UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Zdenko Mago, PhD.
Email:
zdenko.mago@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KDH - Katedra digitálnych hier

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mago
I.2 - Meno
Zdenko
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta masmediálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
zdenko.mago@ucm.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24656
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-5182-4016

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá; ŠP marketingová komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá; ŠP marketingová komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
ŠO masmediálne štúdiá; ŠP marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 21.09.2015 – súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie k antiplagiátorskému rozhraniu Urkund Albertina icome Bratislava, s.r.o. 2020
Workshop LEARN TO COACH Pixel Federation, s.r.o. 2021
ESOL International certificate, English (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) LanguageCert 2021
ESOL International certificate, English (Speaking) (Communicator B2) LanguageCert 2021
DiGi YOUTH - interaktívny vzdelávací seminár zameraný na inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže Európsky Dialóg, o.z. 2022
scite_: Going beyond citation counts Albertina icome Praha s.r.o. / Albertina icome Bratislava s.r.o. 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Propedeutika digitálnych hier Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketing digitálnych hier Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia digitálnych hier Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreativita v spracovaní digitálnych hier Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Herné mechaniky Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Typologická charakteristika publika digitálnych hier Teória digitálnych hier 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória digitálnych hier 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
27
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Interaktívne komunikáty pre deti a mládež I. Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Interaktívne komunikáty pre deti a mládež II. Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Odborná prax Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I. Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Preddiplomová prax Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Procesy produkcie a postprodukcie hier I. Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a masmediálne štúdiá
Procesy produkcie a postprodukcie hier II. Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a masmediálne štúdiá
Naratívny dizajn Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a masmediálne štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
58
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
84
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
71
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Fake-Vertising and Mobile Games: Case Study of ‘Pull the Pin’ Ads / Zdenko Mago, 2020.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 132-147.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

World of Advergaming : digitálne hry ako nástroje reklamy / Zdenko Mago ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Dušan Pavlů, Peter Mikuláš. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 99 s. - ISBN 978-80-8105-814-1.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia (Kategória do roku 2021 ADN)

Perception of the Higher Education in Digital Games by Slovak High School Students / Katarína Fichnová, Zdenko Mago, Patrik Lenghart, 2022. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 95-109.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia (Kategória do roku 2021 ADM)

Learning by Playing: A Case Study of the Education in Photography by Digital Games / Zdenko Mago ... [et al.], 2023. In: Journal of education culture and society = JECS = JECS. - ISSN 2081-1640, Roč. 14, č. 1 (2023), s. 465-479.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Úvod do štúdia digitálnych hier 1. / Zdenko Mago ; recenzenti: Juraj Malíček, Michal Kabát. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - 140 s. [6,04AH]. - ISBN 978-80-572-0069-7.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Fake-Vertising and Mobile Games: Case Study of ‘Pull the Pin’ Ads / Zdenko Mago, 2020.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 132-147.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia (Kategória do roku 2021 ADN)

Perception of the Higher Education in Digital Games by Slovak High School Students / Katarína Fichnová, Zdenko Mago, Patrik Lenghart, 2022. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 95-109.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia (Kategória do roku 2021 ADM)

Learning by Playing: A Case Study of the Education in Photography by Digital Games / Zdenko Mago ... [et al.], 2023. In: Journal of education culture and society = JECS = JECS. - ISSN 2081-1640, Roč. 14, č. 1 (2023), s. 465-479.

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka (Kategória do roku 2021 ACB)

Marketing digitálnych hier / Zdenko Mago ; recenzenti: Peter Mikuláš, Györgyi Janková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - 165 s. - ISBN 978-80-572-0271-4.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Úvod do štúdia digitálnych hier 1. / Zdenko Mago ; recenzenti: Juraj Malíček, Michal Kabát. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - 140 s. [6,04AH]. - ISBN 978-80-572-0069-7.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

The Concept of Timelessness Applied to Advergames / Zdenko Mago, 2018. In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 1, č. 2 (2018), s. 18-33.

OHLASY:


2023  [02] JUKIĆ, D. Educational and marketing values of the digital hero. In: Quo Vadis 2023. Trnava: FMK UCM, 2023, s. 381. ISBN 978-80-572-0330-8.


2022  [01] NAGYOVÁ, N., BEDNÁRIK, J. Position of Corporate Responsibility in a Corporate Design. In: Ejmap. 2022, 10(2), pp. 110-119. WoS2022  [02] HANBAZAZAH, A., REEVE, C., ABULJADAIL, M. Influence of Advergames on Brand Outcomes and Cross-Cultural Consumer Behaviour. In: International Business research. 2022, 15(8), s. 1-8. ISSN 1913-9004.


2022  [02] JUKIČ, D. Why Do We Play Digital Games? Anthropological-philosophical-pedagogical Aspects. In: Acta Ludologica. 2022, roč. 5, č. 2, s. 30-56.


2022 [02] JUKIĆ, D. Marketing Semiotics in Digital Games: Myths Analysis in The Walking Dead and Heavy Rain. In: Acta Ludologica. 2021, 4(2), s. 4-30.


2021 [3] TURAFY, A. Designing Advergames For Awareness Campaigns: An Engaging Tool. In: Journal of Architecture, Arts and Humanistic Sciences. 2021, 6(27), pp. 660-687. ISSN 2356-9654.


2020 [4] JUKIĆ, Dinko. To Brand or Not to Brand: The Perception of Brand Image in the Digital Games Industry. In: Acta Ludologica. 2020, 3(2), s. 22-34.


2020 [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS


2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS


2019 [2] ROKOŠNÝ, Ivan. Genres vs. tags: problems with taxonomy of digital games. In: Megatrends and Media: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 447. ISBN 978-80-572-0015-4. WoS

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Easter Eggs in Digital Games as a Form of Textual Transcendence (Case Study) / Zdenko Mago, 2019. In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 2, č. 2 (2019), s. 48-57.

OHLASY:


2023  [01] HABIŇÁK, A., HABIŇÁKOVÁ, E. Idiomatics and Their Semiotic Reflection in the Flow of Images and Words in Media. In: Ejmap. 2023, 11(1), s. 86-96. WoS


2023  [02] JUKIĆ, D. Educational and marketing values of the digital hero. In: Quo Vadis 2023. Trnava: FMK UCM, 2023, s. 381. ISBN 978-80-572-0330-8.2022  [02] Pauk Jolanta, Śliwecki Bartosz, Hościło Bogdan, Sobolewski Andrzej, Garcia- Zapirain Soto Begoña, Romańczuk-Ruszuk Eliza, Dzięcioł-Anikiej Zofia: The concept of applying gamification in biomedical engineering, In: Advances in biomedical engineering. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2022. ISBN 978-83-67185-40-0, pp. 143-151.


2022  [02] JUKIĆ, D. Wind's howling: a brand in the digital world. In: Marketing Identity. Metaverse is the new universe. Trnava: FMK UCM, 2022, s. 125-133. ISBN 978-80-572-0297-4.


2022  [02] JUKIČ, D. Why Do We Play Digital Games? Anthropological-philosophical-pedagogical Aspects. In: Acta Ludologica. 2022, roč. 5, č. 2, s. 30-56.


2021  [02] THIEDE, N. Qualität bei der Lokalisierung von Viedospielen. Berlin: Frank & Timm, 2021. ISBN 978-3-7329-0793-9. s. 13.


2021 [02] FLAMMA, Adam. Zapozyczenie, easter egg i centonizacja - casus serii Wiedźmin. In: Homo Ludens. 2021, 1(14), s. 59-61. ISSN 2080-4555.


2021 [4] JUKIČ, D. Digital Game as an Artistic Mimesis and a Cult Brand. In: Megatrends and media: home officetainment. Trnava : FMK UCM, 2021, s. 528-543. ISBN 978-80-572-0183-0.


2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 269.


2020 [3] ŠVELCH, Jan. Paratextuality in Game Studies: A Theoretical Review and Citation Analysis. In: Game studies. 2020, 20(2), s. 25. ISSN 1604-7982.


2020 [4] MACÁK, Miroslav. Vývoj trendu "game as a service" a jeho vplyv na japonskú digitálno-hernú sféru. In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 193-206. ISBN 978-80-572-0063-5.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

The Use of Computer Games for Promotional Purposes / Zdenko Mago, Peter Mikuláš, 2013. In: Journalism and Mass Communication. - ISSN 2160-6579, Vol. 3, no. 1 (2013), pp. 48-57.

OHLASY:


2021 [1] Ming-Tak Chew, M., Wang, Y. How propagames work as a part of digital authoritarianism: an analysis of a popular Chinese propagame. in: Media, Culture & Society. 2021, s. 1-18. Scopus


2014 [2] KOSZEMBAR-WIKLIK, M. Marketing comunication with generation Y - advertising, games and social networking. In: Marketing Identity: Explosion of Innovations. Trnava: FMK UCM, 2014, s. 301, 308. ISBN 978-80-8105-666-6. WoS


2013 [3] FICHNOVÁ, Katarína. Psychology of creativity for marketing communication. Noailles: Éditeur AAFS, 2013. ISBN 978-2-9536153-5-7. s. 92.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Games on social networks and the promotion within / Zdenko Mago, 2015. In: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowiciach : Marketing Communication - Selected Issues. - ISSN 2083-8611, Roč. 14, č. 205 (2015), s. 49-58.

OHLASY:


2020 [3] GARG, P., PAHUJA, S. Social Media: Concept, Role, Categories, Trends, Social Media and AI, Impact on Youth, Careers, Recommendations. In: Managing Social Media Practices in the Digital Economy. Hershey: IGI Global, 2020, s. 176, 190. ISSN 2327-5502.


2018 [4] KOSCELNÍKOVÁ, Mária. Titulkovanie videohier na Slovensku. In: Prekladateľské listy 7: teória, kritika a prax prekladu. Bratislava: UK, 2018, s. 69. ISBN 978-80-223-4515-6.


2017 [4] MIKULÁŠ, Peter. Formy digitálneho a mobilného marketingu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1175-8. s. 76.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Tetris and Gamification in Marketing Communication / Zdenko Mago, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

In: New Perspectives in Game Studies: Proceedings of the Central and Eastern European Game Studies Conference Brno 2014 / edited by Tomáš Bártek, Ján Miškov, Jaroslav Švelch. - Brno : Masaryk University, 2015. - ISBN 978-80-210-8044-7, S. 91-107.

OHLASY:


2020 [1] KUKUMBERGOVÁ, A., KABÁT, M. Is larp the answer to the gamification of events and education? A case study of the ongoing implementation of quests and coins to the core of the festival. In: Ad Alta. 2020, 10(2), s. 224-227. WoS


2017 [1] MAGAL, S., PETRANOVA, D. Innovations in Education Provision. In: International Conference on Advanced Education and Management Science AEMS 2017. Lancaster: DEStech, 2017, s. 14. ISBN 978-1-60595-438-7. WoS


2016 [3] WOJCIECHOWSKI, Ł.P. Ambient marketing + case studies in V4 countries. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. ISBN 978-83-7490-953-2. s. 115, 142.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 1/0489/23: Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu.

Doba riešenia: 2023 – 2025.

Vedúca projektu: prof. PhDr. Pravdová Hana, PhD.


Účasť: člen riešiteľského kolektívu

APVV-21-0115: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia.

Doba riešenia: 2022-2026.

Vedúci projektu: doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.


Účasť: člen riešiteľského kolektívu

KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu.

Doba riešenia: 2020 – 2022.

Vedúci projektu: Mgr. Zdenko Mago, PhD.


Účasť: vedúci projektu

KEGA 018UCM-4/2021: Umenie v masmédiách – ambientné média.

Doba riešenia: 2021 – 2022.

Vedúci projektu: doc. Mgr. Lukasz P. Wojciechowski, PhD.


Účasť: zástupca vedúceho projektu

VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií.

Doba riešenia: 2020 – 2022.

Vedúci projektu: doc. PhDr. Višňovský Ján, PhD.


Účasť: člen riešiteľského kolektívu

VEGA 1/0708/18: Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách.

Doba riešenia: 2018 – 2020.

Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.


Účasť: člen riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Šéfredaktor vedeckého časopisu Acta Ludologica 2018 – súčasnosť
Člen domácej vedeckej spoločnosti Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií 2012 – súčasnosť
Člen Vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2017 – 2021
Člen organizačného a programového výboru konferencie Marketing & Media Identity Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2022 - súčasnosť
Člen redakcie vedeckého časopisu Dot.comm 2013 – súčasnosť
Člen redakcie vedeckého časopisu Analýza a výskum v marketingovej komunikácii 2013 – 2015
Člen zahraničnej vedeckej spoločnosti Česká marketingová spoločnosť 2018
Člen zahraničnej vedeckej asociácie Higher Education Video Game Alliance (HEVGA)
Člen zahraničnej vedeckej spoločnosti Herní historie, z.s.
Člen zahraničnej vedeckej asociácie Digital Games Research Association (DiGRA) 2021 – súčasnosť
Člen Rady pre študijný program teória digitálnych hier Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2021 – súčasnosť
Člen Vedeckého výboru konferencie Quo Vadis Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2021 – súčasnosť
Člen Vedeckého výboru konferencie ŠVOUaK Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2020 – súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Centrum pro mediální studia FSV UK v Prahe Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika 29.11.2021 - 03.12.2021 Erasmus+ Staff Mobility For Teaching
Business and Technology University 82, Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Gruzínsko 30.11.2021 - 3.12.2021 BTU International Teaching Week 2021
School of Digital Technologies, Tallinn University Narva rd 25, 10120 Tallinn, Estónsko 11.10.-15.10.2022 Erasmus+ Staff Mobility For Training

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Recenzovanie, posudzovanie, garantovanie:

- recenzent výstupov pre časopisy Communication Today (ISSN1338-130X), Journal of Interactive Advertising (1525-2019), Dot.comm (ISSN 1339-5181), Art Communication & Popculture (ISSN 1339-9284), TransMissions: Journal of Film and Media Studies (ISSN 2451-5116), European Journal of Media, Art and Photography: EJMAP (ISSN 1339-4940)

- recenzent výstupu pre medzinárodnú vedeckú konferenciu CHI 2021, May 8-13, 2021, Online Virtual Conference (originally Yokohama, Japan)

- recenzent abstraktov pre medzinárodnú vedeckú konferencie Central and Eastern European Game Studies 2019, 2022

- posudzovanie a garantovanie projektov Fondu pre podporu umenia (FPU) 2018-2023


Pozvané prednášky:

- 13.-21.1.2018 – vising researcher na Ritsumeikan University v Kjóte, Japonsko

- pozvaná prednáška „Advergaming“, 7.10.2016, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR

- pozvaná prednáška „Možnosti edukácie ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice“, 18.06.2018, Metodicko-pedagogické centrum, Nitra

- pozvaný workshop „Digitálne hry a ľudské práva“, 9.3.2018, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

- pozvaná prednáška „Reflexia Marvel’s Spider-Man hier v kontexte súčasných s budúcich mediálnych trendov“, 18.9.2021, Comics Salone 2021, Bratislava

- pozvaná účasť v panelovej diskusii „(budú)cnosti: Virtuálna realita a neuromarketing“, 8.11.2021, e-MOTION: Moc neuromarketingu, emócií a virtuálnej reality, Bratislava


Konferencie, projekty, podujatia:

- organizátor medzinárodnej vedeckú konferencie Central and Eastern European Game Studies 2017, Trnava

- člen organizačného výboru súťaže Cirkulátor 2008-2011, 2012-2015 na pozícii supervisor

- príprava medzinárodného projektu Horizon: Games and culture shaping our society 2022 (EUROCUP) v spolupráci so 7 univerzitami (Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko, Taliansko) a partnermi s praxe.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-18