UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Matej Martovič, PhD.
Email:
matej.martovic@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Martovič
I.2 - Meno
Matej
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1990
I.5 - Názov pracoviska
Katedra marketingovej komunikácie, FMK UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2., Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
matej.martovic@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30503
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9632-889X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
ŠO verejná správa / ŠP verejná správa a verejná politika
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
ŠO verejná správa / ŠP verejná správa a verejná politika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnava
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent FMK UCM v Trnave 2018

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Design thinking Google 2020
Design thinking TalentWay Academy 2019
Design Thinking Tools a Partneri z praxe Talentway Academy 2019
G Suite: Online výučba cez Google Meet FMK UCM 2020
Creative Skills for Innovation Grow with Google Slovensko 2020
Design Thinking Kick off workshop FMK UCM x Studio Kiuub 2022
Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM 2022
Design Thinking workshopy: Segmentácia zákazníkov, Mapovanie zákazníckej cesty, Kvalitatívny výskum, Interpretácia dát, Ideácia a prototypovanie Adam Brocka - Service Designer 2022
Workshopy k tvorbe stratégie značky s Pavlom Minárom FMK UCM v Trnave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória a prax marketingovej komunikácie I. a II. Marketingová komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
36
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
12
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Politická komunikácia a politický marketing Marketingová komunikácia 1 Mediálne a komunikačné štúdiá
Podnikateľský inkubátor I., II., III, IV. Marketingová komunikácia a Masmediálna komunikácia 1 Mediálne a komunikačné štúdiá
Podnikateľský inkubátor I., II., III, IV. Teória digitálnych hier 2 Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
23
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchPositive, negative or neutral image of hospitals on internet news portals / Matej Martovič, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 279-288.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchInteraction of brand and marketing (Implementation in health service) / Jozef Matúš, Matej Martovič, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 195-203.

Marketing department as a part of organizational structure of university and faculty hospitals in Slovakia / Matej Martovič, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 455-463.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchPolitical talk shows within the context of balance of representation of political parties in 2018 / Matej Martovič, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 645-653 [online].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Audiobranding in American and Slovak telecommunications advertising: a linguistic standpoint / Inna Zabuzhanska, Matej Martovič, Marija Hekelj, 2022.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchPositive, negative or neutral image of hospitals on internet news portals / Matej Martovič, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 279-288.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Audiobranding in American and Slovak telecommunications advertising: a linguistic standpoint / Inna Zabuzhanska, Matej Martovič, Marija Hekelj, 2022.

Marketing department as a part of organizational structure of university and faculty hospitals in Slovakia / Matej Martovič, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 455-463.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchPolitical talk shows within the context of balance of representation of political parties in 2018 / Matej Martovič, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 645-653 [online].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchMarketing communication of fastfood chains / Matej Martovič, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 193-199.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 1/0708/18Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA 1/0458/21 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. Vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA

2022-1-SK01-KA220-HED-000087258 – „Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie“ - vedúci projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity 2016 - 2021
Člen Rady FnPV Fond na podporu vzdelávania 2015 - 2019
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS 2019 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelů marketingu 2019 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii POPAI Central Europe 2019 - súčasnosť
Člen komisií pre štátne skúšky FMK UCM 2018 - súčasnosť
Člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity 2022 - súčasnosťFakulta managmentu a ekonomiky UTB v Zline

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta managmentu a ekonomiky UTB v Zline Zlín, Česká republika 1.2. 2018 – 28.2. 2018 CEEPUS
University of Malaya Kuala Lumpur, Malajzia 3.5. 2022 - 12.6. 2022 ERASMUS+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-11-10