UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Ján Proner, PhD.
Email:
proner1@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KDH - Katedra digitálnych hier

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Proner
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1992
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
J.Herdu 2
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
jan.proner@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://fmk.sk/profil/jan-proner/
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-0535-5591

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2011-14
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2015-17
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2017-20
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01.09.2020 – súčasnosť
part time - Digitálna animácia Cube to cube - reklamná agentúra 2020 -súčasnosť
Part time - Kameraman/strihač/grafik SIAF - Slovenská letecká agentúra 2018 - súčasnosť
Part time -Grafika/digitálna animácia Roadcrossers production 2015
Kameraman/strihač Divadlo Jána Palárika v Trnave 2020 -súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Digitálny kurz k programu Adobe After effcts ENVATO 2014
Digitálny kurz k programu Adobe Premier Pro ENVATO 2014
Digitálny kurz k programu Adobe Photosop ENVATO 2015
Digitálny kurz k programu Ilustrator ENVATO 2015
Novinárska stáž - KVIFF KVIFF- Medzinárodný film. fesitval Karlove Vary 2017, 2018, 2019.
Learn to coach Pixel Federation (Martina Gallovičová) / Leaf (Viera Lasáková) 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
30
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Motion dizajn a animácia v mediálnej praxi I. , II Masmediálna komunikácia Prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Animácia Teória digitálnych hier Prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Animácia Teória digitálnych hier Prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a komunikačné štúdiá
Audiovizuálna a multimediálna tvorba pre marketingovú prax I, II Marketingová komunikácia Prvý Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Data journalism in the context of important political events: the case of Slovakia / Norbert Vrabec, Ján Proner, 2021.

In: Medijske studije = Media Studies. - ISSN 1847-9758, Roč. 12, č. 24 (2021), s. 40-54.


[Vrabec Norbert (50%) - Proner Ján (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Better understanding COVID-19 through data visualization / Ján Proner, Ľubica Bôtošová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.

In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 503-511 [online].

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Základy strihu a postprodukcie v programe Adobe Premiere Pro / Ján Proner ; recenzenti: Vladimír Mrkvica, Ivan Rokošný. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - Kategória do roku 2021 ACB. - 62 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0287-5 (online).


[Proner Ján (100%)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.


[Gracová Sláva (25%) - Brník Andrej (25%) - Graca Martin (25%) - Proner Ján (25%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Use of virtual and augmented reality in healthcare / Ján Proner, Martin Graca, 2021.

In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 506-517.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Data journalism in the context of important political events: the case of Slovakia / Norbert Vrabec, Ján Proner, 2021.

In: Medijske studije = Media Studies. - ISSN 1847-9758, Roč. 12, č. 24 (2021), s. 40-54.


[Vrabec Norbert (50%) - Proner Ján (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Better understanding COVID-19 through data visualization / Ján Proner, Ľubica Bôtošová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.

In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 503-511 [online].

BCI Skriptá a učebné texty

Ako na mediálne výstupy: praktická príručka pre začínajúcich novinárov / Ján Proner, Ľubica Bôtošová, Simona Mičová ; recenzenti: Ján Višňovský, Peter Mikuláš. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 86 s. - ISBN 978-80-572-0034-5.


[Proner Ján (33.334%) - Bôtošová Ľubica (33.333%) - Mičová Simona (33.333%)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.


[Gracová Sláva (25%) - Brník Andrej (25%) - Graca Martin (25%) - Proner Ján (25%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Use of virtual and augmented reality in healthcare / Ján Proner, Martin Graca, 2021.

In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 506-517.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Data journalism in the context of important political events: the case of Slovakia / Norbert Vrabec, Ján Proner, 2021.

In: Medijske studije = Media Studies. - ISSN 1847-9758, Roč. 12, č. 24 (2021), s. 40-54.


2022  [02] GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S., GÁLIK, S. Epistemic and Ethical Risks Of Media Reporting in the Context of the Covid-19 Pandemic, as Challenges for the Development Of Journalistic Practice. In: Media Literacy and Academic Research. 2022, 5(1), s. 76-94.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vývoj a predpoklady pre vznik dátovej žurnalistiky = Evolution and Development for Data Journalism / Ján Proner, 2019.

In: Quo vadis massmedia & marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ľuboš Greguš, Ján Proner ; recenzenti: Erika Moravčíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-572-0010-9, s. 98-106 [online].


2021  [02] BIELIK, P., KUBOVICS, M. Visualization of data and keywords in online journalism. In: Marketing Identity: New Changes, New Challenges. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 121-133. ISBN 978-80-572-0220-2.


2021  [2] BIELIK, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Explanatory Journalism - A New Way how to Communicate in Digital Era. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 24-36. WoS


2020  [4] BIELIK, Pavel. Digitalization and its impact on investigative journalism. In: Quo vadis massmedia. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 19. ISBN 978-80-572-0053-6.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vizualizácia dát a infografika = Data visualization and infographics / Ján Proner, 2018.

In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-953-7, S. 173-188.


2021  [3] BLAHÚT, D. In: Diskursologija i mediakritika sredstv massovoj informacii. Belgorod: Politerra, 2021, s. 180. ISBN 978-5-98242-337-7.


2021  [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., BLAHÚT, D. Post-Lockdown Metamorphoses of Television Culture. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 88-98. ISSN 2585-8726. WoS

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.


2021  [4] KUBINYI, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Onlinové špiritistické seansy? Čo vysokoškolským študentom vzalo, ale aj dalo dištančné vzdelávanie počas pandémie. In: Megatrendy a médiá 2021: Home Officetainment. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 69-77. ISBN 978-80-572-0184-7.


2020  [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 264.


2020  [4] KUBINYI, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Upútavka alebo červené súkno pre oko? In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 62-70. ISBN 978-80-572-0063-5.


2019  [2] VIŠŇOVSKÝ, J., et al. Relevision news as an information source and its perception in Slovakia. In: Communication Today. 2019, 10(1), pp. 41-60. Wo

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Základy strihu a postprodukcie v programe Adobe Premiere Pro / Ján Proner ; recenzenti: Vladimír Mrkvica, Ivan Rokošný. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - Kategória do roku 2021 ACB. - 62 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0287-5 (online).


2023  [02] MINÁRIKOVÁ, J., RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Východiská výskumu v mediálnych a komunikačných štúdiách. Trnava: FMK UCM, 2023. ISBN 978-80-572-0355-1. s. 121.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA 010/UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom, školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave

KEGA 010/UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy

prostredníctvom, školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave


Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, Kód projektu: 313011ASN4

Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra, kód projektu: 302031ACX4

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá a Marketing Identity FMK UCM 2018/2019/2021/2022
Filmový festival Frejm FMK UCM 2018/2019/2021/2022/2023
Člen redakčného tímu časopisu MLAR FMK UCM 2018/2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Malta, Faculty of Media and Knowledge Sciences, Malta Malta 28.9.2018 9.2.2019 Erasmus
Asian-Pacific University, Asia Pacific Institute of Information Technology, Malajzia Kuala Lumpur 19.5.2018 30.6.2018 Mobilita FMK - V rámci mobility som vyučoval predmety spojené s tvorbou vizuálných efektov a postptoduckciou videa. Asia Pacific University (APU)
Hochschule der Medien Stuttgart 23.11.2021 28.11.2021 Mobilita FMK

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

V rámci vedeckej činnosti a výučby sa venujem témam infografiky, vizuálnej identity, grafického dizajnu, animácií, produkcií, či digitálnym hrám. Na FMK som súčasťou propagačnej skupiny, kde sa venujem tvorbe vizuálov, prevažne animácií na rôzne eventy, sociálne siete, ale aj konferencie FMK. Ako člen katedry TEDI sa starám o výučbu predmetu animácia v počítačových hrách a vytváram pre katedru propagačný materiál. Som jedným z hlavných organizátorov študentského filmového festivalu FREJM, ktorý má na FMK silnú tradíciu. Na fakulte spoluorganizujem aj stáž na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde koordinujem študentov v ich práci akreditovaných novinárov. Už počas doktorandského štúdia som sa zúčastnil mobility v Malajzií, na Asia Pacific University (APU) v Kuala Lumpr. V rámci tejto 5 týždňovej mobility som vyučoval predmety spojené s tvorbou vizuálnych efektov a postprodukciou videa. Počas štúdia som dostal ocenenie, Granátové jablko Mariána Matyáša za prínos fakulte. V rámci propagácie univerzity som vytvoril logo k 20. výročiu UCM.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-27