5), pp. 196-202. Scopus

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Problém uznania a jeho ukotvenie / Martin Solík, 2015.

In: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.) ; recenzenti: Ladislav Kiczko, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2, S. 153-167.


2015 [6] GÁLIK, Slavomír. Contradictions and Alternatives to Global capitalism. A Polemic. In: Communication Today. 2015, vol. 6, no. 2, pp. 120-121.


2015 [6] GÁLIK, Slavomír. [Recenzia] Rozpory a alternativy globálního kapitalismu ... In: Studia Politica Slovaca. 2015, roč. 8, č. 2, s. 85-87.


2015 [6] PALOVIČOVÁ, Zuzana. [Recenzia] Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu ... In: Filozofia. 2015, roč. 70, č. 9, s. 778-780. ISSN 0046-385X.


2015 [3] HRUBEC, Marek. Glokální sociální konflikty: cesta ke spravedlnosti. In: SOLÍK, Martin, ed. Rozpory a alternativy globílního kapitalismu. 2015, s. 232, 252. ISBN 978-80-7007-431-2.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Sociálne uznanie v globálnom priestore: možnosti a limity mediálnej reflexie = Social recognition on a global scale: Opportunities and Limits of Media Reflection / Martin Solík, Juliána Mináriková, 2014.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 21-31.


2021 [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and "Infodemic". In: Fake News Is Bad News - Hoaxes, Half-truths and the Nature of Todays Journalism. London: IntechOpen, 2021, s. 10. ISBN 978-1-83962-421-6.


2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 269.


2020 [4] DUNAJ, Ľubomír. K relevantnosti Honnethovej filozofie (aj) pre slovenskú súčasnosť. In: Idea socializmu: pokus o aktualizáciu. Rozšír. vyd. Bratislava: Veda, 2020, s. 7. ISBN 978-80-224-1811-9.


2020 [1] GOLOBORODKO, A., et al. Basic Principles and Methods of Using Media Education for Forming Students Analytical Thinking. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(1), s. 107-112. ISSN 1994-4160. WoS


2020 [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020).

Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov. 


Člen riešiteľského kolektívu. 

Central European Digital Media Observatory (CEDMO) – 2020-EU-IA-0267.

Anotácia: Projekt je zameraný na vytvorenie národných a nadnárodných uzlov pre výskum digitálnych médií. Ide o medzinárodnú sieť výskumných centier, ktorých účelom je zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať poznatky týkajúce sa problematiky dezinformácií a falošných správ. 


Spolutvorca projektu, riešiteľ a člen medzinárodného Strategy Boardu.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
šéfredaktor vedecký časopis Communication Today (indexovaný v databázach WoS a Scopus) nepretržite od roku 2010
zástupca šéfredaktora / publishing consultant vedecký časopis Acta Ludologica zástupca šéfredaktora nepretržite od roku 2018 do roku 2022, publishing consultant od roku 2023
člen redakčnej rady vedecký časopis Lege Artis (indexovaný v databáze WoS) nepretržite od roku 2016
člen redakčnej rady vedecký časopis Media Literacy and Academic Research (indexovaný v databáze WoS) nepretržite od roku 2018
člen redakčnej rady vedecký časopis Central European Journal of Communication (indexovaný v databázach WoS a Scopus) nepretržite od roku 2019
vedúci organizačného výboru, člen vedeckého výboru a spolugarant sekcií Medzinárodná vedecká konferencia Megatrends and Media nepretržite od roku 2008 do roku 2021
člen vedeckej rady Centrum vied o umení SAV nepretržite od roku 2016 do roku 2022
člen organizácie ECREA ECREA nepretržite od roku 2016
člen Slovenské filozofické združenie nepretržite od roku 2012
člen štátnicových komisií na FMK UCM v Trnave FMK UCM v Trnave nepretržite od roku 2012
člen AS FMK UCM v Trnave FMK UCM v Trnave od roku 2012 do roku 2018, od roku 2022 po súčasnosť
člen vedeckého výboru Medzinárodná vedecká konferencia Media and Media Culture – European Realities, Osijek, Chorvátsko 2017
spoluorganizátor, člen vedeckého výboru a spolugarant sekcie Medzinárodná vedecká konferencia Marketing and Media Identity nepretržite od roku 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014 Erasmus+
Ekonomická univerzita v Katoviciach 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poľsko 04. 05.2015 – 07. 05. 2015 Erasmus+
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos Universidad de Matanzas, Cuba 10. 10. 2017 - 31. 10. 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Univerzita Karlova Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 2020 Posudzovateľ tvorivých výstupov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá a informačná veda a knihovníctvo.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 2020 Spolutvorca, riešiteľ a člen Strategy Boardu medzinárodného projektu CEDMO 2020-EU-IA-0267. Anotácia: Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) je medzinárodný multidisciplinárny projekt podporovaný Európskou komisiou v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Projekt je zameraný na výskum falošných správ, vývoj a implementáciu nástrojov ich vyvracania. Hlavný riešiteľ: Univerzita Karlova, Praha. Viac informácií k projektu: https://cedmohub-staging.eu/sk/cedmo-in-details/
Hong Kong Baptist University 224 Waterloo Rd, Kowloon Tong, Hong Kong 2016 Nadviazanie spolupráce s Hong Kong Baptist University v oblasti partnerstva pri organizovaní konferencie Megatrends and Media (kmeňovo organizovaná FMK UCM v Trnave) a spolupráce v rámci Advisory Board vo vedeckom časopise Communication Today (WoS, Scopus) a účasti prof. Colina Sparksa v redakcii časopisu.
Uppsala University Cramérgatan 3, 621 57 Visby, Švédsko 2018 Nadviazanie spolupráce s Uppsala University pre oblasť digitálnych hier, medzinárodných workshopov, spoločných postupov pri definovaní oblastí spätých s herným a komunikačným segmentom a vydávaním vedeckých článkov v indexovaných časopisoch.
University of Warsaw Bednarska Street 2/4, Varšava, Poľsko 2019 Nadviazanie spolupráce s vedeckým časopisom Central European Journal of Communication (indexovaný vo WoS) v oblasti spoločného transferu poznatkov v oblasti masmédií, masmediálnej komunikácie a marketingu na spoločnej medzinárodnej úrovni.
Pedagogical University Krakow, Institute of Polish Philology Podchorążych 2 30-084 Krakov, Poľsko 06. 06. 2022 - 10. 06. 2022 Ceepus
Technologická agentura České republiky Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 nepretržite od 2022 Posudzovateľ vedeckých projektov
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 24. 04. 2023 – 28. 04. 2023 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Martin Solík, PhD. je autorom monografie (1), VŠ učebníc (2), kapitol vo VŠ učebniciach (4), vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných indexovaných časopisoch (12) a viac ako 35 prác publikovaných v zborníkoch. Editorsky sa podieľal na zostavovaní 28 výstupov. Do súčasnosti má vo WoS indexovaných 19 výstupov a viac ako 170 citácií vo WoS a Scopuse (H-index 7) a jeho práce sú citované autormi z viacerých krajín sveta. Zúčastnil sa viac ako 50 vedeckých konferencií, a to tak na Slovensku, ako i v Českej republike, Poľsku, Švédsku, Hong Kongu, a v ďalších krajinách. 


Martin Solík spolupracuje dlhodobo s viacerými výskumníkmi z Centra globálních studií v Prahe a prispel k rozvoju kritickej teórie spoločnosti v Českej a Slovenskej republike. V roku 2015 sa stal editorom významného knižného spisu „Rozpory a alternativy globálního kapitalismu“, ktorý vyšiel v Nakladatelství Filosofia v Prahe a rovnako vo vydavateľstve Veda v Bratislave. Rovnako v roku 2015 vyšiel súbor rozhovorov „Odjištěná společnost“ v prestížnom vydavateľstvo Slon v Českej republike, kde spolu s Marekom Hrubecom rozvíja otázky konfliktov v súčasnej spoločnosti – primárne ekonomické, kultúrne a politické konflikty, so zameraním na sociálne uznanie marginalizovaných skupín. Martin Solík sa už počas svojho štúdia zaoberal problémom uznania, neskôr normatívnou ideou uznania, vydal niekoľko indexovaných štúdií zameraných na túto problematiku, za čo bol v roku 2016 ocenený Literárnym fondom (Slovenská republika) za trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy. Jeho posledným významným vedeckým počinom je monografia „Uznanie ako problém spravodlivosti a jeho mediálna reflexia“ (2021).


Posudzovateľská a expertízna činnosť: 

  • posudzovanie štúdií pre časopisy Communication Today (ISSN 1338-130X, SR), Central European Journal of Communication (ISSN 1899-5101, PL), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT), Human Affairs (ISSN 1210-3055, SR), Slovenské divadlo (ISSN 0037-699X), Politické vedy (ISSN 1335-2741),
  • recenzent vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a konferenčných zborníkov, 
  • posudzovateľ projektov tvorivých výstupov UK v Prahe (2020, ČR),
  • posudzovateľ vedeckých projektov (Technologická agentura České republiky, 2022 - 2023).


Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov: 

• Cena rektora UCM v Trnave, 2007, 

• Držiteľ ceny Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy, 2016. 

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-18