UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Email:
vladimira.jurisova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMARK - Katedra marketingovej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Jurišová
I.2 - Meno
Vladimíra
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborná asistentka, Vedúca katedry marketingovej komunikácie
I.8 - E-mailová adresa
vladimira.jurisova@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14535?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-3021-2648

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005, 2011
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP marketingová komunikácia, ŠO, ŠP právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá ŠP marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / Odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 10/2011 - súčasnosť
Poverená vedúca Katedry marketingovej komunikácie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01/2019 - 04/2019
Vedúca Katedry marketingovej komunikácie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 04/2019 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Španielsky jazyk Akadémia vzdelávania v Trnave 2003
Francúzsky jazyk Francúzsky Inštitút v Bratislave 2007-2010
Project Based Learning Talentway Academy 05/2019
Design Thinking Tools: Who? What? How? Why?, Persona, Brainstorming, Brainwriting, Letter to Grandma, Prototyping Talentway Academy 06/2019
Design Thinking Tools: Who? What? How? Why? Brainstorming, Ishikava, Describe Your Idea Talentway Academy 02/2020
Slido for Education: Powering two way interaction during virtual classes Slido 03/2020
G Suite: Online výučba cez Google Meet FMK UCM 03/2020
Creative Skills for Innovation: Design Thinking Grow with Google Slovakia 09/2011, 11/2019
Štatistické metódy vo výskume FMK UCM 11/2020
Projektový manažment: Pertov a Ganttov diagram FMK UCM 11/2020
Excel FMK UCM 11/2020
Interaktívne prvky v online výučbe: Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard FMK UCM 02/2021
Digital Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 03/2021
Neuromarketing a jeho využtie vo vede, výskume a výučbe MethodLab, FMK UCM 09/2021
Marketing Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 11/2021
Projektová výučba a projektové riadenie Ostravská univerzita 04/2022
Design Thinking Kick off workshop Kiuub Studio 04/2022
Pokročilé funkcie MS Teams FMK UCM 09/2022
Marketing Rulezz 2022 PS: Digital, MarketerBiz 09/2022
Design Thinking Workshopy: Segmentárcia, Mapovanie zákazníckej cesty, Kvalitatívny výskum, Interpretácia dát, Ideácia a prototypovanie Adam Brocka - Service Designer, Švung 10/2022 - 12/2022
Marketing Rulezz – All about Tik Tok PS: Digital, MarketerBiz 12/2022
Hodnotenie študentov v rámci VŠ predmetov – Ako rozvíjať soft skills u študentov? Academic Business Centrum 12/2022
PS: Digital Breakfast - AI Edition PS: Digital 02/2023
PS: Digital Breakfast - Meme Edition PS: Digital 03/2023
Workshopy: Tvorba stratégie značky Inspiration Minar 04-05/2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Psychologické a etické aspekty reklamy Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
33
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
96
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Teória a tvorba Corporate Identity Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Event marketing Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
59
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
44
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Slogans in English and Slovak advertisements: stylistic aspect / Halyna Stashko, Ľudmila Čábyová, Vladimíra Jurišová, 2022.

In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 7, č. 3 (2022), s. 76-115 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Community Management on Facebook: How to Solve Problems with Negative Reactions and Comments from Groundswell? / Vladimíra Jurišová, Igor Piatrov, 2022.

In: Proceedings of the 9th European Conference on Social Media : A Virtual Conference hosted by Pedagogical University of Krakow Poland 12-13 May 2022 / ed. Iwona Lupa-Wójcik, Marta Czyzewska. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2022. - ISBN 978-1-914587-30-6. - ISSN 2055-7213, s. 74-81. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Building Brand Identity on Instagram / Vladimíra Jurišová, 2020. In: Proceeding of the 7th European Conference on Social Media ESCM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 119-126. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The fundamental role of design and visual communication at the time of the COVID-19 pandemic / Vladimíra Jurišová, 2020.

In: Marketing Identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 226-232 [online]. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Using copywriting, language, and customized font in creation of visual and communication brand identity / Vladimíra Jurišová, 2019.

In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 52-58. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Slogans in English and Slovak advertisements: stylistic aspect / Halyna Stashko, Ľudmila Čábyová, Vladimíra Jurišová, 2022.

In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 7, č. 3 (2022), s. 76-115 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Community Management on Facebook: How to Solve Problems with Negative Reactions and Comments from Groundswell? / Vladimíra Jurišová, Igor Piatrov, 2022.

In: Proceedings of the 9th European Conference on Social Media : A Virtual Conference hosted by Pedagogical University of Krakow Poland 12-13 May 2022 / ed. Iwona Lupa-Wójcik, Marta Czyzewska. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2022. - ISBN 978-1-914587-30-6. - ISSN 2055-7213, s. 74-81. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Building Brand Identity on Instagram / Vladimíra Jurišová, 2020. In: Proceeding of the 7th European Conference on Social Media ESCM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 119-126. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The fundamental role of design and visual communication at the time of the COVID-19 pandemic / Vladimíra Jurišová, 2020.

In: Marketing Identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 226-232 [online]. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Using copywriting, language, and customized font in creation of visual and communication brand identity / Vladimíra Jurišová, 2019.

In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 52-58. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Building Brand Identity on Instagram / Vladimíra Jurišová, 2020. In: Proceeding of the 7th European Conference on Social Media ESCM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 119-126. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.


Ohlasy:

2022  [02] PIATROV, I. Potenciál sociálnej siete Instagram v kontexte ovplyvňovania pro-environmentálneho spotrebiteľského správania. In: Sociálne médiá a marketingová komunikácia: eko-evolúcia alebo eko-revolúcia? [textový dokument (print)] : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0458/21) s názvom Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. – Praha (Česko) : NOL - Nakladatelství odborné literatury, 2022. – ISBN 978-80-907764-9-4, s. 157 [tlačená forma]


2021  [3] KUBOVICS, M., ZAUŠKOVÁ, A., ŠČEPKOVÁ, S. Možnosti vizualizácie dát získaných y aktivity spodnej vlny v digitálnom prostredí. In: Sociální dilema 2021. Brno: Právní institut, 2021, s. 196-209. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [3] MURÁR, P. Instagram ako nástroj podporujúci sociálnu interakciu a komunikáciu v rámci konceptu spodná vlna. In: Sociální dilema

2021. Brno: Právní institut, 2021, s. 111-119. ISBN 978-80-908357-0-2.


2021  [4] ŠKRIPCOVÁ, L. Sociálne médiá a používateľ knižnice v roku 2021. In: Knižnica. 2021, 22(4), s. 14-19.


2021  [2] BEDNÁRIK, J., AUGUSTÍNOVÁ, N. Texture and Pattern in Corporate Design. In: Ejmap. 2021, 9(1), s. 112-121. ISSN 1339-4940. WoS


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Komunikácia značky v online prostredí = Marketing communication of brand in the online environment / Vladimíra Jurišová, 2017.

In: MMK 2017 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VIII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-22-1, S. 208-214 [CD-ROM].

AFC JURIŠOVÁ, V.: Komunikácia značky v online prostredí. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2017, vol. VIII. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 208 – 214. ISBN 978-80-87952-22-1.


Ohlasy:

2020  [3] ČÁBYOVÁ, Ľ., KRAJČOVIČ, P. The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations. Budapešť: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-963-295-952-8. s. 161.


2020  [1] VANKO, M., ZAUŠKOVÁ, A. Increasing Millennials' Awareness of Environmental Problems on Social Networking Sites. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020. Reading: ACPI, 2020, s. 321. ISBN 978-1-912764-63-1. Scopus


2019  [4] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. SoLoMo marketing ako nástroj pre podporu eko-inovácií v podnikateľskom prostredí. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 15. ISBN 978-80-572-0037-6.


2019  [1] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. Solomo marketing in the eco-innovations of business entities. In: Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE. 2019, 2, pp. 878-886. Scopus


2018  [2] ZAUŠKOVÁ, A., REZNÍČKOVÁ, M. Eco-innovative communication activities of Slovak business entities. In: Marketing Identity: Digital Mirrors - part I. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 211, 217. ISBN 978-80-8105-984-1. WoS


2018  [2] ZAUŠKOVÁ, A., REZNÍČKOVÁ, M. SoLoMo, marketing dream or reality? In: Megatrends and media: Reality and Media Bubbles. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 585. ISBN 978-80-8105-952-0. WoSAFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Using copywriting, language, and customized font in creation of visual and communication brand identity / Vladimíra Jurišová, 2019.

In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 52-58. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.


Ohlasy:

2020 [2] ČÁBYOVÁ, Ľ., et al. Visual Identity of Universities: Logo as a visual symbol of university. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 96-105. ISSN 1339-4940. WoS.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The fundamental role of design and visual communication at the time of the COVID-19 pandemic / Vladimíra Jurišová, 2020.

In: Marketing Identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 226-232 [online]. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.


Ohlasy:

2021  [3] KUBOVICS, M., ZAUŠKOVÁ, A., ŠČEPKOVÁ, S. Možnosti vizualizácie dát získaných y aktivity spodnej vlny v digitálnom prostredí. In: Sociální dilema 2021. Brno: Právní institut, 2021, s. 196-209. ISBN 978-80-908357-0-2.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Affiliate marketing in the context of online marketing / Vladimíra Jurišová, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.

In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [6 s.] [online].


Ohlasy:

2018  [3] MINCULETE, G., OLAR, P. Approaches to the modern concept of digital marketing. In: International Conference Knowledge-based organization. 2018, 24(2), s. 63-69.


2018  [2] MIKLENCICOVA, Renata. Global perception of the use of eco-products in the internet space. In: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: ŽU, 2018, s. 2249. ISBN 978-80-8154-249-7. WoS


2015  [2] MIKLENČIČOVÁ, Renata. Internet purchasing. In: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: ŽU, 2015, s. 427-432. ISBN 978-80-8154-145-2. WoS


2013  [2] KLEMENTIS, Martin. Význam farieb pri kvalite user experience vo webdizajne. In MMK 2013 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. s. 461. ISBN 978-80-87952-00-9.


2013  [4] KOLLÁROVÁ, Daniela. Marketing a spoločnosť II. Trnava : UCM, 2013. ISBN 978-80-8105-506-5. s. 131.VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

2022-1-SK01-KA220-HED-000089101 (ERASMUS+ KA 220) - spoluriešiteľka a zástupkyňa vedúceho medzinárodného projektu Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability. Vedúci projektu: PhDr. Peter Murár, PhD. (2023 - 2025)

IROP: Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra (2022 - 2023)

VEGA 1/0458/21 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. Vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA (2021 - 2023)

VEGA 1/0708/18 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (2018-2020)VEGA 1/0640/15 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (2015-2017)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Hlavná organizátorka a koordinátorka vedeckého podujatia Týždeň vedy a techniky Týždeň vedy a techniky, FMK UCM 2009 - súčasnosť
Členstvo v organizačnom a programovom výbore medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu, FMK UCM 2009 - 2012
Členstvo v organizačnom a programovom výbore medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, FMK UCM 2013 - 2021
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS 2019 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelů marketingu 2019 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii POPAI Central Europe 2019 - súčasnosť
Členstvo v Akademickom senáte FMK / tajomník FMK UCM 2018 - súčasnosť
Koordinátorka spolupráce a organizátorka pravidelných eventov v oblasti online marketingu Grow with Google x FMK UCM 2017 - súčasnosť
Členka komisií pre štátne skúšky FMK UCM v Trnave 2011 - súčasnosť
Členka edičnej rady medzinárodného vedeckého časpisu Central European Journal of Labour Law and Personell Management Central European Journal of Labour Law and Personell Management 2020 - súčasnosť
Členka hodnotiacej komisie Súťaž KEMP x FMK UCM 2022
Koordinátorka tímu zodpovedného za implementáciu vizuálnej identity UCM UCM 2019 - súčasnosť
Členka Rady pre študijný program marketingová komunikácia FMK UCM 2021 - súčasnosť
Členstvo v domácej profesijnej organizácii Slovenská asociácia sociálnej antropológie 2021 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii European Social Marketing Association 2021 - súčasnosť
Členstvo v organizačnom a programovom výbore medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity 2022 - súčasnosť
Členstvo vo vedeckom výbore medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity 2022 - súčasnosť
Členstvo v Akademickom senáte FMK / tajomíčka a podpredsedníčka AS FMK za zamestnaneckú časť FMK UCM 2022 - súčasnosť
CEO & Managing Director Kabinetu kreativity - marketingovej agentúry na FMK UCM FMK UCM 2022 - súčasnosť
Členka Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie Wolters Kluwer 2023 - súčasnosť
Členka Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu Rada pre reklamu 2023 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Česká republika 02/2011 - 05/2011 Erasmus
Pedagogical University of Cracow Krakow, Poľsko 22.5.2017 - 25.5.2017 Erasmus+
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Osijek, Chorvátsko 11.6.2018 - 14.6.2018 Erasmus+
University of Malaya Kuala Lumpur, Malajzia 2.6.2022 - 13.6.2022 Erasmus+
Alanya University Alanya, Turecko 8.5.2023 - 12.5.2023 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-06-04