UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Email:
zora.hudikova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KUK - Katedra umeleckej komunikácie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hudíková
I.2 - Meno
Zora
I.3 - Tituly
doc. PhDr. -- PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Katedra umeleckej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
I.6 - Adresa pracoviska
nám J. Herdu, 917 01 Trnava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúca Katedry umeleckej komunikácie FMK UCM, vedecko-pedagogická pracovníčka
I.8 - E-mailová adresa
zora.hudikova@ucm.sk; zorahudikova@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11989
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8288-7439

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK, Bratislava
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK, Bratislava
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny žurnalistiky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmédií PEVŠ, Bratislava
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedúca Katedry umeleckej komunikácie // Šéfredaktorka vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) (2018 – súčasnosť)// Pedagogička – výučba predmetov: Rozhlasová žurnalistika a žurnalistické postupy, Žurnalistické žánre, Psychológia a sociológia masmediálnej komunikácie, Sociokultúrne aspekty trhového prostredia, Verbálna a vizuálna komunikácia (mediálny prejav), Interpretačný prejav v masmediálnej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016 - súčasnosť
Od roku 2009 – vedúca Ústavu mediálnych produkcií (predtým nazvaného Ústavu mediálnej tvorby, neskôr multimediálnej tvorby, teraz Ústavu mediálnych produkcií) // šéfredaktorka UNINOVA, neskôr PANEUROUNI – časopis BVŠP / PEVŠ (zanikol) // Pedagogička – výučba predmetov: Psychológia médií, Mediálny prejav I, II., Praktikum sociálnej interakcie, Komunikácia s klientom a prezentácia projektov (2008, 2009), Osobnosť manažéra, Vedenie tvorivých tímov, Projekt mediálnej akcie, Mediálna tvorba III, Dramaturgia a moderovania diskusných relácií, Analýza mediálnych obsahov, Sociálna psychológia v médiách a marketingu (doktorandské štúdium) Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola (predtým Bratislavská vysoká škola práva) 2008 – 2016
konzultantka, lektorka, trenérka kurzov, hodnotiteľka odbornej spôsobilosti firmy pre oblasti manažérske vzdelávanie, komunikačné tréningy, tréningy vedenia ľudí, tímovej spolupráce, zákazníckej orientácie // v rokoch 1992 – 2003 a po roku 2008 – externá spolupráca ibis partner, s. r. o./ ibis partner Slovakia, s. r. o. 2003 -- 2008
Odbor ďalšieho vzdelávania zamestnancov STV, Komunikačný odbor STV // psychologička, metodička pre vzdelávanie tvorivých profesií, interná lektorka / trénerka, / konzultantka, hodnotiteľka odbornej spôsobilosti (vyše 500 odborných posudkov) // – špecializácia: • vzdelávanie redaktorov, moderátorov a umeleckých pracovníkov • interná trénerka a konzultantka pre vystupovanie pred kamerou (tvorba obsahu a interpretácia textov v obraze i mimo obrazu), vedenia efektívnych rozhovorov a diskusií, moderovanie rôznych televíznych formátov • pôsobenie programu na recipienta // 2018 -- súčasnosť: koučka vystupovania v médiách (obsahová aj interpretačná zložka komunikácie) // autorka projektu: Posudzovanie kultúry prejavu redaktorov a moderátorov RTVS, hodnotiteľka Slovenská televízia, Mlynská dolina, Bratislava 1992 - 2003
externá spolupráca: Predmety: Psychológia pre masmediálne štúdiá I a II, Sociálno-psychologický výcvik I a II Katedra žurnalistiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2011 – 2016
vzdelávanie redaktorov TASR, mediálnych tréningoch manažérov rôznych firiem externá spolupráca s firmou SK-media 2008 – 2011
pri celoživotnom vzdelávaní – témy: Psychológia rozhovoru, Psychológia v mediálnom svete, Krízová komunikácia, Psychológia komunikácie, Psychológia v marketingovej komunikácii spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov 2008 – 2009
lektorka certifikovaného kurzu hovorcov na Slovensku Asociácie hovorcov na Slovensku v spolupráci Fakultou masmédií BVŠP 2008
externá spolupráca / predmety: Praktikum sociálnej interakcie I (interpersonálna komunikácia), Praktikum sociálnej interakcie II (vedenie diskusií), Praktikum sociálnej interakcie III (komunikácia s médiami) Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava 2002 – 2006
externá lektorská spolupráca // vzdelávanie pre manažérov, komunikačné tréningy, tréningy sociálnych spôsobilostí počas kurzov – Editor, Marketing, reklama a styk s verejnosťou, Sekretárka, asistentka manažéra – v oblasti psychológie tvorivosti, komunikácie, prezentácie, sebapoznania, práce s tímom, rozvoja osobnosti a marketingu ibis acam, neskôr ibis partner 1992 – 2003

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
odborné víkendové semináre v Procesorientovanej psychológii odborné víkendové semináre v Procesorientovanej psychológii 1991 – 1996
dlhodobý trojročný výcvik v Dynamickej psychoterapii ukončený odbornou záverečnou skúškou Slovenská psychiatrická spoločnosť -- 1993-1995 1993-1995
dlhodobý trojročný výcvik v Procesorientovanej psychológii ukončený odbornou záverečnou skúškou Slovenská psychiatrická spoločnosť -- 1995-1998 1995 – 1998
rôzne odborné semináre z oblasti komunikácie (verbálnej, neverbálnej), relaxácie a energetizácie organizmu, ako aj práce s klientom Slovenská psychologická spoločnosť 1992 – 2005
Ko-aktívny koučing - základný kurz – certifikát Slovenská asociácia koučov 2007
certifikovaný kurz Distanční vzdelávaní a eLearning / Univerzita Jana Amose Komenského Praha 2011
Digital Thinking Google 2020
Kurz "New Generation of Founders" Google Slovakia, s. r. o. 2020
Online webinár - Dištančné online vzdelávanie prostredníctvom G-Suite Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
Excel - Strašiak či pomocník pedagóga? Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2020
anglický jazyk SPECTER, s.r.o. 2015-súčasnosť
Teams školenie UCM 2021
URKUND - antiplagiátorský program školenie UCM v spolupráci s URKUND Support 2021
Neurolab a jeho možnosti využitia vo výskume a výučbe školenie FMK UCM 2021
Teams školenie UCM 2022
anglický jazyk Language Siesta 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Psychológia a sociológia komunikácie Teória digitálnych hier Prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Sociologické a psychologické pôsobenie hier Teória digitálnych hier druhý Mediálne a komunikačné štúdiá
Typologická charakteristika publika digitálnych hier teória digitálnych hier tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
Sociálne a kultúrne aspekty médií aplikované mediálne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii aplikované mediálne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Psychológia a sociológia komunikácie aplikované mediálne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Kritické myslenie a médií I., II. aplikované mediálne štúdiá druhý mediálne a komunikačné štúdiá
Ekonomika pozornosti publika aplikované mediálne štúdiá druhý mediálne a komunikačné štúdiá
Stratégie ekonomiky pozornosti digitálnych médií aplikované mediálne štúdiá tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Aplikované mediálne štúdiá prvý Mediálne a komunikačné štúdiá
Aplikované mediálne štúdiá druhý mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a informačné kompetencie tretí Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
72
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
87
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Psychológia a sociológia komunikácie Masmediálna komunikácia prvý stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Psychologické a sociokultúrne aspekty trhu Marketingová komunikácia prvý stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Interpretačný prejav v médiách I. Masmediálna komunikácia druhý stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Interpretačný prejav v médiách II. Masmediálna komunikácia druhý stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Moderovanie rozhovorov a diskusií I. Masmediálna komunikácia druhý stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Moderovanie rozhovorov a diskusií II. Masmediálna komunikácia druhý stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
hudba v digitálnych hrách teória digitálnych hier druhý Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
116
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
118
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
86
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
52
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
29
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

AAA Hodnota tvorcu : portrét spisovateľa Milana Ferka / Zora Hudíková; recenzenti Jozef Leikert ... [et al.]. - [1. vyd.]. – Nový Sad : Hlas ľudu, 2014. - 167 s. [8,35 AH] : fotogr. - (Okamihy osudov). - ISBN 9788682513308.

ACB Praktikum sociálnej komunikácie / Elena Hradiská, Zora Hudíková, Helena Čertíková. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2013. - 406 s. - ISBN 9788089447947.

ADN Homo corporalis as the communicated muse and centrepiece of commercialized culture / Hana Pravdová, Zora Hudíková, Nataliya Ivanovna Panasenko.In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 68-81.

AFC The convergence of media and journalism / Zora Hudíková. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I: Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659. - S. 133-140.

ADN Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts / Anna Prihodko, Hana Pravdová, Zora Hudíková.In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), s.211-262. - Spôsob prístupu: http://lartis.sk/.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ACB Radio Broadcasting and Radio Production : specialized academic textbook in English / Zora Hudíková, Eva Habiňáková; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-969-8.

ADN The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia / Zora Hudíková, Hana Pravdová, Alexandra Gažicová.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 90-124.

ADN Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts / Anna Prihodko, Hana Pravdová, Zora Hudíková. In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 211-262. - Spôsob prístupu: http://lartis.sk/.

V3 003 HUDÍKOVÁ, Zora a Hana PRAVDOVÁ. Reality show as a controversial format of socialisation. Communication Today. Roč. 13, č. 2 (2022), s. 24-45. ISSN 1338-130X.

AFD Whipping up emotions by media during coronavirus pandemics / Zora Hudíková.In: Megatrends and Media [elektronický zdroj] : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020.- ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403. - s. 544-559. - Spôsob prístupu: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ACB Praktikum sociálnej komunikácie / Elena Hradiská, Zora Hudíková, Helena Čertíková. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2013. - 406 s. - ISBN 9788089447947.

ohlasy:

Ohlasy: 2014 [6] KEKLAK, Richard. Komunikujme efektívne. In Global media journal. ISSN 1339-0767, 2014, roč. 2, č. 1, s. 166. [6] PAVLŮ, Dušan. Hradiská Elena, Hudíková Zora a Čertíková Helena: Praktikum sociálnej komunikácie. In Marketing science and inspirations. ISSN 1338-7944, 2014, roč. 9, č. 1, s. 60-62. [4] TUŠER, Andrej, Zuzana KRESÁK KAMENSKÁ. Médiá & právo : rukoväť k masovým médiám a verejnému právu v SR a ČR. Žilina : Eurokódex, 2014. ISBN 978-80-8155-046-1, s. 65, 239. 2016 [4] BÚTOROVÁ, Eva. Rodová stereotypizácia v reklame. Nitra: UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1035-5. s. 58, 118. [3] PRAVDOVÁ, Hana. Kult tela - univerzum kultúry homo digitalis. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016, s. 65, 73. ISBN 978-83-7729-346-1. [2] PRAVDOVÁ, Hana. The convergence of traditional and internet media - challenges and pitfalls. In: Marketing Identity: Brands we love - part I. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 353. ISBN 978-80-8105-840-0. 2018 [4] SILNÁ, V., KAČÁNIOVÁ, M. Vplyv vnímanej fyzickej atraktivity hlavného protagonistu na persuazívny účinok mediálneho posolstva. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 255 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf [4] STRAKOVÁ, Alžbeta. Persuázia a manipulácia - dve rozdielne techniky mediálnej komunikácie. In: Marketing identity 2018: digitálne zrkadlá. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 287-299. ISBN 978-80-8105-986-5. [3] ŠKVARENINOVÁ, O. Imidž rečníka a moderátora. In: Rétorika 2018. Banská Bystrica: AU, 2018, s. 76, 80. ISBN 978-80-89555-99-4. [2] ŠKVARENINOVÁ, O., ALFOLDIOVÁ, A. Image of PR Manager. In: Media Literacy and Academic Research. 2018, 1(1), pp. 63-74.

ADN The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia / Zora Hudíková, Hana Pravdová, Alexandra Gažicová. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 90-124.

ohlasy:

Ohlasy: 2020 [1] Pravdova, H., Karasova, E. Theoretical Framework of Alternative Media and Current Slovak Media Environment In MEDIA EDUCATION-MEDIAOBRAZOVANIE 2020 Issue: ‏ 3 Pages: ‏ 530-538 Published: ‏ 2020 [1] Greguš, Ľ., Višňovský, J. The Position and Influence of Agency News on Foreign News in Contemporary Slovak Television Production. In MEDIA EDUCATION-MEDIAOBRAZOVANIE 2020 Issue: ‏ 4 Pages: ‏ 609-626 Published: ‏2020 [2] GREGUŠ, Ľ., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A. The foreign news and media image of the European Union in current television news production. In: Communication today. 2020, 11(2), pp. 84-102. [4] KRAJČOVIČ, P., URMÍNOVÁ, M. Reflection of the 30th anniversary of the velvet revolution in the media. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 340. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/ [4] MINÁRIKOVÁ, J., BLAHÚT, D., VIŠŇOVSKÝ, J. Hi-Tech And Eye-Catching Alike: In formation In The Multiplatform Era. In: ejmap. 2020, 3(2), s. 118-125.

AFC The convergence of media and journalism / Zora Hudíková. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I: Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659. - S. 133-140.

ohlasy:

Ohlasy: 2017 [2] KUBÍKOVÁ, Karin. Perspectives of the online media market development in Slovakia. In: Marketing Identity: Online Rules. Trnava: FMK UCM, 2017, pp. 127-134. [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 178. ISBN 978-80-8105-911-7. [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií v spoločnosti. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 263. ISBN 978-80-8105-911-7. 2018 [4] GÁLIK, Slavomír. Médiá a pravda. K epistemologickému problému mediálneho informovania. In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. Prešov: FF PU, 2018, s. 167. ISBN 978-80-973092-0-6. [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J., MENDELOVÁ, D. Slovak journalistic sphere: Development tendencies and innovations. In: Mediji i medijska kultura. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, 2018, s. 136. ISBN 978-953-8181-09-2. [3] VIŠŇOVSKÝ, J., OBERTOVÁ, E. Slovak regional press in digital era. In: SGEM 2018 conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 262. ISBN 978-619-7408-59-1. [3] VIŠŇOVSKÝ, J., RADOŠINSKÁ, J. Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media. In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications. London: IntechOpen, 2018, s. 3-9. ISBN 978-1-78984-259-3. 2019 [4] BLAHÚT, Dušan. Offline communication of Jan Paláriks Theatre in Trnava. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 32. ISBN 978-80-572-0038-3.

AFC Emotions a key element of news reporting / Z. Hudíková. (Zborník abstraktov dostupný na CD -ISBN 978-80-8155-033-1). In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. - Leiden : CRC Press, 2014. - ISBN 9781138027398. - S. 161-169.

ohlasy:

Ohlasy: 2016 [2] PRAVDOVÁ, Hana. The convergence of traditional and internet media - challenges and pitfalls. In: Marketing Identity: Brands we love - part I. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 353. ISBN 978-80-8105-840-0. 2017 [4] PRAVDOVÁ, Hana. Mediálne a kultúrne rámce multiplatformovej žurnalistiky. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 99. ISBN 978-80-8105-911-7. [1] PRAVDOVÁ, Hana. The myth of quality media or seriousness as a brand. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 53-63. ISSN 1841-0464. [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 177. ISBN 978-80-8105-911-7. 2019 [2] SZOMOLÁNYI, Anton. Non-verbal manipulation in the audiovisual language of journalism. In: Megatrends and Media: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 290. ISBN 978-80-572-0015-4. 2020 [4] PRAVDOVÁ, H. Ekonomické dôsledky Covid 19 a kríza mediálneho biznis modelu. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky 3. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 114-121. ISBN 978-80-572-0065-9. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Covid 19 and the threat of periodical press mortality. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 620. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/.

ACB Televízia / Zora Hudíková, Jana Porubcová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. - 136 s. - (Mediálne kompetencie ; zv. V). - ISBN 978-80-89220-98-4. Ohlasy:

ohlasy:

Ohlasy: 2009 [4] PRAVDOVÁ, Hana. Determinanty kreovania mediálnej kultúry. V Trnave : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. ISBN 978-80-8105-113-5, s. 81, 290, 349. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Mediálna a kultúrna kolonizácia verzus dekolonizácia. In Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-564-0, s. 702. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. Acta culturologica ; zv. 19. ISBN 978-80-7121-314-7, s. 110, 127. [4] FÁBRYOVÁ, Martina - KOPICOVÁ, Gabriela. Súčasný stav objektivity a vyváženosti spravodajstva STV, TV Markíza, TV Joj a TA3. In Zborník masmediálnych štúdií. V Trnave : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. ISBN 978-80-8105-130-2, s. 135, 131, 138, 181. 2011 [4] PRAVDOVÁ, Hana. Lexikón masmediálnych štúdií. III, Žurnalistické žánre. V Trnave : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1, s. 67. [4] KUCZMANNOVÁ, Petra. Redaktor v lokálnej a regionálnej televízii - Mestská televízia Trnava a regionálna teevízia RTV Krea. In Médiá a politika - Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-251-4, s. 301, 307, 322. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Production of journalistic messages II. In Media relations II. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3, Chapt. IX, p. 243. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Prehľad žurnalistických žánrov v jednotlivých typoch médií. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-340-5, Kap. III, s. 83. 2014 [4] TUŠER, Andrej, Zuzana KRESÁK KAMENSKÁ. Médiá & právo : rukoväť k masovým médiám a verejnému právu v SR a ČR. Žilina : Eurokódex, 2014. ISBN 978-80-8155-046-1, s. 58, 193, 239. 2016 [4] PRAVDOVÁ, H., VOLKOVÁ, B. Žáner, žánrová hybridizácia. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 243. ISBN 978-80-8105-874-5. [4] SLIVA, M., DOKTOROVÁ, K., JÁNOŠOVÁ, D. Význam programovej štruktúry komerčných televízií. In: Zborník ŠVOaUK. Trnava: UCM, 2016, s. 173, 195. ISBN 978-80-8105-794-6. 2018 [4] FUTEJ, Š., BUČKOVÁ, Z. Televízny seriál ako ťažiskový produkt súčasnej televíznej tvorby. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 409 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf [4] GREGUŠ, Ľuboš. News - objective reflection of reality? In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [online]. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 127 [2019-04-04]. ISBN 978-80-8105-973-5. Dostupné na: https://fmk.sk/download/Quo-Vadis-Mass-Media-Quo-Vadis-Marketing-2018-AJ.pdf [4] HOSSOVÁ, M., HEKELJ, M. Mediálna výchova a mediálna gramotnosť v kontexte televíznej tvorby pre deti a mládež. Trnava: UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-945-2. s. 81. [4] HURAJOVÁ, A., MINÁRIKOVÁ, J. TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position. Trnava: FMK UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-968-1. s. 51. [4] PREDNÁ, N., BUČKOVÁ, Z. Relácie o varení v slovenských verejnoprávnych a komerčných televíziách. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 359 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf [4] REMOVČÍKOVÁ, L., HLADÍKOVÁ, V. Infotainment v televíznom spravodajstve. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 329 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf 2019 [4] GUBOVÁ, B., GREGUŠ, Ľ. Infotainment v súčasnom televíznom spravodajstve. In: ŠVOAUK 2019 [CD-ROM]. Trnava: UCM, 2019, s. 321, 324, 344. ISBN 978-80-572-0008-6. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Žurnalistické žánre v klasických a internetových médiách. In: Masmediálne štúdiá [online]: príručka na prijímacie skúšky. Bratislava: Letra Edu, 2019, s. 87 [2019-03-01]. ISBN 980-80-89962-25-9. Dostupné na: https://fmk.sk/dod-fmk-ucm-2019/ 2020 [4] HATALA, P., GREGUŠ, Ľ. Vplyv televízneho spravodajstva na vnímanie reality. In: ŠVOAUK 2020 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 37. ISBN 978-80-572-0048-2. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“, 2021 – 2023, členka riešiteľského tímu

Projekt APVV-21-0115 s názvom Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia, 2022 – 2026, členka riešiteľského tímu

VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, 2020-2022, členka riešiteľského tímu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Vedeckej rady Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave FMK UCM v Trnave 2016-súčasnosť
členka Umeleckej a pedagogickej rady Fakulta dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU AU 2022-súčasnosť
členka Vedeckej rady Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici FDU AU 2020-2022
členka odborovej komisie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v TT 2016-súčasnosť
členstvo v Odborovej komisii pre doktorandské šúdium Fakulta masmédií PEVŠ 2022-súčasnosť
Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave / členka Vedeckej rady Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave FM PEVŠ 2008-2016
členstvo v komisiách na štátne skúšky Fakulta masmédií PEVŠ 2008-2016
členstvo v komisiách na štátne skúšky Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v TT od 2016 - kontinuálne
členstvo v komisiách na štátne skúšky Filozofická fakulta UKF Nitra 2011-2016
členstvo v komisiách na dizertačné skúšky a rigorózne skúšky Fakulta masmédií PEVŠ 2008-súčasnosť
členstvo v komisiách na dizertačné skúšky a rigorózne skúšky Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2010-súčasnosť
členstvo v komisiách na dizertačné skúšky a rigorózne skúšky Filozofická fakulta UKF Nitra 2012-súčasnosť
členstvo v komisiách na habilitačné konania Fakulta masmédií PEVŠ / Paneúrópska vysoká škola 2018, 2022, 2023
členstvo v komisiách na habilitačné konania Fakulta masmediálnej komunikácie 2015
členstvo v komisiách na habilitačné konania Filozofická fakulta UK Bratislava 2020
členstnstvo v komisiách na habilitačné konania Filozofická fakulta UKF Nitra 2020
predsedníčka, podpredsedníčka a členka Akademického senátu FM PEVŠ Fakulta masmédií PEVŠ / Paneurópska vysoká škola 2008-2012 predsedníčka AS FM PEVS, 2012-2016 podpredsedníčka AS FM PEVŠ
podpredsedníčka a členka Akademického senátu PEVŠ Paneurópska vysoká škola 2012-2016 podpredsedníčka AS PEVŠ
hodnotiteľka APVV projektov Agentura na podporu vyskumu a vyvoja 2021-súčasnosť
členstvo vo vedeckej rade časopisu Global Media Journal (Fakulta masmédií PEVŠ ) 2014 - 2018 (FM PEVŠ)
členstvo vo vedeckej rade časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM od 2016 (EJMAP - FMK UCM), od 2018 šéfredaktorka
členstvo vo vedeckej rade časopisu Acta Ludologica (Fakulta masmedilálnej komunikácie UCM) od 2020 (AL - FMK UCM)
členstvo v Odborovej komisii pre doktorandské šúdium Fakulta masmédií PEVŠ 2014-2016 (FM PEVŠ), 2022-súčasnosť
šéfredaktorka univerzitného časopisu PANEUROUNI 2009-2013
šéfredaktorka European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) 2018 - súčasnosť (FMK UCM) /
členka Vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá (FMK UCM) 2017-súčasnosť
členka Vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá (FMK UCM) 2019-súčasnosť
členka Vedeckého výboru konferencie Markenting and Media Identity, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v TT 2022-súčasnosť
podpredsedníčka a členka hodnotiacej komisie pre umenie grantovej schémy KEGA Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) od 2021 - členka, od 2022-súčasnosť podpredsedníčka Komisie č. 4 pre umenia
členka odbornej poroty celoslovenskej súťaže Zlatá klapka (predtým Slovenský detský Oskar) – súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe žiakov základných umeleckých, základných a stredných škôl pod záštitou ministra školstva, inicátorka a vedúca lektorka seminárov pre žiakov a pedagógov Základná umelecká škola J. Albrechta, Bratislava / 2012-súčasnosť
projekt -Komunikáciou k porozumeniu a úspechu -- odborná garantka časti Komunikačné kompetencie, lektorka kurzov r Štátny pedagogický ústav 2018-2020
autorka Rámcových učebných plánov a učebných osnov štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy – Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, schválené Ministerstvom školstva v r. 2009. Schválením týchto dokumentov sa otvoril priestor pre činnosť nového umeleckého odboru v základných umeleckých školách Zadávateľ: Základná umelecká škola J. Albrechta, Bratislava Osnovy sa aplikujú na všetkých umeleckých školách na Slovensku. Základná umelecká škola J. Albrecht Elementary Art School, Bratislava +) 2009
Hodnotenie kultúry prejavu redaktorov a moderátorov RTVS, autorka projektu, hodnotiteľka Rozhlas a televízia Slovenska 2019-2022
Členka asociácie International Association for Media Education (IAME) 2020 - súčasnosť
Členka asociácie European Association for Viewers Interests (EAVI) 2020 - súčasnosť
členka asociácie European Communication Research and Education Association (ECREA) 2016 - súčasnosť
členka a lektorka občianskeho združenia A centrum zameraného na inkúziu vo vzdelávaní , ako aj v ďalších životných situáciách, s ktorými sa stretávajú rodiny a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom či inými formami neurodiverzity Občianske združenie - A centrum (predtým Annwin) od 1995
Autorka praktickej príručky pre vedúcich zamestnancov – Pracovné hodnotenia v STV Slovenská televízia 1994
Členka asociácie Higher Education Video Game Alliance 2021
členka asociácie Herní historie 2021
Členka asociácie Digital Games Research Association: DiGRA 2021
členka predsedníctva KEGA Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) 2022-súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University Sidi Del Abbés Sidi Del Abbés, Alžírsko júl 2022
National state university in Belgorod, Belgorod, Russia, 2021
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika, 2017
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Nový Sad, Srbsko, 2017

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. je psychologička médií a mediologička. Pôsobí ako univerzitná docentka, pedagogicko-výskumná pracovníčka v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií. Vo výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje psychológii médií, osobnosti tvorcu i recipienta, kognitívnemu spracovaniu a účinkom mediálnych obsahov, komunikáci na rôznych úrovniach, s rôznymi cieľovými skupinami a v rámci rôznych úrovní a typov procesov, tvorivosti, manažovaniu tvorivých tímov, rozhlasovej žurnalistike, sociokultúrnym aspektom trhového prostredia, vystupovaniu v médiách. Vo výskumoch a pri pedagogickej práci využíva svoje psychologické vzdelanie a skúsenosti z mediálneho prostredia, či už ako tvorkyne alebo lektorky a koučky pri vzdelávaní, ako aj z rôznych mediálnych a komunikačných tréningov. Roky sa venuje tréningom komunikácie, osobitne tréningom mediálnej komunikácie (moderátora, redaktora, aj respondenta), hodnoteniu mediálnych obsahov z pohľadu potenciálnej recepcie publikom, osobnosti tvorcu a jeho mediálnym kompetenciám, ako aj procesom tvorby. Popri svojom akademickom pôsobení koncepčne pripravila a viedla množstvo komunikačných tréningov zameraných na budovanie mäkkých zručností s rôznymi typmi účastníkov domách aj zahraničných firiem (napr. DELL, ECCO, Sky Europe, Continental Matador Rubber, s.r.o., MONDI SCP, Emerson, KINEX measuring, SLOVALCO a i.) na rôznych stupňoch riadenia (top manažéri aj prvostupňoví manažéri), ako aj pre špecifické cieľové skupiny. Osobitne sa v rámci projektov a tréningov venuje problematike inklúzie v spojitosti so skupinami minorít, migrantov a ľudí so špecifickými potrebami, aj v rámci medzinárodných projektov (Europe Matters – Europe Works, Enter, Tandem, Europsky zbor solidarity , Nórsky fond a pod.) . Počas svojho pôsobenia v akademickom prostredí napísala monografiu, viacero vysokoškolských učebníc a odborných štúdií. Vystupovala na konferenciách nielen doma, ale aj v zahraničí, o.i. v Česku, Bulharsku, Rusku, Srbsku, či na Cypre. Bola a je členkou aj vedúcou projektov (VEGA, KEGA), v súčasnosti participuje okrem iného na projekte H 2020, má za sebou viacero pozvaných prednášok doma aj v zahraničí (Česko, Srbsko, Rusko). Je šéfredaktorkou databázového časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), publikuje v rôznych databázových časopisoch. Pri rozvoji žurnalistov dlhodobo spolupracuje aj s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Je posudzovateľkou projektov (KEGA, VEGA), mediálnych výstupov (RTVS) a recenzentkou mnohých kníh z oblasti masmediálnych a komunikačných štúdií. Vytvorila koncepciu Audiovizuálneho vzdelávania pre Základné umelecké školy, ktorá sa realizuje po celom Slovensku. Výstupy tvorcov sa prezentujú v rámci celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, ktorá sa organizuje pod záštitou ministra školstva. Zostavila aj koncepciu vzdelávania študentov v oblasti praktických kompetencií (mediálnej tvorby) na Fakulte masmédií PEVŠ. V roku 2016 bola zapísaná do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, vydanej Oxford Encyklopedia Ltd.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-20