UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Sabína Gáliková - Tolnaiová, PhD.
Email:
sabina.galikova.tolnaiova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gáliková Tolnaiová
I.2 - Meno
Sabína
I.3 - Tituly
PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
sabina.galikova.tolnaiova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10856
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-5846-5159

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
filozofia a pedagogika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta TU v Trnave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
systematická filozofia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
doktorand, asistent Filozofická fakulta TU v Trnave 1997-2002
asistent Filozofická fakulta UKF v Nitre 2002-2003
odborný asistent FMK UCM v Trnave 2002-2010
odborný asistent Filozofická fakulta UKF v Nitre 2010-2015
odborný asistent FMK UCM v Trnave od 2015 doteraz
docent FMK UCM v Trnave od 2022

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Rigorózne konanie - odbor etika FF UKF v Nitre 2012
Kurz anglického jazyka VAGES Nitra 2015-2018
Školenie - "Google"Creative" FMK UCM 2020
Školenie - "Excel" FMK UCM 2020
Školenie -"Adobe Acrobat" FMK UCM 2020
Školenie - "Google" FMK UCM 2020
Školenie "Design Thinking" Google Slovakia 2020
Školenie/webinár Projektová výuka a projektové řízení - INTERREG V-A / SK-CZ 14-20 FF OU v Ostrave 2022
Soft Skills Standard System: framework for soft skills training and evaluation in online environment ABC-Academic Business Centrum Bratislava 2022
webinár / Profil výskumníka - vedecký vplyv a komunikácia CVTI 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
filozofia médií aplikované mediálne štúdiá druhý mediálne a komunikačné štúdiá
etika v mediálnej komunikácii aplikované mediálne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá
axiologické aspekty médií aplikované mediálne štúdiá druhý mediálne a komunikačné štúdiá
etika médií masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
základy filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte aplikované mediálne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
vzťahy s médiami prvý mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
29
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
diplomový seminár I. masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá
diplomový seminár I. teória digitálnych hier druhý mediálne a komunikačné štúdiá
diplomový seminár II masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá
diplomový seminár II aplikované mediálne štúdiá druhý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
145
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37 (do r. 2018 vrátne)
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
23
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
294
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
87
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI 10.5772/intechopen.88156.

In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "Homo medialis" / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2019.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 4-19.

Cyberspace as a New Living World and Its Axiological Contexts / Sabína Gáliková Tolnaiová, Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.5772/intechopen.91907.

In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 39-51 [1,26 AH].

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Transformation of education and training system in the context of digital information and communication technology in sociocultural perspective and its axiological and ethical dimension / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 89-105.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

On Perspectives Of Teacher Training And Understanding Of Their Digital Competencies As Determinants Of Digital Education / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 118-133.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI 10.5772/intechopen.88156.

In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "Homo medialis" / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2019.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 4-19.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Cyberspace as a New Living World and Its Axiological Contexts / Sabína Gáliková Tolnaiová, Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.5772/intechopen.91907.

In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 39-51 [1,26 AH].

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Transformation of education and training system in the context of digital information and communication technology in sociocultural perspective and its axiological and ethical dimension / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 89-105.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

On Perspectives Of Teacher Training And Understanding Of Their Digital Competencies As Determinants Of Digital Education / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 118-133.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI 10.5772/intechopen.88156.

In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].
2023  [01] GULEVATAYA, A.N., PENNER, R.V. Language of Existential Experience of a Person in the Digital Age. In: Galactica Media-Journal of Media Studies - Galaktika Media-Zhurnal Media Issledovanij. 2023, 5(1), pp. 179-195. WoS


2023  [02] FUN, J.W.X. Cyberoperations and sovereignty in international law. In: Singapore Law Journal (Lexicon). 2023, 3,s. 105-129.


2022  [01] ARIZON-PERETZ, R., HADAR, I., LURIA, G. The Importance of Security Is in the Eye of the Beholder: Cultural, Organizational, and Personal Factors Affecting the Implementation of Security by Design. In: IEEE Transactions on Software Engineering. 2022, 48(11), pp. 4433-4446. WoS


2022  [02] WONG, J.T. AI-based Cybersecurity: A solution to the emerging cybercrimes threat. 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.35407.15524.


2022  [02] THANGAVEL, K., et al. Understanding and investigating adversary threats and countermeasures in the context of space cybersecurity. In: IEEE/AIAA 41st Digital Avionics System Conference (DASC). 2022, pp. 1-10.


2022  [02] CIGDEM, U. Dijital Donusum Surecinde Metaverse Olgusunu Jean Baudrillard'in Simulasyon Kurami Cercevesinde Degerlendirmek. In: Alfyon Kocatepe University Journal of Social Sciences. 2022, 24(3), s. 1156-1175.


2022  [01] Task-based Autoethnographic Pedagogical Approach: a phenomenological inquiry into online learning of Critical Food Studies courses / Vijayaraghavan, Arya Parakkate [Autor, 50%] ; Chattaraj, Dishari [Autor, 50%]. – DOI 10.1007/s12564-022-09809-x. – WOS CC In: ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW. – ISSN 1598-1037. – ISSN (online) 1876-407X. – 2022. WoS


2022  [02] HOWARD, T.D., da CRUZ, J.A. Like the Sea, So Cyberspace. In: Journal of Advanced Military Studies. 2022, 13(2), s. 142-152.


2022  [02] POPOVENIUC, Bogdan. Personal and moral identity in the 4th space. In: Filozofia i nauka. 2022, 10, s. 184.


2021 [2] VRABEC, N., ODZIOMKOVA, J. Self-presentation as a Component of Personal Identity in Cyberspace. In: Ejmap. 2021, 9(1), pp. 86-96. WoS


2021 [3] McGREGOR, S.L.T., GIBBS, P. Being in the Hidden Third: Insights into Transdisciplinary Ontology. In: Conducting Transdisciplinary Research. ATLAS Publishing, 2021, s. 189. ISBN 978-0-9998733-2-8.


2021 [1] CHATTARAJ, D., VIJAYARAGHAVAN, A.P. The mobility paradigm in higher education: a phenomenological study on the shift in learning space. In: SMART LEARNING ENVIRONMENTS. 2021, roč. 8, č. 1. WoS


2021 [1] ABU-ULBEH, W., et al. Cyberstalking Victimization Model Using Criminological Theory: A Systematic Literature Review, Taxonomies, Applications, Tools, and Validations. In: Electronics. 2021, 10, 1670. WoS, Scopus


2021 [3] TURP GOLBASI, B. Gelecegin Teknolojilerini Yonetmek icin Gerceklestirilen Teknolojik Yeniliklerin incelenmesi. In: 6th International Management and Social Sciences Conference. Proceeding Book. 2021, s. 76-87. ISBN 978-605-65197-9-6.


2020 [2] FEDOROV, A., MIKHALEVA, G. Current trends in Media and Information Literacy in Research and Scientific Publications of the early 21st century. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2020, 5(2), pp. 153-163. ISSN 2500-106X. Scopus

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "Homo medialis" / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2019.

In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 4-19. WoS, Scopus
2023  [01] SAHA, R., KAYAL, S., RAGHUVANSHI, L. Promotional Tool of Indian Academics Through Social Media nad Its Implication on Users. In: Media Education-Mediaobrazovanie. 2023,2, pp. 317-328. WoS


2023  [01] KOVTUNENKO, I., et al. Contextual Variability of Responsive Utterances in Blog Interaction Compared to Face-to-Face Communication. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2023, 19(1), pp. 51-60. ISSN 1994-4195. WoS


2023  [01] SAHA, R., KAYAL, S., RAGHUVANSHI, L. Promotional Tool of Indian Academics Through Social Media. In: Media Eduaction (Mediaobrazovanie). 2023, 19(2), s. 317-328. ISSN 1994-4160. WoS


2023  [01] JUKIĆ, D. Beyond brand image: a neuromarketing perspective. In: Communication Today. 2023, 14(1). Scopus


2022 Petrova, O,, Belyakova, I. SCHOOL COMMUNITIES ON VKONTAKTE AS PART OF THE MEDIA LEARNING ENVIRONMENT: TEACHERS' MEDIA COMPETENCES In: Media education. Медиаобразование, 2022, 18 (3), p. 471-480 


2022  [01] ORBAN, K., PITONAKOVA, S. Cultural Heritage as a Mass Medium. In: Ejmap. 2022, 10(2), pp. 70-78. WoS


2022  [01] KAČINOVÁ, V., SÁDABA CHALEZQUER, Ch. Conceptualization of media competence as an "augmented competence". In: Revista Latina de Communicación Social. 2022, 80, s. 21-38. ISSN 1138-5820. Scopus


2021  [01] SPÁLOVÁ, L., MIKULÁŠ, P., PÚCHOVSKÁ, O. Attitudes towards different influencer categories - exploration of Generation Z. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 44-59. WoS, Scopus


2021 [1] LOZOVITSKAYA, A., et al. Discourse of the Development of Students Media Literacy with Reference to Meta-subject Connections as a Platform for New Didactics: Semantic, Technological, Social Implementation Space. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, č. 4, s. 664-674. ISSN 1994-4160. WoS


2021 [1] MIKHALEVA, G. Creating University Students Civic-minded Culture by Analyzing Russian Feature Films. In: MEDIA EDUCATION-MEDIAOBRAZOVANIE. 2021, č. 4, s. 675-683. ISSN 1994-4160. WoS


2021 [2] SÁMELOVÁ, A. The paradigmatic change in the media-mediated communication after the onset of online media technologies. In: Communication Today. 2021, 12(2), s. 21-30. WoS, Scopus


2021 [2] PRAVDOVÁ, H., HUDÍKOVÁ, Z. Correlations of culture, game principles and media productions. In: Communication Today. 2021, 12(2), s. 4-19. WoS, Scopus


2021 [2] GÁLIK, S. [Recenzia] Mathematics and Beauty. In: Ejmap. 2021, 9(2), s. 134-137. ISSN 1339-4940. WoS2021 [2] GRITSAI, L. The Usage of Educational Media Resources for the Development of the Personality of Children in a Family: the Analysis of Parental Opinions. In: Media Eduaction (Mediaobrazovanie). 2021, 17(3), pp. 460-468. ISSN 2729-8132. WoS


2021 [2] PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited: A case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the media. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 112-128. WoS, Scopus


2021 [2] TKÁČOVÁ, H., et al. "Media Invasion" Against Islam in the Context of the Slovak Republic. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 165-177. WoS


2020 [2] PRIHODKO, A., PRAVDOVÁ, H., HUDÍKOVÁ, Z. Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts. In: Lege artis. 2020, 5(2), pp. 211-262. ISSN 2453-8035. WoS


2020 [3] ČÁBYOVÁ, Ľ., KRAJČOVIČ, P. The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations. Budapešť: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-963-295-952-8. s. 164.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Cyberspace as a New Living World and Its Axiological Contexts / Sabína Gáliková Tolnaiová, Slavomír Gálik, 2020. DOI 10.5772/intechopen.91907.

In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 39-51 [1,26 AH].


2022 Kori Sanjay, Kumar Ips _ Attribution of Online Delinquencies Impacting Mental Health on Indian Teenagers: Cyberspace Acculturation Lag Theory and Mitigation Strategies. October 2022 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 10 October 2022 | ISSN: 2320-2882


2021 [3] FERRATI, A. Politics and Mass Communication: Rethinking the Interplay of Global Media and Democracy in Post Arab-Spring Morocco. In: ESJ Humanities. 2021, 17(36), s. 116-127. ISSN 1857-7881.


2021 [1] ABU-ULBEH, W., et al. Cyberstalking Victimization Model Using Criminological Theory: A Systematic Literature Review, Taxonomies, Applications, Tools, and Validations. In: Electronics. 2021, 10, 1670. WoS, Scopus


2020 [1] MODRZEJEWSKI, A. Truth in the pandemic and post-pandemic reality. Moral and political consideration. In: European Journal of Trnasformation Studies. 2020, 8, suppl. 1, pp. 221-237. WoS


2020 [2] MURYUKINA, E., VOYCHENKO, V. Generalized Theoretical Model of School Media Education of the Period of "Perestroika" (1984-1991) in the Soviet Russia. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(3), pp. 498-506. ISSN 1994-4160. WoSADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Transformation of education and training system in the context of digital information and communication technology in sociocultural perspective and its axiological and ethical dimension / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 89-105.2022  [02] ARISHINA, E.S., et al. Modelo de desarrollo de potential axiologico y su implementacion en el entorno educativo digital de una universidad técnica. In: Revista de Investigaciones Universidad del Quindio. 2022, 34(S3). ISSN 1794-631X.


2022  [02] HAKTANIR, E., et al. A State of the Art Literature Review on Digital Transformation. In: Intelligent Systems in Digital Transformation: Theory and Applications. Cham: Springer, 2022, s. 3-31. ISBN 978-3-031-16598-6.


2021 [1] BYUNDYUGOVA, T., BABIKOVA, A., KORNIENKO, E. Analysis of the Use of Visualization in Teaching Subjects of Different Ages. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, roč. 6, č. 2, s. 274-282. ISSN 2500-106X. Scopus


2021 [2] CHELYSHEVA, I. The Essence and Character of Student Youth Interethnic Tolerance Development Based on Material of Social Internet Networks. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(3), pp. 426-434. ISSN 2729-8132. WoS

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

On Perspectives Of Teacher Training And Understanding Of Their Digital Competencies As Determinants Of Digital Education / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 118-133.


2023  [01] BYUNDYUGOVA, T., BABIKOVA, A., KORNIENKO, E. Visualization in the Context of Motivation Development Within the Framework of Corporate Training. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2023, 8(1), pp. 4-13. ISSN 2500-106X. Scopus


2022  [01] LAIA, A., et al. Training management model to improve the competence of counselling guidance teachers. In: Cypriot Journal of Educational Sciences. 2022, 17(12), pp. 4437-4450. Scopus


2022  [01] Schoolchildren's Family Values Formation in Russian National Cinematograph Works: Media Education Aspect / Chelysheva, Irina [Autor]. – [recenzované]. – DOI 10.13187/me.2022.3.342. – WOS CC In: Media Education (Mediaobrazovanie) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Academic Publishing House Researcher. – ISSN (online) 2729-8132. – ISSN (zrušené) 1994-4195. – ISSN (zrušené) 1994-4160. – Roč. 18, č. 3 (2022), s. 342-348. WoS


2022  [01] MURYUKINA, E., GORBATKOVA, O. Media Educational Technologies in Teaching Schoolchildren and Students in the Age of Digital Transformation. In: MEDIA EDUCATION-MEDIAOBRAZOVANIE. – ISSN 1994-4160. – ISSN (online) 1994-4195. – č. 4 (2022), s. 617-623. WoS


2022  [01] Fichnová, K. Mago, Z. of the Higher Education in Digital Games by Slovak High School Students / Fichnová, Katarína [Autor, 45%] ; Mago, Zdenko [Autor, 35%] ; Lenghart, Patrik [Autor, 20%]. – [recenzované]. – WOS CC In: Media Literacy and Academic Research. – ISSN 2585-8726. – ISSN (online) 2585-9188. – Roč. 5, č. 2 (2022), s. 95-109. WoS


2022  [02] GAINAU, M.B., LABOBAR, K., YOM, A. The Effectiveness of the Discussion Method in Elementary School: A Case in Jayapura District- Indonesia. In: The International Journal of Social Sciences World. 2022, roč. 4, č. 1, s. 181-185. ISSN 2690-5167.


2022  [02] ZAKARIA, B.N.A., et al. Politeness Strategies Employed in Communication with Santri and Ustadz in an Islamic Boarding School in Indonesia. In: Al-Hijr: Journal of Adulearn World. 2022, 1(2), s. 80-88.


2022  [02] SAZONOVA, Y. Inventions in Media Education with the Use of the Innovative Technologies (with the Example of Teaching the discipline "History of Journalism"). In: Media Literacy and Academic Research. 2022, 5(1), s. 192-215. WoS


2021 [1] CHELYSHEVA, I., MIKHALEVA, G. Methodology, Technology and Practice of Organizing Media Education Seminars and Workshops for Teachers on Promoting Interethnic Tolerance in the University Student Community. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, roč. 6, č. 2, s. 283-298. ISSN 2500-106X. Scopus


2021 [2] SMEYUKHA, V., SHAPOVALOVA, E., ARMASH, V. Media Consumption and Media Literacy of Residents of the Republic of Crimea in the Context of Information Confrontation. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(3), pp. 544-552. ISSN 2729-8132. WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA č. 1/0318/16 Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry. Účasť/riešiteľ. Doba riešenia: 2016-2018.

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Účasť/riešiteľ. Doba riešenia: 2021 – 2023.

Dostupné na: https://www.mediadelcom.eu/

UCM projekt: 313011ASN4. Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Účasť/riešiteľ. Doba riešenia: 2020 – 2023.

Dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/projekt-covid-19/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka domácej vedeckej spoločnosti Slovenské filozofické združenie pri SAV (SFZ pri SAV) 1998-
Členka Výboru SFZ pri SAV Slovenské filozofické združenie pri SAV (SFZ pri SAV) 1998-2000; 2000-2002; 2014-2017; 2017-2020
Členka medzinárodnej spoločnosti Central European Philosophy of Education Society 2010-
Členka zahraničnej vedeckej spoločnosti Polish Communication Association 2019-
Členka redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS, Scopus) Communication Today 2018-
Členka vedeckej rady/recenzentka zahraničného vedeckého časopisu (WoS) European Journal of Transformation Studies 2015-
Recenzentka domáceho vedeckého časopisu Acta Ludologica 2019 -
Posudzovateľka v grantových schémach KEGA, VEGA 2014 -
Členka konferenčných výborov (vedeckých, oragnizačných...) SFZ pri SAV, FMK UCM, TU 2014 -
Členka štátnicových komisií pre bc. a mgr. štúdium FMK UCM (+ na predchádzajúcich pracoviskách) od 2015 (+2010)
členka medzinárodnej vedeckej organizácie ALFAMED od 2024

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Pedagogická fakulta, UHK Hradec Králové, ČR 26. 4. 2021 - 30. 4. 2021 Erasmus +; Teaching mobility
Faculty of Journalism, University of St. K. Ohridski Sofia, Bulharsko 14. 9. 2022 - 16. 9. 2022 Erasmus +; Training mobility
Faculty of Journalism, University of St. K. Ohridski Sofia, Bulharsko 13. 9. 2022 - 17. 9. 2022 pracovné stretnutie k H 2020 / MEDIADELCOM

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Medzinárodné/zahraničné konferencie:


Aktívna účasť na zahraničnej vedeckej konferencii: VII Miedzynarodove Forum Etyczne „Współczesne oblicza zła“ 27-29. 6. 2012, Poľsko, Kraków, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny; s príspevkom Antropological Forms of Evil in the Electronic Media;


Aktívna účasť na zahraničnej vedeckej konferencii: VIII Miedzynarodove Forum Etyczne „Wspólczesne oblicza dobra“ 23-25. 06. 2014, Poľsko, Kraków, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny; s príspevkom To the Problem about “the Goodness of Communication”;


Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii ICASSR 2015: 3rd International Conference on Applied Social Science Research: 22-23, May 2015, Beijing, China; s príspevkom On the Question of Erudition in a Modern Knowledge Society.


Aktívna účasť na 4. medzinárodnej multidisciplinárnej konferencii: SGEM 2017, Albena, 24–30, August 2017; s príspevkom New Media and their Humanizing Effect in Ethical Perspective;


Aktívna spoluúčasť na medzinárodnej konferencii: Bulharsko, Sofia 2022: The Jubilee International Scientific Conference of the Faculty of Journalism and Mass Communication of Sofia University "St. Kliment Ohridski”, on 27th – 28th October, 2022;.


Spoluúčasť na svetovej (medzinárodnej) konferencii: Canada, Toronto 2023: ICA (International Communication Association) Conference, the 73rd Annual Conference, 25-29 May;


Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii: Ukrajina, Ľvov 2023: International Scientific and Practical Conference "Problems of Journalism Education and Practice: Ukrainian and International Experience. 27 - 28 September 2023;Ďalšie riešené projekty:

VEGA č. 1/0453/03 Dejiny a aktuálne otázky filozofického personalizmu. Doba riešenia: 2003 – 2005.

VEGA č. 1/0452/08 Filozoficko-antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre. Doba riešenia: 2008 - 2010.

VEGA č. 1/0110/11 Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť). Doba riešenia: 2011 – 2013.

VEGA č. 1/0399/11 Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie. Doba riešenia: 2011 – 2013.

VEGA č. 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Doba riešenia: 2014 – 2016.

VEGA č. 1/0318/16 Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry. Doba riešenia: 2016-2018.

KEGA č. 010UCM-4/2018 Materiálovo-didaktická podpora vyučovania mediálnej výchovy prostredníctvom mediálneho centra FMK UCM. Doba riešenia: 2018-2020.


Členstvo vo výboroch / radách (vedecký, výkonný, organizačný...) domácich i medzinárodných konferencií organizovaných

SFZ pri SAV (2014-2017; 2017-2020)

FMK UCM

.Quo Vadis, ŠVOUK;

v spolupráci s PeF UHK v Hradci Králové (ERIS21. 28.6.2021)

v spolupráci s PeF TU v Trnave (Náboženstvo v kyberpriestore 28.9. 2023)

Dátum poslednej aktualizácie
2024-02-19