UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
Email:
petra.cepkova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KUK - Katedra umeleckej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Cepková
I.2 - Meno
Petra
I.3 - Tituly
Mgr.art. ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
petra.cepkova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18213
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7968-5123

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
ŠO voľné umenie ŠP fotografia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
ŠO voľné umenie ŠP fotografia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
ŠO výtvarné umenie ŠP výtvarné umenie
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01.11.2012 – súčasnosť
Vysokoškolský pedagóg / externista Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave 01.09.2012 – 30.06.2014
Stredoškolský odborný pedagóg Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave 01.09.2006 – rodičovská dovolenka

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Pedagogické minimum – pedagogika a pedagogické praktikum Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave 2002 - 2003
Doktorandská štátna skúška z anglického jazyka Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave 28.08.2007
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) PeopleCert Qualifications Ltd. UK/LanguageCert International ESOL/Jazyková škola Best 15.07.2021
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) PeopleCert Qualifications Ltd. UK/LanguageCert International ESOL/Jazyková škola Best 15.07.2021
Interné školenie k Microsoft Teams FMK, UCM, Trnava 07.09.2021 a 20.09.2021
Interné školenie k GDPR FMK, UCM, Trnava 21.09.2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
31
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Mediálny ateliér - Ateliér komunikácie v médiu fotografie Masmediálna komunikácia a Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér komunikácie v médiu fotografie Masmediálna komunikácia a Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny ateliér - výtvarná kultúra Masmediálna komunikácia, Marketingová komunikácia a Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér výtvarnej kultúry Masmediálna komunikácia, Marketingová komunikácia a Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár multimediálnej tvorby/Seminar of multimedia production I., II. Vzťahy s médiami/Media relations 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Fotografické praktikum I., II. Aplikované mediálne štúdiá a Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
66
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS - Empiricism of the medium of Photography and the Interflow of Realities of Vision / Petra Cepková, Peter Lančarič, Jozef Sedlák, 2021. DOI DOI 10.13187/me.2021.1.37. In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 17(1) (2021), s. 37-44.

2. ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch - Global age of man within the context of photography / Jozef Sedlák, Petra Cepková, 2021. In: Sovremennyj diskurs-analiz. - ISSN 2687-0975, č. 2(28) (2021), s. 3-13 [online].

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách - V karanténe obrazov = In the Confinement of Images / Petra Cepková, Jozef Sedlák ; recenzenti: Ľubo Stacho, Slavomír Gálik. - 1. vyd. - Ľubľana ; Bratislava : Gallery Photon, Stredoeurópsky dom fotografie, 2021. - 119 s. - ISBN 978-80-85739-85-5.

EUCA41261 - Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: ZÁ/ZRAKOM SRDCA - Petra Cepková / Jozef Sedlák; Tech. popis: výstava farebných umeleckých fotografií v počte 70 ks v rámoch, rozmery: 20 ks (60x90), 10 ks (40x50), 20 ks (30x40), 20 ks (20X30); Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 08.03.2017 – 02.04.2017; Dokumeácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, pozvánka, fotografie z vernisáže a výstavy; Ďalšie údaje: niektoré diela/fotografie z výstavy boli zaradené do fondu umenia významnej renomovanej verejnej inštitúcie: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Trebišov

EUCA41258 - Galerie auf der Pawlatsche / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: SUBLOKÁCIE SLOVENSKÉHO VIDIEKA - Petra Cepková / Jozef Sedlák; Tech. popis: výstava farebných umeleckých fotografií v počte 30 ks v rámoch, rozmery 30 x 40 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05. 04. - 09. 05. 2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, pozvánka, fotografie z vernisáže a výstavy

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia, recenzia - We Must Feel the Earth Beneath Our Feet with a Bare Foot / Petra Cepková, 2022. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 18-55.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS - Silent Absolutions / Jozef Sedlák, Petra Cepková, 2021. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 180-191.

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách - Damnatio memoriae = Stratenie pamiatky / P. Michal Zamkovský ... [et al.] ; editor: Jozef Sedlák ; obrazovú publikáciu posúdili: Ján Krížik, Slavomír Gálik. - 1. vyd. - [s.l.] : [s.n.], 2019. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii FAI. - 179 s. - ISBN 978-80-973291-0-5.

EUCA48841 - Takmer domov; Galéria SUMEC / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Takmer domov; Charakteristika: Autorská výstava, sumarizujúci projekt prezentujúci dokumentárnu fotografiu so sociálnymi kontextami. Kurátorka výstavy PhDr. Klára Kubíková.; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 31. 1. 2019 - 26. 02. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, plagát, kurátorský text, ukážka vystavených diel, dokumentačné fotografie z vernisáže a výstavy, screenshoty webových stránok s informáciami a materiálmi o výstave; Ďalšie údaje: http://www.skoladesignu.sk/d/skolske_aktivity/petra-cepkov-jozef-sedlk-takmer-domov?fbclid=IwAR0VN6_UZo13dn21fnTfQ-wxbTyVXS4gf1lNVZ-ckuHJu722DR59Lr1EqOQ

EUCA48838 - Gabriel Kosmály „ŠTYRI IZBY/FOUR ROOMS - Retrospektíva“Galéria Profil / CEPKOVÁ, Petra (1979)Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFakulta masmediálnej komunikácieKatedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YXY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Gabriel Kosmály „ŠTYRI IZBY/FOUR ROOMS - Retrospektíva“; Charakteristika: Kurátorka výstavy s názvom Gabriel Kosmály „ŠTYRI IZBY/FOUR ROOMS - Retrospektíva“, Galéria PROFIL, OZ FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 9. 01. 2019 - 24. 02. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát a pozvánka, kurátorský text, fotografie z vernisáže výstavy, link na event na facebooku, screenshoty na výstavu a informačný bulletin

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

FPU - Spoluriešiteľ - Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia), 2021 

KEGA Projekt č. 013UCM-4/2021- Spoluriešiteľ - Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese, 2021-2023 

KEGA - Spoluriešiteľ - Zaradenie laboratórnych cvičení zameraných na fotochemické procesy do pedagogického procesu, 2022 

FPU – Participujúci autor - Damnatio/memoriae, knižná publikácia a výstavný projekt, Galéria knižnica v Podolínci, Kláštorná záhrada Redemptoristov v Podolínci, ISBN 978-80-973291-0-5, Bratislava, 2019 

FPU – Participujúci autor, kurátor - Tam kde človek voda a pramení/Vyšné Ružbachy/obrazové eseje, tvorivé dielne študentov FMK UCM Trnava, výstavná činnosť a knižná publikácia, ISBN 978-80-8105-926-1, Trnava 2017 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka domácej profesijnej spoločnosti Slovenská výtvarná únia, Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Bratislava 2017 - súčasnosť
Členka domácej profesijnej spoločnosti Fotofo, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava 2006 - súčasnosť
Zástupca šéfredaktora, obrazová editorka a členka redakcie medzinárodného vysokoškolského vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography, FMK, UCM, Trnava 2013 - súčasnosť
Členka redakcie ročenky kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov MUUZA, FMK, UCM, Trnava 2012 - súčasnosť
Členka domácej profesijnej spoločnosti Národné Osvetové Centrum, Odborný Poradný Zbor pre fotografiu, Bratislava 2018 - súčasnosť
Členka poroty a reviewerka PORTFOLIA REVIEW Medzinárodného fotografického festivalu Mesiac fotografie v domácej profesijnej spoločnosti Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava 2006 - 2012
Členka poroty a reviewerka PORTFOLIA REVIEW Medzinárodného fotografického festivalu Maison de la photographie v zahraničnej profesijnej spoločnosti Transphotographiques de Lille, Lille, Francúzsko 2008 - 2010
Členka akademického organizačného tímu VÝCHODZÁPAD/EASTWEST Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava a Nitrianska galéria, Nitra 2008 - 2009
Členka akademického organizačného tímu Tvorivá dielňa BERLÍN Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava a Slovenský inštitút, Berlín, Nemecko 2008
Členka Rady kvality FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2021 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Malaya Malajzia 23. 3. 2021 Virtual Visiting Lecture Programme: Mgr. art Petra Cepková, ArtD. Assoc. prof. Mgr. art. Jozef Sedlák, ArtD. - Photographic stories of abandoned children/Old monastery, that knows the stories of the childs soul.
BELGOROD STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY, Faculty of Journalism of the Institute of Social Sciences and mass Communications / Department of Slavic studies of the University of Bergamo (Italy) / Regional public organization «Union of journalists of the Belgorod region» Belgorod, Rusko 07.-08.10.2021 Conference Discursology and media criticism/The possibilities of discourse analysis in the research of visual communications.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Recenzent umeleckej monografie: Fotoroma, kolektív autorov, FMK UCM, Trnava, 2016. - 250 s. - ISBN 978-80-8105-832-5. Recenzent publikácie: GALÉRIA VÝKLAD / P.Lančarič, P.Molari, Trnava, Bronco n.o. 2017/2018. – 235 s. - ISBN 987-80-972933-1-4. Recenzent doktorandských, magisterských a bakalárskych záverečným prác, člen odborných štátnicových komisií (FMK UCM Trnava, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava). Usporadúvanie besied o fotografii a fotografických výstav s akademicky a mediálne činnými osobnosťami (profesor Gero Fischer, Inštitút slavistiky, Univerzita Viedeň, kňaz Ľubomír Hajdučík, Nižné Ružbachy atď.), pravidelných fotografických workshopov a výstavy v renomovaných a iných inštitúciách. Člen a predseda odbornej poroty okresných, krajských, celoslovenských kôl súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO, Slovensko. Prednáška na prestížnej fotografickej konferencii SETSE KOLOKVIUM, Reggio Emilia, Taliansko a Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, 2010, www.setse.eu Pozvaná prednáška Petra Cepková/Absolútno v umení a vo fotografii alebo poznámka k zbierke esejí Umberta Eca Na ramenách obrov, 2019, Petra Cepková/Interpretácia osobných príbehov v súčasnom konceptuálnom dokumente, 2018, Medzinárodná fotografická konferencia O fotografii sa musí hovoriť, Levice. Hosť diskusie Ako (sa) učiť fotografiu? v rámci odbornej fotografickej akcie FOTOPONDELOK, SNG, Café Berlinka, Bratislava, 28.05.2018. 2009 - 2010 Víťaz prestížnej fotografickej súťaže a stáže Artist in residency program, projekt SETSE/Seeing Europe Through A Stranger´s Eyes, Valencia, Španielsko. 

Dátum poslednej aktualizácie
2022-12-04