UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Michal Kabát, PhD.
Email:
michal.kabat@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KDH - Katedra digitálnych hier

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kabát
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1985
I.5 - Názov pracoviska
Katedra digitálnych hier
I.6 - Adresa pracoviska
Skladová 3, Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
michal.kabat@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21910
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-3702-3

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FMK UCM
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent UCM 2014 - súčasnosť
Konateľ OZ Godot od 2017
Programový riaditeľ Festival UniCon od 2016
Konzultant Kulturmarket od 2012
Grafik/Webdeveloper Freelance od 2005
Nezávislý herný vývojár TEDI Games 2018 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Seminár rakúskej ekonómie INESS 2014
Edukácia seniorov vo oblasti digitálnych médií LOGASET 2018
Projektová výučba TALENTWAY 2019
Adobe Creative Suite UCM 2012 - 2016
Web Development / CMS Manažment UCM 2008
Learn to Coach Pixel Federation (Martina Gallovičová) / Leaf (Viera Lasáková) 2021
Radical Candor Pixel Federation (Martina Gallovičová) 2021
Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolského učiteľa UCM, Filozofická fakulta 2022
Kurz Karierového poradenstva pre 21. storočie Certifikát: https://careerguidancecourse.eu/ 2022
Absolvent podnikateľského akcelerátora Game Jam Plus 2022 / 2023
Mentoring v tvorbe newsgames Facts Game Jam, A Maze Festival, Goethe Inštitút Bratislava 2024

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
38
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
45
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Typografia a dizajn I-II. Teória digitálnych hier Bc Mediálne a komunikačné štúdiá
Vývojové nástroje I. Teória digitálnych hier Bc Mediálne a komunikačné štúdiá
Elektronický šport I. - VI. Teória digitálnych hier Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Streaming a komentovanie digitálnych hier I. - VI. Teória digitálnych hier Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum herného vývoja I. - VI. Teória digitálnych hier Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Tvorba webových stránok I., II. Teória digitálnych hier Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreatívne praktikum elektronického športu I. - IV. Teória digitálnych hier Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá
Komentovanie a streaming digitálnych hier I. - IV. Teória digitálnych hier Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreatívne praktikum herného vývoja I. - IV. Teória digitálnych hier Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6/1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6/1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Dangerous Zone: Games Caught Between Education and Indoctrination / Michal Kabát, Juraj Kovalčík, 2021. - Príspevok je indexovaný vo WoS a Scopus. DOI DOI 10.34190/GBL.21.100. In: Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021 / ed. Panagiotis Fotaris. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2021. - ISBN 978-1-914587-12-2. - ISSN 2049-0992, s. 396-403.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchGame jams as a source of creativity in promoting eco-innovations / Zdenko Mago, Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 386-398 [online].

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisochTeaching metaverse. What and how to (not) teach using the medium of virtual reality / Michal Kabát, 2016. - Popis urobený: 14. 12. 2017.In: Edutainment. - ISSN 2543-6384, Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 53-59 [online].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchVirtual Reality Games and Environmental Awareness / Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC.In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 363-370.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Is larp the answer to the gamification of events and education? A case study of the ongoing implementation of quests and coins to the core of the festival / Alexandra Kukumbergová, Michal Kabát, 2020. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 2 (2020), s. 224-227.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Is larp the answer to the gamification of events and education? A case study of the ongoing implementation of quests and coins to the core of the festival / Alexandra Kukumbergová, Michal Kabát, 2020. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 2 (2020), s. 224-227.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Game jams as a source of creativity in promoting eco-innovations / Zdenko Mago, Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 386-398 [online].

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch. Teaching metaverse. What and how to (not) teach using the medium of virtual reality / Michal Kabát, 2016. - Popis urobený: 14. 12. 2017.In: Edutainment. - ISSN 2543-6384, Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 53-59 [online].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Virtual Reality Games and Environmental Awareness / Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC.In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 363-370.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Dangerous Zone: Games Caught Between Education and Indoctrination / Michal Kabát, Juraj Kovalčík, 2021. - Príspevok je indexovaný vo WoS a Scopus. DOI DOI 10.34190/GBL.21.100. In: Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021 / ed. Panagiotis Fotaris. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2021. - ISBN 978-1-914587-12-2. - ISSN 2049-0992, s. 396-403.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Digital competences: teaching seniors how to better control their smartphones / Magdaléna Švecová, Michal Kabát, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726, s. 289-297.


2019 [2] BADOWSKA, Sylwia. Consumer innovativeness of the elderly. Do gender and national culture matter? Empirical research on the consumers at the age of 60 and over in Central Europe. In: Megatrends and Media: Digital Universe [online]. Trnava: FMK

UCM, 2019, s. 486. ISBN 978-80-572-0015-4. WoS

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) Digitálne médiá a ich možnosti v oblasti komunikácie / Michal Kabát, 2011. In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 127-129.


2017 [2] MORAVČÍKOVÁ, Erika. Children in youtubers web (analysis of selected sociocultural aspects of the youtuber scene). In: Marketing Identity: Online Rules. Trnava: FMK UCM, 2017, pp. 154-164. WoS

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) Digitálne médiá a ich možnosti v oblasti komunikácie / Michal Kabát, 2011. In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 127-129.


2017 [4] ŠVECOVÁ, Magdaléna. Webová žurnalistika: žurnalistické žánre. Trnava: UCM, 2017. ISBN 978-80-8105-899-8. s. 11, 194

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) Mladí ľudia a ich identita v on-line prostredí / Michal Kabát, 2011. In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 121-123.


2017 [2] MORAVČÍKOVÁ, Erika. Children in youtubers web (analysis of selected sociocultural aspects of the youtuber scene). In: Marketing Identity: Online Rules. Trnava: FMK UCM, 2017, pp. 154-164. WoS

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Virtual Reality Games and Environmental Awareness / Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC. In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 363-370.


2019 [4] MAGO, Z., ŠIMONOVIČOVÁ, N. Inovácie v oblasti propagácie zalesňovania a ochrany stromov s využitím SoLoMo herného dizajnu. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 133. ISBN 978-80-572-0037-6

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

Erasmus +: 017-1-PL01-KA204-038869_Strategic Partnership for School Education-Location-based Games as a Contemporary, Original and Innovative Method of Seniors Teaching and Learning. Viac info: http://logaset.eu/ Forma: účasť Cieľom projektu bola praktická implementácia geolokačných hier do vzdelávania seniorov v oblasti digitálnych zručností a ich meranie. Forma účasti: zodpovedný riešiteľ (vedúci) 

Creative Europe: 2015 – 1450/001 – 001Festival of Art and Independent Games LAG. Forma: účasť. Cieľom projektu bola realizácia herných jamov na medzinárodnej úrovni, vzdelávanie študentov herných odborov a výmena zručností a skúseností v edukačnom procese. zodpovedný riešiteľ (vedúci) Doba riešenia: 2017 - 2019 https://lagfestival.us.edu.pl/sk/

KEGA 023UCM-4/2020 Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu. Cieľom projektu je tvorba materiálov určená na výučbu predmetov v programe teória digitálnych hier. 2020 - 2022. Forma: účasť, riešiteľ.  

VEGA 1/0038/22 Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z

Kreatívne centrum – adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra. Manažér pre expertné a konzultačné služby.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Hra Fake Spotting Víťaz Bratislava Game Jam 2020 2020
člen Slovenská asociácia elektronických športov od 2019 - súčasnosť
Higher Education Video Game Alliance od 2018 - súčasnosť
člen Esport Research Group od 2020 - súčasnosť
člen Spolek Herní historie od 2020 - súčasnosť
člen redakčnej rady + recenzent Acta Ludologica od 2018 - súčasnosť
Garant sekcie Megatrends and Media + Marketing Identity 2015, 2017, 2019
hlavný organizátor, garant Central and Eastern European Games Studies Conference 2017
Organizátor Týždeň vedy a techniky / sekcia digitálnych hier 2018 - súčasnosť
člen komisie štátnych bakalárskych a magisterských skúšok od 2015 - súčasnosť
prednášajúci - téma Virtuálny LARP: http://konference.rolling.cz/wp-content/uploads/2023/01/Larpovakonference_2023_program.pdf Larpová konference 14.1.2023
Recenzent Hungarian Journal of English and American Studies (https://ojs.lib.unideb.hu/hjeas)  2022
1. miesto Facts Game Jam s hrou Bearly News Goethe inštitút Bratislava / A Maze festival Berlin 6. - 9. apríl 2024

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Ritsumeikan University Kjóto, Japonsko 13.-21.1.2018 výskumná a pedagogická činnosť
Uppsala University Gotland, Švédsko jún 2018 visiting researcher
Ostravská univerzita Ostrava 12.6. - 16.6. 2016 lektor počas game jamu v rámci projektu LAG - Festival of Arts and Independent Games
Sliezka univerzita Tešín 27.6. - 3.7. 2017 lektor počas game jamu v rámci projektu LAG - Festival of Arts and Independent Games
TU v Liberci, Fakulta umnění Liberec jún 2021 oponent diplomovej práce
Business and Technology University Tbilisi 2. december 2021 / vyžiadaná prednáška pozvaná prednáška / Local History of Gaming Experience in Soc-bloc
Business and Technology University Tbilisi 2. december 2021 / vyžiadaná prednáška pozvaná prednáška / Intensive Prototyping Session

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou


 • Pozvaná prednáška KONFERENCJA NAUKOWA „DNI MEDIALNE UKSW: FENOMEN GIER CYFROWYCH” WARSZAWA, 9-10 KWIETNIA 2024. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA. Téma: History of local gaming experience in east-bloc countries. 
 • Pozvaná prednáška DIGRA Conference (december 2023)
 • Pozvaná prednáška - Budapest: Vektor VR v rámci festivalu Verzió (https://www.verzio.org/en/2023/event/vr_experimental-approach-to-documentary-filmmaking?fbclid=IwAR1vVSgvw_SO_Afk22Nhf0z_JFyI-56YNzRNNASRdwQQeI6tnUT_MNvgQLQ)
 • člen pracovnej skupiny v programe COST v schéme CA21141 - Grassroots of Digital Europe: from Historic to Contemporary Cultures of Creative Computing (GRADE) 
 • expert komisie pre oblasť herného priemyslu, v rámci participatívneho procesu tvorby cieľov, merateľných ukazovateľov kultúrnej politiky a vyhodnocovania dopadov kultúry (Ministerstvo kultúry)
 • člen porôt herných jamov (game jamov) - Trnava Game Jam, Bratislava Game Jam
 • sám sa venuje tvorbe digitálnych hier v rámci umeleckej činnosti 
 • organizátor medzinárodného Global Game Jamu, do ktorého sa zapájajú desiatky krajín z celého sveta 
 • lokálny organizátor Game Jam + Slovakia
 • organizátor univerzitnej ešportovej ligy UniCup 
 • absolvoval niekoľko pozvaných prednášok na rôznych podujatiach odborného charakteru: (2015, NextGen Expo, Bratislava, Festival Ygames, 2017)
 • v roku 2017 priniesol po prvýkrát na Slovensko do Trnavy putovnú CEEGS - Central and Eastern European Game Studies Conference s medzinárodným zastúpením z Austrálie, Veľkej Británie či Dánska. 
 • vystúpenie na medzinárodnej konferencii ECGBL: conference of Game-Base Learning v Odense/Dánsko (2019): Virtual Reality Games and Environmental Awareness
 • vystúpenie na medzinárodnom festivale Anime Show: 4. júl 2021, Názov prednášky: TEDI Games
 • Erasmus + KA2 The acquisition of 21st century skills through the production of digital games - University of Malta, University of Silesia, BTU Georgia 
 • pozvaná prednáška BTU (jeseň 2021)
 • Horizon GAMES and Culture Shaping our Society: Université Côte d’Azur, France, University Sorbonne Paris Nord, France, Université de Liège, Belgium, Université Catholique De Louvain, Belgium, Université de Lausanne, Switzerland, Università Degli Studi Di Torino, Italy, Ecole De Linnovation Et De Lexpertise Informatique Epitech, France
 • vystúpenie na konferencii (na pozvanie) Central and Eastern European Historical Games Collective 21 - 22.11.2022
 • vystúpenie na Larpovej konferencii - 14.1.2022: http://konference.rolling.cz/wp-content/uploads/2023/01/Larpovakonference_2023_program.pdf
Dátum poslednej aktualizácie
2024-04-09