UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA
Email:
vladimira.hladikova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMEDV - Katedra mediálnej výchovy

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hladíková
I.2 - Meno
Vladimíra
I.3 - Tituly
PhDr., PhD., MBA
I.4 - Rok narodenia
1991
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie J. Herdu, 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
vladimira.hladikova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30125
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-6676-5450

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá, ŠP masmediálna komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.7. 2020 - súčasnosť
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 24.9. 2018 – 30.6.2020

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Creative Skills for Innovation (design thinking) Google 2020
Excel - strašiak či pomocník pedagóga? (webinár) FMK UCM v Trnave 2020
7 tajomstiev práce s PDF (Adobe Acrobat) (webinár) FMK UCM v Trnave 2020
Projekt LoGaSet FMK UCM v Trnave 2018
Rigorózne štúdium FMK UCM v Trnave 2017
Digitálna garáž - vybrané kurzy Google 2019-2020
Ako dostať do výučby viac interakcie? (školenie) FMK UCM v Trnave 2021
"Šťastný zamestnanec - kľúč k prosperite spoločnosti" (webinár) BUREAU VERITAS SLOVAKIA 2021
Konšpiračné teórie a pseudoveda v čase pandémie: Prečo veríme nezmyslom? SAŠAP, o.z. 2021
Certifikovaná jazyková skúška - Anglický jazyk LanguageCert 2021
The Planetary Health Film Lab (webinár) UNESCO 2022
Chytení v sieti: Praktické rady ako ochrániť deti na internete (webinár) Facebook (J. Hipš) 2022
Trhové dáta a nástroje v médiách FMK UCM v Trnave 2022
(KYBER) ŠIKANOVANIE. Výskum a skríning ako nástroje prevencie a intervencie ViaSua 2022
(KYBER) ŠIKANOVANIE. Výskum a skríning ako nástroje prevencie a intervencie IAME Education 2022
Projektová výučba a projektové riadenie Ostravská univerzita v Ostrave 2022
Kyberšikana, hate-speech a trolling. Prevencia a riešenie kyberagresie. ViaSua 2022
Inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže Európsky Dialóg 2022
Crossmedia system for audience and ad measurement MEDIAN 2022
Metódy efektívnej komunikácie Laba 2022
Kariérové poradenstvo pre 21. storočie Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 2022
Ako zautomatizovať prácu v Exceli pomocou vzorcov a funkcií Excelujme s Excelom 2022
Rodinná digitálna dohoda Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 2022
Je to (kyber)šikanovanie? Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 2022
Mediálna gramotnosť ako nástroj prežitia vo svete dezinformácií Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 2022
Digitálne závislosti Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 2023
Super Mega DigiDay: Bezpečný internet pro všechny GUG cz 2023
Nenechte se ovládat dezinformacemi Internetoví úžasňáci, Jules a Jim 2023
Online seznamování aneb jak mluvit s dospívajícimi o partnerských vztazích budovaných přes internet Jules a Jim 2023
Šikana a kybešikana Jules a Jim 2023
Digitální wellbeing Internetoví úžasňáci, Jules a Jim 2023
Meet the Future of AI: Countering Sophisticated & Advanced Disinformation EURACTIV 2023
Na dezinformácie kompetentne a kriticky FMK UCM v Trnave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Etika v masmediálnej komunikácii Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Psychológia a sociológia komunikácie Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika v masmediálnej komunikácii Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Analýza mediálnych obsahov a kritické myslenie Vzťahy s médiami 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Etické aspekty komunikácie s médiami Vzťahy s médiami 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Masová a mediálna kultúra aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Sociálne a kultúrne aspekty médií aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Riziká digitálneho prostredia aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Globalizácia médií a mediálneho priemyslu aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
31
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
13
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kabinet pohybovej aktivity masmediálna komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinet pohybovej aktivity marketingová komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinet telovýchovy a športu masmediálna komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinet telovýchovy a športu marketingová komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
73
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
61
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
55
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
55
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vzdelanie, kyberkultúra a premeny tela v kontexte kyberpriestoru / Vladimíra Hladíková, 2016.

In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 176-200 [1,71 AH].

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Transformation of thinking and education under the influence of internet communication / Vladimíra Hladíková, 2018. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 1 (2018), s. 99-103.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth / Vladimíra Hladíková, Ľubica Hulajová, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 143-153.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Netholism and Technological Interference as Manifestations of Communication in the Digital Environment / Vladimíra Hladíková, Adam Madleňák, 2022. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.11114/smc.v10i1.5474.

In: Studies in Media and Communication. - ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 74-82.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Cyberbullying and Opportunities for its Prevention / Slavomír Gálik, Vladimíra Hladíková, Lukáš Pavlák, 2018.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 6-17.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Current Social Media Trends and Young Audiences - Risks and Opportunities / Lucia Škripcová, Vladimíra Hladíková, 2022.

In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 90-99.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Educating for Good Character: from Critical Thinking to Intellectual Character Virtues / Anna Hurajová, Vladimíra Hladíková, 2022.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 178-191.

 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Reflection of digital media and Internet influence on selected cognitive functions of students in educational process / Vladimíra Hladíková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC. In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference / editor: Peter Madzík. - 1 vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - ISBN 978-80-561-0671-6, s. 227-240.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mass and popular culture, their features and specifics / Vladimíra Hladíková, 2017.

In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 78-82 [CD-ROM].

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mobbing And Cybermobbing: Risk Aspects Of (Digital) Communication In The Workplace And Possibilities Of Legislative And Non-Legislative Protection Under The Conditions Of The Slovak Republic / Vladimíra Hladíková, 2020.

In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 88-108.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Transformation of thinking and education under the influence of internet communication / Vladimíra Hladíková, 2018.

In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 1 (2018), s. 99-103.Ohlasy:


2021  [02] OLŠOVSKÁ, A., ŠVEC, M. Management der Anwesenheit von Arbeitnehmer auf dem Arbeitsplatz im Licht der neuen Moglichkeiten. Hurth: Wolters Kluwer Deutschland, 2021. ISBN 978-3-452-30013-3. s. 141.


2021  [2] GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. On Perspectives of Teacher Training and Understanding of their Digital Competencies as Determinants of Digital Education. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 118-131. WoS


2020  [1] ZAUŠKOVÁ, A., REZNÍČKOVÁ, M. SoLoMo marketing as a global tool for enhancing awareness of eco-innovations in Slovak business environment. In: Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2020, 15(1), pp. 133-150. WoS


2020  [1] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. Use of Social Media in the Presentation of Eco-Innovations of Slovak Businesses. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020. Reading: ACPI, 2020, s. 239. ISBN 978-1-912764-63-1. Scopus


2019  [1] BERNÁTOVÁ, R., et al. ICT-supported educational projects in teaching and learning biological and ecological sciences oriented. In: Ad Alta. 2019, 9(2), pp. 11-17. WoS


2019  [4] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. Presentation of eco-innovations by online SoLoMo marketing in the offline environment. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 293. ISBN 978-80-572-0038-3.


2019  [4] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. SoLoMo marketing ako nástroj pre podporu eko-inovácií v podnikateľskom prostredí. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 15. ISBN 978-80-572-0037-6.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth / Vladimíra Hladíková, Ľubica Hulajová, 2016.

In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 143-153.Ohlasy:


2021  [02] MADLEŇÁK, A. Kol marketing as a business strategy to prevent the groundswell effect on an advertising message communicated in the international environment. In: Marketing Identity. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 449-456. ISBN 978-80-572-0220-2.


2021  [02] MIKLENČIČOVÁ, Renáta. Vplyv spodnej vlny v kontexte technologickej interferencie. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 285-290. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] KRAJČOVIČ, Peter. Súčasné determinanty marketingovej komunikácie v kontexte spodnej vlny a technologickej interferencie. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 249-256. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] MADLEŇÁK, A., KRCHŇAVÝ, A. K problematike odbornosti a dôveryhodnosti komunikovaných informácií prostredníctvom sociálnych médií v záujme ovplyvnenia verejnej mienky v čase globálnej infodémie. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 76-83. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] OLŠOVSKÁ, A., ŠVEC, M. Management der Anwesenheit von Arbeitnehmer auf dem Arbeitsplatz im Licht der neuen Moglichkeiten. Hurth: Wolters Kluwer Deutschland, 2021. ISBN 978-3-452-30013-3. s. 141.


2021  [02] ŠVEC, M., OLŠOVSKÁ, A. Recon codified legislation on the consultation of ordinary people and the average consumer in different contexts. In: Marketing Identity: New Changes, New Challenges. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 673-680. ISBN 978-80-572-0220-2.


2020  [3] HURAJOVÁ, A. The Phenomenon of Bilingualism in Slovakia: Raising a Bilingual Child in a Monolingual Culture - A Family Case Study on Intentional Bilingualism as a Communication Strategy. In: Handbook of Research on Bilingual and Intercultural Education. IGI Global, 2020, s. 338-357. ISBN 9781799825883.


2020  [1] VINICHENKO, M.V., et al. The impact of artificial intelligence on society views of islamic religious leaders. In: European Journal of Science and Theology. 2020, 16(3), pp. 67-77. WoS

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Komunikácia v kyberpriestore a jej špecifiká = Communication in kyberspace and its specifics / Vladimíra Hladíková, 2018.

In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-953-7, S. 33-49.Ohlasy:


2022  [02] KUPEC, Michael. Personalizace internetu jako faktor udržitelného rozvoje. In: Sociálne médiá a marketingová komunikácia: eko-evolúcia alebo eko-revolúcia? Praha: NOL, 2022, s. 37-44. ISBN 978-80-907764-9-4.


2021  [02] KRAJČOVIČ, Peter. Možnosti využitia dát zo sociálnych sietí pri manažmente spodnej vlny v rámci marketingovej komunikácie ekoinovácií. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 278-284. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] PAVELEKOVÁ, Jana. Spodná vlna digitálneho produktu na sociálnych médiách. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 210-215. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] BEZÁKOVÁ, Zuzana. Analýza sentimentu v onlinovom prostredí. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 136-143. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] SVOBODOVÁ, K., KUPEC, V. Moderní aplikace marketingové komunikace. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 101-108. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] BEZÁKOVÁ, Z. Using mobile applications to their full potential in terms of sustainability in the selected segment. In: Marketing Identity: New Changes, New Challenges. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 47-57. ISBN 978-80-572-0220-2.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Cyber aggressors, their motives, emotions and behavioural tendencies in the process of cyberbullying / Vladimíra Hladíková, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2019.

In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 9, č. 2 (2019), s. 71-76.Ohlasy


2021  [02] HURAJOVÁ, Anna. Cyberloafing: Využívanie internetu na osobné účely počas vyučovania z pohľadu vysokoškolských študentov. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno: Právní institut, 2021, s. 225-234. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [02] ŠVEC, M., RAK, P., HORECKÝ, J. Vnútropodnikové predpisy. Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021. ISBN 978-80-571-0422-3. s. 192.


2021  [02] ŠVEC, M., OLŠOVSKÁ, A. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa optikou zmien pracovných procesov. In: Zamestnanec v digitálnom prostredí. Košice: UPJŠ, 2021, s. 9-23. ISBN 978-80-574-0068-4.


2021  [02] ŽUĽOVÁ, J., ŠVEC, M. Legal Issues of Pre-employment Background Checks (in context of Industry 5.0). Hurth: Wolters Kluwer Deutschland, 2021. ISBN 978-3-452-30012-6. s. 84.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Internet addiction in the time of the COVID-19 pandemic in young adults / Vladimíra Hladíková, Anna Hurajová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.

In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 129-141 [online].


Ohlasy:


2021  [02] MADLEŇÁK, A. Kol marketing as a business strategy to prevent the groundswell effect on an advertising message communicated in the international environment. In: Marketing Identity. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 449-456. ISBN 978-80-572-0220-2.


2021  [02] ŠVEC, M., OLŠOVSKÁ, A. Recon codified legislation on the consultation of ordinary people and the average consumer in different contexts. In: Marketing Identity: New Changes, New Challenges. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 673-680. ISBN 978-80-572-0220-2.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba riešenia: 2014-2016, vedúci projektu: prof. PhDr. S. Gálik, PhD.

VEGA 1/0458/21 Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie (2021), vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) European Journal of Media, Art and Photography 2019-súčasnosť
Člen organizačného výboru konferencie Megatrends&Media FMK UCM v Trnave 2016
Tajomníčka Katedry právnych a humanitných vied FMK UCM v Trnave 2019-2020
Člen expertnej skupiny pre publikačnú činnosť fakulty FMK UCM v Trnave 2019-súčasnosť
Spoluorganizátor propagačných podujatí fakulty FMK UCM v Trnave 2016-súčasnosť
Koordinátor štúdia FMK UCM v Trnave 2017-súčasnosť
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) Media Literacy and Academic Research 2020-súčasnosť
Člen Slovenská asociácia sociálnej antropológie 2021-súčasnosť
Člen International Association for Media Education 2022-súčasnosť
Člen expertnej skupiny pre Národnú koncepciu ochrany detí v digitálnom priestore Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS)/ MPSVR SR 2022-súčasnosť
Člen The Media Education Association 2022-súčasnosť
Obmudsmanka pre rodovú rovnosť, člen pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť FMK UCM v Trnave 2022-súčasnosť
Leader pre FMK UCM v Trnave DofE - The Duke of Edinburgh´s International Award 2022-súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne Nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika 24.04. 2017 – 19.05. 2017 CEEPUS, freemover
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 26.04. 2021 – 30.04 2021 ERAZMUS+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

-Pozvaná prednáška na Université de Lorraine, 15.4.2021

- Pozvaná prednáška na Belgorod National State University, 19.4. 2021

- Člen hodnotiacej komisie Súťaže najlepšej lokálnej investigatívy 2021 (Európsky dialóg) 

- Účasť na podujatí Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely! organizáciou UNESCO MIL Alliance

- Účasť na podujatí Kids Digital lives in COVID-19 Times (IAME, KiDiCoTi European research project) 

- Odborný hodnotiteľ projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR

- Recenzent vedeckých štúdií publikovaných v časopise Media Literacy and Academic Research (v databáze Web of Science)

- Člen komisií pre štátne záverečné skúšky v I. a II. stupni štúdia na FMK UCM v Trnave

- Hosť/panelista v rámci expertného eventu COMBATING FALSE NEWS AND DISINFORMATION CAMPAIGNS pod záštitou CEDC  

- Recenzent vedeckých štúdií publikovaných v časopise Educational Studies: Journal of the American Educational Studies Association (v databáze Scopus)

- Recenzent vedeckých štúdií publikovaných v časopise European Journal of Media, Art and Photography (v databáze Web of Science)

- spolupráca s RTVS na vybraných mediálnych výstupoch

- odborný porotca projektu WMGIC x NATO HQ Countering Disinformation Challenge (USA)

- odborný hodnotiteľ grantových projektov pre Nadáciu Orange v oblasti rizík digitálneho prostredia a kritického myslenia 

-lektor workshopov o rizikách kyberpriestoru pre Slovenskú debatnú asociáciu

-člen Platformy pre mediálnu gramotnosť

Dátum poslednej aktualizácie
2023-04-25