UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Email:
peter.krajcovic@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Krajčovič
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
Mgr, PhD.
I.4 - Rok narodenia
1. 1. 1987
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
peter.krajcovic@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26153?do=filterForm-submit&name=Peter&surname=Kraj%C4%8Dovi%C4%8D&university=720000000&faculty=720010000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-8485-1491

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
funkčné miesto docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2021 - súčasnosť
odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016 - 2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
WordPress - tvorba web stranok JASPIS 2012
Legislatíva pre novinárov PRINCIPIUM 2013
Kurz "New Generation of Founders" Grow with Google Slovensko 2020
G Suite: Online výučba cez Google Meet Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2021
Vzdelávací program FUTUR:ED: Kvantitatívne metódy: rôzne techniky štatistického spracovania dát a ich interpretácia Žilinská univerzita v Žiline, Civitta a Scheidt & Bachmann 2021
Digital Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 2021
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 1: Know when are you ready to write Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 2: Select an appropriate journal Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 3: Understand the structure of an academic paper Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 4: Prepare to write your academic paper Charlesworth Author Services 2021
Course - Research and Publication Ethics: MODULE 1: Conducting Ethical Research Charlesworth Author Services 2021
Course - Research and Publication Ethics: MODULE 2: Understanding Ethical Publishing Charlesworth Author Services 2021
Course - Research and Publication Ethics: MODULE 3: Avoiding Plagiarism Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 5: Conduct a Literature Review Charlesworth Author Services 2021
Course - Research and Publication Ethics: MODULE 4: Authorship and Contributions Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 6: Choose great titles and write strong abstracts Charlesworth Author Services 2021
Course - Research and Publication Ethics: MODULE 5: Conflicts of Intersts and Intellectual Property Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 7: Write a strong theoretical framework section Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 8: Write a strong method section Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 9: Write a strong results and discussion section Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 10: Enhance your paper with visuals Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 11: Know when your article is ready for submission Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 12: Understand the peer rieview process Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 13: Navigate the revise and resubmit process Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 14: Increase your chances for publication Charlesworth Author Services 2021
Course - How to write and structure your academic article for publication - MODULE 15: Increase visibility and track your impact Charlesworth Author Services 2021
Design Thinking Kick off workshop FMK UCM x Studio Kiuub 2022
Inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže Európsky Dialóg, Civic Association 2022
Pokročilé funkcie MS Teams Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2022
Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolského učiteľa UCM 2022
Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolského učiteľa UCM 2023
EDMO Training on the InVID-WeVerify verification toolbox The European Digital Media Observatory (EDMO) 2023
EDMO Training on “An introduction to DISARM Framework on disinformation tactics, techniques and procedures” The European Digital Media Observatory (EDMO) 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Mediálny marketing Media relations 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Vzťahy s médiami I, II Media relations 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálne médiá Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Nové trendy vo výskume médií a informácií Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálny marketing I., II. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Online marketing I., II., Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ekonomika pozornosti publika Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Stratégie ekonomiky pozornosti digitálnych médií Mediálne a informačné kompetencie 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a informačné kompetencie 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
39
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
36
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Systém a organizácia práce v mediálnej agentúre Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinetné praktikum PR I., II., III., IV. Marketingová komunikácia, Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér PR I., II., III., IV. Marketingová komunikácia, Masmediálna komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny marketing Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Psychologické a etické aspekty reklamy Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
90
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
64
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
127
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
123
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3/3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3/3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

V1 (AAA)

Čábyová, Ľ., & Krajčovič, P. (2020). The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations (1st ed.). Budapešť: Wolters Kluwer. 176 p. ISBN 978-963-295-952-8 (online).

V3 (ADM)

Čábyová, Ľ., Krajčovič, P., Švecová, M., Radošinská, J., Brník, A., & Mináriková, J. (2024). Legal and Ethical Regulation in Slovakia and Its Relation to Deliberative Communication. Media and Communication, 12, pp. 1-19. https://doi.org/10.17645/mac.7257

V2 (ABB) 

Panasenko, N. I., & al. (2020). COVID-19 as a media-cum-language event: Cognitive, communicative, and cross-cultural aspects. Lege Artis: Language yesterday, today, tomorrow, 5(2), pp. 122-210. ISSN 2453-8035.

V3 (ADN) 

Krajčovič, P. (2015). Strategies in media planning. Communication Today, 6(2), pp. 21-30. ISSN 1338-130X.

V3 (ADN) 

Krajčovič, P. (2019). Use of media to raise awareness of eco-innovations. Communication Today, 10(2), pp. 120-131. ISSN 1338-130X.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AAA (V1) ČÁBYOVÁ, Ľ. - KRAJČOVIČ, P.: The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations. Budapešť : Wolters Kluwer, 2020. 176 s. ISBN 978-963-295-952-8 .

ABB (V2) PANASENKO, N. I. et al.: COVID-19 as a media-cum-language event: cognitive, communicative, and cross-cultural aspects. In Lege Artis: Language yesterday, today, tomorrow, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 122-210. ISSN 2453-8035.

ADN (V3) PANASENKO, N. I. - KRAJČOVIČ, P. - STASHKO, H.: Hard news revisited: A case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the media. In Communication Today, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 112-128. ISSN 1338-130X.

ADN (V3) ČÁBYOVÁ, Ľ. - KRAJČOVIČ, P. - PAVELEKOVÁ, J.: Digital Literacy and Readership of E-Books in Slovakia. In International Journal of Media and Information Literacy, vol 5, no. 1, 2020, pp. 3-14. ISSN 2500-106X.

ADN (V3) KRAJČOVIČ, P.: Use of media to raise awareness of eco-innovations. In Communication Today, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 120-131. ISSN 1338-130X.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

2021 [02] PITOŇÁKOVÁ, S.: Úvod so štúdia mediálnych produktov. Žilina: EDIS, 2021. ISBN 978-80-554-1834-6. s. 13, 143.

2021 [2] JANKELOVÁ, N., et al. Vodcovské zručnosti v komunálnej politike. In: Politické vedy. 2021, 24(1), s. 181-201. WoS

2021 [2] SPÁLOVÁ, L., MIKULÁŠ, P., PÚCHOVSKÁ, O. Attitudes towards different influencer categories - exploration of Generation Z. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 44-59. WoS, Scopus

2021 [2] LUKÁČ, M., et al. The interaction between the marketing communications audit and visitors in Museum facilities. In: Communication today. 2021, 12(1), s. 80-95. WoS

2024 [01] LAUK, E., BERGLEZ, P. Can Media Enhance Deliberative Democracy? Exploring Media Monitoring Capabilities in 14 EU - Countries. In: Media and Communication. 2024, 12, art. no. 7888. ISSN 2183-2439. Scopus

Ohlasy:

2020 [1] KUSÁ, A., ZAUŠKOVÁ, A., ČÁBYOVÁ, Ľ. Effect of marketing communication on consumer preferences and purchasing decisions. In: Ad Alta. 2020, 10(1), pp. 150-155. WoS

2019 [3] ANTAL, Z., GYULAVÁRI, T. Factors affecting the implementation and performance of public service communication. In: Curentul Juridic. 2019, 22(1), s. 57-71.

2019 [1] GAŽICOVÁ, Alexandra. Themes in the main newscast of commercial and public media in Slovakia with regard to religious reflection. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 278. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS

2019 [3] PANDIYAN PILLAI, A. Nuances of Media Planning in New media Age. In: Application of gaming in New Media Marketing. IGI Global, 2019, pp. 151-170. ISBN 9781522560647.

2018 [3] STELLA TONYE, W. Cyber Forensic and Data Collection Challenges in Nigeria. In: Global Journal of Computer Science and Technology: G Interdisciplinary. 2018, 18(3). ISSN 0975-4350.

2021 [02] ONIŠČENKO, N.A. Rozvitok eptonimičnich oznak u nimeckovnich (na materiali tematičnoi COVID-19). In: Visnik CHNU imeni V.N. Karazina. Serija: Inozemna filologija. 2021, 93, s. 22-30.

2021 [3] MARINA, O.S.. Muľtimodaľne konstrujuvannja Covid-19 v anglomovnomu medijnomu i poetičnomu diskursach. In: Odeski dialogi kuľtur: tvorčisť, ljudina, mova & Ritorika medijnogo diskursu. Odesa: Odeska nacionaľna muzična akademija imeni A.V. Neždanovoi, 2021, s. 78-79.

2021 [2] HROTEKOVÁ, M., LANČARIČ, P., BOJO, P. 1920 vs 2020 English neologisms: A case study of contrastive semantics. In: Lege artis. 2021, 6(2), pp. 33-68. ISSN 2453-8035. WoS

2022 (01) SYNO, V., et al. Distance Learning of a Foreign Language: a Comparative Analysis of Modern Platforms and Online Services. In REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, roč. 14, č. 2 (2022), s. 461-478. ISSN 2066-7329, ISSN (online) 2067-9270.

2022 (01) BONDARENKO, I. - NIKOLAIENKO, V. LIKE A BAD DREAM: NAVIGATING NARRATIVE SPACES OF PANDEMIC-THEMED DREAM REPORTS. In LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW, roč. 7, č. 1 (2022), s. 2-32. ISSN 2453-8035. 

2021 [2] KUBOVICS, M., ZAUŠKOVÁ, A., ŠČEPKOVÁ, S. Perception of data from the ecological activities of companies using innovative communication tools. In: Communication Today. 2021, 12(2), s. 84-99. WoS

2021 [2] MOROZOVA, O., PANKEVYCH, O. REGAINING CONTROL OVER NATURE OR LEARNING TO LIVE IN HARMONY WITH IT: MEDIA FRAMING OF ENVIRONMENTAL ISSUES AMIDST THE CORONAVIRUS PANDEMIC. In: Communication Today. 2021, roč. 12, č. 2, s. 168-178. WoS

2021 [2] SPÁLOVÁ, L., MIKULÁŠ, P., PÚCHOVSKÁ, O. Attitudes towards different influencer categories - exploration of Generation Z. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 44-59. WoS, Scopus

2020 [2] ČÁBYOVÁ, Ľ., et al. Visual Identity of Universities: Logo as a visual symbol of university. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 96-105. ISSN 1339-4940. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

Horizont 2020

Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities Horizont for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape MEDIADELCOM

Doba riešenia: 2021 – 2024


CEF-TC-2020-2

Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

Doba riešenia: 2021 – 2024 

VEGA 1/0458/21

Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie.

Doba riešenia: 2021 – 2023

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Doba riešenia: 2020 – 2023

VEGA 1/0708/18

Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

Doba riešenia: 2018 – 2020 

APVV-22-0469

Cestovná mapa digitálnej platformy zabezpečujúcej AI (Artificial Intelligence) automatizáciu rozhodovacích procesov v oblasti komunikačnej stratégie

Doba riešenia projektu: 2023 - 2027

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen asociácie Slovenský syndikát novinárov 2011 - 2016
Člen Klub učitelů marketingu 2019 - súčasnosť
Členstvo v komisiách na štátne skúšky Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2019 - súčasnosť
Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Medzinárodná vedecká konferencia Megatrends and Media 2019 - 2021
Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Medzinárodná vedecká konferencia Marketing Identity 2019 - 2021
Člen redakcie vedeckého časopisu Vedecký časopis Communication Today (indexovaný vo Web of Science a Scopus) 2020 - súčasnosť
Člen asociácie Česká marketingová společnosť 2020 - súčasnosť
Člen asociácie POPAI Central Europe 2021 - súčasnosť
Člen Rady pre študijný program vzťahy s médiami na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2021 - súčasnosť
Člen asociácie European Social Marketing Association 2022
Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Marketing & Media Identity 2022
Pozvaná prednáška Belgorod State University, Ulitsa Pobedy, 85, Belgorod, Belgorod Oblast, Rusko, 308015 16.3.2021
Pozvaná prednáška Chita Transbaikal University, Ulitsa Aleksandro-Zavodskaya, д. 30, Chita, Zabaykalsky Krai, Rusko, 672039 22. 2. 2021
Pozvaná prednáška University of Malaya, Faculty of Arts & Social Sciences, 50603 Kuala Lumpur 22. 4. 2021
Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2023 - 2027

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Tomáše Bati Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika 1. 4. - 30. 4. 2016 CEEPUS
Czestochowa University of Technology, Faculty of Management/Department of Production Engineering and Safety Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, Poľsko 21. 5. - 28. 5. 2021 Erasmus+
Business and Technology University, Georgia 82 Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Gruzínsko 30. 11. 2021 International Teaching Week 2021
Vysoká škola finanční a správní Estonská 500, 101 00 Praha, Česká republika 25. - 29. 4. 2022 ERASMUS+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Vedenie Kabinetu PR, ktorý zabezpečuje komunikáciu s médiami, vydávanie tlačových správ, návrh a tvorbu PR stratégií pre fakultné podujatia, budovanie dobrých vzťahov s verejnosťou a médiami a vytváranie pozitívneho imidžu fakulty prostredníctvom pozitívnej publicity.


Medzi výsledky práce Kabinetu PR patrí:


V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bolo odoslaných 30 tlačových správ. Celkový počet mediálnych výstupov za toto obdobie predstavuje 192 príspevkov. Mediálny dopad týchto príspevkov predstavuje celkovo 132,65 GRP. Celková hodnota mediálnych aktivít dosiahla 83 230 eur.


V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bolo odoslaných 23 tlačových správ. Celkový počet mediálnych výstupov za toto obdobie predstavuje 462 príspevkov. Mediálny dopad týchto príspevkov predstavuje celkovo 725,21 GRP. Celková hodnota mediálnych aktivít dosiahla 1 096 980 eur.


Za obdobie 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bolo odoslaných 18 tlačových správ (vrátane tlačových materiálov). Celkový počet mediálnych výstupov za toto obdobie predstavuje 333 príspevkov. Mediálny dopad týchto príspevkov predstavuje celkovo 495,25 GRP. Celková hodnota mediálnych aktivít dosiahla 434 140 eur.


Celkový počet mediálnych výstupov za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2022 predstavuje 325 príspevkov. Mediálny dopad týchto príspevkov predstavuje celkovo 454,45 GRP. Celková hodnota mediálnych aktivít dosiahla 720 800,22 eur. 


Celkový počet mediálnych výstupov za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2023 predstavuje 312 článkov. Mediálny dopad týchto príspevkov predstavuje celkovo 573,77 GRP.Celková hodnota mediálnych výstupov dosiahla 1 003 709,172 eur.


Dátum poslednej aktualizácie
2024-05-26