UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.
Email:
renata.miklencicova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Miklenčičová
I.2 - Meno
Renáta
I.3 - Tituly
Ing., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
UCM - FMK - KMK
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
renata.miklencicova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14536
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7818-1652

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Drevárska fakulta TU Zvolen
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Podnikový manažment – zameranie Marketing a obchod
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Drevárska fakulta TU Zvolen
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky Špecializácia - Ekonomika obchodu a priemyslu
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
referent Dekanát Environmentálnej a výrobnej fakulty TU 2003 - 2004
Živnosť - sprostredkovanie obchodu a služieb Banská Bystrica 2004 - 2006
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva DF TU Zvoeln 2010 - 2011
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM Trnava 2011 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štatistická analýza dátových súborov a databáz 2010 SPSS Bratislava 2010
Design Thinking Tools Talentway Academy 2019
G Suite: Online výučba cez Google Meet FMK - UCM 2020
Creative Skills for Innovation Grow with Google Slovensko 2020
Štatistické metódy vo výskume FMK - UCM 2020
Pertov a Ganttov diagram FMK - UCM 2020
Excel FMK - UCM 2020
Webinár: Metóda Persona Talentway Academy 2020
Webinár: Aké online nástroje používať Talentway Academy 2020
Webinár: Ako pokračovať v načatom semestri? Talentway Academy 2020
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard FMK 2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Method Lab, FMK UCM 2021
Online workshop: Projektová výučba a projektové riadenie Ostravská univerzita 2022
Design Thinking Kick off workshop FMK - UCM 2022
Pokročilé funkcie MS Teams FMK - UCM 2022
Design Thinking workshopy: Segmentácia zákazníkov, Mapovanie zákazníckej cesty, Kvalitatívny výskum, Interpretácia dát, Ideácia a prototypovanie Adam Brocka - Service Designer, Švung 2022
Hodnotenie študentov v rámci VŠ predmetov – Ako rozvíjať soft skills u študentov? Academic Business Centrum 2022
Workshopy k tvorbe stratégie značky s Pavlom Minárom Inspiration Minar 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Marketingový manažment I. Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingový manažment II. Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
15
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
103
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Riadenie vzťahov so zákazníkmi Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
38
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
104
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
78
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
53
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
46
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Meranie ukazovateľov výkonnosti CRM / Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Alena Kusá, Tomáš Kajan. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 148 s. - ISBN 978-80-8105-412-9.Hodnotenie výkonnosti inovačných a marketingových procesov v malých a stredných podnikoch / A. Zaušková ... [et al.] ; recenzenti: Mária Rostášová, Mária Uramová. - 1. vyd. - Zvolen : Data Service, 2011. - 129 s. - ISBN 978-80-970603-1-2.


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Anna Zaušková ... [et al.], 2013.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Parental Engagement with Social Media Platforms: Digital Mothering, Children ́s Online Privacy, and the Sense of Disempowerment in the Technology-Integrated Society / Gary J. Atwell ... [et al.], 2019. DOI DOI 10.2238/JRGS9220193.

In: Journal of Research in Gender Studies. - ISSN 2378-3524 (online), Roč. 9, č. 2 (2019), s. 44-49.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The viral power of fake news : subjective social insecurity, COVID-19 damaging misinformation, and baseless conspiracy theories / Gavin Sheares, Renata Miklencicova, Marian Grupac, 2020. DOI DOI 10.22381/LPII920209.

In: Linguistic and Philosophical Investigations. - ISSN 1841-2394, č. 19 (2020), s. 121-127.


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Artificial Intelligence-supported Workplace Decisions: Big Data Algorithmic Analytics, Sensory and Tracking Technologies, and Metabolism Monitors / Elvira Nica, Renáta Miklenčičová, Eva Kicová, 2019. DOI DOI 10.22381/PIHRM7120195.

In: Psychosociological Issues in Human Resource Management. - ISSN 2377-0716 (online), Roč. 7, č. 2 (2019), s. 31-36. (ERIH+)


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Artificial Intelligence-supported Workplace Decisions: Big Data Algorithmic Analytics, Sensory and Tracking Technologies, and Metabolism Monitors / Elvira Nica, Renáta Miklenčičová, Eva Kicová, 2019. DOI DOI 10.22381/PIHRM7120195.

In: Psychosociological Issues in Human Resource Management. - ISSN 2377-0716 (online), Roč. 7, č. 2 (2019), s. 31-36. (ERIH+)


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The viral power of fake news : subjective social insecurity, COVID-19 damaging misinformation, and baseless conspiracy theories / Gavin Sheares, Renata Miklencicova, Marian Grupac, 2020. DOI DOI 10.22381/LPII920209.

In: Linguistic and Philosophical Investigations. - ISSN 1841-2394, č. 19 (2020), s. 121-127.ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Artificial Intelligence-supported Workplace Decisions: Big Data Algorithmic Analytics, Sensory and Tracking Technologies, and Metabolism Monitors / Elvira Nica, Renáta Miklenčičová, Eva Kicová, 2019. DOI DOI 10.22381/PIHRM7120195.

In: Psychosociological Issues in Human Resource Management. - ISSN 2377-0716 (online), Roč. 7, č. 2 (2019), s. 31-36. (ERIH+)


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Význam CRM a komunikácia so zákazníkmi / Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Alena Kusá, Margaréta Nadányiová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 122 s. - ISBN 978-80-572-0084-0.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Parental Engagement with Social Media Platforms: Digital Mothering, Children ́s Online Privacy, and the Sense of Disempowerment in the Technology-Integrated Society / Gary J. Atwell ... [et al.], 2019. DOI DOI 10.2238/JRGS9220193.

In: Journal of Research in Gender Studies. - ISSN 2378-3524 (online), Roč. 9, č. 2 (2019), s. 44-49.


2020 [1] POPESCU, G.H., et al. Urban sustainability analytics: Harnessing big data for smart city planning and design. In: Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. 2020, 15(2), pp. 39-48. ISSN 2065-3913. Scopus


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Parental Engagement with Social Media Platforms: Digital Mothering, Children ́s Online Privacy, and the Sense of Disempowerment in the Technology-Integrated Society / Gary J. Atwell ... [et al.], 2019. DOI DOI 10.2238/JRGS9220193.

In: Journal of Research in Gender Studies. - ISSN 2378-3524 (online), Roč. 9, č. 2 (2019), s. 44-49.


2020 [1] BREILLAT, R. Industrial artificial intelligence, internet of things smart devices, and big data-driven decision-making in digital-twin-based cyber-physical production systems. in: Economics, Management, and Financial Markets. 2020, 15(1), pp. 47-53. ISSN 1842-3191. ScopusADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Parental Engagement with Social Media Platforms: Digital Mothering, Children ́s Online Privacy, and the Sense of Disempowerment in the Technology-Integrated Society / Gary J. Atwell ... [et al.], 2019. DOI DOI 10.2238/JRGS9220193.

In: Journal of Research in Gender Studies. - ISSN 2378-3524 (online), Roč. 9, č. 2 (2019), s. 44-49.


2020 [1] POPESCU, G.H., et al. Urban sustainability analytics: Harnessing big data for smart city planning and design. In: Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. 2020, 15(2), pp. 39-48. ISSN 2065-3913. Scopus


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Global perception of eco-products and ecological marketing activities by consumers / Renáta Miklenčičová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.

In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 1385-1393.


2017 [1] MUSOVA, Z., MUSA, H. Environmental responsibility in marketing activities of companies. In: Proceedings of the 5th International conference innovation management, entrepreneurship and sustainability (IMES 2017). Praha: Oeconomica Publishing House, 2017, pp. 654-663. WoSAFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Perception of environmental product labelling by Slovak consumers / Renáta Miklenčičová, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 3. 2016.

In: Procedia Economics and Finance. - ISSN 2212-5671, Vol. 34 (2015), pp. 644-648 [online].

Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671


2018 [1] JAĎUĎOVA, J., et al. An Assessment of Regional Sustainability through Quality Labels for Small Farmers Products: A Slovak Case Study. In: Sustainability. 2018, 10(4), art. no. 1273. WoS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

ERASMUS+ KA 220: spoluriešiteľka medzinárodného projektu Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability. Vedúci projektu: PhDr. Peter Murár, PhD. (2023 - 2025)

VEGA 1/0458/21 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. Vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA (2021 - 2023)


VEGA 1/0708/18: spoluriešiteľka vedeckého projektu Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (2018 - 2020)

VEGA 1/0640/15: spoluriešiteľka vedeckého projektu Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, doba riešenia. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (2015 - 2017)


CBC01021: Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v organizačnom a programovom výbore konferencie Marketing Identity, FMK UCM 2018 - 2021
Členstvo vo Vedeckej rade Ecoletra.com 2015 - súčasnosť
Členstvo v komisii pre štátne skúšky FMK UCM 2012 - súčasnosť
Členstvo vo Vedeckej rade vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie Wolter Kluwer 2018 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS 2019 - 2020
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelů marketingu 2019 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii POPAI Central Europe 2019 - súčasnosť
Členstvo v organizačnom a programovom výbore konferencie Marketing & Media Identity 2022 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii European Social Marketing Association 2021 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, Česká republika, Praha, ČR 10.6.2013 – 14.6.2013 ERASMUS
Univerzita J. A. Komenského, Praha Praha, ČR 16. 6. 2014 - 18. 6. 2014 ERASMUS +
Uniwersytet pedagogiczny im komisji edukacji narodowej w Krakowie Krakow, Poland 22. 5. 2017 – 25. 2. 2017 ERASMUS +
Universita degli studi di Teramo Teramo, Taliansko 1.5. - 5.5.2023 ERASMUS Teaching mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Posudzovateľ projektu VEGA 2016 -2020

Organizácia a vedenie ocenenia Briliantt 2015 – 2018

Hodnotenie projektov Brilliantt 2015 – 2018

Vypracovanie posudku Ecoletra.com 2016


Dátum poslednej aktualizácie
2023-06-09