UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Email:
norbert.vrabec@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMEDV - Katedra mediálnej výchovy

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vrabec
I.2 - Meno
Norbert
I.3 - Tituly
prof. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1968
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. Jozefa Herdu 2, 91701 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
norbert.vrabec@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14510
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-2612-4856

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia a reklama
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Katolícka univerzita v Ružomberku
II.b - Rok
2023
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny žurnalistiky
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / profesor Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016
Vysokoškolský pedagóg / docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014-2016
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2010-2014
Riaditeľ neziskovej organizácie Infoland, o.z. 2001-2010
Redaktor denníka Hospodárske noviny Ecopress, a.s. Bratislava 1997-2009

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Workshop „Has the Covid crisis changed the issues facing media educators?“ International Association for Media Education, Brusel 2021
Workshop „Age of Misinformation: an interdisciplinary outlook on fake news“ Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari, Turín 2020
Workshop „Needs of Critical Thinking“ Fundacja Pro Scientia Publica, Wroclaw 2020
Medzinárodná vedecká konferencia „ Focusing on Freedom“ BPI, Banská Bystrica 2019
Workshop „Regional Roundtable on External Oversight Board in CEE Facebook Inc., Dublin 2019
Medzinárodná vedecká konferencia „Deti v sieti“ RPD, Bratislava 2017
Medzinárodná vedecká konferencia „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky“ ŽU Rajecké Teplice 2017
Workshop „Tínedžeri a ich právo pohybovať sa v online priestore“ Digitálna inteligencia, Bratislava 2017
Medzinárodná vedecká konferencia „International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts“ SGEM, Albena 2017
Medzinárodná vedecká konferencia „International Conference on Education, Training and Management Innovation“ ETMI, Shenzhen, China 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „8 th World Conference on EducationalSciences“ Academic World Education and Research Center, Madrid 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age“ Corvinus University, Budapešť 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie“ RVR, Bratislava 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „2nd International Conference on Creative Education“ ICCE, Londýn 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „2nd International Conference on Education Reform and Modern Management – ERMM 2015“ ERMM, Hong Kong 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „Media Meets Literacy“ Evens Foundation, Brusel, Modern Poland Foundation,Varšava 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „Médiá a ochrana maloletých“ RVP, Bratislava 2015
Workshop „Aktivizujúce metódy vo výchove ich význam pre formovanie hodnotového systému“ MPC, Bratislava 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpieczeństwo Współczesnego Swiata – Wyzwania i Zagrożenia" WSHU, Poznaň 2014
Medzinárodná vedecká konferencia „International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM 2014“ SGEM, Albena 2014
Medzinárodné vedecké fórum „European Media and Information Literacy Forum“ UNESCO, Paríž 2014
Medzinárodná vedecká konferencia „„Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи“ UNU, Užgorod 2014
Medzinárodný workshop „„Media Literacy Expert Group –Meeting on Media Literacy Levels Assessment“ Media Literacy Expert Group, Brusel 2014
Medzinárodná konferencia „Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť“ UK, Bratislava 2014
Medzinárodná vedecká konferencia „Public Policies in Media and Information Literacy“ Sorbonne Nouvelle Université, Paríž 2013
Medzinárodný workshop „Media Literacy Levels Assessment” Media Literacy Expert Group, Brusel 2013
Koordinácia prípravy Informačného systému pre meranie a hodnotenie kvality v podmienkach Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave FMK UCM 2013-2014
Kurz „Práca so štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics“ ACREA CR, Praha 2013
Medzinárodná vedecká konferencia „Central & East European Communication & Media Conference” ECREA, Praha 2012
Medzinárodná vedecká konferencia „International Internet Conference - WEB 2.0 opportunities and threats“ WSHU, Poznaň 2012
Medzinárodná vedecká konferencia „PRIZMA 2012“ ŽU, Žilina 2012
Medzinárodná vedecká konferencia „Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání“ VŠFS, Praha 2011
Medzinárodná vedecká konferencia “Human Capital in the World of Media”. WSHU, Poznaň 2011
Vedecké kolokvium „ Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov“ ŽU, Žilina 2011
Medzinárodná vedecká konferencia „Mediálna výchova v otvorenom priestore“ Prix Danube, Bratislava 2010
Kurz „Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013“ Ecoplanet Brusel , Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Euroformes 2006
Medzinárodná vedecká konferencia "Edukacia Medialna 3.0" Pedagogical University, Krakow, Poľsko 2022
Kurz „Aktuálne možnosti využitia fondov Európskej únie vo verejnom sektore“ Centrum komunitného rozvoja, Banská Bystrica 2005
Expertná spolupráca s "Centre for Media Pluralism and Media Freedom" European University Institute (EUI), San Domenico di Fiesole, Taliansko 2022
Medzinárodný worshop “The Cultural Dimension of an Enlarged Europe, Strasbourg Rada Európy, Strasbourg Club, Štrasburg, Francúzsko 2005
Workshop "EU-HYBNET’s Innovation Standardisation Workshop (ISW) European Organisation for Security, Brusel, Belgicko 2022
Kurz “Príprava projektov pre predvstupové a štrukturálne fondy EÚ CVNO, Bratislava 2004
Workshop „Možnosti využitia eurofondov pre podnikateľské subjekty vo výrobe a cestovnom ruchu“ RPIC, Nitra 2004
Využitie AI vo výskumnej činnosti FMK UCM 2023
Medziodborové štúdium v študijnom odbore „Žurnalistika“ Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 1988-1990
Workshop "Vplyv sociálnych sietí na vývin dieťaťa" DigiQ a AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Bratislava 2021
Workshop "Media Literacy in Germany, Czech Republic and Slovakia" MEDIA LITERACY OBSERVATORY FOR ACTIVE CITIZENSHIP AND SUSTAINABLE DEMOCRACY, Praha 2021
Medzinárodné sympózium "International Symposium on Democracy, Global Citizenship and Transformative Education: New Perspectives to Understand, Engage and Act Together" UNESCO, Paríž, Francúzsko 2021
Workshop "Evaluating the Impact of Media Literacy Initiatives" The European Digital Media Observatory (EDMO), Brusel, Belgicko 2021
Workshop k príprave "Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030" Ministerstvo kultúry SR 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Digitálne médiá I., II. Aplikované mediálne štúdiá 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment informácií a mediálnych obsahov I., II. Aplikované mediálne štúdiá 2.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kritické myslenie a médiá I., II. Aplikované mediálne štúdiá 2.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Edukácia v digitálnych hrách Teória digitálnych hier 2.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia a etika vedeckej práce Mediálne a informačné kompetencie 3.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia výskumu mediálnych a informačných kompetencií Mediálne a informačné kompetencie 3.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálne vzdelávanie prostredníctvom hier Teória digitálnych hier 3.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Aplikovaný mediálny výskum aplikované mediálne štúdiá prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny výskum vzťahy s médiami prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
mediálna výchova a digitálne hry teória digitálnych hier prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Aplikované mediálne štúdiá 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Aplikované mediálne štúdiá 2.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a informačné kompetencie 3.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
26
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
53
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Mediálna výchova a digitálne hry Teória digitálnych hier 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Dátová gramotnosť a vizualizácia dát Aplikované mediálne štúdiá 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
292
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
196
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
82
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
68
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Evaluation and funding of media and information literacy / Piermarco Aroldi, Miguel Vicente Mariño, Norbert Vrabec, 2017.In: Public policies in media and information literacy in Europe : cross-country comparisons / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. - Abingdon : Routledge, 2017. - (Routledge Studies in European Communication Research and Education). - ISBN 978-1-138-64436-6, pp. 194-224. Scopus

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

Age as a Factor in Evaluation of Media Literacy Levels in Slovakia / Petranová Dana, Vrabec Norbert, 2016. In: International Journal of Media and Information Literacy [elektronický zdroj]. - ISSN 2500-106X. - Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 18-26 Scopus

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

Digitálni domorodci na Slovensku: komunikácia a nová identita mládeže v on-line prostredí / Norbert Vrabec, 2010. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 1, č. 1 (2010), s. 83-92. Web of Science

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie / Vrabec Norbert, Petranová Dana. Recenzenti: Pavlů Dušan, Pravdová Hana. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 190 s. - ISBN 978-80-8105-469-3.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:

Persuázia a médiá / Petranová Dana, Vrabec Norbert; recenzenti: Gajdka Krzysztof, Magál Slavomír. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 164 s. - ISBN 978-80-8105-450-1.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Modelos de alfabetización mediática para apoyo a la ciudadanía dentro del ámbito de las desinformaciones: Aplicación en proyectos educativos y plataformas online eslovacas = Media literacy models to support citizenship in the field of misinformation: Application in Slovakian educational projects and online platforms / Viera Kačinová, Norbert Vrabec, 2022. - Kategória do roku 2021 AEC.

In: Redes sociales y ciudadanía : ciberculturas par el aprendizaje / editores Ignacio Aguaded, Arantxa Vizcaíno-Verdú, Ángel Hernando-Gómez, Mónica Bonilla-del-Rio. - 1. vyd. - Huelva : Grupo Comunicar Ediciones, 2022. - ISBN 978-84-937316-9-4 (online). - ISSN 2952-1629 (online). DOI DOI 10.3916/Alfamed2022, s. 1109-1119 [online].

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Self-presentation as a Component of personal Identity in Cyberspace / Norbert Vrabec, Juliána Odziomková, 2021. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 9, č. 1 (2021), s. 86-97.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

Media images of Slovak and Ukrainian presidents: I/We binary pronominal opposition in political speeches / Stashko Halyna, Prykhodchenko Oleksandra, Čábyová Ľudmila, Vrabec Norbert, 2020. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 1 (2020), pp. 350-389. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

The concept of learning-by-doing in the context of media education and school quality assessment / Norbert Vrabec, Ľubica Bôtošová, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), pp. 140-148. WoS

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Data journalism in the context of important political events: the case of Slovakia / Norbert Vrabec, Ján Proner, 2021. In: Medijske studije = Media Studies. - ISSN 1847-9758, Roč. 12, č. 24 (2021), s. 40-54.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Evaluation and funding of media and information literacy / Piermarco Aroldi, Miguel Vicente Mariño, Norbert Vrabec, 2017.

In: Public policies in media and information literacy in Europe : cross-country comparisons / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. - Abingdon : Routledge, 2017. - (Routledge Studies in European Communication Research and Education). - ISBN 978-1-138-64436-6, pp. 194-224.


OHLASY:

2020  [1] JAAKKOLA, M. Editor's introduction Media and Information literacy research in countries around the Baltic Sea. In: Central European Journal of Communication. 2020, 13(2), pp. 146-161. Scopus


2020  [1] LLORENT-VAQUERO, M., TALLÓN-ROSALES, S., MONASTERO, B.H. Use of information and communication technologies (ICTs) in communication and collaboration: A comparative study between university students from Spain and Italy. In: Sustainability. 12(10), art. no. 3969. Scopus


2020  [1] BERGER, Priscila. Teachers' mediation practice: Opportunities and risks for youth media behavior. In: Media Education Research Journal. 2020, 28(64), pp. 47-56. ISSN 1134-3478. Scopus


2019  [1] MOURAO, P.R. The effectiveness of Green voices in parliaments: Do Green Parties matter in the control of pollution? In: Environment, Dvelopment and Sustainability. 2019, 21(2), pp. 985-1011. Scopus


2019  [1] OKKONEN, J., KOTILAINEN, S. Minors and Artificial Intelligence - Implications to Media Literacy. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, 918, pp. 881-890. Scopus


2018  [1] PÉREZ-TORNERO, J.M., et al. Proposal of indicators for the evaluation of media literacy competences in public administrations. In: Profesional de la Informacion. 2018, 27(3), pp. 521-536. Scopus


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Age as a Factor in Evaluation of Media Literacy Levels in Slovakia / Petranová Dana, Vrabec Norbert, 2016. In: International Journal of Media and Information Literacy [elektronický zdroj]. - ISSN 2500-106X. - Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 18-26 [online].


OHLASY:

2021  [02] LATHIFFAH, N., ASTUTI, K. The contribution of social supports to media literacy. In: Proceedings book of The 1st International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought. Yogyakarta: Suka-Press, 2021, s. 187-193. ISBN 978-623-7816-38-6.


2021  [01] NOVIKOV, A. International journal of media and information literacy: Five-year anniversary. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, roč. 6, č. 1, s. 176-181. ISSN 2500-106X. Scopus


2020  [2] FEDOROV, A., MIKHALEVA, G. Current trends in Media and Information Literacy in Research and Scientific Publications of the early 21st century. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2020, 5(2), pp. 153-163. ISSN 2500-106X. Scopus


2020  [4] LEBID, A.E., SHEVCHENKO, N.A. Cultivating the Skills of Systems Thinking in the Context of Fostering the Basic and Professional Competencies Associated with Media Education and Media Literacy. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2020, 5(1), pp. 60-68. ISSN 2500-106X.


2019  [1] POKROVSKA, I.L. Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines. In: Information Technologies and Learning Tools. 2019, 71(3), s. 215-226. ISSN 2076-8184. WoS


2016  [1] TJUNIKOV, Ju.S., et al. Mediakompetentnosť pedagoga: innovacionnyj podchod k samoprojektirovaniju. In: Mediaobrazovanie-Media Education. 2016, 4, s. 29-46. ISSN 1994-4160. WoSADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Media images of Slovak and Ukrainian presidents: 'I/We' binary pronominal opposition in political speeches / Halyna Stashko ... [et al.], 2020. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 350-389.


OHLASY:

2022  [01] ZBUZHANSKA, I., YAMCHYNSKA, T. COMMUNICATIVE SILENCE IN POLITICAL DISCOURSE: A CASE STUDY ON AMERICAN AND UKRAINIAN PRESIDENTIAL SPEECHES. In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. 2022, roč. 7, č. 2, s. 208-224. ISSN 2453-8035. WoS


2021  [01] LIUBCHENKO, Y., et al. Political communication in the post-truth era: mind mapping values of Ukraine's Volodymyr Zelensky. In: Communication Today. 2021, 12(2), pp. 146-166. WoS


2021  [02] LITKOVIČ, Ju.V., KOVAĽČUK, L.V., LESIK, I.V. Reklamna funkcija anglomovnich gazetnich zagolovkiv. In: Akademični studii. Serija Gumanitarni nauki. 2021, 3, s. 125-131.


2021  [2] POTAPENKO, S., IZOTOVA, N. COGNITIVE RHETORIC OF EFFECT: RESPONSIBILITY IMPRESSION IN RUSSIAN AND UKRAINIAN PRESIDENTS' INAUGURALS. In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. 2021, roč. 6, č. 2, s. 165-201. WoS


2020  [2] RUTKOWSKI, M., SKOWRONEK, K. LINGUISTIC CONSTRUCTION OF FEMALE IDENTITY IN POLISH POLITICAL DISCOURSE. In: LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW. 2020, roč. 5, č. 2, s. 263-300. WoS

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie / Vrabec Norbert, Petranová Dana. Recenzenti: Pavlů Dušan, Pravdová Hana. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 190 s. - ISBN 978-80-8105-469-3.


OHLASY:


2020  [1] ŠAJGALÍKOVÁ, H., COPUŠ, L. Can HRM utilize hero analyses in identifying employees' profiles? The case of the Slovak and Czech Republics. In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2020, 7(1), pp. 61-71. Scopus


2019  [1] ŠAJGALIKOVA, H., COPUŠ, L. How far do the education institutions realize that their students follow different role models? The comparison of students' heroes on different educational levels. In: 12th International conference of education, research and innovation (ICERI 2019). Valencia: IATED-Int. Assoc. Technology Education & Development, 2019, pp. 4244-4253. WoS


2018  [3] FICHNOVÁ, K., WOJCIECHOWSKI, L.P., MIKULÁŠ, P. Trust and Marketing. In: Intuition, Trust, and Analytics. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 154, 171.


2017  [1] STASOVA, Leona. Family members as important role models ofcontemporary adolescents. In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Future Academy, 2017, ar. no. 50. ISSN 2357-1330. WoS


2015  [2] MIKULÁŠ, P., WOJCIECHOWSKI, Ł.P. Celebrity necromarketing: nonliving celebrities in media communication. In: Marketing Identity: Digital Life - part I. Trnava: FMK UCM, 2015, s. 202, 207. ISBN 978-80-8105-779-3. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The concept of learning-by-doing in the context of media education and school quality assessment / Norbert Vrabec, Ľubica Bôtošová, 2020.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 140-148.


OHLASY:


2021  [1] LOZOVITSKAYA, A., et al. Discourse of the Development of Students' Media Literacy with Reference to Meta-subject Connections as a Platform for New Didactics: Semantic, Technological, Social Implementation Space. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(4), s. 664-674. WoS


2021  [4] KUPEC, M., JAKUBÍKOVÁ, D., KUPEC, V. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 100-118. ISSN 2585-8726.


2021  [1] BRNÍK, A., GRACOVÁ, S., GRACA, M. Public opinion on unified TV content rating system. In: Ad Alta. 2021, 11(1), s. 42-49. WoS


2021  [2] SMEYUKHA, V., SHAPOVALOVA, E., ARMASH, V. Media Consumption and Media Literacy of Residents of the Republic of Crimea in the Context of Information Confrontation. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(3), s. 544-552. ISSN 1994-4160. WoS


2021  [2] BEZÁKOVÁ, Z., MADLEŇÁK, A., ŠVEC, M. Security of Sharing Content Based on Minors by their Family Members on Social Media in Times of Technology Interference. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 53-67. WoS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy za Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Institute of Social Studies, University of Tartu, Estónsko). Projekt je zameraný na komplexný medzinárodný výskum európskeho mediálne prostredia, výziev a trendov a scenárov budúceho vývoja mediálneho priemyslu v krajinách Európskej únie. Doba riešenia: 2021 – 2023.

European Commission call CEF-TC-2020-2. Názov projektu: CEDMO - The Central European Digital Media Observatory. Riešiteľ medzinárodného výskumného projektu, ktorý sa zaoberá problematikou dezinformácií a kritického myslenia. Hlavný riešiteľ: Václav Moravec, UK Praha. Doba riešenia: 2021-2023.ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA204: Strategic Partnerships for adult education „Needs of CriticAl Thinking“. Zodpovedný riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy. Projekt je zameraný na výskumu problematiky kritického myslenia v kontexte mediálnej komunikácie a vzdelávania dospelých a vytváranie strategických medzinárodných partnerstiev v predmetnej oblasti. Hlavný riešiteľ: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Doba riešenia: 2020 – 2023.

Better Internet for Children (EU Programme). „EU Kids Online IV.“. Spoluriešiteľ medzinárodného vedeckého projektu zameraného na riziká a príležitosti v prostredí internetu pre deti a dospievajúcich. Hlavný riešiteľ: Uwe Hasebrink, Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg. Doba riešenia: 2014 – 2021.

European Audiovisual Observatory. „Mapping report on the rules applicable to video sharing platforms“. Spoluriešiteľ medzinárodného projektu zameraného na problematiku implementácie európskych smerníc v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb. Hlavný riešiteľ: Maja Cappello, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, doba riešenia: 2020-2021.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci katedry mediálnej výchovy Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2012 - trvá
Riaditeľ IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2012 - trvá
Člen Vedeckej rady Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2014 - trvá
Šéfredaktor vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research (indexované v Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection, ERIH Plus, Ulrich’s Periodical Directory, CEEOL, CEJSH and Index Copernicus. 2018 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti International Association for Media Education (IAME) 2019 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti The Alliance of Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse 2020 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti UNESCO-UNAOC UNITWIN on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue 2017 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti European Association for Viewers Interests (EAVI) 2017 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti University Network on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue 2020 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti European Communication Research and Education Association (ECREA) 2016 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL) 2016 - trvá
Člen domácej vedeckej spoločnosti Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií 2020 - trvá
Člen profesijnej spoločnosti Federácia slovenských novinárov 2018 - trvá
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today (indexované v Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection, ERIH Plus, Ulrich’s Periodical Directory, CEEOL, CEJSH and Index Copernicus). 2013 - trvá
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Bulletin of National University Lviv Polytechnic - Journalistic Sciences (indexované v Index Copernicus, Google Scholar) 2019 - trvá
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Dot.comm - Journal for the theory, research and practice of media and marketing communication (indexované v Index Copernicus, Google Scholar) 2020 - trvá
Recenzent vedeckého časopisu Political Preferences 2013 - trvá
Recenzent vedeckého časopisu Pedagogická orientace 2017 - trvá
Recenzent vedeckého časopisu Philosophica Critica 2019 - trvá
Člen Vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2013 - trvá
Člen Vedeckého výboru konferencie Marketing Identity Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2015 - trvá
Externý hodnotiteľ projektov National Agency of the EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport (Brusel) 2013 - trvá
Externý hodnotiteľ projektov Iuventa – Slovenský inštitút mládeže (Implementačný orgán Európskej únie pre programy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku na roky 2014 – 2020.) 2013 - 2021
Spravodajca Komisie č. 1 pre rozvoj materského, základného a stredného školstva Kultúrna a edukačná grantová agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA). 2016 - trvá
Externý hodnotiteľ projektov Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA). 2014 - trvá
Člen odborovej rady doktorandského študijného programu Mediální a komunikační studia Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha 2022 - trvá
Člen pracovnej skupiny Akreditačnej rady Žilinskej univerzity Žilinská univerzita, Žilina 2021 - trvá
Člen Rady pre študijný program Aplikované mediálne štúdiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2021 - trvá
Posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Bratislava 2020 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Economics Katowice (Poľsko) 10. 04. 2012 - 15.04. 2012 LLP Erasmus, pedagogické mobility
Universidad de Matanzas Matanzas (Kuba) 10.10.2017 - 01.11.2017 Slovenská akademická informačná agentúra ( Slovensko-kubánsky štipendijný program)
Sofia University of St. Kliment Ohridski Sofia (Bulharsko) 13.09.2022 - 17.09.2022 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov:

•Ocenenie nadácie Evens Foundation, Belgicko za projekt s názvom Junior and Senior Academy (JASA), ktorý bol ocenený ako jeden z najlepších príkladov dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy. Cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia o kritickom a zodpovednom používaní rôznych druhov médií a posilňovanie medzigeneračných vzťahov (2014).

•Prémia Literárneho fondu, sekcia vedeckej a odbornej literatúry za trojročný vedecký v kategórii Spoločenské vedy (2018). 


Pozvané prednášky a študijné pobyty:

•Pozvaná prednáška na medzinárodnom workshope "Media Literacy in Germany, Czech Republic and Slovakia", Praha, ČR (04/2021)

•Pozvaná prednáška pre Univerzity of Malaya, Malajzia (04/2021)

Pozvaná prednáška na medzinárodnom workshope „Media Literacy Expert Group –Meeting on Media Literacy Levels Assessment“ (Brusel, Belgicko, 1.4. 2014).

•Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii „Public Policies in Media and Information Literacy“ (Paríž, Francúzsko, 14.12. 2013).

•Pozvaná prednáška na medzinárodnom workshope „Media Literacy Levels Assessment” (Brusel, Belgicko, 29.10. 2013).

•Pedagogická mobilita na Universidad de Matanzas, Matanzas, Kuba (10.10.2017 - 1.11.2017).

•Pedagogická mobilita na University of Economics, Katowice, Poľsko (10. 4. 2012 - 15.4. 2012).


Členstvo v porotách

•Člen poroty celoslovenskej súťaže "Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií" (2017).

•Člen poroty celoslovenskej súťaže „Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách“ (2014).

•Člen poroty celoslovenskej súťaže BrilianTT zameranej na inovácie v poskytovaní vzdelávania a inovačných projektov vzdelávacích inštitúcií (2015, 2016, 2017, 2018).


Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-20