UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.
Email:
monika.prostinakova.hossova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMEDV - Katedra mediálnej výchovy

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Prostináková Hossová
I.2 - Meno
Monika
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1990
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
monika.prostinakova.hossova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28297?mode=full&do=filterForm-submit&surname=hossov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
7218 mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-1694-7701

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 12.8.2017-súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Symposium on Democracy, Global Citizenship and Transformative Education: New Perspectives to Understand, Engage and Act Together UNESCO 2021
UNESCO MIL Curriculum: Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely! UNESCO 2021
IAME Live Webinar "Meet Media Educators all around the world and their challenges during Covid crisis – Teaching Media Literacy" IAME 2021
Inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania Európsky Dialóg 2022
Media and Information Literacy Youth Debate Series: Youth Powering Media and Information Literacy Responses to the use of Generative AI UNESCO 2024
Cross-Perspective Seminar: Exploring Frontiers: Enhancing Media and Information Literacy in an AI-Driven World TADAM.Education 2024

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Žurnalistické žánre Aplikované mediálne štúdiá bakalársky mediálne a komunikačné štúdiá
Preddiplomová prax aplikované mediálne štúdiá magisterský mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne kompetencie I., II. masmediálna komunikácia magisterský mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a dejiny mediálnej komunikácie I. aplikované mediálne štúdiá bakalársky mediálne a komunikačné štúdiá
Propedeutika mediálnych štúdií aplikované mediálne štúdiá, teória digitálnych hier bakalársky mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I. aplikované mediálne štúdiá bakalársky mediálne a komunikačné štúdiá
Diplomový seminár I. aplikované mediálne štúdiá magisterský mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
46
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
14
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
44
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Prostináková Hossová, M., & Švecová, M. (2019): Challenges And Limits Of Current Student Magazine Production - Case Study. Media Literacy and Academic Research, 2(2), 34-51.

Hossová, M., & Hekelj, M. (2018): Mediálna výchova a mediálna gramotnosť v kontexte televíznej tvorby pre deti a mládež. FMK UCM.

Petranová, D., Hossová, M., & Velický P. (2017): Current development trends of media literacy in European Union countries. Communication Today, 8(1), 52-65.

Rusňáková, L., & Prostináková Hossová, M. (2022): Signs and Values of Mainstream Audio-Visual Content Intended for Children and Youth. Media Literacy and Academic Research, 5 (2), 26-53.

Hossová, M. (2018): Fake News and Disinformation: Phenomenons of Post-Factual Society. Media Literacy and Academic Research. 1(2). 27-35.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

Prostináková Hossová, M., & Švecová, M. (2019): Challenges And Limits Of Current Student Magazine Production - Case Study. Media Literacy and Academic Research, 2(2), 34-51.

Hossová, M., & Hekelj, M. (2018): Mediálna výchova a mediálna gramotnosť v kontexte televíznej tvorby pre deti a mládež. FMK UCM.

Rusňáková, L., & Prostináková Hossová, M. (2022): Signs and Values of Mainstream Audio-Visual Content Intended for Children and Youth. Media Literacy and Academic Research, 5 (2), 26-53.

Hossová, M. (2018): Fake News and Disinformation: Phenomenons of Post-Factual Society. Media Literacy and Academic Research. 1(2). 27-35.

Prostináková Hossová, M., Graca, M., & Solík, M. (Eds.) (2022): Marketing Identity. Metaverse is the New Universe: Conference Proceedings from the International Scientific Conference. FMK UCM.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN 001 PETRANOVÁ, Dana, Monika HOSSOVÁ a Peter VELICKÝ. Current development trends of media literacy in European Union countries. Communication Today. Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 52-65. ISSN 1338-130X.


OHLASY:

2017 [1] WOJCIECHOWSKI, L.P. (No)future notes on media. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 101-106. ISSN 1841-0464. Scopus


2017 [1] SOLÍK, M., VIŠŇOVSKÝ, J. The issue of media reflection on socio-cultural recognition and global change. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 249-260. ISSN 1841-0464. Scopus


2020 [1] VERBITSKAYA, O. Suggestive Impact of Linguocultural Phenomena in Media Communication. In: Media Education-Mediaobrazovanie. 2020, 2, pp. 333-344. WoS


2019 [1] DEMIDOV, A., et al. The Organization of Ecological Education of Per-school Children by Means of Media Literacy Education: Theory, National Policy, Scientrometrics and Vectors of Development. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2019, 59(4), pp. 470-481. ISSN 1994-4160. WoS


2018 [2] GÁLIK, Slavomír. Temporalita (nových) médií. In: Filozofia. 2018, roč. 73, č. 5, s. 416, 417. WoS


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN 001 PROSTINÁKOVÁ HOSSOVÁ, Monika a Magdaléna ŠVECOVÁ. Challenges And Limits Of Current Student Magazine Production - Case Study. Media Literacy and Academic Research. Roč. 2, č. 2 (2019), s. 34-51. ISSN 2585-8726.


OHLASY:

2020 [2] VRABEC, N., BOTOŠOVÁ, Ľ. The concept of learning-by-doing in the context of media education and school quality assessment. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 140-148. ISSN 1338-130X. WoS

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB 001 HOSSOVÁ, Monika a Marija HEKELJ. Mediálna výchova a mediálna gramotnosť v kontexte televíznej tvorby pre deti a mládež. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. 83 s. [4,5AH]. ISBN 978-80-8105-945-2.


OHLASY:

2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS


2022  [01] ŠKRIPCOVÁ, Lucia. Media Literacy in Digital Games. In: Media Literacy and Academic Research. 2022, 5(1), s. 131-139. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN 002 HOSSOVÁ, Monika. Fake News and Disinformation: Phenomenons of Post-Factual Society. Media Literacy and Academic Research. Roč. 1, č. 2 (2018), s. 27-35. ISSN 2585-8726.


OHLASY:

2022  [02] HURAJOVÁ, A., HLADÍKOVÁ, V. Educating for Good Character: from Critical Thinking to Intellectual Character Virtues. In: Media Literacy and Academic Research. 2022, 5(1), s. 178-191.


2021  [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and "Infodemic". In: Fake News Is Bad News - Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism. London: IntechOpen, 2021, s. 10. ISBN 978-1-83962-421-6.


2021  [2] BIELIK, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Explanatory Journalism - A New Way how to Communicate in Digital Era. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 24-36. WoS


2021  [2] HARMATIY, O., KRAVČÁK, P. Self-Government Ac tivity on Social Media as an Information Source to Cover local Issues: Slovak and Ukrainian Journalists' Views. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 134-144 WoS


2021  [2] JORMAND, H., et al. A Qualitative Study on People's Experiences of Covid-19 Media Literacy. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 33-49 WoS


2020  [2] MAGO, Zdenko. Fake-vertising and mobile games: Case study of 'pull the pin' ADS. In: Communication today. 2020, 11(2), pp. 132-147. WoS


2020  [2] KAČINOVÁ, Viera. The Topic Of Media-Disseminated Mis-Information And Dis-Information As An Integral Part Of General Education In Slovakia. In: Media Literacy and Academic Research. 2020, 3(1), pp. 18-31. WoS


2020  [2] VRABEC, N., BOTOŠOVÁ, Ľ. The concept of learning-by-doing in the context of media education and school quality assessment. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 140-148. ISSN 1338-130X. WoS

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD 004 HOSSOVÁ, Monika. Gramotnosti 21. storočia = 21st century literacies. In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I: médiá a gramotnosť. editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016, S. 65-80. ISBN 978-80-8105-797-7.


OHLASY:

2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA 010UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnavedoba riešenia: 2018-2020, vedúci projektu: doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.druh účasti: riešiteľ

VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickejekonómie médiídoba riešenia: 2020-2022, vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.druh účasti: riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakcie vedeckého časopisu Vedecký časopis Media literacy and Academic Research (indexovaný vo WoS) 2018-súčasnosť
Člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá FMK UCM 2014-2021
Člen organizačného výboru konferencie Marketing Identity FMK UCM 2015 - 2019
Člen organizačného výboru konferencie Marketing and Media Identity FMK UCM 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Wroclaw, Institute of Pedagogy, Poland pl. University 1 (main building), 50-137 Wrocław 10.02.2016 - 10.03.2016 CEEPUS, doktorand-freemover
J. J. Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 11.6.2018-14.6.2018 Erasmus+
Univerzita Jana Amose Komenského Praha Roháčova 63, 13000 Praha 3 23.4.-28.4.2023 Erasmus +

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

1. Realizácia inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV) 

• FPPV-03-2016: Praktická príručka príkladov dobrej praxe využívania nových médií a IKT vo vyučovaní za účelom rozvoja vybraných druhov gramotností

• FPPV-05-2018: Mediálna výchova a mediálna gramotnosť – učebné texty

•    FPPV-32-2022 Detský recipient v globalizovanej spoločnosti: vybrané problémy mediálnej produkcie (s Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.)

2. Člen organizačného výboru konferencie Marketing Identity (2015-2019)

3. Člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá (2014-2021) 

4. Člen organizačného výboru konferencie Marketing and Media Identity 2022) 

5. Člen organizačného výboru konferencie Quo Vadis massmedia, quo vadis marketing (2015)

6. Člen realizačného tímu Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti (IMEC) pri FMK UCM v Trnave: spravovanie webovej stránky a facebookového profilu (2016-2020), organizácia podujatí pre základné školy (Deň detí, mediálny deň, Detská univerzita)

7. Člen realizačného tímu Školiaceho mediálneho centra (ŠMC) pri FMK UCM v Trnave


Dátum poslednej aktualizácie
2022-11-11