UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Zuzana Točená, PhD.
Email:
tocena1@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMASK - Katedra masmediálnej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Točená
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1994
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.tocena@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/58425?do=filterForm-submit&surname=to%C4%8Den%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
7218 mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7252-8096

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
3.2.3 masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2023
II.c - Odbor a program
7218 mediálne a komunikačné štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od 18. september 2023

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Mediálny diskurz I., II. Masmediálna komunikácia Prvý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
18
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Onlinová komunikácia I., II. Masmediálna komunikácia Prvý 7218 mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

V1 Synergia odvetví globalizovaného mediálneho priemyslu [elektronický zdroj] / Jana Radošinská, Zuzana Točená, Miroslav Macák ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - Kategória do roku 2021 AAA. - 195 s. [14AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-586-3 (online).

V2 TOČENÁ, Zuzana, Jana RADOŠINSKÁ a Lenka RUSŇÁKOVÁ. Criticism of music industry in biographical drama Bohemian Rhapsody. In: MMK 2022 = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konferenceMezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. [bez zostavovateľa]. = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, s. 702-708 [online]. ISBN 978-80-87952-37-5 (online).

V2 TOČENÁ, Zuzana. On identity and cyberspace: portrayals of virtual identities in film and television drama. In: MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konferencemezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. [bez zostavovateľa]. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, s. 888-897 [online]. ISBN 978-80-87952-35-1.

V3 RADOŠINSKÁ, Jana, Lenka RUSŇÁKOVÁ a Zuzana TOČENÁ. Biographical Drama Becoming a Blockbuster: The Case Study of Bohemian Rhapsody. ejmap. Roč. 10, č. 1 (2022), s. 98-107. ISSN 1339-4940.

V3 RADOŠINSKÁ, Jana, Lenka RUSŇÁKOVÁ, Zuzana TOČENÁ a Martin SCHWARZ. The blockbuster biopic Bohemian Rhapsody as an expression of cinema/music synergy. Communication Today. Roč. 14, č. 1 (2023), s. 4-20. ISSN 1338-130X.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

V1

Synergia odvetví globalizovaného mediálneho priemyslu [elektronický zdroj] / Jana Radošinská, Zuzana Točená, Miroslav Macák ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - Kategória do roku 2021 AAA. - 195 s. [14AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-586-3 (online).

V2

TOČENÁ, Zuzana, Jana RADOŠINSKÁ a Lenka RUSŇÁKOVÁ. Criticism of music industry in biographical drama Bohemian Rhapsody. In: MMK 2022 = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konferenceMezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. [bez zostavovateľa]. = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, s. 702-708 [online]. ISBN 978-80-87952-37-5 (online).

V2

TOČENÁ, Zuzana. On identity and cyberspace: portrayals of virtual identities in film and television drama. In: MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konferencemezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. [bez zostavovateľa]. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, s. 888-897 [online]. ISBN 978-80-87952-35-1.

V3

RADOŠINSKÁ, Jana, Lenka RUSŇÁKOVÁ a Zuzana TOČENÁ. Biographical Drama Becoming a Blockbuster: The Case Study of Bohemian Rhapsody. ejmap. Roč. 10, č. 1 (2022), s. 98-107. ISSN 1339-4940.

V3

RADOŠINSKÁ, Jana, Lenka RUSŇÁKOVÁ, Zuzana TOČENÁ a Martin SCHWARZ. The blockbuster biopic Bohemian Rhapsody as an expression of cinema/music synergy. Communication Today. Roč. 14, č. 1 (2023), s. 4-20. ISSN 1338-130X.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

Projekt VEGA č. 1/0283/20 s názvom Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020 – 2022). 

Peojekt APVV-21-0115 s názvom „Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia“. 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka redakcie vedeckého časopisu Vedecký časopis Acta Ludologica november 2020 - december 2022
Členka organizačného výboru konferencie Vedecká konferencia Quo Vadis január - apríl 2022, január - apríl 2023
Členka organizačného tímu Týždeň vedy a techniky na FMK ročne september - november od 2020 do súčasnosti

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha Staré Město, Česká republika 1. 2. 2023 - 31. 3. 2023 CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-25